fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης
1708/Φ2727/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών, Εμμανουήλ Γκόγκο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τη Γραμματέα, Δήμητρα Τσούνη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5-11-2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣ ΑΣ: …του…, κατοίκου…, οδός.. , αρ, .., που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Γεωργίου Παναγάκου.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του Ν 3869/2010, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 13 του Ν 4161/2013):

1)Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», όπως μετονομάστηκε η τράπεζα με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην…, οδός…, αρ .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Γεωργίου Κωστόπουλου.

2)Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην…, οδός…, αρ…, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Εμμανουήλ Καραβελάκη.

3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στο…, …, αρ…., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ:

Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην …, οδός…, αρ…, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Εμμανουήλ Καραβελάκη.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 28-5-2012 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 2727/14-6-2012 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη σημερινή δικάσιμο και η κυρίως παρεμβαίνουσα ζητά να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβασή της που ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αριθμό 4129Γ/15-6-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, Δημητρίου Ραπατζίκου, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τρίτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια. Εφόσον λοιπόν η τελευταία δεν εμφανίστηκε, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου, θα δικαστεί σαν να είναι παρούσα (άρθρο 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτησή της, όπως αυτή συμπληρώθηκε νόμιμα με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της στις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση πιστωτών και ζητά τη ρύθμιση των οφειλών της και την απαλλαγή της από αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα: α) η από 28-5-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από το δικηγόρο Πειραιά, Χρήστο Οικονομάκη και β) η από 16-5-2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α και β του Ν 3869/2010, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 4161/2013). Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στο τηρούμενο αρχείο του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της, Ο ισχυρισμός των δύο πρώτων πιστωτριών αλλά και της κυρίως παρεμβαίνουσας περί απαράδεκτου της αίτησης επειδή η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία προγενέστερη της κατάθεσής της, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, επειδή αυτή φέρει σφραγίδα με την οποία ο γραμματέας του δικαστηρίου βεβαιώνει ότι την παρέλαβε κατά την κατάθεση της αίτησης και επομένως προκύπτει με σαφήνεια σε ποια αίτηση αναφέρεται. Η αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του Ν 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της.

Περαιτέρω, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «….», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Εμμανουήλ Καραβελάκη, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, άσκησε κύρια παρέμβαση στη δίκη, με αίτημα να υπαχθεί στη ρύθμιση ως δική της απαίτηση, η απαίτηση από το με αριθμό MG0828300005 δάνειο, ποσού 17.477,64 ευρώ κατά την κοινοποίηση της αίτησης, που φέρεται στην κατάσταση πιστωτών ως ανήκουσα στην τραπεζική εταιρεία «….», επειδή η παρεμβαίνουσα έχει καταστεί εν τω μεταξύ ειδική διάδοχος της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία…, όπως μετονομάστηκε η τράπεζα «…», η οποία είχε καταστεί εν τω μεταξύ καθολική διάδοχος της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…».

Η ανωτέρω παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 εδάφιο β’του ΠτχΚ, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί κατά το άρθρο 15 του Ν 3869/2010 και είναι νόμιμη (άρθρα 79 και 741 του ΚΠολΔ), αφού είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της παρεμβαίνουσας. Κατά συνέπεια πρέπει η κύρια παρέμβαση να συνεκδικαστεί με την κρινόμενη αίτηση (άρθρο 246 του ΚΠολΔ) και να ερευνηθεί περαιτέρω η ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα … ετών, είναι παντρεμένη με τον … από το 2002 και δεν έχουν παιδιά. Εργάζεται ως πωλήτρια σε ατομική επιχείρηση εμπορίας αργυρών ειδών στο…, με μηνιαίο μισθό ανερχόμενο στα 574 ευρώ μαζί με τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας (δες προσκομιζόμενη εξοφλητική απόδειξη μισθοδοσίας για το μήνα Σεπτέμβριο του 2014), ενώ ο σύζυγός της που εργάζονταν ως ξυλουργός από το έτος 2005 στην εταιρεία …, είναι άνεργος από το 2009 (δες τα με αριθμούς … και … δελτία ανεργίας του ΟΑΕΔ).

Ας σημειωθεί ότι κατά τα οικονομικά έτη 2011, 2010, 2009 και 2007 τα μηνιαία έσοδα της αιτούσας ανέρχονταν στα 1.163, 1.088, 1.025 και 861 ευρώ αντίστοιχα, ενώ του συζύγου της ανέρχονταν στα 454, 1.160, 1.220 και 1.032 ευρώ αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των ανωτέρω οικονομικών ετών.

Η αιτούσα, από δάνεια που έλαβε σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, έχει προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες και την κυρίως παρεμβαίνουσα, τα παρακάτω χρέη:

1)…, όπως μετονομάστηκε η τράπεζα με την επωνυμία «…: Από το με αριθμό 003161817701 ανοικτό δάνειο, ποσό 10.990,63 ευρώ, κατά την κοινοποίηση της αίτησης.

2)…: Από την με αριθμό 4908450519520003 πιστωτική κάρτα που χορήγησε στην αιτούσα, ποσό 5.628,88 ευρώ.

3)… (ΩΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ): Από το με αριθμό MG0828300005 δάνειο, που χορήγησε στην αιτούσα η τραπεζική εταιρεία «…», επειδή η παρεμβαίνουσα έχει καταστεί εν τω μεταξύ ειδική διάδοχος αυτής [δες το με αριθμό 4640/26-3- 2013 Φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας], ποσό 17.477,64 ευρώ κατά την κοινοποίηση της αίτησης.

Συνεπώς η συνολική οφειλή της αιτούσας προς όλες τις πιστώτριές της, ανέρχεται στο ποσό των 34.097,15 ευρώ με υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων σ’αυτές κοντά στα 600 περίπου ευρώ.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα, σχετικά με τα εισοδήματα και τα χρέη της αιτούσας, προκύπτει συγκριτικά ότι αυτή δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις πιστώτριές τράπεζες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τουλάχιστον από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Λόγω μάλιστα της βαθειάς κρίσης που ταλανίζει τη χώρα, η οικονομική της κατάσταση, δεν έχει άμεσα προοπτικές σημαντικής βελτίωσης.

Η αιτούσα έχει στην ιδιοκτησία της το με αριθμό κυκλοφορίας … αυτοκίνητο μάρκας SKODA (FABIA), που κυκλοφόρησε το 2002 και έχει αξία 1.500 περίπου ευρώ, αλλά το δικαστήριο δεν θα διατάξει την εκποίησή του, επειδή αυτή δεν θα προκαλέσει κατά την κρίση του αγοραστικό ενδιαφέρον.

Κατά συνέπεια το δικαστήριο, επειδή η αιτούσα έχει ανεπαρκές εισόδημα και ο σύζυγός της είναι μακροχρόνια άνεργος χωρίς δική του υπαιτιότητα, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 5 του Ν 3869/2010, να ρυθμίσει τις οφειλές της και να την υποχρεώσει  να καταβάλλει στις πιστώτριές της για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων (74) ευρώ το μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο.

Συνακόλουθα, απορριπτομένων των ενστάσεων των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως προς την τρίτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (…), να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς τις υπόλοιπες πιστώτριές καθώς και ως προς την κυρίως παρεμβαίνουσα και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ’αυτή οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν 3869/2010).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της τρίτης μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας και αντιμωλία των υπόλοιπων διαδίκων, την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την τρίτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς τις υπόλοιπες μετέχουσες στη δίκη πιστώτριές.

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταβάλλει στις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριές για τις οποίες έγινε δεκτή η αίτηση καθώς και στην κυρίως παρεμβαίνουσα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το συνολικό ποσό των 74 ευρώ το μήνα συμμέτρως διανεμόμενο, το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

05 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΕΙΡΙΝΟΔΙΚΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ