fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Σ.Ε

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1303/2014
1038/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Ανδρουλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Ιουνίου 2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  _________  _________  _________  , κατοίκου  _________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Κώστα Κουτσουλέλου και Ελένης Κουτσουλέλου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ:  _________  συζ.  _________  _________  , το γένος  _________  _________  , για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια του ανήλικου θήλυ τέκνου τους, αμφοτέρων προσωρινά κατοίκων  _________  , η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση.

Ο αιτών, ζήτησε να γίνει δεκτή η από 6-5-2014 αίτησήν του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 1038/2014 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί .

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η μερική ανάκληση και η μεταρρύθμιση της 339/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθ’ο μέρος αφορά τις διατάξεις της περί απαγόρευσης του αιτούντος να προσεγγίζει την οικία της καθ’ης και περί καθορισμού του τόπου παραλαβής και παράδοσης του ανήλικου τέκνου των διαδίκων στα πλαίσια ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας, την επιμέλεια του προσώπου του οποίου (τέκνου) ασκεί προσωρινά η καθ’ης . Τέλος, ζητεί ν’απειληθεί σε βάρος της καθ’ης προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παραβίαση της διάταξης της απόφασης, που αφορά την επικοινωνία.

Από τη διάταξη του άρθρου 697 του Κ.Πολ.Δ συνάγεται, ότι αρμόδιο δικαστήριο να ανακαλέσει ή να μεταρρυθμίσει απόφαση, που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα είναι, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, αυτό ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η κύρια υπόθεση. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να συζητηθεί κατά την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης δοθέντος, ότι μπορεί να υποβληθεί και συζητηθεί και αυτοτελώς, λειτουργεί δε ως οιονεί ένδικο μέσο, διότι το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται αυτής αποφαίνεται, επανεξετάζοντας εκ νέου την υπόθεση, περί του αν είναι αναγκαία η συνέχιση της ισχύος του ασφαλιστικού μέτρου (Εφ.ΑΘ. 3962/2009, ΕφΘεσ. 2217/2006, ΝΟΜΟΣ, I. Χαμηλοθώρης Ασφαλιστικά Μέτρα εκδ. 2010, σελ. 82 επ. ).

Ως εκ τούτου η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς σύμφωνα με τα παραπάνω φέρεται ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του Κ.Πολ.Δ). Σύμφωνα δε, με όσα διαλαμβάνονται στη μείζονα σκέψη δεν είναι απαραίτητο να συζητηθεί κατά την εκδίκαση της κύριας αίτησης, η οποία είναι εκκρεμής στο ίδιο δικαστήριο.

Η αίτηση είναι νόμιμη. Στηρίζεται στην παραπάνω διάταξη, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735, 950 του Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, συνεπώς, να διερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα, που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο του δικαστηρίου, όλων των εγγράφων, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τις ένορκες βεβαιώσεις τρίτων προσώπων, που περιέχονται στις 873/2014 και 874/2014 πράξεις του Ειρηνοδίκη Πειραιά και έχουν ληφθεί μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της αντιδίκου (σχ. η 1382/4-6-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Α. Πρεβεζιανού) και από την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο κατά τον πολιτικό τύπο, στον Κορυδαλλό, στις 20-4-2013, από τον οποίο απέκτησαν θήλυ τέκνο, που γεννήθηκε στις 27-9-2013 και άρα σήμερα είναι ανήλικο. Οι σχέσεις των διαδίκων δεν εξελίχθηκαν ομαλά και η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάσθηκε για λόγους, που οφείλονται στο πρόσωπο του αιτούντος, δηλαδή στην αντισυζυγική και βίαιη συμπεριφορά του.

Για το λόγο αυτό με την 339/2014 απόφαση του δικαστηρίου αυτού, που δίκασε κατά        τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παραχωρήθηκε στην καθ’ης η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης, που βρίσκεται στο  _________  , επί της οδού  _________  – αρ. __. Με την ίδια απόφαση απαγορεύθηκε στον νυν αιτούντα να προσεγγίζει την οικογενειακή στέγη και απειλήθηκε σε βάρος του χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα. Τέλος, με την ίδια απόφαση ρυθμίστηκε και η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του, ορίστηκε δε, ότι η παράδοση αυτού από την μητέρα του στον αιτούντα και η παραλαβή του μετά το πέρας της επικοινωνίας θα γίνεται στην κατοικία του αιτούντος. Πιθανολογείται, επομένως, ότι το δικάσαν δικαστήριο δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων, κατέληξε δε σε ορθή κρίση. Ο αϊτών με την αίτησή του ζητεί να του επιτραπεί να προσεγγίζει την οικογενειακή οικία, προκειμένου να αναλάβει τα προσωπικά του είδη και τα εργαλεία της δουλειάς του, την αλληλογραφία του και επίσης στα πλαίσια της ενάσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας να παραδίδει και παραλαμβάνει το παιδί του από τον τόπο της κατοικίας του (του παιδιού).

Για τους λόγους, που αναφέρθηκαν, δηλαδή προς αποφυγή της πρόκλησης διαπληκτισμών και συγκρούσεων μεταξύ των διαδίκων, το παρόν δικαστήριο κρίνει, ότι δεν δύναται να επιτραπεί στον αιτούντα το μείζον, που ζητεί, δηλαδή η ακώλυτη και άνευ περιορισμών προσέγγιση της οικίας, όπου διαμένει η καθ’ης με το τέκνο της και συνακόλουθα η μεταβολή του τόπου παράδοσης και παραλαβής αυτού κατά την επικοινωνία με τον πατέρα του. Δύναται, όμως, να του επιτραπεί το έλασσον, δηλαδή να προσεγγίσει την οικία άπαξ, προκειμένου μόνο να παραλάβει τα προσωπικά του είδη (δηλαδή τα είδη ένδυσης και υπόδησης) και τα εργαλεία της δουλειάς του, που φυλάσσονται εκεί. Τα αντικείμενα αυτά οφείλει η καθ’ης να του επιτρέψει να τα παραλάβει κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης εκ μέρους του αιτούντος. Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων να καταδικαστεί η καθ’ης να καταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης του αιτούντος (άρθρα 178, 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Μεταρρυθμίζει εν μέρει την 339/2014 απόφαση του δικαστηρίου αυτού.

Επιτρέπει στον αιτούντα να προσεγγίσει την οικογενειακή οικία άπαξ, δηλαδή το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού  _________   – αρ. __, στο  _________  , κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης της καθ’ης, προκειμένου μόνο να παραλάβει τα προσωπικά του είδη (δηλαδή τα είδη ένδυσης και υπόδησης) καθώς και τα εργαλεία της δουλειάς του.

Καταδικάζει την καθ’ης σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του αιτούντος, το ύψος της οποίας καθορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στις 3-7-2014 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με την παρουσία και την Γραμματέα Χαρίκλειας Φωτεινάτου.

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ