fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΉΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης.
7684/2000

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Βασίλειο Κωστόπουλο, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου και από τη Γραμματέα Γεωργία Κονδύλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Νοεμβρίου 2000 για να δικάσει την υπόθεση:

Των αιτούντων: 1) ________    ________   , 2) ________   ________    του ________   , 3) ________   ________    του ________   , 4) ________    συζ. ________    ________   , το γένος ________   και ________   ________   , κατοίκων ________   , εκ των οποίων, ο 1ος εμφανίστηκε και οι 2ος, 3°’ και 4η εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

Της καθ’ης η αίτηση: Υποθηκοφύλακας Αιτών, η οποία δεν παρουσιάστηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι αιτούντες, ζητούν να γίνει δεκτή η από 30­9-2000 αίτησή τους που κατατέθηκε με αριθμό 8633/2000 προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο υποθηκοφύλακας, ως επικουρικός δικαστικός υπάλληλος, κατά γενικό κανόνα, δεν έχει αρμοδιότητα ή εξουσία να κρίνει τη νομιμότητα ή μη των μεταγραφόμενων δικαιοπραξιών και πράξεων και δεν αποφαίνεται για τις τυχόν κυριότητες. Περιορίζεται σε τυπικό έλεγχο της προσκομιδής των απαιτουμένων εγγράφων και λοιπών στοιχείων με τα οποία εξυπηρετείται η αρχή της δημοσιότητας. Μόνο κατ’ εξαίρεση σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες ο νόμος αναθέτει στους υποθηκοφύλακες πρόσθετες τυπικές υποχρεώσεις, δικαιούνται αφού λάβει την αίτηση, να εξετάσει το κύρος των προσαγομένων προμεταγραφή πράξεων και να αρνηθεί τη μεταγραφή, σημειώνοντας στο οικείο βιβλίο την άρνησή του και τους λόγους αυτούς.

Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες με την κρινόμενη αίτησή τους ζητούν να υποχρεωθεί η υποθηκοφύλακας Αιτών να μεταγραφεί το 5991/2000 συμβόλαιο της συμβ/φου Χαλανδρίου Μαρίας Λάσκαρη – Πετροπουλάκου για το λόγο ότι αυτή, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, αρνήθηκε να προβεί στη σχετική μεταγραφή. Η αίτηση μ’ αυτό το περιεχόμενο αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739, 740 παρ. 1 και 791 Κ.Πολ.Δικ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άνω άρθρων. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, ερήμην του καθ’ου η αίτηση ο οποίος αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα δεν εμφανίστηκε (βλ. 1908/24-10-2000 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναστ. Δ. Τσούλου).

Από την εκτίμηση της ένορκης στο ακροατήριο εξέτασης του μάρτυρα, όλων των εγγράφων που προσκομίζονται και των υπ’ αριθμ. 171 5/2-1 1-2000 και 16.369/31-10-2000 ενόρκων βεβαιώσεων    των Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου Ειρήνης Τσιλιμιγκάκη – Φοοτάκη και συμβ/φου Αθηνών Μαρίνας – Ελένης Μαγκλάρη αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα: Ο πρώτος αιτών με το 5991/1-8-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Μαρίας Λάσκαρη – Πετροπουλάκου μεταβίβασε στους 2° και 3 αιτούντες λόγω γονικής παροχής και στην 4η αιτούσα λόγω δωρεάς τμήματα του σ’ αυτήν περιγραφομένου αγροτεμαχίου. Στο από Ιούλιο 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Γεωργοπούλου που έχει προσαρτηθεί στο άνω συμβόλαιο το όλο αγροτεμάχιο εμφαίνεται με τα στοιχεία Π-Ρ-Ν’-Ξ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α2- Α 1 -Α4-Α3-Θ-Λ’-Κ7-Γ-Θ’-Η:,-Ε’-Δ,,-Β’-Α’-Π με εμβαδό 167.989 τ.μ. Ανατολικά νότια-νοτιοανατολικά και δυτικά-νοτιοδυτικά συνορεύει με αγροτικό δρόμο, ενώ σε διάφορα σημεία του διασχίζεται από δημόσιο αγροτικό δρόμο πλάτους 7 μέτρων περίπου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άνω τοπογραφικό έχει κατεύθυνση από Ν. προς ΒΑ στα σημεία Θ-Α3-Α2 διακλαδίζεται προς Α στα σημεία Η5-Η14-Η και προς Δ στα σημεία Η1 1 -Α1-Η7-Θ1 -Θ!-Η 1 -Γ και στρέφεται προς Ν σε ξένη ιδιοκτησία. Εισέρχεται εκ νέου από Δ προς Α διακλαδίζεται το μεν προς Β σε άλλη ιδιοκτησία και κάμπτει ΝΑ εισερχόμενος στα σημεία  Β Α Π3(8), Π2(7) και Π1(6). το δε Α στα σημεία Δ’, Γ Ζ1. Ζ2, Ε11(5). Εκεί κάμπει προς ΝΑ και συναντά τα σημεία Ε10, Ζ3, Ε9, Ζ4, Ε8 κάμπτει εκ νέου ελαφρώς προς Β συναντώντας τα σημεία Ζ5, Ε7, Ζ6. Ε6. Ζ7 κινείται προς ανατολάς και συναντά τα σημεία Ε5, Ε4, Ζ8, Ε3, Ζ και τέλος στρέφεει ΒΑ και συναντά τη ασημεία Ε, Ε21, Ε38, Ε3 7 όπου και καταλήγει. Η άνω συμβ/φος που συνέταξε το 5991/2000 συμβόλαιο με την από 1-8-2000 αίτησή της προς την Υποθ/κα Αιτών ζήτησε την μεταγραφή του συμβολαίου αυτού και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού μεταγραφής. Η Υποθ/κας όμως αρνήθηκε με την 198/10-8-2000 πράξη της γιατί στο άνω τοπογραφικό δεν υπάρχει βεβαίωση του Δήμου Αιτών ότι οι δρόμοι που διασχίζουν το μεγαλύτερο αγροτεμάχιο είναι υφιστάμενο αγροτικοί δρόμοι πριν από το Ν. 65 1/77, ούτε προέκυπτε από άλλα έγγραφα και για ν αποφανθεί η καταστρατήγηση του Ν. 651/77 περί δημιουργίας ιδιωτικού σχεδίου παρέπεμψε την άρση αυτής της εκκρεμότητας στο Δικαστήριο. Στη συνέχεια οι αιτούντες προκειμένου να κάμψου ν την άρνηση της Υπο/κα συνέταξαν το 6027/20-7-2000 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβ/φου το οποίο ήταν συμπληρωματικό του πρώτου Σ’ αυτό προσαρτάτο το άνω από Ιούλιο του έτουτ 2000 τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο υπήρχε η 1379/18-9-2000 βεβαίωση του Δημάρχου Αιτών όπως απαιτούσε η Υποθ/κας, για το ότι οι δρόμοι που εμφανίζονταν σ’ αυτό είναι δημόσιοι αγροτικοί, ανοιγμένοι πριν από 1977 (βλ. σχετ. προσκομιζόμενο διάγραμμα με την επ’ αυτής βεβαίωση του δημάρχου). Πέραν τούτων 1) οι ανωτέρω δρόμοι εμφαίνονται ως δημόσιοι αγροτικοί στις βεβαιώσεις του Δήμου Αιτών που υπάρχουν στα δύο από Μάϊο/2000 και 16-5-2000 τοπογραφικά διαγράμματα του άνω μηχανικού και εμφαίνονται με στοιχεία Ε1-Ζ-Δ1-Π2 και Α2-Α1Θ1- Θ’Γ αντίστοιχα (βλ. σχετικά προσκομιζόμενα σχεδιαγράμματα), 2) από την από 1-8-2000 τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού των ετών 1945, 1960 προκύπτει η ταύτιση των δρόμων των αεροφωτογραφιών με τους σιμειούμενους στους από Ιούλιο 2000 σχεδιάγραμμα 3) από το από Μαΐου 1999 διαγράμματα του ίδιου ως άνω μηχανικού, εκ των οποίων το πρώτο φέρει μετά από αυτοψία την ΑΠ 1691/99 βεβαίωση του Δημαρχείου Κυκλάδων, στο οποίο εμφαίνονται οι διασχίζοντες το κτήμα αγροτικοί δρόμοι και στο δεύτερο εξ αυτών στο οποίο υπάρχει η από 28-8-1999 απόφαση της Νομαρχίας Κυκλάδων και α) από την 11-10-1975 έκθεση εκτιμήσεως της Οικονομικής Εφορίας Αιτών στην οποία αναφέρεται ότι υφίσταται αμαξιτή οδός διανοίγουσα προ οκταετίας και διερχόμενη δια μέσου ολόκληρης της ως άνω εκτάσεως. Κατ’ ακολουθία όλων αυτών δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι οι δρόμοι που διασχίζουν το μείςονα αγρό όπως εμφαίνονται στο από Ιούλιο 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού I. Γεωργόπουλου. τμήματα του οποίου μεταβιβάζονται από τον α’ αιτούντα στους λοιπούς αιτούντες είναι υφιστάμενος αγροτικός δρόμος πριν από το Ν. 651/77 και συνεπώς δεν τίθεται θέμα δημιουργίας με το 5991/2000 συμβόλαιο και ίο προσαρτώμενο σ’ αυτό άνω σχεδιάγραμμα ιδιωτικού σχεδίου. Μετά απ’ αυτά πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως κατ’ ουσία βάσιμη και να διαταχθεί η αρμόδια Υποθ/κας να μετατρέψει το εν λόγω συμβόλαιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα, με το άρθρο 791 παρ. 4 Κ.Πολ.Δικ. η εγγραφή που θα ενεργηθεί συνεπεία της αποφάσεως αυτής θεωρείται ότι έγινε από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στο άνω Υποθηκοφυλακείο. Παράβολο ερημοδικίας για την απολειπόμενη καθ’ης η αίτηση δεν τάσσεται γιατί η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 764 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δικ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’η ς η αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την Υποθηκοφύλακα Αιτών να μεταγράψει το 5991/2000 συμβόλαιο γονικής παροχής και εν ζωή δωρεάς της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Μαρίας Λάσκαρη – Πετροπουλάκου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2000.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ