fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως

10019/2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Μακρυγεώργου Αγγελική, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 28/04/2015, για να δικάσει χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα την υπόθεση μεταξύ:

Α) Της αιτούσας ________ του ________, κατοίκου ______, η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ελένη Μιχαλακάκη- Δρακούλη.

Του καθ’ου η αίτηση _________ του ______, κατοίκου ________, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 11-03-2015 αίτησή της, που  κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 30647/3264/2015 και προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο έκθεμα 12.

Β)Του αιτούντα ________του _____, κατοίκου ________, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη.

Της καθ’ης η αίτηση ___________ του ________, κατοίκου ______, η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ελένη Μιχαλακάκη-Δρακούλη.

Ο αϊτών ζητά να γίνει δεκτή η από 23-03-2015 αίτησή του, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 34566/3638/2015 και προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο έκθεμα 13.

Γ) Του αιτούντα _________ του _________, κατοίκου ______ ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη.

Της καθ’ης η αίτηση _________του _________κατοίκου ________, η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ελένη Μιχαλακάκη-Δρακούλη.

Ο αϊτών ζητά να γίνει δεκτή η από 06-04-2015 αίτησή του, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 40826/4249/2015 και προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο έκθεμα 20.

 

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των  διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρονται ενώπιον του παρόντος, καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου, οι από 11-3-2015 (αρ. κατ. 3264/2015), 23-3-205 (αρ.κατ.3638/2015) και 6-4-2015 (αρ.κατ.4249/2015) αιτήσεις, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, ως εκ της μεταξύ τους προφανούς συνάφειας, – αφού οι αιτούντες είναι σύζυγοι και, με αυτές (αιτήσεις), καθένας από αυτούς εισάγει τις αξιώσεις του επί των σχέσεων καθενός με τα παιδιά που απέκτησαν από το γάμο τους κλπ.-, και ως υπαγόμενες στην ίδια διαδικασία, δηλαδή, αυτή των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 246 και 682-683 ΚΠολΔ).

Η αιτούσα, στην από 11-3-2015 αίτησή της, επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί ως ασφαλιστικά μέτρα: α) Να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων παιδιών τους, β) Να επιδικαστεί σε βάρος του καθ’ου και υπέρ της ίδιας, ως ασκούσας αποκλειστικά την εν τοις πράγμασι επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και για λογαριασμό τους, αναλογία προσωρινής διατροφής, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των 1.033 ευρώ μηνιαίως (και για τα δύο παιδιά, ηλικίας 9 και 5 ετών αντίστοιχα), καταβλητέα το πρώτο πενθήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα, νομιμότοκα από την επίδοση της αίτησης μέχρι την εξόφληση, γ) Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της παραδώσει τα αναφερόμενα στο δικόγραφο κινητά πράγματα, κυριότητας δικής της και των ανηλίκων τέκνων τους, (πλην εκείνων από την απόδοση των οποίων ρητά παραιτήθηκε με δήλωσή της στο ακροατήριο, την οποία επαναλαμβάνει στο νομοτύπως κατατεθέν έγγραφο σημείωμά της), καθώς και Να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση, αρμοδίως, εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον         αυτού  του      Δικαστηρίου,  κατά      τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στιςδιατάξεις των άρθρων 1394 εδ. α’ ΑΚ (κινητά), 1485-1487, 1489,1493,1496, 1498, 340, 345, 346 ΑΚ (διατροφή), 1518 ΑΚ (επιμέλεια), 728, 729 ΚΠολΔ (προσωρινή επιδίκαση), 731, 732, 735 ΚΠολΔ (προσωρινή ρύθμιση κατάστασης) καθώς και 176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο αϊτών, με την από 23-3-2015 αίτησή του, επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων που απέκτησε με την καθ’ης, άλλως και όλως επικουρικά, να ανατεθεί από κοινού, στον ίδιο και την καθ’ ης, η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1510,1512,1513, 1518 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, κατ’ουσίαν.

Ο δεύτερος και η τρίτη των αιτούντων στην από 6-4-2015 αίτηση (με αρ.καταθ. 4249/15 και αρ.εκθέματος 20), με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και πριν από τη έναρξη της προφορικής συζήτησης της ουσίας της υπόθεσης, παραιτήθηκαν από το δικόγραφο αυτής. Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 294 εδ.α’, 295 αρ.1 εδ.α’, 297 ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η αίτηση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε από αυτούς (2° & 3η των αιτούντων) Ο πρώτος των αιτούντων, και ήδη μόνος αϊτών, με την ίδια ως άνω αίτηση, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση ζητά να ρυθμιστεί, με τον τρόπο που εκτίθεται στο δικόγραφο, προσωρινά, το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα παιδιά του, απειλούμενων σε βάρος της καθ’ης χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, ως μέτρα έμμεσης εκτέλεσης, ενώ όπως διευκρίνισε με δήλωσή του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, την οποία επανέλαβε στο νομοτύπως κατατεθέν σημείωμά του, η αίτησή του αυτή ασκείται επικουρικά και δη για την περίπτωση και μόνο κατά την οποία απορριφθεί η αμέσως ανωτέρω από 23-3-2015 αίτησή του, με την οποία ζητά να του ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια των τέκνων που έχει αποκτήσει από το γάμο του με την καθ’ ης. Και η αίτηση αυτή, αρμοδίως,εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735 & 946-947 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω, κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων__________ και ____________, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, των δηλώσεων και των ισχυρισμών αμφοτέρων των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου, των ενόρκων βεβαιώσεων υπ’ αριθμούς 2686-88/27-4-2015 (μαρτύρων της αιτούσας) και 66-71/27-4-2015 (μαρτύρων του αιτούντα), που ελήφθησαν και προσκομίστηκαν νόμιμα, καθώς και όλων των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, αφού ελήφθησαν υπόφη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο, την 11-9-2004, από τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρια, τα οποία είναι ακόμη ανήλικα, δηλαδή, τον ____________, που γεννήθηκε την 6-5-2006, και τον __________, που γεννήθηκε την 23-7-2010. Η έγγαμη συμβίωση παρουσίασε προβλήματα από νωρίς, ενώ μετά τη γέννηση και του δεύτερου παιδιού τους εντάθηκαν οι μεταξύ των διαπληκτισμοί, λογομαχίες κλπ ανυπόφορες καταστάσεις, οι οποίες οδήγησαν την αιτούσα και καθ’ ης οι δύο εκ των συνεκδικαζομένων αιτήσεων, το Μάρτιο του 2015, να εγκαταλείψει την οικογενειακή στέγη, στη ________ (στην οδό _________αρ._____), και να μετεγκατασταθεί, μετά την άσκηση της πρώτης από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις, σε σπίτι που μίσθωσε στην ίδια περιοχή και σε μικρή απόσταση από την πρώην κοινή στέγη των διαδίκων (στην οδό __________αρ. __), παίρνοντας μαζί της και τους ανήλικους γιούς τους. Από τότε οι σχέσεις των διαδίκων έχουν διαρραγεί και η ξεχωριστή αυτή διαμονή τους έχει πλέον τα χαρακτηριστικά της πλήρους διάστασης. Το συμφέρον των μικρών τους γιών, ως εκ της ηλικίας τους κυρίως, αλλά και του γεγονότος ότι, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της μητέρας τους της επιτρέπουν να βρίσκεται δίπλα τους περισσότερες ώρες καθημερινά, ενώ αντίθετα, η επαγγελματική δραστηριότητα του πατέρα τους πιθανολογείται πιο πληθωρική (πολύωρη, ακόμη και με μικρά ταξίδια εκτός Αττικής), υπαγορεύει να ανατεθεί προσωρινά, και δη έως την έκδοση απόφασης επί της σχετικής τακτικής αγωγής, στη μητέρα τους και αιτούσα – καθ’ ης η αντίθετη αίτηση. Εξάλλου, πιθανολογείται μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του καθ’ ου η αίτηση και αιτούντα να εκφράζεται μειωτικά και απαξιωτικά ενώπιον των παιδιών και απευθυνόμενος προς αυτά για τη μητέρα τους, συμπεριφορά η οποία συντείνει στην ανάθεση της επιμέλειάς τους στην αιτούσα, αν και πιθανολογείται σφόδρα ότι και ο ίδιος τα υπεραγαπά και είναι ικανός να τα φροντίζει. Η αιτούσα εργάζεται, ως διοικητική υπάλληλος γραφείου, στα ______, από τις 7 η ώρα το πρωί έως τις 15:00′, αντί μηνιαίου μισθού 1.685 ευρώ μικτά (περίπου 1.000 ευρώ καθαρές αποδοχές). Επίσης, έχει στην κυριότητά της ένα μικρό διαμέρισμα, στην περιοχή της _____, το οποίο εκμισθώνει αντί μισθώματος 150 ευρώ μηνιαίως. Άλλα εισοδήματα ή προσοδοφόρα περιουσία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει, ενώ καταβάλλει η ίδια, ως μίσθωμα, το ποσό των 430 ευρώ μηνιαίως για το διαμέρισμα όπου μετοίκησε με τα παιδιά πρόσφατα. Ως προς δε, την οικονομική κατάσταση του καθ ου & αντιθέτως αιτούντα, πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Ο καθ’ ου εργάζεται ως προϊστάμενος του Τμήματος Εισπράξεων για τον τομέα της νοτίου Ελλάδος, στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «________.», εργασία από την οποία έχει μηνιαία καθαρά έσοδα της τάξης των 2.500 ευρώ (ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές 43.158,53 ευρώ για το 2014, από τις οποίες οι καθαρές αφορούν σε 27.129,90 ευρώ, πλέον αποζημίωσης δαπανών για βρεφονηπιακό σταθμό, ποσού ετησίως 1.800 ευρώ, καθώς και κάλυψη δαπανών κινητού τηλεφώνου). Άλλα εισοδήματα του δεν πιθανολογούνται, ενώ, πιθανολογήθηκε ότι διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας των γονέων του, προς τους οποίους δεν καταβάλλει μίσθωμα. Από την άλλη πλευρά, τα ανήλικα αγοράκια τους, ηλικίας εννέα και πέντε ετών περίπου κατά το χρόνο συζήτησης των αιτήσεων, δεν πιθανολογείται ότι έχουν προσοδοφόρα περιουσία, ενώ οι ανάγκες τους είναι οι συνήθεις (με την επισήμανση ότι το μεγαλύτερο φοιτά σε δημόσιο δημοτικό σχολείο και το μικρότερο σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο), όπως για όλα τα παιδιά της ηλικίας τους, με ανάλογη κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γονέων τους, και δη, για τα συγκεκριμένα παιδιά (τα οποία συμμετέχουν και στις συνήθεις εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλητικές και ξένης γλώσσας, όσον αφορά στο μεγαλύτερο), οι ανάγκες αυτές, λαμβανομένων υπόψη όλων των βιοτικών τους συνθηκών, πρέπει να προσδιοριστούν στο συνολικό ποσό των 600 ευρώ το μήνα για καθένα από αυτά.

Κατόπιν όλων των παραπάνω πιθανολογηθέντων, πρέπει να γίνουν δεκτά τα εξής:

Ως προς την από 11-3-2015 αίτηση, πρέπει να ανατεθεί στην αιτούσα, προσωρινά, η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων παιδιών των διαδίκων, ___και ________. Επίσης, πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα να συμμετέχει ο καθ’ ου στη διατροφή των ως άνω ανηλίκων, εν μέρει, όμως, και δη κατά το ποσό των 400 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, το οποίο είναι ανάλογο με τις δυνάμεις του και τις εν γένει συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής του, αλλά και πρόσφορο να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες τους μέχρι την έκδοση απόφασης επί της σχετικής τακτικής αγωγής. Κατά δε το υπόλοιπο μέρος, για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών, συνεισφέρει η αιτούσα, και με την προσφορά της προσωπικής της φροντίδας καθημερινά, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Περαιτέρω, ως προς την απόδοση στην αιτούσα των αιτουμένων κινητών πραγμάτων τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών, το αίτημα πρέπει να γίνει, επίσης, εν μέρει δεκτό, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας, για τα αντικείμενα που εκτίθενται εκεί, στην διαταγή απόδοσης των οποίων το Δικαστήριο κατέληξε αφού έλαβε υπόψη του τις προφορικές ενώπιον του δηλώσεις των διαδίκων (βλ. τη μερική παραίτηση της αιτούσας στο έγγραφο σημείωμά της, τις αντιρρήσεις του καθ’ ου ως προς την ταυτοποίηση ορισμένων εκ των επίδικων πραγμάτων, τις δηλώσεις τους ως προς τα ήδη αναληφθέντα εκ των επιδίκων κλπ).

Περαιτέρω, ως προς την από 23-3-2015 αίτηση, πρέπει, συνεπεία των ανωτέρω, να απορριφθεί το αίτημα για την ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων στον αιτούντα, και μόνο για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι, σαφώς πιθανολογήθηκε και η πολύ καλή σχέση αυτού με τους ανήλικους γιούς του, αλλά λόγω των ειδικότερων συνθηκών που αναπτύχθηκαν πιο πάνω, το συμφέρον των παιδιών, στο παρόν ηλικιακό στάδιο, επιβάλλει την κύρια παραμονή τους στο περιβάλλον της μητέρας τους, αλλά, με την επισήμανση της ανάγκης της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τον πατέρα τους. Ως προς δε, το τελευταίο αυτό ζήτημα, δηλαδή, τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντα με το ανήλικο παιδί του, το οποίο προβάλλεται με την από 6-4-2015 αίτηση,  πρέπει τούτο να γίνει δεκτό και να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμά του αυτό, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, στον οποίο το Δικαστήριο κατέληξε αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, αλλά, πρωτίστως, το συμφέρον και τις ανάγκες των ανηλίκων. Η δε αναφερόμενη στο διατακτικό ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, ήτοι ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικής τακτικής αγωγή, θα δύναται να τροποποιείται μόνο με κοινή των διαδίκων συναίνεση.

Η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστεί συνολικά, ως σύζυγοι που είναι μέχρι σήμερα (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει, αντιμολία των διαδίκων, τις από 11-3-2015 (3264/15), 23-3-2015 (3638/15) και 6-4-2015 (4249/15) αιτήσεις.

Δέχεται εν μέρει την από 11-3-2015 και με αρ. κατ.3264/15 αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον καθ’ ου, δηλαδή, του _____ και του _______ ______, που γεννήθηκαν τις 6-5-2006 και 23-7-2010 αντίστοιχα.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου να καταβάλλει στην αιτούσα, προσωρινά, ως διατροφή σε χρήμα, το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για λογαριασμό καθενός από τα ως άνω δύο ανήλικα παιδιά τους και δη συνολικά το ποσό των οκτακόσιων (-800-) ευρώ μηνιαίως, μέσα στις πέντε (5) πρώτες ημέρες κάθε μήνα, από την επίδοση της αίτησης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής της αιτούσας, την οποία, εάν δεν έχει ήδη ασκήσει, πρέπει να την ασκήσει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου να παραδώσει στην αιτούσα : Α) Από τα παιδικά δωμάτια: 1) χαλί ____ μπλε με γεωμετρικά σχήματα στο περίγραμμα χρώματος πορτοκαλί, κίτρινο, ροζ, 2) χαλί ______ χρώματος μπεζ με φιγούρες Μίκυ-Μίνη και Γκούφη, 3) καρέκλα γραφείου μαύρου χρώματος με σχέδιο σε χρώμα κόκκινο-άσπρο, 4) βιβλιοθήκη _____ χρώματος μπεζ καφέ ανοιχτό με γαλάζιο φύλλα στα ντουλάπια που αποτελείται από τρεις στήλες με ράφια και ένα ενσωματωμένο γραφείο, 5) κουρτίνες και 6) κουρτίνες _______ με σχέδιο κεραυνός μακουήν χρώματος γαλάζιου. Β) Από τα λοιπά δωιιάτια: 1) τα χαλιά του σαλονιού, το ένα χρώματος μπορντώ με μικρές καφέ ρίγες διαστάσεων περίπου 4X3 και το άλλο με ρίγες χρώματος καφές, μπορντώ, κόκκινο ροζ διαστάσεων περίπου 4X3, 2) τα χαλιά διαδρόμου (2 τεμάχια) χρώματος πετρόλ μακρόστενα, διαστάσεων κάθε ένα περίπου 3X1, 3) τα βιβλία της, 4) το σύστημα σιδερώματος tefal express compact easy control, 5) πιάτα, ποτήρια, φλυτζάνια, κατσαρόλες, ταφιά, 6) το ρομποτάκι – φουρνάκι ΙΖΖΥ MULTI OVEN GREEN, 7) το έπιπλο της τηλεόρασης και 8) το καλοριφέρ λαδιού carefour home HOF 920-10. Π Ό.τι έγει από τον πατέρα της: 1) φωτιστικά σαλονιού με 5 λάμπες το καθένα χρώματος καφέ σκούρο με χρυσά στάχυα (2 ίδια) και της κύριας κρεβατοκάμαρας (1) χρώματος καφέ σκούρο, 2) έπιπλο – βιβλιοθήκη χρώματος wenge που βρίσκέται στην είσοδο του διαμερίσματος και αποτελείται από 2 ντουλάπια και . 14 μικρά ράφια και ένα μεγάλο ράφι επάνω, 3) κουρτίνες σαλονιού χρώματος μπεζ με ανάγλυφα σχέδια διαστάσεων περίπου 6X2 η καθεμία και κύριας κρεβατοκάμαρας χρώματος μπεζ με ανάγλυφα σχέδια.

 

Απορρίπτει την από 23-3-2015 και με αρ. καταθ. 3638/15 αίτηση.

Θεωρεί πως η από 6-4-2015 και με αρ. καταθ. 4249/15 αίτηση δεν ασκήθηκε από τον δεύτερο και την τρίτη των αιτούντων.

Δέχεται την αμέσως ως άνω αίτηση ως προς τον πρώτο των αιτούντων.

Καθορίζει τον τρόπο επικοινωνίας του αιτούντα με τα ανήλικα τέκνα του, _____ και ______, ως εξής:

Α) Τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κάθε δεύτερης (2ής) και τέταρτης εβδομάδας και εφόσον υπάρχει και πέμπτη (5η) και κάθε πέμπτης (5ης) εβδομάδας του ημερολογιακού μήνα, από ώρα 18:00′ της Παρασκευής έως ώρα 19:00′ της Κυριακής. Την ημέρα Τετάρτη κάθε εβδομάδας του μήνα, από ώρα 18:30′ έως ώρα 20:30′.

Β) Τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους: α) από την ώρα 10:00′ της 24ης Δεκεμβρίου κάθε έτους του οποίου το τελευταίο ψηφίο είναι μονός αριθμός έως την ώρα 21:00′ της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, και β) από ώρα 10:00′ της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους του οποίου το τελευταίο ψηφίο είναι ζυγός αριθμός έως την ώρα 21:00′ της 6ης Ιανουάριου του επόμενου έτους.

Γ) Τις εορτές του Πάσχα: α) από ώρα 10:00′ της Μεγάλης Δευτέρας έως την ώρα 21:00′ της Κυριακής του Πάσχα κάθε έτους του οποίου το τελευταίο ψηφίο είναι μονός αριθμός, και β) από ώρα 10:00′ της Δευτέρας του Πάσχα έως ώρα 21:00′ της Κυριακής του Θωμά κάθε έτους του οποίου το τελευταίο φηφίο είναι ζυγός αριθμός,

Δ) Τις θερινές διακοπές: Κατά , μεν τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από ώρα 10:00′ της 1ης Ιουλίου έως και ώρα 17:00′ της 16ης Ιουλίου και από ώρα 10:00′ της 1ης Αυγούστου έως και ώρα 17:00′ της 16ης Αυγούστου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00′ της 16ης Ιουλίου έως και ώρα 17:00′ της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00′ της 16ης Αύγουστού έως και ώρα 17:00′ της 31ης Αυγούστου.

Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από τον αιτούντα, από την οικία στην οποία διαμένουν με την καθ’ ης και θα παραδίδονται από αυτόν, στην ίδια ως άνω οικία, κατά τους ανωτέρω αναφερόμένους χρόνους, πλην εάν ο χρόνος έναρξης της επικοινωνίας του με αυτά συμπίπτει με ώρα κατά την οποία παρακολουθούν σχολική ή εξωσχολική δραστηριότητα ή μάθημα, τότε θα τα παραλαμβάνει από τον τόπο της εν λόγω δραστηριότητας και αφού τούτη ολοκληρωθεί. Η προαναφερόμενη ρύθμιση, ως άνω υπό (Α),

 

ισχύει καθ’ όλο το χρόνο πλην: α) του διαστήματος από 1ης Ιουλίου έως και 3 1ης Αυγούστου κάθε έτους, οπότε αντ’ αυτής ισχύει η ρύθμιση ως άνω υπό (Δ), και β) των δεκαπενθήμερων διαστημάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κάθε έτους, οπότε αντ’ αυτής ισχύει η ρύθμιση ως άνω υπό (Β) & (Γ) αντίστοιχα.

Απειλεί σε βάρος της καθ’ ης και υπέρ του αιτούντα χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση (ήτοι για κάθε παιδί και για κάθε ημέρα παρακώλυσης της επικοινωνίας του με τον αιτούντα καθ’ οιονδήποτε τρόπο) της αμέσως πιο πάνω διάταξης της παρούσας.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων συνολικά.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στην Αθήνα στις 09/12/2015.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ