fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
των άρθρων 681Β καν 681Γ ΚΠΟΑΔ

 Αριθμός αποφάσεως 1179/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Διατροφών)

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή, Φωτεινή Θεοφιλοπούλου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Κρυσταλλία Κριμιζά.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, την 17 Σεπτεμβρίου 2014, για να δικάσει τις ακόλουθες αγωγές μεταξύ:

Α. Της ενάγουσας:  _________   _________   του  _________   και της  _________  , συζύγου  _________    _________  , κατοίκου  _________  , για τον εαυτό της ατομικά και ως έχουσας τη γονική μέριμνα και την προσωρινή επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης αβάπτιστης θυγατέρας της, γεννηθείσας στις 27.09.2013, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Του εναγομένου:  _________    _________   του  _________  , κατοίκου  _________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Κώστα Κουτσουλέλο και Ελένης Κουτσουλέλου.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 04.03.2014 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 1398/04.03.2014 αγωγή της, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της 11..06.2014 και κατόπιν αναβολής για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Β. Του ενάγοντος:  _________    _________   του  _________  , κατοίκου  _________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Κώστα Κουτσουλέλο και Ελένης Κουτσουλέλου.

Της εναγομένης:  _________   _________   του  _________   και της  _________  , συζύγου  _________    _________  , κατοίκου  _________  , για τον εαυτό της ατομικα και ως ασκούσας την προσωρινή επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης αβάπτιστης θυγατέρας της, γεννηθείσας στις 27.09.2013, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 05.05.2014 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 2985/07.05.2014 εξαιρ. 155 αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της 11.06.2014 και κατόπιν αναβολής για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρονται προς συζήτηση στην παρούσα δικάσιμο, η από 04.03.2014 και με αριθμό κατάθεσης 1398/04.03.2014 αγωγή ανάθεσης επιμέλειας και διατροφής συζύγου και τέκνων και ρύθμισης χρήσης οικογενειακής στέγης και κινητών πραγμάτων και η από 05.05.2014 και με αριθμό κατάθεσης 2985/07.05.2014 εξαιρ. 155 αγωγή ρύθμισης επικοινωνίας – ρύθμισης χρήσης οικογενειακής στέγης και κινητών πραγμάτων, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης σχέσης και συνάφειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ΚΠολΔ, αφού εκκρεμούν ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου ανάμεσα στους αυτούς διαδίκους, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επιτυγχάνεται οικονομία στα έξοδα αυτής. Κατά συνέπεια πρέπει να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση αυτών (άρθρα 246, 591, 592 παρ. 1 και 2, 681 Β, 681 Γ ΚΠολΔ).

Οι διάδικοι γονείς στερούνται της εξουσίας διαθέσεως του δικαιώματος επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, με αποτέλεσμα οι οποιοσδήποτε συμφωνίες τους που αφορούν την άσκηση γονικής μέριμνας ( ΕφΑΘ 3743/1996 ΕλλΔνη 1998 386) να μη δεσμεύουν το δικαστήριο στο μέτρο που δεν βρίσκονται σε αρμονία με το αληθές συμφέρον του ανηλίκου και το εν λόγω δικαίωμα να μη μπορεί να είναι αντικείμενο δικαστικού συμβιβασμού (ΕφΑΘ 1461/1997 ΕλλΔνη 38, 868, Βαθρακοκοίλης, Οικογεν. Δίκαιο άρθρο 1520 σελ. 612 επομ., 615), ούτε ο εναγόμενος γονέας να μπορεί να αποδεχθεί την αγωγή (ΕφΑΘ3743/1996 ΕΛΛΔνη 39, 386 επομ. ιδία σελ. 391 και εκεί παραπομπές). Συνεπώς και σε περίπτωση ακόμη αποδοχής της σχετικής αγωγής από τον άλλο γονέα, το Δικαστήριο προβαίνει σε ουσιαστική διερεύνηση της και ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού, όπως επιβάλλεται από το αληθές συμφέρον του τέκνου, προασπιστής και θεματοφύλακας του οποίου (αληθούς συμφέροντος) ορίζεται, από την ανωτέρω διάταξη, καθώς και από το εν γένει πλέγμα των διατάξεων, που ρυθμίζουν τα της άσκησης του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του ανηλίκου και των μερικότερων εξουσιών αυτής των άρθρων 1510-1518 ΑΚ, το δικαστήριο, που, όπως λέχθηκε, δεν δεσμεύεται από τον προτεινόμενο με την γενόμενη αποδεκτή αγωγή τρόπο και δύναται να καταλήγει και σε εντελώς διαφορετική απόφαση(ΕφΛαρ 189/2003 Δικογραφία 2003 272, ΕφΑΘ 1461/1997 ΕλλΔνη 1997 868, ΕφΑΘ 3743/96 ΕλλΔνη 1998 387).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό στοιχείο {Α} ένδικη αγωγή, η ενάγουσα ζητεί μετά από παραδεκτό περιορισμό της αγωγής αναφορικά ι) με το ύψος της αιτούμενης να επιδικασθεί διατροφής για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της και ιι) με το ύψος του συνολικού αιτούμενου ποσού για τα έξοδα τοκετού -νοσοκομειακά και πρώτα βρεφικά έξοδα, και παραιτούμενη από το αίτημα επιδίκασης διατροφής για την ίδια ατομικά, που έγινε με δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα, με την παρούσα, πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως (άρθρα 223, 294, 295 παρ.1 και 297 ΚΠολΔ), α) να ανατεθεί σε αυτήν αποκλειστικά η οριστική επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου αβάπτιστου τέκνου της, γεννηθέντος στις 27.09.2013, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 500 Ευρώ για τα έξοδα τοκετού – νοσοκομείου και βρεφικών ειδών, με το νόμιμο τόκο, αρχής γενομένης από την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της εκδοθησομένης απόφασης, γ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της προκαταβάλει μηνιαίως κατά το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός διατροφή σε χρήμα, ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, και για χρονικό διάστημα 18 μηνών, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφλησή τους, , διότι το ως άνω ανήλικο δεν έχει δική του προσοδοφόρο περιουσία και λόγω της ηλικίας του αδυνατεί να εργαστεί, ενώ ο εναγόμενος δύναται, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην αγωγή να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες και δ) να παραχωρηθεί στην ενάγουσα η χρήση της αναλυτικά περιγραφόμενης στο αγωγικό δικόγραφο οικογενειακής στέγης μετά της ανοικτής θέσης και αποθήκης από την επίδοση της εκδοθησομένης απόφασης έως και την ενηλικίωση του τέκνου. Ζητεί, επίσης, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να συμψηφιστεί η μεταξυ των διαδίκων δικαστική δαπάνη, πλην των προκαταβλητέων εξόδων.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό στοιχείο (Α) αγωγή, για την οποία καταβλήθηκε το απαιτούμενο δικαστικό ένσημο (σχετ. το με αριθμό 13787869/22.09.2014 τύπου Β, σειρά VI διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά), αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 1, 22 του ΚΠολΔ) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681Β’ και 681Γ’ ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 346, 1389, 1390, 1485, 1486, 1487 εδ.2, 1489 παρ. 2, 1493, 1496 εδ.1,1510-1514, 1516 παρ.2 και 1518 του ΑΚ και 907, 908, 910 αρ.4, 179 του ΚΠολΔ. Περαιτέρω, όσον αφορά το αίτημα περί αναθέσεως της άσκησης της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων οριστικά στην ενάγουσα μητέρα, δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόοδο της δίκης η παράλειψη υποβολής εκθέσεως κοινωνικής έρευνας, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο του ΚΠολΔ (όπως τροποπ, με το ν. 2446/96 και το ν. 2521/97), καθόσον για την τήρηση της προδικασίας αυτής, απαιτείται η κατά τα άρθρα 49 επ. του άνω ν.2447/1996, ίδρυση των, κατά Πρωτοδικείο, Κοινωνικών Υπηρεσιών που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Έως όμως την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων η τήρηση της πιο πάνω προϋπόθεσης ατονεί και έτσι δεν δημιουργείται απαράδεκτο (ΕφΑΘ 2105/2000 ΕλλΔνη 42.177, ΕφΑΘ 1898/2000 ΕλλΔνη 42.455). Επίσης, τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία στο ακροατήριο του Δικαστηρίου για απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, καθόσον έχουν προκαταβληθεί από τον εναγόμενο τα έξοδα της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ.

Ο εναγόμενος, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου μετά των πληρεξουσίων δικηγόρου του, Κώστα Κουτσουλέλου και Ελένης Κουτσουλέλου, με προφορική δήλωση των τελευταίων, που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα, πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, συνομολόγησε στην  ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στην ενάγουσα και συνομολόγησε την ένδικη αγωγή ως αυτή περιορίστηκε από την ενάγουσα ως προς τα λοιπά αιτήματα, όπως ορισμένα εξ αυτών περιορίστηκαν, και ζήτησε το συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ, η ομολογία αυτή του εναγομένου, ως προς την υποχρέωσή του προς διατροφή του ανηλίκου τέκνου του και το ποσό α ^καταβολή των δαπανών (τοκετού, νοσοκομείου και βρεφικών ειδών) και την παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, είναι δεσμευτική για το Δικαστήριο, καθόσον αποτελεί πλήρη απόδειξη των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την ιστορική βάση της υπό κρίση αγωγής, όπως αυτή παραδεκτά περιορίσθηκε (ΕφΑΘ 2272/2007       ΕλΔ2008.626, ΕφΑΘ12021/1995 ΕλλΔ/νη 1997.1664). Περαιτέρω, ο ενάγων συνομολόγησε να ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου στην ενάγουσα. Η ομολογία του εναγόμενου ως προς την ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους στην ενάγουσα, θα εκτιμηθεί ελεύθερα από το Δικαστήριο (άρθρα 68ΙΕ παρ.1, 600 παρ.1 του ΚΠολΔ, βλ. ΕφΛαρ 189/2003 Δικογραφία 2003.272 και τις εκεί παραπομπές). Η ως άνω συμφωνία των διαδίκων, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το νόμο (άρθρα 1513 παρ.2 και 1520 του ΑΚ) από το Δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του, καθόσον επιμαρτυρεί την κοινή και κατά τεκμήριο αντικειμενική αντίληψη για το συμφέρον του τέκνου. Επίσης, το συμφέρον των τέκνων είναι στενά συνδεδεμένο με τη σημασία των δεσμών μεταξύ αυτού και των δύο γονέων του (ΑΠ 728/90 ΕλλΔ/νη 32.1233, ΕφΑΘ 2586/2005 ΕλλΔ/νη 2006.205, ΕφΑΘ 309/2002 ΕλλΔ/νη 2003.1385, ΕφΑΘ 3743/1996 ΕλλΔ/νη 1998.386, ΕφΑΘ 9050/1996 Αρμ1998.44). Όσον αφορά, δε, στην ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, το παρόν Δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα την ομολογία του εναγομένου (άρθρ. 681Γ’ παρ. 1 και 600 παρ. 1 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης,  _________    _________  , που δόθηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, κρίνει ότι η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου θήλυ τέκνου των διαδίκων, εισέτι αβάπτιστης, γεννηθείσας στις 27.09.2013, πρέπει να ανατεθεί οριστικά στην ενάγουσα μητέρα του, ως το πλέον κατάλληλο για το έργο αυτό πρόσωπο, καθώς εκ της διασπάσεως της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων φροντίζει για την καλή ανατροφή του, το περιβάλλει με αγάπη και ανταποκρίνεται με επάρκεια στα γονεικά της καθήκοντα.

Με την υπό στοιχείο {Β} αγωγή, έτσι όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε, ο ενάγων, παραιτούμενος από το αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, ζητεί να ρυθμιστεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του με το ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο του, που απέκτησε με την εναγομένη εν διαστάσει σύζυγό του στις 27.09.2013, και του οποίου η τελευταία ασκεί προσωρινά την επιμέλεια, κατά τον τρόπο που ειδικότερα προσδιορίζεται σε αυτήν (αγωγή), σε περίπτωση δε παρεμπόδισης αυτής (της επικοινωνίας) να απειληθεί κατά της εναγόμενης, προσωπική κράτηση ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ. Επίσης ζητεί να του παραδοθούν τα περιγραφόμενα στην αγωγή κινητά πράγματα τα οποία του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα. Τέλος ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β’, 681Γ’ και 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 947 παρ.1 και 2 και 176 ΚΠολΔ. Περαιτέρω ενόψει του ότι πρόκειται περί δίκης που αφορά την ρύθμιση της επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής επιχειρήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η προβλεπόμενη από το άρθρο 681 Τ’ παρ.2 εδ. 3 του ΚΠολΔ και επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως (ΕφΑΘ 1388/2007 a δημ.ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 846/2004 ΕλλΔ/νη 2005.503, ΕφΑΘ 2105/2000 ΕλλΔ/νη2001.177), απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία τελεσφόρησε. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η μη τήρηση της υποχρεωτικής προδικασίας που καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 681 Τ’ παρ.2 του ΚΠολΔ, σχετικά με την έρευνα από τα όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανήλικου τέκνου και την υποβολή στο Δικαστήριο, έως την ημέρα της συζήτησης, της σχετικής αναλυτικής έκθεσης (άρθρα 49 επ. Ν.2447/1996), ατονεί και δεν δημιουργείται απαράδεκτο της συζήτησης από την έλλειψή της μέχρι την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων για την ίδρυση κατά πρωτοδικείο και εν προκειμένω στο Πρωτοδικείο του Πειραιά, αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς επικεντρωμένες υπηρεσίες, καθόσον με το π.δ.250/1999 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του Ν.2447/1996, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες της κοινωνικής υπηρεσίας μόνο για τη λειτουργία του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης. Σε κάθε περίπτωση, το Δικαστήριο έχει την ευχέρεια, σύμφωνα με το εδ. β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 681 Τ’ του ΚΠολΔ, να διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και να ορίσει ελεύθερα το χρόνο διεξαγωγής της, χωρίς να δεσμεύεται από χρονικούς περιορισμούς (βλ. ΕφΘεσ 564/2008 Αρμ2008.1836, ΕφΔωδ 198/2004 α’δημ.ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη,  Νέο Οικογ. Δίκ., έκδ. Β’ (2000), άρθρ. 1511, σελ.881-883, ιδίου “οι τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έκδ. 1997, υπ’άρθρ. 681 Γ, σελ. 51 επ.). Επομένως, πρέπει η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι για το αντικείμενο της υπό κρίση υποθέσεως δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, ενώ ενόψει του ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, κατά το χρόνο συζητήσεως της αγωγής είναι ηλικίας 11 μηνών περίπου, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν έχει την απαιτούμενη ωριμότητα για να αντιληφθεί σαφώς το συμφέρον του και τη σημασία της διαφοράς των γονέων του και ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαία η επικοινωνία του Δικαστηρίου με αυτό.

Από την εκτίμηση όλων των μετ’ επίκληση προσκομιζόμενων από αμφότερους τους διαδίκους εγγράφων, της αποδοχής εκ μέρους της ενάγουσας του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος μετά του κοινού τους τέκνου κατά τον τρόπο που αυτός αιτείται με την αγωγή του με τη διαφοροποίηση ότι για τα δυο πρώτα ηλικιακά έτη θα παραλαμβάνεται και θα παραδίδεται το ανήλικο στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η εναγομένη, μετά δε τη συμπλήρωση των δυο ετών της ηλικίας του ανηλίκου η παράδοση – παραλαβή θα γίνεται από στην οικία της εναγόμενης καθώς και της αποδοχής της εναγομένης να παραδώσει στον ενάγοντα τα αντικείμενα που περιγράφονται αναλυτικώς στα πρακτικά της υπό κρίση υπόθεσης, κι από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο στις 20.04.2013, από τον οποίο απέκτησαν στις 27.09.2013 ένα αβάπτιστο θήλυ τέκνο. Επειδή οι σχέσεις των διαδίκων δεν ήταν αρμονικές, για λόγους που δεν αφορούν την παρούσα υπόθεση, η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε από τον Ιούλιο του έτους 2013 και έκτοτε διαβιούν χωριστά, χωρίς να έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, η δε ανήλικη κόρη τους διαμένει με την εναγομένη, η οποία αρχικά ασκούσε εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του προσώπου της κι ακολούθως δυνάμει της με αριθμό 339/2014 ανατέθηκε σε αυτήν προσωρινά. Συνεπώς, ο ενάγων διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής, αλλά και δια τηλεφώνου, επικοινωνίας με την ανήλική κόρη του, το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το αληθινό συμφέρον της ανήλικης, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της, κατά τον τρόπο που αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό, ο οποίος έγινε αποδεκτός από αμφότερους τους διαδίκους, με ρητή δήλωσή τους στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει οι υπό κρίση αγωγές, ως αυτές περιορίστηκαν και συμπληρώθηκαν, να γίνουν εν μέρει δεκτές και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα και: Α. να ανατεθεί στην ενάγουσα οριστικά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου θήλυ τέκνου των διαδίκων, εισέτι αβάπτιστου, Β. 1) να υποχρεωθεί να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του ως άνω ανήλικου τέκνου τους, το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα για λογαριασμό του τέκνου τακτική διατροφή ανερχόμενη στο ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300), με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης έως την ολοσχερή εξόφληση, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών αρχής γενομένης από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα για τα έξοδα τοκετού – νοσοκομείου και τα πρώτα βρεφικά είδη, το συνολικό ποσό των πεντακοσίων Ευρώ (500), εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, με το νόμιμο τόκο αρχής γενομένης από την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της εκδοθησομένης απόφασης, 3) να παραχωρηθεί στην ενάγουσα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου των διαδίκων, η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης που βρίσκεται επί της οδού  _________   αρ. 15 στο  _________  , μετά της ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή (με αριθμό 2) και αποθήκης, που ανήκουν στο διαμέρισμα αυτό κατά αποκλειστική χρήση, ιδιοκτησίας του εναγομένου, και όλον ανεξαιρέτως τον εξοπλισμό του (πλην των εξής στοιχείων: α) τα αναφερόμενα στα ταυτάριθμα με την με αριθμό κατάθεσης 2985/2014 αγωγή πρακτικά, αντικείμενα τα οποία θα παραλάβει από την είσοδο της πολυκατοικίας ενώ τα εργαλεία από την αποθήκη, β) 5 σετ σεντονιών, γ) 4 κουβέρτες ακριλικές χειροποίητες της γιαγιάς του εναγομένου, δ) 1 ζευγάρι γυαλιά οδηγήσεως, ε) όλα τα έγγραφα του εναγομένου, στ) 1 κάμερα πειστρεφόμενη με αυτόματα ζουμ που υπήρχε στο μπαλκόνι, ζ) 14 μέτρα ταινία led rgb με τροφοδοτικό και ασύρματο πομποδέκτη και κοντρόλ για εναλλαγή χρωμάτων, η) 4 κομμάτια ντουλάπας με πορτάκια μεταφερόμενα από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, θ) 1 συρταριέρα πλήρη μεταφερόμενη από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, ι) ένα γραφείο από το πρακτικερ, ιβ) μια συρταριέρα γραφείου, κγ) σύστημα ασφαλείας με κάμερες και κδ) ένα διθέσιο καναπέ). Γ. να υποχρεωθεί η εναγομένη της υπό στοιχείο Β. αγωγής να αποδώσει στον ενάγοντα α) τα αναφερόμενα στα ταυτάριθμα με την με αριθμό κατάθεσης 2985/2014 αγωγή πρακτικά, αντικείμενα κυριότητας του ενάγοντος, τα οποία θα παραλάβει από την είσοδο της πολυκατοικίας ενώ τα εργαλεία από την αποθήκη, καθώς και β) 5 σετ σεντονιών, γ) 4 κουβέρτες ακριλικές χειροποίητες της γιαγιάς του εναγομένου, δ) 1 ζευγάρι γυαλιά οδηγήσεως, ε) όλα τα έγγραφα του Πειραιά (διαδικασία διατροφών και διαφορών των άρθρων 681Β και 681Γ ΚΠΟΛΔ) /εναγομένου, στ) 1 κάμερα πειστρεφόμενη με αυτόματα ζουμ που υπήρχε στο μπαλκόνι, ζ) 14 μέτρα ταινία led rgb με τροφοδοτικό και ασύρματο πομποδέκτη και κοντρόλ για εναλλαγή χρωμάτων, η) 4 κομμάτια ντουλάπας με πορτάκια μεταφερόμενα από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, θ) 1 συρταριέρα πλήρη μεταφερόμενη από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, ι) ένα γραφείο από το πρακτικερ, ιβ) μια συρταριέρα γραφείου, κγ) σύστημα ασφαλείας με κάμερες και κδ) ένα διθέσιο καναπέ). Δ. να ρυθμιστεί η επικοινωνία του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του, με τον τρόπο και όρους που ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας και να απειληθεί κατά της εναγομένης χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και προσωπική κράτηση ενός έτους (1) για κάθε παρεμπόδιση της επικοινωνίας του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του. Η απόφαση πρέπει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος η δικαστική δαπάνη, πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολΔ), πλην των προκαταβλητέων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων τις από 04.03.2014 και με αριθμό κατάθεσης 1398/04.03.2014 και από 05.05.2014 και με αριθμό κατάθεσης 2985/07.05.2014 εξαιρ. 155 αγωγές.

Δέχεται εν μέρει τις αγωγές.

Αναθέτει την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου αβάπτιστου θήλυ τέκνου των διαδίκων, οριστικά στην ενάγουσα – εναγομένη μητέρα του.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο – ενάγοντα να προκαταβάλλει στην ενάγουσα – εναγομένη, ως ασκούσα την επιμέλεια του ως άνω ανήλικου τέκνου τους, το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα για λογαριασμό του τέκνου, τακτική διατροφή ανερχόμενη στο ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300), με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης έως την ολοσχερή εξόφληση, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών αρχής γενομένης από την επομένη της επίδοσης της αγωγής,

Υποχρεώνει τον εναγόμενο – ενάγοντα να καταβάλει στην ενάγουσα – εναγομένη για τα έξοδα τοκετού – νοσοκομείου και τα πρώτα βρεφικά είδη, το συνολικό ποσό των πεντακοσίων Ευρώ (500), εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, με το νόμιμο τόκο αρχής γενομένης από την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της εκδοθησομένης απόφασης.

Παραχωρεί στην ενάγουσα – εναγομένη μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου των διαδίκων την αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης που βρίσκεται επί της οδού  _________   αρ. __ στο  _________  , μετά της ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή (με αριθμό 2) και αποθήκης, που ανήκουν στο διαμέρισμα αυτό κατά αποκλειστική χρήση, ιδιοκτησίας του εναγομένου – ενάγοντος, και όλον ανεξαιρέτως τον εξοπλισμό του (πλην των εξής στοιχείων: α) τα αναφερόμενα στα ταυτάριθμα με την με αριθμό κατάθεσης 2985/2014 αγωγή πρακτικά, αντικείμενα κυριότητας του ενάγοντος, τα οποία θα παραλάβει από την είσοδο της πολυκατοικίας ενώ τα εργαλεία από την αποθήκη, β) 5 σετ σεντονιών, γ) 4 κουβέρτες ακριλικές χειροποίητες της γιαγιάς του εναγομένου, δ) 1 ζευγάρι γυαλιά οδηγήσεως, ε) όλα τα έγγραφα του εναγομένου, στ) 1 κάμερα πειστρεφόμενη με αυτόματα ζουμ που υπήρχε στο μπαλκόνι, ζ) 14 μέτρα ταινία led rgb με τροφοδοτικό και ασύρματο πομποδέκτη και κοντρόλ για εναλλαγή χρωμάτων, η) 4 κομμάτια ντουλάπας με πορτάκια μεταφερόμενα από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, θ) 1 συρταριέρα πλήρη μεταφερόμενη από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, ι) ένα γραφείο από το πρακτικερ, ιβ) μια συρταριέρα γραφείου, κγ) σύστημα ασφαλείας με κάμερες και κδ) ένα διθέσιο καναπέ).

Υποχρεώνει την εναγομένη – ενάγουσα να αποδώσει στον ενάγοντα – εναγόμενο α) τα αναφερόμενα στα ταυτάριθμα με την με αριθμό κατάθεσης 2985/2014 αγωγή πρακτικά, αντικείμενα κυριότητας του ενάγοντος, τα οποία θα παραλάβει από την είσοδο της πολυκατοικίας ενώ τα εργαλεία από την αποθήκη, καθώς και β) 5 σετ σεντονιών, γ) 4 κουβέρτες ακριλικές χειροποίητες της γιαγιάς του εναγομένου, δ) 1 ζευγάρι γυαλιά οδηγήσεως, ε) όλα τα έγγραφα του εναγομένου, στ) 1 κάμερα πειστρεφόμενη με αυτόματα ζουμ που υπήρχε στο μπαλκόνι, ζ) 14 μέτρα ταινία led rgb με τροφοδοτικό και ασύρματο πομποδέκτη και κοντρόλ για εναλλαγή χρωμάτων, η) 4 κομμάτια ντουλάπας με πορτάκια μεταφερόμενα από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, θ) 1 συρταριέρα πλήρη μεταφερόμενη από το κλείσιμο του μαγαζιού του εναγομένου, ι) ένα γραφείο από το πρακτικερ, ιβ) μια συρταριέρα γραφείου, κγ) σύστημα ασφαλείας με κάμερες και κδ) ένα διθέσιο καναπέ).

Ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος ως εξής: Α) Μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών: αα) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17.00 έως ώρα 20.00, ββ) Κάθε Σάββατο από ώρα 10.00 έως ώρα 14.00 και κάθε Κυριακή από ώρα Πειραιά (διαδικασία διατροφών και διαφορών των άρθρων 681Β και 681Γ ΚΠΟΛΔ) .1 8.00 έως ώρα 20.00, γγ) Το παιδί θα το παραλαμβάνει ο πατέρας του (ενάγων-εναγόμενος) από την είσοδο της πολυκατοικίας που βρίσκεται η κατοικία της μητέρας του και από την ίδια (την εναγομένη – ενάγουσα) και θα το επιστρέφει στην ίδια, στον τόπο από τον οποίο θα το έχει παραλάβει, Β) Μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών και μέγρι το παιδί να φοιτήσει στην Α Δημοτικού, οπότε και θα πρέπει να επανακαθορισθεί η επικοινωνία του ενάγοντος – εναγομένου με αυτό σύμφωνα με το πρόγραμμα του σκολείου του: αα) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από ώρα 17.00 έως και ώρα 20.00, ββ) Κάθε δεύτερο και τέταρτο Παρασκευοσαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 19.00 της Παρασκευής έως ώρα 19.00 της Κυριακής, γγ) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εναλλάξ κάθε έτος είτε τις ημέρες από την 23 Δεκεμβρίου έως 29 Δεκεμβρίου, είτε τις ημέρες από 30 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουάριου με ώρα παραλαβής του παιδιού την 10.00 π.μ. και ώρα παράδοσης την 16.00′, με δικαίωμα διανυκτέρευσης στην οικία του ενάγοντος – εναγομένου, δδ) Κατά τις εορτές του Πάσχα εναλλάξ κάθε έτος είτε από Μεγάλη Δευτέρα από 10.00 π.μ. έως Δευτέρα του Πάσχα στις 11.00 π.μ., είτε από Δευτέρα μετά το Πάσχα από τις 11.00′ π.μ. έως και την Κυριακή του Θωμά έως ώρα 18.00′, με δικαίωμα διανυκτέρευσης στην οικία του ενάγοντος – εναγομένου, εε) Κατά τις θερινές διακοπές είτε από 1 έως 31 Ιουλίου, είτε από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, εναλλάξ κάθε έτος με ώρα αναχώρησης 10:00π.μ. και επιστροφής 18.00′ μ.μ. στην οικία που θα διαμένει με την μητέρα του, στστ) Κατά τις ανωτέρω αυτές ημέρες και ώρες επικοινωνίας του ενάγοντος μετά του τέκνου του θα παραλαμβάνει και θα παραδίδει η ίδια η εναγομένη το τέκνο στην κατοικία της στον ενάγοντα προσωπικά,  Κατά τις ώρες επικοινωνίας των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και των θερινών διακοπών αναστέλλεται η επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με την εναγομένη για το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται με τον ενάγοντα.

Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις αμέσως πέντε ανωτέρω καταψηφιστικές της διατάξεις.

Απειλεί κατά της εναγομένης χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και προσωπική κράτηση ενός έτους (1) για κάθε παράβαση της ανωτέρω διατάξεως που αφορά τη ρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου της με τον πατέρα του.

Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη των διαδίκων, πλην των προκαταβλητέων εξόδων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 3/4/2015 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ