fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1821/13

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παρασκευή Μπερσή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12.6.2013 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΑΣ: Συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία « _________  », που εδρεύει στη  _________   της νήσου  _________   και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε μετά του νομίμου εκπροσώπου της  _________  , ο οποίος διόρισε στο ακροατήριο τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη και παραστάθηκε μετ’αυτού.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΠΗΣΗ : Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « _________  εταιρία περιορισμένης ευθύνης» με διακριτικό τίτλο « _________  εταιρία επε», που εδρεύει στην  _________  , γραφείο __ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και ήταν απούσα.

Η αιτούσα, με την από 27.3.2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1363/2013 και προσδιορίστηκε για συζήτηση κατά τη σημερινή δικάσιμο, ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή. Κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Από την υπ’αριθ. 4699/9.4.2013 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Πειραιά Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στο νόμιμο εκπρόσωπο της καθ’ ης. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού κατά τη σημερινή δικάσιμο, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Πρέπει συνεπώς να δικαστεί ερήμην και η συζήτηση να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη κατεπείγον και επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ ης ευρισκόμενη στα χέρια της ή στα χέρια τρίτων, μέχρι του ποσού των 70.000 €, προκειμένου να εξασφαλιστεί απαίτησή της ύψους 49.737,06 € πλέον τόκων, κλπ. που προέρχεται από υπόλοιπο σύμβασης μεσιτείας πώλησης ψαριών που θα προμήθευε η αιτούσα στην καθ’ ης προς πώληση, η οποία συνήφθη στις 20.9.2012, αλλά δεν εξυπηρετήθηκε πλήρως από την καθ’ ης παρά το γεγονός ότι η αιτούσα τήρησε τις εκ της σύμβασης υποχρεώσεις της και στη συνέχεια, λόγω αδυναμίας τακτοποίησης της οφειλής από την καθ’ης, η τελευταία αναγνώρισε την οφειλή της και πρότεινε σταδιακή αποπληρωμή του υπολοίπου, πλην όμως η πρόταση αυτή που η αιτούσα αποδέχτηκε εγκαταλείφθηκε χωρίς να καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό, παραμένοντος του ανωτέρω ανεξόφλητου υπολοίπου τιμήματος. Για την οφειλή αυτή η αιτούσα έχει ασκήσει την από 26.3.2013 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και έχει οχλήσει και προφορικά επανειλημμένως την καθ’ης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η φερεγγυότητα της τελευταίας έχει κλονιστεί, όπως ειδικότερα στην αίτηση και κινδυνεύει να μην ικανοποιηθεί η ως άνω απαίτησή της κατά της καθ’ ης.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση εισάγεται παραδεκτό προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, που είναι υλικά και τοπικά αρμόδια για την εκδίκασή της κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, είναι δε νόμιμη, ,στηριζομενη στις διατάξεις των άρθρων 682 επ. 686 και 707 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν, ερήμην της καθ’ης. Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας ________   ________του ______ και των εγγράφων που η αιτούσα νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η καθ’ης είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης, καταστατικής διάρκειας 12 ετών, που εκπροσωπείται από τον  _________    _________  , που έχει οριστεί και διαχειριστής αυτής. Συστάθηκε με το υπ’αριθ. 4419/27.2.2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Πηνελόπης Βερροίου – Μουρτζούχου και έλαβε ΦΕΚ ταεπε 2472/13.4.2007. Το εταιρικό της κεφάλαιο από 21.000 € διαιρέθηκε σε 700 εταιρικά μερίδια και κάθε εταίρος έλαβε από 350. Σκοπός της εταιρίας μεταξύ άλλων είναι και η εμπορία φρέσκων και κατεψυγμένων ιχθύων, μαλακίων και μαλακοστράκων, η βιομηχανική επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κατεψυγμένων ιχθύων, ο τεμαχισμός η απόψυξη, η επανακατάψυξη, επεξεργασία, συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, μαλακίων και μαλακοστράκων, καθώς και η καλλιέργεια των παραπάνω ειδών. Με το υπ’αριθ. 4524/23.11.2007 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που έλαβε ΦΕΚ 14408/24.12.2007, το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της καθ’ης στη σημερινή τους μορφή και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας από τον __________   _________   στη σημερινή της διεύθυνση. Για την άσκηση της εμπορίας της η καθ’ης διατηρούσε κατάστημα διάθεσης των προϊόντων της τα οποία προμηθευόταν από την αιτούσα, στην  _________    _________.

Ειδικότερα, οι διάδικοι είχαν καταρτίσει το από 20.9.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μεσιτείας για το χρονικό διάστημα από 20.9.2012 μέχρι και 20.9.2013 και δυνατότητα παράτασης για ένα έτος με συμφωνημένη προμήθεια της καθ’ ης ποσοστού 3%, η αντίστοιχη αξία του οποίου θα εξοφλείτο α) στις 20 κάθε μήνα για την προκαταβολή ίση με το 40% των πωλήσεων του ίδιου μήνα και β) στις 10 κάθε μήνα για το υπόλοιπο των πωλήσεων εκάστου μηνός. Επίσης η καθ’ης παρέδωσε στην αιτούσα την υπ’αριθ. 06420393-0 επιταγή της  _________  ποσού 50.000 € με ανοικτή ημερομηνία, ως εγγύηση για την τήρηση του ως άνω διακανονισμού οφειλών, την οποία η αιτούσα θα παρέδιδε στην καθ’ης σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής άνω των 15 ημερών, οπότε και θα ηδύνατο να απαιτήσει την έκδοση άλλης επιταγής αντί καταβολής ή την καταβολή με μετρητά. Εναντι της οφειλής της καθ’ ης προς την αιτούσα που δημιουργήθηκε από τη μεταξύ τους συνεργασία και δη για το υπόλοιπο 7.500 € από το μήνα Οκτώβριο 2012 και 37.377,93 € από το μήνα Νοέμβριο 2012, (έναντι συνολικής οφειλής 58.052,64 € και 37.377,93€ πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα), ήτοι συνολικής οφειλής 49.737,06 €, η καθ’ ης αρνείται μέχρι σήμερα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. Ειδικότερα, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, αν και δεν αρνείται την ως άνω οφειλή, ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να την εξοφλήσει, ούτε και σταδιακά, ενώ οφείλει μεγάλα ποσά και σε τρίτους προμηθευτές και λοιπούς, όπως στο  _________    _________  το ποσό των 20.000 €, στη Δ.Ο.Υ. άνω των 30.000 € και άλλο ποσό στο  _________   _________  . Η αξιοπιστία της δε έχει κλονιστεί, λόγω των οικονομικών προβλημάτων της και της αφερεγγυότητας στην οποία έχει περιπέσει, ενώ ο μάρτυρας της αιτούσας κατέθεσε πειστικά ότι πληροφορήθηκε ότι ο ανωτέρω θέλει να διαλύσει την ήδη καταχρεωμένη εταιρία (επε). Από τα παραπάνω πιθανολογείται ότι ούτε η ως άνω προς εγγύηση δοθείσα επιταγή δύναται να εισπραχθεί, ούτε όμως και άλλη επιταγή που θα αναλάβει η αιτούσα παραδίδοντας την εγγυητική επιταγή, λόγω εμφανούς έλλειψης ρευστότητας.

Εν όψει των ανωτέρω πιθανολογείται ο επικείμενος κίνδυνος για την εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας και η βασιμότητα της κρινόμενης αίτησης η οποία πρέπει να γίνει δεκτή κατά το διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται λόγω του αντικειμένου της αίτησης (178 παρ. 3 Κωδ. Δικ).

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθ’ ης.

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ης, είτε βρίσκεται στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί απαίτηση της αιτούσας, μέχρι του ποσού των 70.000 €.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων αυτών Δικηγόρων στις 8/7/2013.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ