fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΠ ΟΦΑΣΗ  3852/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή, Νεκταρία Σουκαρά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με το Νόμο, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 2-5-2017, για να δικάσει τις υπ’ αριθμ. καταθ. 39590/5824/2016, 14649/1808/2017 και 43345/6460/2016 αιτήσεις, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ – ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ___________ ___________ του ___________  και της ___________  , κατοίκου ___________  (περιοχή ___________  ), οδός ___________  , αρ. __, η οποία ενεργεί για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, α) ___________   ___________  και β) ___________  ___________  . ως ασκούσα τη γονική μέριμνα αυτών, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Στέλιου Γκαρίπη, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ___________   ___________  του ___________   και της ___________  , κατοίκου ___________  , οδός ___________  , αρ. ___  , που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως στη σημερινή μετ’ αναβολή δικάσιμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΟΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπ’ αριθμ. καταθ. 39590/5824/2016 αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να ανατεθεί προσωρινά

στην ίδια αποκλειστικά, η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, α) ___________   ___________  και β) ___________  ___________  , που απέκτησε με τον καθ’ ου σύζυγό της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων μετά την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλει, στην αρχή κάθε μήνα, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της το ποσό των 2.181,15 ευρώ και 2.644,16 ευρώ, αντίστοιχα, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή τους, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση, διότι αφενός τα ανήλικα δεν μπορούν να αυτοδιατραφούν, λόγω της απορίας τους και της ανικανότητάς τους προς εργασία, ενώ ο καθ’ ου έχει τη δυνατότητα, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση, να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες, και να διαταχθεί η μετοίκηση του καθού από τη συζυγική οικία, καθώς και να παραχωρηθεί προσωρινά στην ίδια και τα ανήλικα τέκνα της η χρήση της οικοσκευής της συζυγικής οικίας, παραιτούμενη του αιτήματος περί παραχώρησης της χρήσης αυτής (οικίας). Τέλος, ζητά να απειληθεί σε βάρος του καθού χρηματική ποινή 1.000,00 ευρώ και προσωπική κράτηση μέχρι ενός (1) έτους για κάθε παραβίαση του διατακτικού της εκδοθησομένης απόφασης και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Η αίτηση, αρμόδια εισάγεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1485, 1486, 1488, 1492, 1493, 1496, 1497, 1514, 1518 του ΑΚ, 728, 735, 947 και 176 του ΚΠολΔ. Επομένως, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Με την υπ’ αριθμ. καταθ. 14649/1808/2017 αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλει, στην αρχή κάθε μήνα, το ποσό των 3.300,00 ευρώ, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή της, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση, διότι δεν μπορεί να εργαστεί και να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της από την περιουσία της, ενώ ο καθ’ ου, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπαίτιος της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσής τους, έχει τη δυνατότητα κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση, να καλύψει τις διατροφικές της ανάγκες, να διαταχθεί η μετοίκηση της ιδίας και των άνω ανήλικων τέκνων της στα διαμερίσματα – κατοικίες που βρίσκονται στον έβδομο όροφο ακινήτου ευρισκομένου ____________    , επί της οδού ____________    ___  , επιφάνειας 110,70 τ.μ. και πλήρους κυριότητας του τέκνου της ___________   και επιφάνειας 132,70 τ.μ. πλήρους κυριότητας του τέκνου της ___________   – ____________    , και τα οποία χρησιμοποιεί ο καθού για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, με την απειλή χρηματικής ποινής 1000,00 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός (1) έτους. Τέλος, ζητά να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Η αίτηση, αρμόδια εισάγεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1393, 1485, 1486, 1488, 1492, 1493, 1496, 1497, 1514, 1518 του ΑΚ, 728, 735, 947 και 176 του ΚΠολΔ. Επομένως, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την παραπάνω αίτηση, λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους.

Με την υπ’ αριθμ. καταθ. 43345/6460/2016 αίτησή του, ο απών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητά να ανατεθεί προσωρινά στον ίδιο αποκλειστικά, άλλως στους διαδίκους από κοινού, η επιμέλεια των άνω ανηλίκων τέκνων του με την καθής, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων μετά την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, άλλως να ρυθμισθεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του, κατά τον αναφερόμενο τρόπο, καταδικαζομένης της καθής στα δικαστικά του έξοδα. Η αίτηση, η οποία ασκήθηκε παραδεκτά και αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ), είναι νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 1386, 1514, 1518, 1520 του ΑΚ και 219, 735 και 176 του ΚΠολΔ, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, συνεκδικαζόμενη με τις παραπάνω αιτήσεις, λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων της αιτούσας, ____________    ____________    και του καθού η αίτηση, ____________     ____________    , που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν, στις 23-9-2001, νόμιμο θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό του ____________    ___________   στην ____________     του ____________    . Από τον γάμο αυτό απέκτησαν δύο ανήλικα, μέχρι και σήμερα, τέκνα: ήτοι α) τον ___________   ___________  , γεννηθέντα την 1 η-4-2003, ηλικίας σήμερα δεκατριών (13) ετών και β) την ____________    ___________  , γεννηθείσα την 1 η-12-2006, ηλικίας σήμερα δέκα (10) ετών. Η έγγαμη συμβίωσή τους διακόπηκε οριστικά περί τα τέλη Απριλίου 2016, για τον λόγο ότι ο απών – καθού συνήψε εξωσυζυγική σχέση, έκτοτε δε ο τελευταίος εγκαταστάθηκε στην πατρική του οικία στον ____________    . Η αιτούσα – καθής παρέμεινε με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων στην συζυγική οικία (μισθωμένο διαμέρισμα) στη ____________    . Με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, βάσει της ηλικίας τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι έττρεττε, να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της εττιμέλειάς τους  αποκλειστικά στην αιτούσα – καθής, μητέρα τους, αφού αυτή παρέχει ολα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή κα, διαπαιδαγώγησή τους. Η αιτούσα – καθής είναι φιλόστοργη μητέρα Κα, ικανή να διαπαιδαγωγήσει σωστά τα παραπάνω ανήλικα τέκνα της, τα οποία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένα μ’ αυτήν, λόγω κα, της ηλικίας του, η οποία μητέρα του τα περιβάλλει με τη στοργή κα, τη φροντίδα της, των οποίων έχουν απόλυτη ανάγκη κα, η οποία είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για την ανατροφή τους, παρά την αδιαμφισβήτητη αγάπη του απούντα – καθού πατέρα τους προς αυτό, απορριπτόμενων των αιτημάτων του τελευταίου περί της ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων στον ίδιο ή από κοινού σε αμφοτέρους τους διαδίκους γονείς, που δεν προκρίνεται ως αρμόζουσα για το συμφέρον των ανηλίκων λύση. Εξάλλου, κατόπιν της ανωτέρω κρίσης του Δικαστηρίου, το αίτημα του απούντα πατέρα των ανηλίκων περί της επικοινωνίας του Δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα του, που δεν κρίνετα, αναγκαία, πρέπει ν’ απορρ,φθεί. Περαιτέρω, ο καθου πατέρας των ανηλίκων είναι Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «____________    Α Ε» στην οποία κατέχει ποσοστό 67,63%, καθώς επίσης κα, Διαχειριστής κα, κάτοχος ποσοστού 50% της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «____________    ΚΑΙ ΣίΑ Ο.Ε» (με διακριτικό τίτλο ____________    Ο Ε) Η ____________    Α.Ε δραστηριοποιείται σε βρώσιμα είδη κα, η αξία των εγκαταστάσεων της με τον εξοπλισμό που βρίσκεται στα _______, ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, ο καθού δαθέτει, κα, τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: 1. Ποσοστό 16,68% εξ’ αιρετού πλήρους κυριότητας μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτερου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στον ____________     ____________    οδός ____________    , αρ. __, η οποία προέκυψε ύστερα από τη συνένωση μικρότερων εττιμέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών του ίδιου οροφου, συνολικής επιφάνειας (μετά τΠ συνένωση) μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ογδόντα (280,00 τ.μ.). Την εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία εκμισθώνει ο καθ’ ου, λαμβάνοντας κατ’ έτος περίπου συνολικά 4,450,00, ως μίσθωμα. 2. Ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του έκτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στον ____________     ____________    , οδός ____________    , αρ. __, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενός (201,00 τ.μ,), 3. Ποσοστό 16,66% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας μιας ισόγειας οικίας που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή ____________    , συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων (400,00τ.μ,),4.Ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας ενός καταστήματος του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στο ____________    ____________    , επί της Λεωφόρου ____________    , αρ. ___, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων έντεκα (211,00 τ.μ.). Την εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία εκμισθώνει ο καθ’ ου, λαμβάνοντας κατ’ έτος περίπου συνολικά 19.998,00, ως μίσθωμα. 5. Ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας ενός καταστήματος του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στο ____________    ____________    , επί της Λεωφόρου ____________    , αρ. ___, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων επτά (207,00 τ.μ.). Την εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία εκμισθώνει ο καθ’ ου, λαμβάνοντας κατ’ έτος περίπου συνολικά ευρώ 19.998,00, ως μίσθωμα. 6. Ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας ενός καταστήματος του υπογείου πολυκατοικίας που βρίσκεται στο ____________    ____________    , επί της Λεωφόρου ____________    , αρ. __, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων έντεκα (211,00 τ.μ.). Την εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία εκμισθώνει ο καθ’ ου, λαμβάνοντας κατ’ έτος περίπου συνολικά ευρώ 6.400.00, ως μίσθωμα.

Επίσης, ο καθ’ ου κατέχει τραπεζικές καταθέσεις σε τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ύψους άνω του 1.000.000 ευρώ. Τα μηνιαία δε εισοδήματά του από το μίσθωση των άνω ακινήτων και τα κέρδη του από τις άνω εταιρίες ανέρχονται περίπου στα 10.000,00 ευρώ. Τέλος, διαθέτει ένα πολυτελές αυτοκίνητο SUV, μάρκας ____________    , τύπου ____, αξίας περίπου 45.000,00 ευρώ. Η αιτούσα είναι μέτοχος στην άνω ανώνυμη εταιρεία και συμμετέχει και ως ομόρρυθμη εταίρος κατά ποσοστό 50% στην άνω ομόρρυθμη εταιρεία, πλην όμως ποτέ δεν συμμετείχε ενεργά και ουσιαστικά η ίδια και δεν έχει πραγματικά εισοδήματα από τη συμμετοχή της αυτή, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν ελάμβανε τα δηλωθέντα από τον καθ’ ου για λογαριασμό της εισοδήματα, αφού ο καθ’ ου προέβαινε από μόνος του και για λογαριασμό της στις φορολογικές της δηλώσεις, χωρίς να της καταβάλει τα δηλωθέντα από αυτόν και για λογαριασμό της χρήματα, κατέστησε, όμως, κοινούς ορισμένους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε. Η αιτούσα διατηρούσε κάρτες και έκανε αναλήψεις από τους λογαριασμούς αυτούς, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα της συζυγικής οικίας και των ανήλικων τέκνων τους. Όμως από το Πάσχα του 2016 ο καθού ακύρωσε τις κάρτες αναλήψεων, με αποτέλεσμα η αιτούσα να μην δύναται να προβεί σε αναλήψεις χρημάτων από τους εν λόγω τραπεζικούς λογαριασμούς. Περαιτέρω, η αιτούσα διαθέτει εξ ημισείας με την αδελφή της Αικατερίνη ___________, ένα οικόπεδο 300 τ.μ στη Θέση ________  _______, το οποίο όμως δεν της αποφέρει έσοδα, ενώ είναι κάτοχος ενός αυτοκινήτου μάρκας ____________     ____________    και κατέχει ένα αυτοκίνητο μάρκας ____________    της άνω ομόρρυθμης εταιρείας, που χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της και των αναγκών των τέκνων τους. Σήμερα, δεν εργάζεται και δεν μπορεί να εξεύρει άμεσα εργασία, ενόψει της οικονομικής κρίσης της χώρας, και το γεγονός ότι ασχολείται με την ανατροφή των τέκνων της και την φροντίδα του σπιτιού τους. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, αν και εμφανίζονται πώς έχουν εισοδήματα από την ακίνητη περιουσία τους και ειδικότερα ο ___________   εμφανίζεται πώς εισπράττει μηνιαίως ευρώ 600,00 από τη μίσθωση του διαμερίσματος του που βρίσκεται στο ____________     (___________   αρ. ___  ) και ειδικότερα στον έβδομο όροφο, μέτρων τετραγωνικών 110,70, καθώς επίσης και η ____________ εμφανίζεται πώς εισπράττει μηνιαίως ευρώ 700,00 από τη μίσθωση του διαμερίσματος της που βρίσκεται στο ____________     (___________   αρ. __) και ειδικότερα στον έβδομο όροφο, μέτρων τετραγωνικών 132,70, στην πραγματικότητα ουδέποτε εισέπραξαν και ούτε εισπράττουν τα ανωτέρω μισθώματα, έως και σήμερα, τα δε διαμερίσματα χρησιμοποιούνται από τον καθού για την στέγαση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Επομένως, δεν έχουν κανένα εισόδημα και λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας τους δεν μπορούν να εργαστούν. Επομένως, έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις (άρθρο 1489 παρ. 2 Α.Κ.). Επιβαρύνονται με δαπάνες στέγασης, διότι διαμένουν, μαζί με τη μητέρα τους, στο άνω μισθωμένο διαμέρισμα στη __________, αντί ενοικίου 1.200,00 ευρώ, οι δε λοιπές δαπάνες διαβίωσης αυτών είναι: Α. Για τον ___________   ___________  . 1. Ευρώ μηνιαίως για εκμάθηση κιθάρας στο Εθνικό Ωδείο ____________    , 2. ευρώ 16,66 μηνιαίως για μαθήματα Θεωρίας μουσικής, 3. ευρώ 35,00 μηνιαίως για μαθήματα ποδοσφαίρου, 4. ευρώ 180,00 μηνιαίως για ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, 5. ευρώ 62,00 μηνιαίως για το σχολείο 6. ευρώ 50,00 μηνιαίως για αγορά βιβλίων και γραφικής ύλης, 7. ευρώ 150,00 μηνιαίως για ένδυση, υπόδηση, 8. ευρώ 200,00 μηνιαίως για ..διασκέδαση, εκδρομές κλπ. 9. ευρώ 40,00 μηνιαίως για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 10. ευρώ 5,00 μηνιαίως για εξέταστρα ωδείου. 11. ευρώ 16,66 για καλοκαιρινά μαθήματα ποδοσφαίρου. Β. Για την ____________    ___________  : 1 ευρώ 95,00 μηνιαίως για εκμάθηση φλάουτου στο Εθνικό Ωδείο ____________    , 2. ευρώ 60,00 μηνιαίως για μαθήματα χορού, 3. ευρώ 45,00 μηνιαίως για σχολικές δραστηριότητες, 4. ευρώ 180,00 μηνιαίως για ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, 5. ευρώ 400,00 μηνιαίως για ιδιαίτερα μαθήματα σχολικής υποβοήθησης που παρακολουθεί, λόγω μαθησιακών προβλημάτων 6. ευρώ 60,00 μηνιαίως για το σχολείο, 7. ευρώ 50,00 μηνιαίως για αγορά βιβλίων και γραφικής ύλης, 8. ευρώ 150,00 μηνιαίως για ένδυση, υπόδηση, 9. ευρώ 200,00 για διασκέδαση, εκδρομές κλπ. 10. Ευρώ μηνιαίως για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 11. ευρώ 33,33 για κατασκήνωση. Με βάση τις προαναφερόμενες μηνιαίες και ετήσιες ανάγκες των ανηλίκων, καθώς και τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων των ανωτέρω τέκνων, οι μηνιαίες ανάγκες αυτών, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, δεδομένου ότι τα ανήλικα απολάμβαναν και εξακολουθούν να απολαμβάνουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο (άρθρ. 1493 ΑΚ), και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανέρχονται στο ποσό των 1,500,00 ευρώ και 2.000,00 ευρώ, αντίστοιχα, μηνιαίως. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται και η δαπάνη ενοικίου, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και θέρμανσης, κοινοχρήστων, οικιακής βοηθού (Α.Π. 826/1994). Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς αυτών, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων του. Με τα δεδομένα αυτά, ο καθ’ ου πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή των ανήλικων τέκνων του με το ποσό των 3.200,00 ευρώ, μηνιαίως. Κατά το υπόλοιπο ποσό των 300,00 ευρώ, πρέπει να συμμετέχει και η μητέρα αυτών με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας, η οποία, όπως προειπώθηκε, είναι αποτιμητή σε χρήμα, γενομένης δεκτής της σχετικής ένστασης του πατέρα για υποχρέωση συμβολής και της μητέρας στα έξοδα διατροφής των ανηλίκων. Οι ανάγκες της αιτούσας, με βάση και τα μηνιαία έξοδα της οικίας στην οποία διαμένει με τα ανήλικα και των συνθηκών διαβίωσης της, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, μηνιαίως, το οποίο οφείλει να της καταβάλει προσωρινά ο καθού. Εξάλλου, η συζυγική οικία στην ____________    , στην οποία μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων διαμένει η αιτούσα με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, είναι μισθωμένο πολυτελές διαμέρισμα. Μετά δε την μετεγκατάσταση του καθού πατρική του οικία, η παραχώρηση, αυτεπαγγέλτως, προσωρινά της αποκλειστικής χρήσεως της οικογενειακής στέγης των διαδίκων στην αιτούσα και τα ανήλικα τέκνα της αποτελεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, την καλύτερη ενδεδειγμένη λύση, απορριπτομένου του αιτήματος της αιτούσας περί της προσωρινής μετοικήσεως αυτής και των ανηλίκων τέκνων της στα ιδιόκτητα διαμερίσματα αυτών στο ____________    . Οποιαδήποτε μετακίνησή τους θα δημιουργούσε σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα, αφού τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων είναι δεσμευμένα με τις σχολικές τους υποχρεώσεις, ενώ έχουν ήδη δημιουργήσει κοινωνικές σχέσεις με τα παιδιά της περιοχής στην οποία διαμένουν. Επιπλέον, η δεύτερη αλλαγή κατοικίας και περιβάλλοντος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (μετακομίσανε από το ____________     πριν από ένα έτος), σε συνδυασμό με την τρυφερή παιδική ηλικία των ανηλίκων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τον κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη κοινωνική τους ζωή και στη ψυχολογία τους, η οποία είναι ήδη διαταραγμένη. Εξάλλου, τα ιδιόκτητα διαμερίσματα των ανηλίκων ως άνω είναι ήδη διαμορφωμένα σε επαγγελματικούς χώρους, που χρησιμοποιούνται από τον καθού και είναι αρκούντως δύσκολη και χρονοβόρα η μετεγκατάσταση της επιχείρησης του καθού και η όποια τροποποίησή τους ξανά σε κατοικία. Ένεκα τούτων, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες του καθενός από τους διαδίκους – συζύγους και ειδικότερα τις οικονομικές δυνατότητες αυτών και κυρίως την καλή οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του καθ’ ου, καθώς και το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, που επιβάλει την μη αλλαγή του φιλικού και σχολικού περιβάλλοντος, κρίνει ότι λόγοι επιείκειας επιβάλουν, πέραν της παραχώρησης προσωρινά της αποκλειστικής χρήσεως της οικογενειακής στέγης των διαδίκων στην αιτούσα, και την προσωρινή παραχώρηση της χρήσης της οικοσκευής της συζυγικής οικίας, που είναι απαραίτητη για τη διαβίωση της τελευταίας και των ανηλίκων τέκνων της. Το αίτημα περί μετοικήσεως του καθού από τη συζυγική οικία πρέπει να απορριφθεί ως άνευ αντικειμένου πλέον, αφού ο καθού πατέρας των ανηλίκων έχει ήδη μετοικήσει ως προειπώθηκε στην πατρική του οικία. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο απών, πατέρας των ανηλίκων, αγαπά τα τέκνα του και ενδιαφέρεται γι’ αυτά, το συμφέρον δε των τελευταίων επιβάλει να έχουν επικοινωνία με τον πατέρα τους, ώστε να διατηρηθεί και ενισχυθεί ο μεταξύ πατέρα και τέκνων ψυχικός δεσμός, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξή τους, καθόσον είναι απαραίτητες για τον ψυχικό του κόσμο οι εκδηλώσεις στοργής, αγάπης και ενδιαφέροντος από τον γονέα εκείνο, με τον οποίο δεν διαμένουν και που ο απών έχει επιδείξει μέχρι σήμερα. Ο απών έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να φροντίζει τα ανήλικα, με βάση δε το συμφέρον του ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, η επικοινωνία τους με τον απούντα πατέρα τους κρίνεται ότι πρέπει προσωρινά να γίνεται ως εξής: α) Κατά τους θερινές μήνες (ήτοι από 15 Ιουνίου μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά), κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη από ώρα 18.00 έως ώρα 23.00, β) Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (ήτοι από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και 14 Ιουνίου, οπότε τα σχολεία είναι ανοικτά) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18.00 έως και ώρα 21.00, γ) Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής, με διανυκτέρευση των ανηλίκων στην οικία του αιτούντα, δ) Κατά τις θερινές διακοπές ένα (1) μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο, από ώρα 10.00 της πρώτης ημέρας του αντίστοιχου μήνα μέχρι ώρα 21.00 της τελευταίας ημέρας, εκ περιτροπής κάθε έτος. Όταν η καθής μητέρα θα κάνει διακοπές μαζί με τα τέκνα τους ένα (1) μήνα, ο οποίος θα είναι ο ανάλογος αντίστοιχος Ιούλιος ή Αύγουστος, τότε κατά το μήνα αυτό δεν θα ισχύει η επικοινωνία του αιτούντα με τα τέκνα τους, όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία α/, β/ και γ/, παρά μόνο αν βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα εντός Αθηνών, μετά από επικοινωνία του με την καθής, οπότε η επικοινώνία του με τα τέκνα τους θα λαμβάνει χώρα όπως ορίζεται στα στοιχεία α/ και γ/. ε) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 έως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 τα μονά έτη και από 31 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 έως 7 Ιανουάριου και ώρα τα ζυγά έτη, αρχής γενομένης από 31η Δεκεμβρίου 2016. Στ) Κατά τις διακοπές του Πάσχα από Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 τα μονά έτη και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00 τα ζυγά έτη. Τόπος παράδοσης και παραλαβής των ανηλίκων κατά την επικοινωνία του με αυτά θα είναι ο τόπος κατοικίας της καθής μητέρας τους. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας, κρίνεται από το Δικαστήριο ο πλέον κατάλληλος και ανταποκρίνεται στο συμφέρον των ανηλίκων, ενώ συγχρόνως παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα άμεσης γνώσης για την ανάπτυξη των τέκνων του και παρακολούθησης της όλης κατάστασής τους. Πρέπει επομένως, δεδομένου ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση, να γίνουν εν μέρει δεκτές ως βάσιμες και κατ’ ουσίαν οι κρινόμενες αιτήσεις, όπως ορίζεται παραπάνω και στο διατακτικό της παρούσας. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων (άρθρο 179 του ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις αιτήσεις.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα αποκλειστικά, την άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ___________   και ___________  ___________  .

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση, να καταβάλει, στην αρχή κάθε μήνα από την επίδοσή της, στην αιτούσα για τα ανήλικα τέκνα του, όπως αυτά εκπροσωπούνται νόμιμα από την αιτούσα μητέρα τους, το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200,00) ευρώ, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή του, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση, να καταβάλει, στην αρχή κάθε μήνα από την επίδοσή της, στην αιτούσα το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή της, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά τη χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων – συζύγων, που βρίσκεται στην ____________    , οδός ___________   αρ. __, και της οικοσκευής της. ΚΑΙ

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ αποκλειστικά αυτήν (χρήση) στην αιτούσα και τα ανήλικα τέκνα της.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος του καθού η αίτηση για κάθε μελλοντική διατάραξη της αποκλειστικής χρήσης της συζυγικής οικίας από την αιτούσα και τα ανήλικα τέκνα τους προσωπική κράτηση διάρκειας τεσσάρων μηνών και χρηματική ποινή 500,00 ευρώ.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τα άνω ανήλικα τέκνα του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους ως εξής: α) Κατά τους θερινές μήνες (ήτοι από 15 Ιουνίου μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά), κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη από ώρα 18.00 έως ώρα 23.00, β) Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (ήτοι από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και 14 Ιουνίου, οπότε τα σχολεία είναι ανοικτά) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18.00 έως και ώρα 21.00, γ) Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής, με διανυκτέρευση των ανηλίκων στην οικία του αιτούντα, δ) Κατά τις θερινές διακοπές ένα (1) μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο, από ώρα της πρώτης ημέρας του αντίστοιχου μήνα μέχρι ώρα 21.00 της τελευταίας ημέρας, εκ περιτροπής κάθε έτος. Όταν η καθής μητέρα θα κάνει διακοπές μαζί με τα τέκνα τους ένα (1) μήνα, ο οποίος θα είναι ο ανάλογος αντίστοιχος Ιούλιος ή Αύγουστος, τότε κατά το μήνα αυτό δεν θα ισχύει η επικοινωνία του αιτούντα με τα τέκνα τους, όπως ορίζεται παραπάνω στα στοιχεία α/, β/ και γ/, παρά μόνο αν βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα εντός Αθηνών, μετά από επικοινωνία του με την καθής, οπότε η επικοινωνία του με τα τέκνα τους θα λαμβάνει χώρα όπως ορίζεται στα στοιχεία α/ και γ/. ε) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 έως 30 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 τα μονά έτη και από 31 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 έως 7 Ιανουάριου και ώρα 21.00 τα ζυγά έτη, αρχής γενομένης από 31η Δεκεμβρίου 2016. Στ) Κατά τις διακοπές του Πάσχα από Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 21.00 τα μονά έτη και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 21.00 τα ζυγά έτη. Τόπος παράδοσης και παραλαβής των ανηλίκων κατά την επικοινωνία του με αυτά θα είναι ο τόπος κατοικίας της καθής μητέρας τους.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της καθής η αίτηση για κάθε παραβίαση της επικοινωνίας του καθού με τα ανήλικα τέκνα του προσωπική κράτηση διάρκειας τριών μηνών και χρηματική ποινή 300,00 ευρώ.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην Αθήνα, στις 16/5/2017 με την παρουσία και της γραμματέως.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία