fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2749 /2003
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παναγιώτα – Κυριακή Παπανικολάου. Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Βασιλική Καραχάλιου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 20 Φεβρουάριου 2003, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Των εναγόντων : 1) ________ ________. 2) ________ συζ. . ________, κατοίκων ________, εκ των οποίων ο πρώτος εμφανίστηκε στο ακροατήριο και παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου των ________   ________. την δε δεύτερη εκπροσώπησε ο ίδιος παραπάνω δικηγόρος.

Του εναγομένου : ________    ________ του ________   κάτοικο   _______, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο και παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτη Ματζουράνη.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 18/6/2002 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αυξ. αριθ. εκθ. καταθέσεως δικογράφου 18/6/2002, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ενάγοντες ζητούν με την αγωγή τους να υποχρεωθεί ο εναγόμενος α) ν’ απομακρύνει τις γλάστρες και τα λοιπά αντικείμενα από τον κοινόχρηστο διάδρομο και τους τοίχους στον 4° πάνω από το ισόγειο όροφο της επί της οδού ________   __πολυκατοικίας και να παύσει στο μέλλον παρόμοιες πράξεις στους εν λόγω χώρους, β) να παύσει να καταλαμβάνει αυθαίρετα και να χρησιμοποιεί ως Parking τον έμπροσθεν των μετρητών της Δ Ε.Η. κοινόχρηστον χώρον, γ) ν αποδεχθεί το διορισμένο από τη Γ.Σ. διαχειριστή και να παύσει να παρεμποδίζει τούτον στην εκτέλεση του ανατεθέντος έργου του.

Ζητούν ακόμα να αττειληθεί κατά του εναγομένου, για κάθε παράβαση χρηματική ποινή 500 Ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ( 6 ) μηνών καθώς επίσης και να καταδικασθεί στη δικαστική τους δαπάνη.

Η αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (αρθρ. 17 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 1,2 παρ. 1, 4 παρ. 1. 5 του Ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους». 1002 ,1117 Α.Κ. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία της.

Εν προκειμένω από την εκτίμηση του όλου αποδεικτικού υλικού και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των μαρτύρων της απόδειξης και ανταπόδειξης. σε συνδυασμό με όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα καθώς και τους ισχυρισμούς των διαδίκων προκύπτουν τα κάτωθι πραγματικά γεγονότα.

Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3701/91 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Παπαδημητρίου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου ________  στον Τ. 305 με αριθμ. 272. οι ενάγοντες απέκτησαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά το μισό (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας ένα οροφοδιαμέρισμα και συγκεκριμένα την οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του Π πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου ________  , στη συνοικία «________  » και επί της οδού ________   αρ. __, το οποίο (διαμέρισμα) είναι επιφάνειας 101 τ.μ., αποτελούμενο από χώρο υποδοχής ( Living Room), 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς χώρους.

Με το ίδιο συμβόλαιο οι ενάγοντες αγόρασαν την υπ’ αριθμ. 4 αποθήκη και το υπ’ αριθ. 1 χώρο σταθμεύσεως (garage) στη πυλωτή.

Με την υπ’ αριθμ. 1873θ|ΐ990 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Παπανικολάου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου ________ στο _______ και αριθμό ___ καθορίσθηκαν από τους αρχικούς οικοπεδούχους και ιδιοκτήτες τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας.

Εν προκειμένω από την εκτίμηση του όλου αποδεικτικού υλικού και συγκεκριμένα από τις κατταθέσεις των μαρτύρων της απόδειξης και ανταπόδειξης σε συνδυασμό με όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, προκύπτει πως ανακύπτουν αμφισβητούμενα ζητήματα που απαιτούνται για να γίνουν αντιληπτά και για να σχηματίσει το Δικαστήριο ασφαλή περί αυτών δικανική πεποίθηση και ειδικές γνώσεις επιστήμης καθισταμένης έτσι αναγκαίας της διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το εάν έγιναν οι εργασίες αποκατάστασης που αναφέρονται στην αγωγή η δαπάνη τους και τα ποσά που βαρύνουν τους εναγόμενους.

Κατ’ ακολουθίαν τούτων, αναβαλλόμενης της επί της ουσίας απόφασης (οριστικής) του Δικαστηρίου, τούτου, πρέπει να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη από ένα πραγματογνώμονα Πολιτικό Μηχανικό προερχόμενο από τον επίσημο κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο, με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 368 επ. ΚΠολΔ. και κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με τους διαδίκους παρόντες.

Αναβάλλει την οριστική του απόφαση.

Διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης που θα διεξαχθεί με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων.

Διορίζει πραγματογνώμονα τον ________   ________  Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος αφού δώσει τον όρκο κατά νόμο του πραγματογνώμονα ενώπιον της Δικαστού του Δικαστηρίου τούτου ή του νομίμου αναπληρωτή της. συντασσομένης της σχετικής περί ορκοδοσίας εκθέσεως εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως της αρούσης και αφού λάβει γνώση όλων των εγγράφων της δικογραφίας και όσων αυτός κρίνει χρήσιμα ή του τεθούν υπόψη του από τους διαδίκους, να αποφανθεί με αιτιολογημένη έκθεσή του, που θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου εντός εξήντα (60) ημερών από της δόσεως του όρκου, (επί του εάν θίγονται _ οι κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι της πολυκατοικίας στη πυλωτή έπειτα από την τροποποίηση του κανονισμού σε βάρος των υπολοίπων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας (όρα αρθρ. 20 της 18730/90 σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονονισμού),

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 10 Ιουλίου 2003.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία