fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 4947/2012
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αναστάσιο Σάββα, Πρόεδρο Πρωτοδικών – Εισηγητή, Ευτυχία Κατσά, Μαρία Παπαχατζάκη, Πρωτόδικες και το Γραμματέα Δημήτριο Σιατερλή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Νοεμβρίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΗΣ: ________  ________   του ________  , κατοίκου ________  , η οποία κατά την εκφώνηση της υποθέσεως δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: ________  ________  , κατοίκου ________  , η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη.

Η εφεσίβλητος άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την από 24.1.2005 και με αριθμό καχαθέσεως 439/2005 αγωγή της και ζήτησε να γίνει δεκτή. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ’ αριθμόν 343/2007 οριστική απόφασή του δέχθηκε την αγωγή. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως, η εναγομένη ήδη εκκαλούσα άσκησε την από 11.1.2008 και με αριθμό καχαθέσεως 55/2008 έφεσή της, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με γενικό αριθμό καχαθέσεως 50179/2008 και αριθμό καχαθέσεως δικογράφου 880/2008, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 25.9.2009 και μετ αναβολή για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως και γράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσιβλήτου, κατόπιν μονομερούς δηλώσεώς της, που έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242§2 Κ.Πολ.Δ., δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, αλλά προκατέθεσε προτάσεις.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 524 παρ. 3 και 272 παρ· 1 Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 44 και 30 Ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’165/25.7.2011) αντισιοίχως, οι οποίες εφαρμόζονται εν προκειμένω βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 72 παρ. 2 και 4 του ίδιου νόμου, προκύπτει ότι σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η συζήτηση γίνεται ερήμην του και η έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερημοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ’ ουσίαν και όχι κατά τύπους, γιατί, καίτοι στην πραγματικότητα οι λόγοι εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητά τους, θεωρείται κατά πλάσμα νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για το λόγο αυτό πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίνεται στο δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντιθέτου αποφάσεως περί παραδοχής τους (Ολομ. Α.Π. 16/1990 ΕλλΔνη 41.804, Α.Π. 126/2000 ΕλλΔνη 41.969). Εν προκειμένω, από την υπ’ αριθμόν 1002/1.4.2008 έκθεση επιδόσεως Της δικαστικής ετιιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη, που προσκομίζει και επικαλείται η εφεσίβλητη, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση, από 11.1.2008 εφέσεως κατά της υπ’ αριθμόν 343/2007 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που δίκασε κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων και κατά την τακτική διαδικασία τη διαφορά, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 25.9.2009, κατά την οποία η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως, επιδόθηκε με επιμέλεια της εκκαλούσης, νομοτύπως και εμπροθέσμως στην εκκαλούσα – εναγομένη. Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά της στο πινάκιο, η τελευταία δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Πρέπει συνεπώς να δικαστεί ερήμην και να απορριφθεί η έφεσή της, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, χωρίς να ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα (άρθρο 524 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.). Ως προς τα δικαστικά έξοδα της εφεσιβλήτου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, για την επιδίκαση των οποίων έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από την τελευταία πρέπει να επιβληθούν εις βάρος της εκκαλούσης λόγω της ήττας της (άρθρα 176, 183, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να ορισθεί το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσης αποφάσεως από την ερημοδικασθείσα εκκαλούσα (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εκκαλούσης.

Ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Απορρίπτει την έφεση.

Καταδικάζει την εκκαλούσα στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, την 19υ Ιουλίου 2012.

Δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου της εφεσίβλητου, την 24η Σεπτεμβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ