fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός Απόφασης 4012/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δέσποινα Κακοκεφάλου Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη γραμματέα Ευαγγελία Πολάτογλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23-3-2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ-ΚΑΛΟΥΣΑΣ: ___________ ____________ του ___________, κατοίκου _____________, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΗΣΗ: 1) _______ ___________ του  ____________, κατοίκου _____________ 2) ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την  επωνυμία «___________  ________ _____» λόγω αλλαγής στην επωνυμία της εταιρίας «_________ _________ ___________ _____», που εδρεύει στην _________ και  εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια – δικηγόρο Βιολέτα Βασιλάκου.

Η ενάγουσα με την από 18-7-2006 αγωγή της ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή. Το Δικαστήριο με την 863/2008 απόφασή του ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ήδη με την από 7-9-2010 κλήση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου με αριθμό _____________, η υπόθεση /προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των \ διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση με την από 7-9-2010 κλήση η από 18-7-2006 αγωγή, μετά την έκδοση της ___________ μη οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου που ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης, προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Καθόσον το παραδεκτό και η νομική βασιμότητα της αγωγής κρίθηκαν με την ως άνω __________ προδικαστική απόφαση, το δικαστήριο προχωρά στη περαιτέρω έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της κρινόμενης αγωγής.

Οι εναγόμενοι με τις προτάσεις τους και με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου της 11-5-2007, ομολογούν ότι αποκλειστικά υπαίτιος στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος είναι ο πρώτος εναγόμενος,, οδηγός του με αριθμό κυκλοφορίας _____________ αυτοκινήτου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για τις προς τους τρίτους ζημίες του στη δεύτερη εναγόμενη. Η ομολογία του γεγονότος αυτού αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον τους (άρθρο 352 παρ.1 του ΚΠολΔ). Κατά τα λοιπά αρνούνται την αγωγή.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα απόδειξης που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο και περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου της 11-5-2007, της 212/2010 έκθεσης πραγματογνωμοσύνης του ιατρού _________  ____________, που διορίστηκε με την ____________ απόφαση του Δικαστηρίου και όλων των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και τα οποία χρησιμεύουν είτε για πλήρη απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Από το ένδικο ατύχημα που έλαβε χώρα στις 4-7-2005 και περί ώρα 09:00, στην οδό _________ _________, στη ________ και οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας _____________ αυτοκινήτου, ο οποίος από αμέλειά του ενεργώντας οπισθοπορεία παρέσυρε την ενάγουσα που διέσχιζε πεζή το οδόστρωμα, το οποίο (όχημα) ήταν ασφαλισμένο για τις προς τους τρίτους ζημίες του στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, η ενάγουσα τραυματίστηκε ‘και .μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο _______ «________», όπου διαγνώστηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα (ΑΡ) πηχεοκαρπικής, το οποίο αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με την τοποθέτηση γυψονάρθηκα και υποκεφαλικό κάταγμα (ΑΡ) ισχίου, το οποίο αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με ημιαρθροπλαστική. Νοσηλεύτηκε στο άνω νοσοκομείο μέχρι την 18-7-2005 και στη συνέχεια παρέμεινε κλινήρης στην οικία της για αρκετό διάστημα, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε πρόγραμμα φυσικοθεραπειών. Κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο η ενάγουσα δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και χρησιμοποίησε αποκλειστική νοσοκόμα από τις 4-7-2005 έως τις 15-7-2005, δαπανώντας για το σκοπό αυτό το ποσό των 760,65 ευρώ (βλ. τις __________ και ___________ αποδείξεις είσπραξης της ___________ ___________). Από το ανωτέρω ποσό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 201,47 ευρώ που της κατέβαλε για την άνω αιτία το ΙΚΑ, στο οποίο αυτή ήταν ασφαλισμένη, λόγω της ex lege μεταβίβασης σε αυτό της αξίωσής της κατά το ανωτέρω τμήμα, ήδη από το χρόνο της γέννησής της (άρθρο 10 παρ.5 ΝΔ 4104/1965 όπως αντικ. με άρθρο 18 παρ.1 Ν.4476/1965 σε συνδ. με άρθρο 18 Ν. 1654/1986), το οποίο λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (βλ. την _____________ απόφαση του Διευθυντή του Τοπικού Υποκ/τος ____ ____________), απομένοντος ως υπολοίπου για να της επιδικαστεί του ποσού των 559,18 (760,65 – 201,47) ευρώ. Εξεταζόμενη η ενάγουσα στις 14-12-2006 στα ____ του νοσοκομείου «_________» παρουσίαζε ήπια χωλότητα (ΑΡ) σκέλους και έχρηζε βακτηρίας ως υποβοήθημα βάδισης. Εξεταζόμενη στις 17-4-2007 από τους γιατρούς του _____ παρουσίαζε αντιρροπιστική σκολίωση της σπονδυλικής στήλης λόγω του κατάγματος του αρ. ισχίου και χρόνια οσφυαλγία, που αντιμετωπίζεται με αντιφλεγμονώδη και μυοχαλαρωτικά φάρμακα, εξακολουθούσε δε να χρησιμοποιεί βακτηρία στη βάδιση. Εξεταζόμενη η ενάγουσα στις 21-5-2010 από τον διορισθέντα από το Δικαστήριο πραγματογνώμονα __________ ___________, χειρουργό-ορθοπεδικό, βρέθηκε να βαδίζει με τη βοήθεια βακτηρίας και παρουσίαζε σημαντική χωλότητα του (ΑΡ) σκέλους, βλάβη μόνιμη, αφού έχουν παρέλθει 5 έτη από το ατύχημα. Τούτο της προσδίδει μια αναπηρία, η οποία την εμποδίζει να βαδίζει και να εκτελεί άνετα τις εργασίας του σπιτιού αλλά και τις εξωτερικές εργασίες. Στο μέλλον η ενάγουσα, ηλικίας κατά το ατύχημα 61 ετών, θα πρέπει να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση, λόγω της φυσιολογικής φθοράς της τεχνητής πρόθεσης στο (ΑΡ) ισχίο, η οποία με την πάροδο του χρόνου υφίσταται χαλάρωση και χρειάζεται αντικατάσταση. Την επέμβαση αυτή, η οποία σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα θα στοιχίσει 12.000 ευρώ, η ενάγουσα προτίθεται να κάνει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και για το λόγο αυτό θα της επιδικαστεί το ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο και ζητεί. Ως εκ τούτου, η αποζημίωση που δικαιούται η ενάγουσα εξαιτίας του ατυχήματος ανέρχεται σε 2.559,18 (559,18 + 2.000) ευρώ. Εκτός όμως από την άνω αποζημίωση, πρέπει να της επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το ένδικο ατύχημα, το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο το δικαστήριο κρίνει εύλογο και δίκαιο, σταθμίζοντας το βαθμό της αμέλειας της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το είδος και την έκταση της σωματικής βλάβης της ενάγουσας, την ταλαιπωρία της μέχρι να αποκαταστήσει την υγεία της, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως αφού της έχει αφήσει αναπηρία (χωλότητα αριστερού σκέλους), το γεγονός ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί στο μέλλον σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω εκτεθέντων, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως ουσία βάσιμη και να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν στην ενάγουσα, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 12.559,18 (2.559,18 + 10.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση. Τα δικαστικά έξοδα θα κατανεμηθούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας και οι εναγόμενοι θα καταδικαστούν σε μέρος των εξόδων της ενάγουσας (άρθρο 178 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν στην ενάγουσα, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (12.559,18), νομιμότόκως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση.

Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων μέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, το οποίο ορίζει σε πεντακόσια (500) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στην Αθήνα στις 10 ΝΟΕ 2011

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ