fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως
5948/2009

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Κορνηλία Πανούτσου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Οκτωβρίου 2009 χωρίς την σύμπραξη Γραμματέως για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ _________  _________ κατοίκου Πειραιώς, Ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του Δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση.

ΤΗΣ KAΘΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «  ΤΡΑΠΕΖΑ __________    (BANK __________   » που εδρεύει στην _________, είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (__________   αρ.__ και __________   ), εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της Δικηγόρου Γεωργίου Σπηλιόπουλου.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 21.9.2009 ανακοπή του, που κατατέθηκε στο δικαστήριο αυτό (αρ.εκθ.κατ.6310/23.9.2009) και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της ανακοπής οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο ανακόπτων, οφειλέτης της καθής η ανακοπή, επικαλούμενος πρόδηλη βλάβη ζητεί να διορθωθεί η με αριθμό 747/2-9-2009 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών __________   __________   , (ι) ως προς την αξία του ακινήτου ιδιοκτησίας του ίδιου (αιτούντος) , το οποίο βρίσκεται στη θέση «__________   » ή «__________   » του Δήμου Πειραιώς και λεπτομερώς περιγράφεται στην αίτηση κατά τα λοιπά προσδιοριστικά του στοιχεία, (2) ως προς την τιμή της πρώτης προσφοράς του, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η αξία του είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση και (3) ως προς την περιγραφή του. Η ανακοπή αρμοδίως καθύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 686 επ.,954 παρ.4 ΚΠολΔ).Είναι επίσης νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933,954 παρ.4, 995 του ΚΠολΔ, όπως το τελευταίο άρθρο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα άρθρα ι και 2 ν. 3714/2008 « περί προστασίας των δανειοληπτών» και ισχύει από 7-H-2008. Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί περαιτέρω από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Από την ένορκη στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου κατάθεση του μάρτυρος __________    _________, που εξετάστηκε με πρόταση του ανακόπτοντος και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν πιθανολογήθηκαν τα εξής: Με επίσπευση της καθής η ανακοπή , σε εκτέλεση της με αριθμό 7036/2009 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δυνάμει της προσβαλλομένης με αριθμό 747/2-9-2009 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών __________   __________   , επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί μιάς οριζοντίου ιδιοκτησίας (υπό στοιχείο ι διαμερίσματος) επί του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυορόφου οικοδομής που βρίσκεται στη θέση « __________   » ή «__________   » του Δήμου Πειραιώς, επί της συμβολής των οδών __________   αρ.___ και __________   αρ.___, επιφάνειας 81,98 τετ.μέτρων, αποτελούμενο από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και οφφίς, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 88 %ο το οποίο αναλογεί σε 26,65 τετ.μέτρα επί του όλου οικοπέδου. Η οριζόντια αυτή ιδιοκτησία ανήκει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος στον ανακόπτοντα και περιήλθε σ’αυτή κατά μεν ποσοστό 3/4 εξ αδιαιρέτου δυνάμει της με αριθμό 9181/2006 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαγδαληνής Παναγιωτάρου που μεταγράφηκε νόμιμα, κατά δε το λοιπό % εξ αδιαιρέτου ποσοστό, δυνάμει του με αριθμό 10095/2008 συμβολαίου γονικής παροχής και δωρεάς εν ζωή, της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου;που μεταγράφηκε νόμιμα. Η τιμή πρώτης προσφοράς της ορίστηκε στην προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση στο ποσό των 70.000 ευρώ, δηλαδή σε ποσό μεγαλύτερο προς την αντικειμενική της αξία, που πιθανολογήθηκε ότι ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, ενόψει του ότι κατά το άρθρο 2 ν. 3714/2008 απαγορεύεται η διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής τους αξίας και όχι το αντίθετο, ενώ η αξία του στο ποσό των 105-000 ευρώ. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι το κατασχεθέν ακίνητο είναι καλής κατασκευής, πρόσφατα ανακαινισμένο και βρίσκεται μεν σε πυκνή οικιστικά περιοχή, όμως αξιόλογη εμπορικά και με άριστη υποδομή από απόψεως συγκοινωνιών, πλησίον δε δημοτικών χώρων άθλησης, ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι στην αποκλειστική του χρήση ανήκει έτερος χώρος, όπως αυτός περιγράφεται στην ανακοπή. Συνεπώς πιθανολογείται ότι τούτο έχει σημερινή εμπορική αξία ίση προς το ποσό των 150.000 ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη από την προσδιορισθείσα με την άνω κατασχετήρια έκθεση, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς του ανέρχεται στα 2/3 του άνω ποσού , δηλαδή στο ποσό των ιοο.οοο ευρώ, η οποία ας σημειωθεί δεν είναι κατώτερη από την προεκτεθείσα αντικειμενική αξία του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 3714/2θθ8, που ως προεκτέθηκε, απαγορεύει την διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής αξίας τους (βλ. τίτλο του άνω άρθρου στο ΦΕΚ Α’231/7-11-2008 καθώς και μελέτη του νέου νόμου, υπό Ιωάννη Κολλιόπουλου, στην Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τεύχος 6/2008, σελ. 9H επομ.), ώστε πρόδηλο είναι ότι επιτρέπει την διενέργεια αυτών σε τιμή ανώτερη της αντικειμενικής τους αξίας, ως εν προκειμένω αυτή προσδιορίζεται (argumentum a contrario). Σημειώνεται ότι η ένδειξη «οφφίς» δεν αφορά την κατά προορισμό χρήση χώρου ως γραφείου, όπως κατά κυριολεξία ερμηνευόμενος ο όρος σημαίνει, αλλά μικρό χώρο στην είσοδο της οικίας (μικρό χώλ- προθάλαμο), ώστε δεν συντρέχει περίπτωση διορθώσεως της κατασχετήριας έκθεσης κατά τούτο. Πρέπει, συνεπώς, αφού πιθανολογήθηκε και το στοιχείο της βλάβης του ανακόπτοντος καθώς και το κατεπείγον της περιπτώσεως, να γίνει εν μέρει δεκτή η ανακοπή, ως βάσιμη από ουσιαστική άποψη κατά τα κατωτέρω, να διορθωθούν οι παραπάνω τιμές και να επιβληθεί μέρος της δικαστικής δαπάνης του ανακόπτοντος εις βάρος της καθής η ανακοπή λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας (αρθ. 178 ΚΠολΔ) κατά τα στο διατακτικό της παρούσας οριζόμενα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται την ανακοπή εν μέρει.

Διατάσσει τη διόρθωση της με αριθμό 747/2·9·2009 εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών __________   __________   .

Ορίζει την αξία του ακινήτου, που περιγράφεται λεπτομερώς στην άνω κατασχετήρια έκθεση στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς του στα 2/3 του ποσού αυτού, δηλαδή στο ποσό των εκατό χιλιάδων (ιοο.οοο) ευρώ.

Διατάσσει την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων. Ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την 25η Νοεμβρίου 2009 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.οο -17.00 στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση.

Επιβάλλει εις βάρος της καθής η ανακοπή την πληρωμή μέρους της δικαστικής δαπάνης του ανακόπτοντος , την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν ογδόντα (ι8ο) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στον Πειραιά, στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, στις 12-10-2009

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία