fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3067/2013 
4685 / 2012
9400 / 2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Δήμητρα Πιπερίγκα, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και από το Γραμματέα Αριστομένη Μερμίγκη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Μαρτίου 2013 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ :

Α. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : ________   συζύγου ________   ________  , το γένος ________  και ________   ________  , κατοίκου ________  ________  , ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια του ανηλίκου υιού της ________   ________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Κελαϊδή.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ : ________   ________   του ________   και της ________  , κατοίκου Πειραιά, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Β. ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : ________   ________   του ________   και της ________  , ατομικά και ως ασκών εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου υιού του ________   ________   κατοίκου ________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : ________   συζύγου ________   ________  , το γένος ________  υ και ________   ________  , κατοίκου ________  ________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Κελαϊδή.

Η ενάγουσα της πρώτης αγωγής ζητά να γίνει δεκτή η από 28-05­2012 και με αριθμό κατάθεσης 4685/2012 αγωγή της η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 05-12-2012 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Ο ενάγων της δεύτερης αγωγής ζητά να γίνει δεκτή η από 22-11­2012 και με αριθμό κατάθεσης 9400/2012 αγωγή του η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται νόμιμα προς συζήτηση η από 28-05-2012 και με αριθμό κατάθεσης 4685/2012 αγωγή και η από 22-11-2012 και με αριθμό κατάθεσης 9400/2012 αγωγή, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και συνεκδικαστούν, διότι υπάγονται στο αυτό είδος διαδικασίας, είναι μεταξύ τους συναφείς, επιταχύνεται δε η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων (άρθρα 31, 246 και 681 Β’ ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα της πρώτης αγωγής ζητεί με την υπό κρίση αγωγή της, όπως παραδεκτά διόρθωσε το περιεχόμενο της αγωγής της και περιόρισε το αίτημά της με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου (άρ. 223, 294, 295§ 1 και 297 ΚΠολΔ), να παραχωρηθεί στην ίδια η χρήση της οικογενειακής στέγης και να συμψηφιστεί η, πέραν της προκαταβληθείσης, δικαστική δαπάνη, ενώ απαραδέκτως με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, αιτήθηκε τη ρύθμιση της επικοινωνίας με τον υιό της ελλείψει προδικασίας (άρθρο 111 ΚΠολΔ).

Ο εναγόμενος, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του στο ακροατήριο που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, αποδέχθηκε την αγωγή, όπως αυτή περιορίστηκε. Η δήλωση αυτή συνιστά αποδοχή της αγωγής και επομένως, δεδομένου ότι : α) το Δικαστήριο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 17 αρ. 1, 31 και 22 ΚΠολΔ) και β) έχει προκαταβληθεί η ορισθείσα δικαστική δαπάνη, όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία 27-03-2013 απόδειξη του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας, που επικαλείται και προσκομίζει ο εναγόμενος, παρέλκει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΚΠολΔ, η έρευνα για τη νομική και ουσιαστική της βασιμότητα και πρέπει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το περιεχόμενο της αποδοχής, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό, και να συμψηφισθεί εξ ολοκλήρου μεταξύ των διαδίκων η, πέραν των προκαταβληθέντοιν εξόδων, δικαστική τους δαπάνη (άρ. 174§ 1 και 179 ΚΠολΔ).

Ο ενάγων της δεύτερης αγωγής ζητεί με την υπό κρίση αγωγή του να ανατεθεί στον ίδιο η επιμέλεια του ανήλικου υιού του και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη.

Η αγωγή αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 17 αρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Β’ ΚΠολΔ και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512 και 1518 ΑΚ, 179 ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της, δεδομένου ότι : α) το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το τέκνο λόγω της αναστάτωσης που έχει προκληθεί σε αυτό από τη χωριστή διαβίωση των γονέων του και της συμφωνίας τους και β) η μη υποβολή εκθέσεως της κοινωνικής έρευνας, όπως απαιτεί το ίδιο ως άνω άρθρο, δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 19§4 του Ν. 2521/1997, το Δικαστήριο δικάζει και χωρίς την υποβολή της εκθέσεως.

Η εναγομένη με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, συναίνεσε να ανατεθεί η επιμέλεια του υιού της στον πατέρα του. Η δήλωση αυτή θα εκτιμηθεί ελεύθερα από το Δικαστήριο (άρ. 681 Γ’§1, 600§ 1 ΚΠολΔ), καθώς το αίτημα της αγωγής ανάγεται στις διαφορές περί την άσκηση της γονικής μέριμνας, στις οποίες δεν χωρεί συμβιβασμός με την έννοια του άρθρου 293 §1 ΚΠολΔ, καθώς η ανάθεση και η άσκηση αυτής ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, η δε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς εάν επέλθει, αυτοβούλως ή κατόπιν επεμβάσεως του Δικαστηρίου, δεν καταργεί τη δίκη αλλά λαμβάνεται υπόψη από αυτό προκειμένου να εκδοθεί απόφαση αναφορικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας και σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου.

Από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια και τα οποία στην προκειμένη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη ακόμη και εάν δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΟλΑΠ 15/2003 ΝΟΜΟΣ , ΑΠ 588/2001ΕλλΔνη 43.1365), αποδείχθηκαν 1  υθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 10-10-1987, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον ________  , που είναι ήδη ενήλικος και τον ________  , που γεννήθηκε στις 18-04-1997. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων έχει διασπαστεί από το Σεπτέμβριο του έτους 2011 και έκτοτε ο ανήλικος υιός τους αρχικά ζούσε με τη μητέρα του ενώ από τον Απρίλιο του έτους 2012 ζει με τον πατέρα του, κατόπιν κοινής συμφωνίας των διαδίκων. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι ο πατέρας του ανηλίκου είναι υγιής, άξιος και ικανός και ενδιαφέρεται για τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ανήλικου τέκνου του, έχει δε δημιουργήσει ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον για την καλύτερη διαβίωσή του μετά το χωρισμό των γονέων του, όπως άλλωστε συνομολογεί και η εναγόμενη μητέρα του. Με βάση τα ως άνω το Δικαστήριο κρίνει ότι, με βάση το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, η επιμέλειά του πρέπει να ανατεθεί στον ενάγοντα πατέρα του. Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη η πρώτη αγωγή της ενάγουσας, να παραχωρηθεί στην ίδια η χρήση της οικογενειακής στέγης και να συμψηφιστεί η, πέραν της προκαταβληθείσης, δικαστική δαπάνη. Περαιτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή και η δεύτερη αγωγή, να ανατεθεί οριστικά στον πατέρα η επιμέλεια του τέκνου του και να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων η δικαστική τους δαπάνη, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αναφερόμενες στο σκεπτικό αγωγές ΔΙΚΑΖΕΙ επί της με αριθμό κατάθεσης 4685 / 2012 πρώτης αγωγής αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ στην ενάγουσα την αποκλειστική χρήση του διαμερίσματος που αποτελούσε την οικογενειακή στέγη των διαδίκων και συγκεκριμένα της ιδιοκτησίας επί της οδού ________   __ στο ________ .

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ την, πέραν των προκαταβληθέντων εξόδων, δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

ΔΙΚΑΖΕΙ επί με αριθμό κατάθεσης 9400 / 2012 δεύτερης αγωγής αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ αποκλειστικά στον ενάγοντα την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ________   ________ .

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις 29/5/2013

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ