fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

Αριθμός αποφάσεως 5007/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αναστασία Ξηρογιάννη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Σταυρούλα Λεβέντη.

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 29 Μαίου 2017, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

Α) Του καλούντος-εναγομένου: ________   ________   του ________  , κατοίκου ________  (οδός ________  , αριθμ. __), ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Της καθ’ής η κλήση-ενάγουσας: ________   συζ.________   ________  , το γένος ________  ________  , κατοίκου ________   (οδός ________  αριθμ. __), η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη, δυνάμει του υπ’αριθμ. 5.500/29-5-2017 ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της Συμβ/φου Πειραιώς Βαρβάρας Δόξα.

και

Β) Του ενάγοντος: ________   ________   του ________  , κατοίκου ________  (οδός ________  , αριθμ. __), ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Της εναγομένης: ________   συζ.________   ________  , το γένος ________  ________  , κατοίκου ________   (οδός ________  αριθμ. __), η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη, δυνάμει του υπ’αριθμ. 5.500/29-5 ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της Συμβ/φου Πειραιώς Βαρβάρας Δόξα.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-3-2013 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 55804/2013 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 5581/2013 αγωγή της, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αρχική δικάσιμο της 3ης/2/2014, οπότε ανεβλήθη η συζήτηση της υπόθεσης για τη δικάσιμο της 5ης/10/2015, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση της υπόθεσης. Με την από 10/12/2015 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 113543/2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 14724/2015 κλήση του εναγόμενου, επανήλθε προς συζήτηση η ως άνω υπόθεση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο. Επίσης, ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-12-2015 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 113549/2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 14726/2015 αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας – εναγόμενης ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το άρθρο 603 ΚΠολΔ προκύπτει σαφώς ότι, σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος, ισχύει κατ’άρθρο 591 παρ.1 ΚΠολΔ το άρθρο 272 ΚΠολΔ και η αγωγή, εφόσον κριθεί παραδεκτή και νόμω βάσιμη, απορρίπτεται στην ουσία, υπό την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση ότι ο απολειπόμενος ενάγων επισπεύδει ο ίδιος τη συζήτηση της υπόθεσης ή έχει κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση αντίδικό του (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’άρθρο) -Τόμος Γ’, άρθρο 603, σ.761 αριθ.6 και Ποδηματά σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ II, άρθρο 603, σ.1114 αριθ.4). Εξάλλου, κατά το άρθρο 603 ΚΠολΔ, αν ερημοδικεί ο εναγόμενος, το δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση σαν να ήταν και αυτός παρών.

Από την υπ’ αριθμ. 4840/7-5-2013 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελητρίας του Πρωτοδικείου Πειραιά Ευφροσύνης Ι.Βουγιουκλάκη, την οποία μετ’ επικλήσεως προσκομίζει η καθ’ης η κλήση ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 26-3-2013 υπό κρίση αγωγής της ενάγουσας, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς εμφάνιση για την αρχική δικάσιμο της 3ης-2-2014, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον καλούντα- εναγόμενο (άρθρα 124 παρ. 1, 126 παρ. 1, περ. α’., 128 παρ. 1, 229 και 591 παρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ). Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίστηκε στην παρούσα δικάσιμο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 603 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ), αφού η αναβολή εκ του πινακίου ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ. 4 εδ. γ’ ΚΠολΔ). Περαιτέρω, από την επισκόπηση των εισαγωγικών δικογράφων της υπό κρίση υποθέσεως, ο εναγόμενος – ενάγων, με την από 10-12-2015 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 113543/2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 14724/2015 κλήση του, επανέφερε προς συζήτηση την από 26/3/2013 αγωγή της ενάγουσας, επομένως είναι ο επισπεύδων τη συζήτηση της από 26-3-2013 αγωγής της ενάγουσας, ενώ περαιτέρω, είναι και ο επισπεύδων τη συζήτηση της υπό κρίση από 10-12-2015 αγωγής του, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερομένη στην παρούσα δικάσιμο. Ο καλών εναγόμενος – ενάγων, όμως, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου, δεν εμφανίστηκε και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 603 παρ. 2 εδ. α’ Κ.Πολ.Δ).

Με την υπό κρίση από 26-3-2013 αγωγή, η ενάγουσα ζητεί τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο για το λόγο ότι βρίσκονται σε διάσταση, με οριστική πρόθεση διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως, συνεχώς από το Μάρτιο του έτους 2003, δηλαδή για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τα δύο έτη και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτός εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α’, 241/26-11-2008), ως εκ του χρόνου ασκήσεως της υπό κρίση αγωγής (άρθρα 14 και 29 του Νόμου αυτού) και 176 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Περαιτέρω, ο ενάγων, με την από 10/12/2015 υπό κρίση αγωγή του, ζητεί τη λύση του γάμου του με την εναγομένη για το λόγο ότι βρίσκονται σε διάσταση, με οριστική πρόθεση διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως, συνεχώς από το Μάρτιο του έτους 2003, δηλαδή για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τα δύο έτη και να καταδικασθεί η τελευταία στην εν γένει δικαστική του δαπάνη.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτός φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου Αυτού (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α’, 241/26-11-2008), ως εκ του χρόνου ασκήσεως της υπό κρίση αγωγής (άρθρα 14 και 29 του Νόμου αυτού) και 176 Κ.Πολ.Δ.. Πρέπει όμως να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ουσίαν, σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη και να καταδικαστεί ο ενάγων στη δικαστική δαπάνη της εναγομένης λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ), ενώ πρέπει να οριστεί παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον ερημοδικαζόμενο ενάγοντα (άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2 ΚΠολΔ).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος της καθ’ης η κλήση – ενάγουσας – εναγομένης, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα, με την παρούσα απόφαση, πρακτικό δημοσίας συνεδριάσεως και από το σύνολο των εγγράφων, που η καθ’ης η κλήση – ενάγουσα – εναγόμενη μετ’ επικλήσεως προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στις 25/6/1979, στον Ιερό Ναό ________  _______ (βλ. Ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ. 186/Τόμος Γ71979 ληξιαρχικής πράξεως γάμου του Ληξιάρχου ________  ), από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον ________  . Μετά το γάμο τους συμβίωσαν στη ________  , μέχρι το Μάρτιο του έτους 2003, οπότε ο καλών-εναγόμενος -ενάγων αποχώρησε οριστικά από τη συζυγική οικία και έκτοτε η έγγαμη σχέση τους διασπάστηκε, με οριστική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβιώσεώς τους. Από τότε, μέχρι και τη συζήτηση της κρινόμενης αγωγής (29-05-2017), δηλαδή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, οι διάδικοι σύζυγοι διαμένουν σε διαφορετικές οικίες και βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς, χωρίς πρόθεση να συμβιώσουν και πάλι και ως εκ τούτου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο γάμος τους έχει κλονιστεί ισχυρά. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται πλήρως η διάσταση των διαδίκων συζύγων συνεχώς, από διετίας, τουλάχιστον, πριν από τη συζήτηση της ένδικης αγωγής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008, από αυτήν δε (υπερδιετή διάσταση), τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός των μεταξύ τους σχέσεων, κατ’ άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ, χωρίς να ενδιαφέρει ποια περιστατικά οδήγησαν στη φυσική και ψυχική αποξένωσή τους, αρκούντος του γεγονότος ότι αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι, επήλθε (ΑΠ1117/1999, ΕλλΔικ 2000, 373). Συνεπώς, η υπό κρίση από 26/3/2013 αγωγή της ενάγουσας πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου, λόγω της ήττας του (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ) και πρέπει να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον ερημοδικαζόμενο εναγόμενο (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις από 26/3/2013 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 5581/2013 και από 10/12/2015 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 14726/2015 αγωγές ερήμην του εναγομένου-ενάγοντος.

Ορίζει παράβολο ερημοδικίας για τον εναγόμενο-ενάγοντα, στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Δέχεται την από 26/3/2013 αγωγή της ενάγουσας.

Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστίικε στον _____  _______ στις 25/6/1979.

Απορρίπτει την από 10/12/2015 αγωγή του ενάγοντος.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου-ενάγοντος, τη συνολική δικαστική δαπάνη της ενάγουσας-εναγομένης, την οποία ορίζει στο ποσό των οκτακόσιων πενήντα (850) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 14 Ιουνίου 2017, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ