fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 7065/2009
Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης 7807/2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Κωνσταντίνοι Λέκκου Πρωτόδικη, που ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 20 Νοεμβρίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: ___________    ___________    του ___________   , κατοίκου ___________   , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιωάννα Μαρώση.

Της καθής η αίτηση: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ __________» (BANK ____________), που εδρεύει στη ________   ________  και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, και η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Σπηλιόπουλο.

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 16-11-2009 αίτηση του, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 7807/17-11-2009 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση για την παραπάνω αναφερομένη δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αϊτών ζητεί να ανασταλεί για έξι (6) μήνες ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ακινήτου, που επισπεύδεται σε βάρος του από την καθής η αίτηση, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 747/2009 αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και έχει προσδιοριστεί για τις 25-11-2009.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1000, 560, 933 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί η ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ένορκη κατάθεση του μάρτυρος του αιτούντος – η καθής δεν εξέτασε μάρτυρα -, τα έγγραφα που μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν τα διάδικα μέρη, τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και όλη τη διαδικασία, πιθανολογήθηκε ότι: Δυνάμει της με αριθμό 747/2-9-2009 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Απολλωνάτου Κίμωνα, η καθής η αίτηση προς ικανοποίηση απαιτήσεώς της κατά του αιτούντος, εξοπλισμένης με εκτελεστό τίτλο και δη τη με αριθμό 7036/2009 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση, για το ποσό των 50.000 ευρώ εις βάρος ακινήτου ιδιοκτησίας του αιτούντος και δη επί του υπό στοιχεία 1 διαμερίσματος του Γ ορόφου πολυκατοικίας που κείται επί της συμβολής των οδών ________  αρ. 174-176 και ________   αριθμ. ___ στον ________  . Δυνάμει της με αριθμό 749/4-9-2009 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίσθηκε ημερομηνία πλειστηριασμού η 14-10-2009, ημερομηνία κατά την οποία ο πλειστηριασμός δεν έγινε. Δυνάμει της με αριθμό 775/14-10-2009 επαναληπτικής περίληψης της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης ορίσθηκε ως νέα ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω πλειστηριασμού η 25-11-2009. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι αν η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία εκπλειστηριασθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από εκείνον που ορίζεται στην ανωτέρω επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, αρχής γενομένης από την αρχικά για τον πλειστηριασμό ορισθείσα ημέρα, δηλαδή από τις 14-10-2009 και χωρίς ο χρόνος αυτός να υπερβαίνει το εξάμηνο, προσδοκάται βάσιμα ότι ο αϊτών οφειλέτης θα μπορέσει να ικανοποιήσει την καθής η αίτηση, καθόσον, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας του αιτούντος θα προβεί σε δανεισμό, σε κάθε δε περίπτωση ακόμη κι αν εν τέλει λάβει χώρα πλειστηριασμός, το τίμημα που θα επιτευχθεί, μετά την παρέλευση εξαμήνου πιθανολογείται ότι θα είναι μεγαλύτερο, η δε επισπεύδουσα δεν πρόκειται να υποστεί βλάβη από την αναστολή του πλειστηριασμού.

Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της, να διαταχθεί η αναστολή του επιδίκου πλειστηριασμού έως τη συμπλήρωση εξαμήνου από τον αρχικώς ορισθέντα πλειστηριασμό και δή έως την 14-4-2010 με τους όρους που ορίζονται στο διατακτικό, δηλαδή α) της καταβολής από τον αιτούντα  του οφειλομένου κεφαλαίου, ήτοι του ποσού των ευρώ 12.500, καθώς από την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης προκύπτει ότι η καθής η αίτηση επισπεύδει την εκτέλεση για ποσό 50.000 ευρώ αν και ο εκτελεστός τίτλος αφορά το σύνολο της οφειλής του αιτούντος προς την καθής εκ ποσού ευρώ 500.000, καθώς και β) των εξόδων επίσπευσης της εκτέλεσης εκ ποσού ευρώ 3.865, τα οποία ορίζονται κατά προσέγγιση, απορριπτομένου του αιτήματος του αιτούντος περί καθορισμού ως καταβλητέου κεφαλαίου μικρότερου του 1/4 της επισπευδόμενης προς εκτέλεση απαίτησης, καθώς δεν πιθανολογήθηκε ότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. Τέλος, πρέπει ο αϊτών να καταδικασθεί στη δικαστική δαπάνη της καθής η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει έως την 14-4-2010, τον πλειστηριασμό του ακινήτου, που περιγράφέτ/ται στην αίτηση και στο σκεπτικό της παρούσας, ο οποίος επισπεύδεται δυνάμει της υπ’ αριθμ. 747/2009 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Κίμωνα Απολλωνάτου και έχει οριστεί για τις 25 Νοεμβρίου 2009, υπό τον όρο της καταβολής από τον αιτούντα στην καθής η άίτηση του 1/4 του οφειλομένου κεφαλαίου, ήτοι ποσού ευρώ 12.500, καθώς και των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού τα οποία καθορίζονται κατά προσέγγιση στο ποσό των 3.865,25 ευρώ.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τη δικαστική δαπάνη της καθής η αίτηση την οποία ορίζει σε διακόσια τριάντα έξι (236) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση την 23/11/2009

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ