fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 678/2007

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Βασιλική Ευσταθοπούλου και από την Γραμματέα, Όλγα Τσέρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24-9-2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος:  _________    _________   του  _________  , κατοίκου  _________  , που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο, Ιωάννα Μαρώση.

ΚΑΤΑ

Των καθ’ ων η αίτηση :

1. Ετερορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία « _________  _________  & ΣΙΑ ΕΕ» με τον διακριτικό τίτλο « _________   Ε.Ε.» που εδρεύει στην Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « _________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « _________   Α.Ε.», η          οποία εδρεύει            στην  _________        και εκπροσωπείται νόμιμα, και 3.  _________    _________   του  _________  , κατοίκου  _________  , εκ των οποίων η μεν 2η εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Γιάγκου, οι δε λοιποί δεν εμφανίστηκαν και ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο αϊτών με την από 10-7-2007 αίτησή του, που απευθύνεται προς το παρόν Δικαστήριο και στρέφεται κατά των καθών, που νόμιμα κατατέθηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 572/2007, ζητά όσα αναφέρονται σ’αυτή.

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού εκθέματος και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους που έχουν κατατεθεί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ανατροπή της αναγκαστικής κατάσχεσης που επιβλήθηκε^στο στην αίτηση περιγραφόμενο ακίνητο διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή  _________   και επί της 5η παρόδου της οδού  _________  αρ. __ και καταλαμβάνει τον δεύτερο και τρίτο από το ισόγειο ορόφους της οικοδομής μετά του παραρτήματος (χώρου στάθμευσης) στο ισόγειο αυτής και γράφηκε δυνάμει της με αρ. 328/1998 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Παπαδάκη την 13-1 1-1998 στον τόμο 3 αρ. 130 για ποσό 5.382.496 δρχ. κατά του προκατόχου του αιτούντα  _________    _________   υπέρ της πρώτης των καθών επί του ½ εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Επίσης στον ανωτέρω τόμο 3 αρ. 130 εγγράφηκε αναγγελία την 9-7-2002 υπέρ της 2ης των καθών για 146.735,143 Ευρώ επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου και κατά του προκατόχου του αιτούντα  _________    _________  . Η εν λόγω ανατροπή της κατασχέσεως ζητείται γιατί πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από (της εγγραφής^ της επομένης ημέρας της εν λόγω κατασχέσεως στα βιβλία κατασχέσεων του  υποθηκοφυλακείου  _________  , χωρίς να επακολουθήσει πλειστηριασμός,(1019 ΚπολΔ στα κινητά 954 παρ. 1- 3, 144, παρ. 1 ΚπολΔ καιο|^νητα^93 3 παρ. 1 και 2, 144 παρ. 1 ΚπολΔ^ή εξάμηνη προθεσμιακού αρχίζει από την επομένη ημέρα του πλειστηριασμού χωρίς να επακολουθήσει αναπλειστηριασμός.

Η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στις προπαρατεθείσες διατάξεις 1019 παρ. 1, 2 και 3 ΚπολΔ και 42 παρ. 3, 53 παρ. 2, 57 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 17-7/13-8-1923 και αρμοδίως εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό άρθρο 29 ΚπολΔ που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚπολΔ και πρέπει να εξεταστεί ουσιαστικά ερήμην της 1ης και 3ου των καθών οι οποίοι αν και κλητεύθηκαν νομίμως και προσηκόντως δεν εμφανίσθηκαν κατά την παρούσα δικάσιμο (βλ. την με αριθ. 470/18-9-07 έκθεση επιδοσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά Ευφροσύνη Βουγιουκλάκη και 471/18-9-07 του ιδίου  δικαστικού Επιμελητή Κατά την κρατούσα άποψη η διάταξη του άρθρου 1019 εφαρμόζεται και στην αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σύμφωνα με το ν.δ. του 1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών (ΑΠ 49/1961 ΕΕΝ 28, 461-98/1961 Νοβ 9, 750-19/1972 Νοβ 20, 503 Μητσόπουλος Ελλ.Δ/νη 26, 159).

Ο αϊτών βάσει του με αρ. 13292 του 2002 μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του ως άνω από την όλη αποδεικτική διαδικασία και όλα τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει ο αϊτών σε συνδυασμό με όσα προφορικά και δια του υποβληθέντος σημειώματος τή^ ανέπτυξε^ σε συνδυασμό με τη δήλωση της 2η’ καθής η οποία έχει καταχωρηθεί στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά^ ότι έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις και συναινεί στην άρση της κατασχέσεως^ πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου τα εξής. Στον αιτούντα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1019 παρ. 1 ΚπολΔ συντρέχει η προϋπόθεση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης. Δυνάμει της μ αριθμό 328/1998  αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Παπαδάκη ενεγράφη κατάσχεση στις 13-11-98 στο τόμο 3 αρ. 130 για 5.382.496 δρχ. κατά του προκατόχου του αιτούντα πατέρα του  _________  _________   υπέρ της 1ης των καθών επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς ανεξόφλητης και διακεκριμένης            οριζόντιας ιδιοκτησίας που καταλαμβάνει τον Β.’ Γ  πάνω από το ισόγειο ορόφους πους βρίσκεται στο σχέδιο το εγκεκριμένο του Δήμου  _________  και επί της 5ης παρόδου της οδού  _________  αρ. __. Στην άνω ιδιοκτησία ανήκει ως παράρτημα χωρις  στάθμευση στο ισόγειο της άνω οικοδομής. Στον τόμο 3 αρ. 130 έχει εγγραφεί η απο 9-7-2002 -.αναγγελία υπέρ της 2ης των καθών για 146.735,143 επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου και κατά του προκατόχου του  _________    _________  . Ότι από της εγγραφής της άνω κατασχέσεως και αναγγελίας έχει παρέλθει ένα έτος σύμφωνα με το άρθρο 1019 παρ. 1 ΚπολΔ και 1006 παρ. 4 ΚπολΔ (άρθρ. 4 Ν. 2145/94) όπως προκύπτει από το από 24-9-2007 με αρ. 271/07 πιστοποιητικό του υποθηκοφύλακα  _________   και από την 28-9-2007 βεβαίωση της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σακκά Ρέβελα και ότι δεν πραγματοποιήθηκε πλειστηριασμός από την ημερομηνία που είχε ορισθεί μέχρι 28-9-2007. Κατ’ ακολουθία των παραπάνω εκτεθέντων πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη όπως ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην 1ης και 3ου των καθών.

Δέχεται την αίτηση.

Ανατρέπει την αναγκαστική κατάσχεση που έχει επιβληθεί με την με αρ. 328/6-11-1998 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου 1/2 εξ αδιαιρέτου^ του δικ. επιμελητή      στο Πρωτοδικείο       Αθηνών με πίστωση της « _________    _________  & ΣΙΑ ΕΕ», 1ης των καθών με τον διακριτικό τίτλο  _________   ΕΕ εγγραφείσα την 13-11-199Β στο τόμο 3 αρ. 130 στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου  _________   για το ποσόν των  5.382.496 δρχ., επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου ακινήτου  ιδιοκτησίας του αιτούντος που καταλαμβάνει τον Β’ και Γ’ πάνω από το ισόγειο ορόφους μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου  _________   και επί της            παρόδου ________ και η οποία ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται με τον αρ. 3.

Ανατρέπει και την εγγραφείσα στις 9-7-2002 στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου  _________   στο τόμο 3 αρ. 130, αναγγελία υπέρ της β’ των καθών « _________   ΑΕ ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΜΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» με  τίτλο « _________   ΑΕ» για 146.735,143 ευρώ επί του ½ εξ διαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου.

Διατασσει τη διαγραφή τους από τ’ ανωτέρω βιβλία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι, την  8-10-2007 Σε δημόσια έκτακτη στο ακροατήριο του συνεδρίαση, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ