fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Αποφάσεως   3996/ 2017

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αικατερίνη Τουρλούκη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη γραμματέα, Παναγιώτα Στρατικοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 22-9-2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: __________  __________   του __________  και της __________  , κατοίκου __________  , ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Κωνσταντίνας Κουγιανού (Α.Μ. Δ.Σ.Α: 33164). Η τελευταία, δε, για την παράστασή της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου έχει καταθέσει το υπ’ αριθμόν Π0206832/2016 γραμμάτιο προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (άρθρο 61 §4 Ν.4194/ 2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7§8 περ. γ’ Ν.4205/2013).

Του εναγόμενου: __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου __________  (σχετ. η υπ’ αριθμόν 2765β’/16-7-2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Κοπανά), ο οποίος ήταν απών και δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 3-7-2013 αγωγή του που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 5-7-2013 με γενικό αριθμό κατάθεσης 93868/2013 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11183/2013 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, οπότε, αφού εγγράφηκε στο πινάκιο, συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα περιέχονται στις έγγραφες προτάσεις της, καθώς και στα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμόν 2765β716-7-2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Κοπανά, την οποία νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα με την επιμέλεια του ενάγοντος στον εναγόμενο. Ο τελευταίος, όμως, ήταν απών και δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην εν λόγω δικάσιμο, όταν αυτή εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο. Πρέπει, συνεπώς, αυτός να δικαστεί ερήμην (ΚΠολΔ 271 §§1,2).

Με την υπό κρίση αγωγή, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις 9-9-2009 ο εναγόμενος όλως ξαφνικά, απρόκλητα και απροειδοποίητα και υπό τις αναλυτικά περιγραφόμενες σε αυτή συνθήκες, του επιτέθηκε σωματικά με πρόθεση προκαλώντας σε αυτόν (ενάγοντα) αυτοεπισχεθείσα ρινορραγία, θλαστικό τραύμα στο ριζορίνιο και απαρεκτόπιστο κάταγμα ρινικών οστών. Ότι εξαιτίας των ως άνω προκληθεισών σε αυτόν σωματικών βλαβών, οι οποίες διαπιστώθηκαν τόσο στο εφημερεύον νοσοκομείο στο οποίο αυτός μεταφέρθηκε αμέσως μετά το επίδικο συμβάν με το ΕΚΑΒ όσο και από τον ιατροδικαστή που τον εξέτασε την επομένη του συμβάντος ημέρα, ο ίδιος, που κατά το χρόνο εκείνο ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «__________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», χρειάστηκε να απέχει πέραν του δεκαημέρου από την εργασία του, ενώ υπέστη και ηθική βλάβη. Με βάση το ιστορικό αυτό, ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει, με απειλή προσωπικής κράτησης αυτού διάρκειας έξι μηνών, το ποσό των 30.000,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την εναντίον τελεσθείσα αδικοπραξία, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής μέχρι την εξόφληση. Ζητεί, επίσης, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και καταδικασθεί ο εναγόμενος στη καταβολή των δικαστικών του εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτά εισάγεται για να εκδικασθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (ΚΠολΔ 7, 8, 9, 10, 14§2, 22), κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Είναι, δε, ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 340, 346, 914 και 932 του ΑΚ, 308Α του ΠΚ, 176, 907, 908§1 εδ. δ’ και 1047§1 του ΚΠολΔ. Εφόσον, δε, καταβλήθηκε το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής δικαστικό ένσημο με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (σχετ. τα υπ’ αριθμόν 283388, 283389 και 259271 παράβολα αγωγοσήμου), πρέπει η αγωγή αυτή να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από την ερημοδικία του εναγομένου οι πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, αφού πρόκειται για γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής, για τα οποία επιτρέπεται ομολογία και δεν υφίσταται ένσταση κατά της αγωγής που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (άρθρο 271 §3 ΚΠολΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 Ν.3994/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 352§1 ΚΠολΔ). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η επίδικη νόμιμη αξίωση του ενάγοντος κρίνεται και κατ’ ουσίαν βάσιμη και συνεπώς, ο εναγόμενος οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη του. Δεν τεκμαίρεται, όμως, ομολογημένο το ύψος της διωκόμενης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού αυτό δεν αποτελεί πραγματικό περιστατικό που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ομολογίας, αλλά διαμορφώνεται κατά την κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας. Το Δικαστήριο, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα ως άνω ομολογημένα πραγματικά περιστατικά, καθώς και το μέγεθος και το είδος της προσβολής του ενάγοντος, το βαθμό υπαιτιότητας του εναγομένου, την περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση του ενάγοντος, ο οποίος κατά το χρόνο που επισυνέβη το επίδικο περιστατικό δραστηριοποιούταν επαγγελματικά στο χώρο της ένδυσης διατελώντας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «__________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (σχετ. το υπ’ αριθμόν 117/7- 1-2008 ΦΕΚ – Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), με βάση και τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, κρίνει ως εύλογο για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του ενάγοντος το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, και ακολούθως, πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Το αίτημα, όμως, να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο, αφού ουδόλως αποδεικνύεται ότι η τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεσή της μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα, όπως επίσης, απορριπτέο είναι και το αίτημα περί προσωπικής κράτησης του εναγομένου, καθόσον το ποσό που επιδικάσθηκε στον ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι κατώτερο του προβλεπόμενου κατ’ άρθρον 1047§3 του ΚΠολΔ ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ. Τέλος, ο εναγόμενος πρέπει να καταδικασθεί στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, ανάλογα με την έκταση της νίκης και της ήττας κάθε μέρους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό (ΚΠολΔ 176, 178§1 και 184), ενώ πρέπει να οριστεί και το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους του εναγομένου κατά της παρούσας απόφασης (ΚΠολΔ 501, 502§1 και 505§2), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για την περίπτωση ασκήσεως εκ μέρους του εναγομένου ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕ! τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία ών διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενάγοντος, στις15/5/2017

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία