fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης
3168/2018
12665/7149/2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Κωνσταντίνο Σπυράκο, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Παναγιώτα Σύρρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Φεβρουάριου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: ________   ________   του ________  και της ________  , κατοίκου ________  , οδός ________  αρ. ___, με ΑΦΜ ________  ατομικώς και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της ________   και ________  , η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Μαρίας Κανακάκη.

Του εναγόμενου: ________   ________   του ________   και της ________  , κατοίκου ________  , οδός ________   αρ. __, με ΑΦΜ ________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του ________  ________  .

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 27.11.2015 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 12665/7149/2015, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 2.3.2016 και κατόπιν αναβολών για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της αγωγής, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή, όπως αυτή παραδεκτά περιορίστηκε και διορθώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και επαναλαμβάνεται στις προτάσεις της (άρθρα 294, 295, 297 ΚΠολΔ), η ενάγουσα, ενεργούσα τόσο ατομικά όσο και ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου των ανήλικων τέκνων της ________   και ________  , τα οποία έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον εναγόμενο, εν διαστάσει σύζυγό της, ζητεί, : α) να ανατεθεί σε αυτήν οριστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων της και β) να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται ο εναγόμενος να της προκαταβάλλει με την ανωτέρω ιδιότητά της και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους, μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες εκάστου μηνός και για διάστημα τεσσάρων ετών από την επίδοση της αγωγής, ως μηνιαία σε χρήμα διατροφή τους το ποσό των 1.615 ευρώ, και δη ποσό 885 για τον ________   – ________   και ποσό 730 ευρώ για τον ________  , καθώς αυτά αδυνατούν να διατρέφουν τον εαυτό τους και στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο τούτο, το οποίο τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 17 περ. 2, 39Α ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666§1, 667, 670, 671 §§1 έως 3 και 672 έως 676 ΚΠολΔ (άρθρο 681Β’§1 του ίδιου Κώδικα, όπως τα εν λόγω άρθρα ίσχυαν προ της αντικατάστασής τους με το ν. 4335/2015, λόγω του χρόνου κατάθεσης της αγωγής – βλ. άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 του ν. 4335/2015). Περαιτέρω, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516§2, 1518, 340, 341, 345, 346 ΑΚ 70 176, και 191 §2 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, αφενός μεν ως προς το αίτημα ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων ενόψει του διαπλαστικού του χαρακτήρα, αφετέρου δε ως προς το αίτημα επιδίκασης διατροφής λόγω της τροπής του σε αναγνωριστικό. Επισημαίνεται δε ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας του Δικαστηρίου για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ’ άρθρο 681Γ’§2 ΚΠολΔ, ως προς τη σωρευμένη αγωγή περί ανάθεσης της άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ο εναγόμενος με προφορική δήλωσή του στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης, αλλά και με τις προτάσεις του, συμφώνησε να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου των ανήλικων τέκνων του στην ενάγουσα μητέρα τους. Εξάλλου, δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόοδο της δίκης η παράλειψη υποβολής εκθέσεως κοινωνικής έρευνας ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων κατ’ άρθρο 681Γ§2 ΚΠολΔ, καθόσον η εν λόγω υποχρεωτική προδικασία ατονεί και δεν δημιουργείται απαράδεκτο της συζήτησης από την έλλειψή της (βλ. άρθρο 19§4 ν. 2521/1997, ΕφΑΘ 1457/2004 ΕλλΔνη 45.836, ΕφΑΘ 2105/2000 ΕλλΔνη 42.177, ΕφΑΘ 1898/2000 ΕλλΔνη 42.455 και Β. Βαθρακοκοίλη, Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Β’ έκδοση, σελ. 881, σημ. 13). Επομένως, η εν λόγω υπό κρίση αγωγή, κατά το μέρος της που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη, εφόσον έχουν προκαταβληθεί από τον εναγόμενο τα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 §4

ΚΠολΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά.

Ο εναγόμενος, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, αλλά και με τις προτάσεις του αρνήθηκε αιτιολογημένα την αγωγή, αμφισβητώντας ότι οι ανάγκες διατροφής των τέκνων του ανέρχονται στο επικαλούμενο από την ενάγουσα ποσό, αλλά σε κατά πολύ μικρότερο. Επίσης προέβαλε ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής για το πλέον των 300 ευρώ αιτούμενο ποσό, ισχυριζόμενος ότι αδυνατεί να καταβάλλει μεγαλύτερο ποσό διατροφής από αυτό, χωρίς κίνδυνο της δικής του διατροφής, ενώ τα δικαιούχα τέκνα μπορούν να διεκδικήσουν διατροφή από την, επίσης υπόχρεη, μητέρα τους. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη (αρθρ.1487ΑΚ- βλ. ΑΠ 676/2000 ΕλλΔνη 41 σελ. 1597, ΕφΘεσ 1439/2005 ΝΟΜΟΣ) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, καθώς και από όλα τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 28.5.2005, στη ________  Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον ________   — ________   και τον ________  , που γεννήθηκαν την 1.6.2007 και στις 12.7.2012, αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον Απρίλιο του 2015, οπότε αποχώρησε ο εναγόμενος από τη συζυγική οικία. Με την υπ’ αριθμ. 1758/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα μητέρα τους, ενώ ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να της καταβάλλει μηνιαίως, για λογαριασμό των τέκνων τους, ποσό 350 ευρώ. Η ενάγουσα μητέρα των ως άνω ανηλίκων τέκνων, ασκεί προσηκόντως τα καθήκοντά της, έχει επιδείξει μέχρι τώρα αμέριστη αγάπη, στοργή γι’ αυτά και ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των αναγκών τους και επίσης ικανότητα για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγησή τους. Συνεπώς, το αληθινό τους συμφέρον επιβάλλει να ανατεθεί και οριστικά η άσκηση της επιμέλειας τους στην ενάγουσα μητέρα τους, λαμβανομένης υπόψη και της συναίνεσης του εναγόμενου να ανατεθεί σε αυτήν η επιμέλειά τους. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα ως άνω ανήλικα τέκνα των διαδίκων αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, καθόσον στερούνται εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας τους, να εργασθούν. Συνεπώς, υπόχρεοι προς διατροφή τους είναι οι γονείς τους από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις, ενώ το μέτρο της διατροφής τους πρέπει να προσδιορισθεί με βάση τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες διαβίωσής τους, και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την περίθαλψη και ανατροφή τους. Η ενάγουσα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία «________  Εμπόριο Μοτό – Ανταλλακτικά Α.Ε.» αντί μηνιαίου μισθού ποσού 785 ευρώ, εκ του οποίου της παρακρατείται ποσό 100 ευρώ μηνιαίως, σε συμψηφιστική τμηματική εξόφληση προκαταβληθεισών αποδοχών της, ποσό το οποίο δεν προαφαιρείται από το εισόδημά της, αλλά λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον βιοτική της ανάγκη. Διαμένει με τα τέκνα της σε μισθωμένο διαμέρισμα στη ________  για το οποίο καταβάλλει μίσθωμα 400 ευρώ μηνιαίως και είναι κυρία ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής ________  , 1.198 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003. Η ενάγουσα, η οποία δεν διαθέτει άλλα εισοδήματα, πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πέραν των τέκνων της, βαρύνεται όμως με τη δαπάνη μισθώματος και τις λειτουργικές δαπάνες του ως άνω διαμερίσματος (ηλεκτρικού, ύδατος, τηλεφώνου, θέρμανσης κ.λπ.), κατά την αναλογία της. Οι δε λοιπές ανάγκες διαβίωσής της είναι αντίστοιχες γυναικών παρόμοιας με αυτήν ηλικίας. Ο εναγόμενος εργάζεται στην ανώνυμη εταιρεία «________  Α.Ε.» ως υπάλληλος γραφείου – αποθηκάριος λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό 1.010 ευρώ. Τυγχάνει κύριος μιας παλαιάς και μη κατοικήσιμης οικίας επί της οδού ________  αρ. __ στη ________   και επίσης ενός οικοπέδου, εκτός σχεδίου, επιφάνειας 1.003 τ.μ. στη θέση «________  » ________  , τα οποία δεν είναι εκμεταλλεύσιμα και δεν του αποφέρουν κάποιο εισόδημα. Επίσης τυγχάνει ψιλός κύριος διαμερίσματος 91 τ.μ. στην ________  , επί της ________   αρ. __, στο οποίο κατοικεί η επικαρπώτρια αυτού, θεία του εναγομένου, ________  ________  . Μετά την αποχώρηση του από την οικογενειακή στέγη, ο εναγόμενος μετακόμισε σε διαμέρισμα επιφάνειας 27 τ.μ. επί της οδού ________   αρ. 9, το οποίο μίσθωσε αντί μηνιαίου μισθώματος 180 ευρώ, επιβαρυνόμενος έτσι με τη σχετική δαπάνη όπως και με τις λειτουργικές δαπάνες του διαμερίσματος αυτού. Είναι κύριος αυτοκινήτου τύπου ________  1.398 κ.εκ έτους πρώτης κυκλοφορίας 2000. Ο εναγόμενος, δεν αποδείχθηκε ότι έχει άλλα εισοδήματα ή πόρους από οποιαδήποτε πηγή, και δη ότι τον συνδράμουν οικονομικά συγγενείς του σε μηνιαία βάση, ενώ δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πλην των τέκνων του με την ενάγουσα, οι δε λοιπές ανάγκες διαβίωσής του είναι αντίστοιχες ανδρών παρόμοιας με αυτόν ηλικίας. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, ηλικίας σήμερα 11 και 6 ετών αντίστοιχα, διαμένουν, όπως προαναφέρθηκε, με τη μητέρα τους στην ως άνω κατοικία βαρυνόμενα με το μίσθωμα και τις λειτουργικές ανάγκες αυτής κατά την αναλογία τους. Ο ________   – ________ , ο οποίος φοιτά στην Ε’ τάξη του Δημοτικού ασχολείται με το ποδόσφαιρο, συμμετέχοντας σε ομάδα, για την οποία απαιτείται ποσό 50 ευρώ μηνιαίως και διδάσκεται την Αγγλική γλώσσα σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών, για την οποία δαπανάται ποσό 55 ευρώ μηνιαίως. Αντιθέτως, δεν αποδείχθηκε ότι λαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία για σχολικά μαθήματα με ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, η δε περί του αντιθέτου κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης σχετικά με τη δαπάνη αυτή δεν κρίνεται πειστική. Αντίστοιχα ο ________  , ο οποίος φοιτά στο νηπιαγωγείο και λαμβάνει μαθήματα ποδοσφαίρου, για τα οποία καταβάλλεται μηνιαίως ποσό 40 ευρώ. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης με αυτά ηλικίας. Με βάση τα προαναφερόμενα, το Δικαστήριο κρίνει ότι για την ανάλογη με τις ανάγκες των ανήλικων διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής τους, απαιτείται για το επίδικο διάστημα, ενόψει της οικονομικής και προσωπικής κατάστασης των γονέων τους, το ποσό των 400 ευρώ για τον ________  -________   και των 300 ευρώ για τον ________  , στο ποσό αυτό δε συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα των τέκνων υπηρεσίες, των οποίων έχουν ανάγκη για την ανατροφή τους και τους προσφέρονται από την ενάγουσα. Από το συνολικό αυτό ποσόν, ο εναγόμενος πατέρας τους είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της ενάγουσας, να καλύψει το μερικότερο κονδύλιο των 400 ευρώ μηνιαίως, επιμεριζόμενο στο ποσό των 240 ευρώ για τον ________  -________   και στο ποσό των 160 ευρώ για τον ________  , χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, απορριπτομένης ως αβάσιμης της ένστασης διακινδύνευσης που προέβαλε. Το υπόλοιπο αναγκαίο για τη διατροφή των ανηλίκων ποσό, βαρύνει την ενάγουσα, η οποία, έχουσα κατά νόμο συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής τους, μπορεί να το καλύπτει με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών και των λοιπών, συνδεόμενων με τη συνοίκησή τους, παροχών, αλλά και με τα εισοδήματα από την εργασία της. Κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, να ανατεθεί αποκλειστικά στην ενάγουσα η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων και να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτήν, για λογαριασμό των τέκνων τους, ως συμμετοχή του στη δαπάνη της μηνιαίας διατροφής τους, το ποσό των 400 ευρώ και για τα δυο ανήλικα τέκνα μηνιαίως, προκαταβολικά εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα, πέραν των προκαταβληθέντων, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων και συγγενών εξ αίματος πρώτου βαθμού (άρθρα 179 και 191 §2 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ________   και ________  , αποκλειστικά στην ενάγουσα μητέρα τους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλλει στην ενάγουσα, προκαταβολικά εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, διατροφή σε χρήμα, και συγκεκριμένα, με την ιδιότητά της ως αναλαμβάνουσας οριστικά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους και για λογαριασμό τους, το ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ για τον ________   — ________   και το ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ για το ________  , ήτοι συνολικά το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, αρχόμενο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και έως την εξόφληση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα, πέραν των προκαταβληθέντων εκ μέρους του εναγομένου, στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στον Πειραιά στις  10/7/2018 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία