fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(2736/2013)
(3505/2014)

Αριθμός Απόφασης
1483/2016

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Λουτράρη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Σπυριδούλα Βαλλιανάτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Νοεμβρίου 2015 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « _________  », που εδρεύει στη  _________  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη (ΑΜ/ΔΣΑ 34956), που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « _________  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην  _________    _________   και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ζήτησε να γίνει δεκτή η από 26-3-2013 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με τον -αύξοντα αριθμό κατάθεσης—2736/2013, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 30ης Μαϊου 2014, οπότε και ματαιώθηκε.

ΉΔΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ επαναφέρεται προς συζήτηση. Η σχετική από 4-6-2014 αίτηση-κλήση, κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου (αριθ. κατάθ. 3505/2014) και γράφτηκε στο πινάκιο με τον αύξοντα αριθμό πινακίου -14.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως κατά την εκφώνησή της από το σειρά του οικείου πινακίου, η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί καθώς και όσα αναφέρει στις έγγραφες προτάσεις της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από την προσκομιζόμενη με επίκληση από την καλούσα- ενάγουσα έκθεση επίδοσης με αριθμό 3477β712-6-2014, που συνέταξε ο Δικαστικός Επιμελητής στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Δ. Κοπανάς και αφορά στην από 4-6-2014 και με αριθμό κατάθεσης 3505/2014 κλήση, με την οποία νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση η από 26-3-2013 και με αριθμό κατάθεσης 2736/2013 αγωγή, σε συνδυασμό με την με αριθμό 5410Γ72-4-2013 έκθεση επίδοσης αυτής (αγωγής) του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δη μητριού Σ Ραπατζίκου, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, όσο και της σχετικής κλήσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη σημερινή δικάσιμο, οπότε επαναφέρεται νομότυπα η συζήτηση αυτής (αγωγής), επιδόθηκαν νομότυπα στην εναγομένη εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ωστόσο, αυτή δεν παραστάθηκε, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Συνεπώς, πρέπει να δικασθεί ερήμην και το Δικαστήριο θα προχωρήσει ωσαύτως στην εκδίκαση της υποθέσεως (άρθρο 271 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 ν. 3994/2011).

ΙΙ.Με τη διάταξη του άρθρου 51 § 1 του ν. 2172/1993 συνιστάται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ειδικό τμήμα (τμήμα ναυτικών διαφορών), το οποίο εκδικάζει: α) τις ναυτικές διαφορές που εισάγονται στο Πρωτοδικείο αυτό, β) τις υποθέσεις που εισάγονται στο ίδιο Πρωτοδικείο και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον αφορούν στη ρύθμιση δικαιωμάτων ή καταστάσεων που σχετίζονται άμεσα με πράξεις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και γ) τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων των περιφερειών των Πρωτοδικείων Πειραιώς και Αθηνών, που κρίνουν διαφορές και υποθέσεις των προηγούμενων (υπ’ αριθμ. α και β’) εδαφίων. Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, για τη εκδίκαση των ναυτικών διαφορών η δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου Πειραιώς εκτείνεται σε ολόκληρο το νομό Αττικής, ενώ για τις λοιπές, εκτός Αττικής ναυτικές διαφορές, το Πρωτοδικείο Πειραιά έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα (όπως το τελευταίο αυτό εδάφιο προστέθηκε με το ένατο άρθρο της παρ. 17 του ν. 4335/2015, με έναρξη ισχύος από 1-1-2016). Κατά τη διάταξη της παραγράφου 3Α του αυτού άρθρου, ναυτικές διαφορές είναι οι ιδιωτικές διαφορές που πηγάζουν από πράξεις του θαλασσίου εμπορίου, τη χρησιμοποίηση, λειτουργία ή ναυσιπλοΐα πλοίου την παροχή εργασίας σ’ αυτό. Ενδεικτική απαρίθμηση των διαφορών αυτών γίνεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο (3Β) του εν λόγω άρθρου. Μεταξύ δε των ενδεικτικά απαριθμούμενών στην ως άνω παράγραφο διαφορών είναι και οι συμβάσεις σχετικές με την οικονομική χρησιμοποίηση ή λειτουργία πλοίου και την αλιεία (βλ. αρθρ. 51 §3Β περ. ε’ του ν. 2172/1993). Μάλιστα, για την εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω παραγράφου (3), πλοίο θεωρείται, κατά τη διάταξη της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, κάθε πλωτή κατασκευή ικανή για την εκτέλεση ορισμένου έργου ή υπηρεσίας στο θαλάσσιο χώρο. Περαιτέρω, σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, διαφορές και υποθέσεις που υπάγονται στο τμήμα ναυτικών διαφορών του Πρωτοδικείου Πειραιώς και εισάγονται σε άλλο τμήμα του ίδιου Πρωτοδικείου παραπέμπονται στο τμήμα ναυτικών διαφορών, ενώ διαφορές και υποθέσεις που δεν υπάγονται στο ανωτέρω ειδικό τμήμα και εισάγονται σ’ αυτό μπορούν είτε να δικασθούν από το τμήμα αυτό είτε να παραπεμφθούν στο αρμόδιο τμήμα, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, αναλόγως, της διατάξεως του άρθρου 46 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Από τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 2172/1993 προκύπτει ότι ο νομοθέτης, υπάγοντας υποχρεωτικά στο Τμήμα Ναυτικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Πειραιώς τις ναυτικές διαφορές που εισάγονται στο Πρωτοδικείο αυτό, θέλησε να καταστήσει το συγκεκριμένο Τμήμα αποκλειστικώς αρμόδιο (λειτουργικά) προς εκδίκαση των ανωτέρω διαφορών (μεταξύ των οποίων είναι και αυτές που αφορούν την οικονομική χρησιμοποίηση ή λειτουργία πλοίου και οι σχετικές με την αλιεία) (βλ. ΕφΠειρ 590/2013, ΕφΠειρ 1/2011, ΠειρΝομ 2011,74, ΕφΠειρ 145/2006, ΠειρΝομ 2006,359, ΕφΠειρ 794/1999, Δνη 2000,463, ΕφΠειρ 462/1997, Δνη 1999,364, ΕφΠειρ 16/1997, ΔΕΕ 1997,274, ΕΕμπΔ 1997,313, άπασες δημοσιευθείσες και στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, αν αγωγή που αφορά ναυτική διαφορά εισαχθεί για εκδίκαση όχι στο Τμήμα Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, αλλά σε άλλο τμήμα, το τελευταίο αυτό Δικαστήριο κηρύσσεται και αυτεπαγγέλτως λειτουργικά αναρμόδιο και παραπέμπεται η υπόθεση στο αρμόδιο Τμήμα Ναυτικών Διαφορών του ίδιου Δικαστηρίου.

ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή ιστορούνται τα ακόλουθα: Ότι η ενάγουσα τυγχάνει συμπλοιοκτησία που έχει στην κυριότητά της το νηολογημένο με αριθμό νηολογίου 51 στη Νάξο αλιευτικό σκάφος με την επωνυμία « _________ », και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της αλιείας. Ότι η εναγομένη εταιρία δραστηριοποιείται μεταξύ των άλλων στην εμπορία φρέσκων και καταψυγμένων αλιευμάτων και έχει την έδρα της στο Δήμο  _________  , και ειδικότερα στο με αριθμό 44 γραφείο της  _________   του Πειραιά. Ότι μεταξύ των διαδίκων συνήφθη το από 20­9-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μεσιτείας, διάρκειας καταρχής ενός έτους, δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε να παραδίδονται αλιεύματα από την ενάγοουσα στην εναγομένη, ώστε η τελευταία να τα διαθέτει στην αγορά με όποιο τρόπο επέλεγε, ενεργούσα επί της ουσίας ως μεσίτρια, με ύψος προμήθειας 3% επί της αξίας των πωλήσεων, για το τίμημα των οποίων ευθυνόταν να καταβάλει η ίδια η εναγομένη στην ενάγουσα ως εξής: την 20η ημέρα εκάστου ημερολολογιακού μηνός θα της προκατέβαλε ποσοστό ίσο με το 40% επί των πωλήσεων του πρώτου εικοσαημέρου του μηνός και έως την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα θα της εξοφλήσε το σύνολο του τιμήματος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, βάσει των εκδιδόμενων για το σκοπό αυτό δελτίων αποστολής, αφαιρουμένης της προμήθειας της εναγομένης και των λοιπών εξόδων της. Ότι για την εξασφάλιση της ενάγουσας, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγομένης παρέδωσε σε αυτήν ως εγγύηση την με αριθμό 06420393-0 τραπεζική επιταγή της τράπεζας « _________  », εκδόσεως της εναγομένης και σε διαταγή της ενάγουσας, ποσού 50.000,00 Ευρώ με λευκή ημερομηνία. Ότι η εναγομένη δεν έχει εξοφλήσει στην ενάγουσα το τίμημα για εμπορεύματα που της παραδόθηκαν από την ενάγουσα βάσει δέκα δελτίων αποστολής που περιγράφονται αναλυτικά στην αγωγή και αφορούν το χρονικό διάστημα από 31-10-2012 έως και 18-11-2012, το οποίο τίμημα, σύμφωνα με τις αναλύσεις λογαριασμών που εξέδωκε η ενάγουσα, αφαιρουμένων της προμήθειας και των λοιπών εξόδων της, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 42.237,06 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.). Με βάση το ανωτέρω ιστορικό, —η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθείς—εναγομένηΓ-με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλει το προαναφερόμενο ποσό, κυρίως μεν σύμφωνα με της διατάξεις περί συμβατικής της ευθύνης, και επικουρικώς, σε περίπτωση που μεταξύ τους σύμβαση κριθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρη, λόγω αδικαιολογήτου πλουτισμού, και με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όσον αφορά στο μερικότερο ποσό των 7.500,00 Ευρώ από την 10-11-2012 και για το λοιπό ποσό από την 10-12­2012, άλλως νομιμότοκα όλο το αιτούμενο ποσό για το χρόνο μετά την επίδοση της αγωγής. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί η εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η ένδικη διαφορά είναι ναυτική, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 51 §§3Α και 3Β περ. ζ του ν. 2172/1993, αφού πηγάζει από την οικονομική χρησιμοποίηση και λειτουργία πλοίου και έχει ειδικότερα ως αιτία (η οικονομική χρησιμοποίηση αυτού), την αλιεία. Επομένως, αναρμοδίως εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Τμήματος του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο δεν είναι τμήμα ναυτικών διαφορών. Πρέπει, συνεπώς, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 51 §5 του ν. 2172/1993 και 46 ΚΠολΔ, να κηρυχθεί το Τμήμα τούτο λειτουργικά αναρμόδιο προς εκδίκαση της, με την κρινόμενη αγωγή εισαγόμενης σ’ αυτό, επίδικης ναυτικής υπόθεσης και να παραπεμφθεί αυτή στο αρμόδιο Τμήμα Ναυτικών Διαφορών του Δικαστηρίου τούτου. Πρέπει, επίσης, να καθορισθεί το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (άρθρ. 505§2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγόμενης.

 ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).

 ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτό λειτουργικά αναρμόδιο προς εκδίκαση της αγωγής.

 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ αυτήν προς εκδίκαση ενώπιον του καθ’ ύλην, κατά τόπον και λειτουργικά αρμοδίου Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Δικαστηρίου τούτου.

 ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17.6.2016, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ