fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός 7488/2017

Ο/Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τριανταφυλλιά Αλέγρα Πρόεδρος Πρωτοδικών έχοντας υπόψη την από 19.09.2017 αίτηση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «____________________.», και τον διακριτικό τίτλο «____________________», η οποία εδρεύει στο __________ ___________, οδός ____________ αριθμός ___, με Α.Φ.Μ. _____________, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Πειραιώς με ΑΜΔΣΠ 2517 κάτοικο Πειραιά επί της οδού Λουδοβίκου αρ. 2 κατά 1), Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «______________________________________________» και δ.τ. «______________________________________________.», που εδρεύει στον ____________, οδός ___________ αρ. ____, Αριθμός Μ.Α.Ε.: ________________ Αριθμός ΓΕΜΗ: ________________, Α.Φ.Μ. _____________ ΔΟΥ ΦΑΕ _____________, όπως νομίμως εκπροσωπείται και 2) .Του κ. ____________ ____________ του _____________ και της _____________, επιχειρηματία, κατοίκου ____________, οδός ____________ αρ. ____, με ΑΦΜ ______________ της Δ.Ο.Υ. __________ ______________

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα πουαναφέρει, ήτοι:

  1. Το από 30.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εξόδων στις 7-6-2016 με αριθμό δηλώσεως _______________.
  2. Τη με χρονολογία 25-05-2017 εξώδικη δήλωση-όχληση

Την υπ’αριθ ________________ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κ. Ιωάννη Δ. Κοπανά προς την πρώτη των καθών

Την υπ’αριθ ________________ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κ. Ιωάννη Δ. Κοπανά προς τον δεύτερο των καθών

Τη με χρονολογία 9.06.2017 Ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με το ποσοστό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος) για την περίοδο Ιουνίου 2016 έως Μαΐου 2017 από την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Επειδή δυνάμει του από 30.05.2016 ιδιωτικού συικρωνητικού επαννελυατικής υισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εννυήσεωςίσχετ.1). το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εξόδων στις 7-6-2016 με αριθμό δηλώσεως _________ (σχετ. 1°) η πρώτη των καθ ων εταιρεία μίσθωσε από την αιτούσα το ακίνητο ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην __________ _________, επί της οδού ____________ αριθμός ___, που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα δύο (___ τ.μ.), με πρόσοψη μόνον επί της οδού Δαβάκη, όπου έχει και είσοδο, αποτελείται δε από μία αίθουσα και WC μετά προθαλάμου.

Επειδή ο δεύτερος των καθ ων εγγυήθηκε έναντι της αιτούσας και υπέρ της πρώτης των καθ ων τους όρους της εν λόγω συμβάσεως μισθώσεως δυνάμει του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την πρώτη των καθ ων – μισθώτρια και ως αυτοφειλέτης.

Επειδή η μίσθωση συνομολογήθηκε εξαετής (δετής) αρχομένη από 15/06/2016 έως 14/06/2022.

Επειδή περαιτέρω, το μηνιαίο μίσθωμα συνομολογήθηκε μέχρι και τις 31.05.2017 στο ποσό των 1.900,00€ και σε αυτό υπολογίζεται και το εκάστοτε αναλογούν τέλος χαρτοσήμου (συνολικού ποσοστού σήμερα 3,6%), ήτοι ποσό 68,40 €. Συνεπώς, το μηνιαίο μίσθωμα πλέον του τέλους χαρτοσήμου διαμορφώθηκε από 15-6-2016 έως και 31-5-2017 στο συνολικό ποσό (μηνιαίο μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου) των χιλίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 1.968,40).

Επειδή επιπλέον ορίσθηκε ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε νέο μισθωτικό έτος, και συγκεκριμένα από την 01.06.2017 και υετά και κάθε 1η Ιουνίου εκάστου των επουένων ετών κατά το ποσοστό μεταβολής του αμέσως προηγουμένου δωδεκαμήνου του δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.), όπως αυτός προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, προσαυξανόμενο κατά 1%, ενώ ρητώς συμφωνήθηκε ότι το νέο μίσθωμα κάθε νέου μισθωτικού έτους σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι κατώτερο από του προηγουμένου μισθωτικού έτους.

Επειδή το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να κατατίθεται προκαταβολικά άνευ οχλήσεως μέχρι την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηvός ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη στον τραπεζικό λογαριασμό υπ’ αριθμόν ΙΒΑΝ GR _________________________ που τηρεί η αιτούσα στην Τράπεζα «_________ _______ ________.

Επειδή επίσης, συμφωνήθηκε δυνάμει του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού ότι η καθυστέρηση της καταβολής από την μισθώτρια και πρώτη των καθ ων του μηνιαίου μισθώματος, χαρτοσήμου ή των αναλογουσών στο μίσθιο δαπανών οποιοσδήποτε αναπροσαρμογής της εγγυήσεως και γενικά η καθυστέρηση πάσης χρηματικής υποχρεώσεως που βαρύνει τη μισθώτρια ή η παράβαση οποιουδήποτε των όρων και συμφωνιών του ανωτέρω από 30.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως, συνεπάγεται με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν την υπό της εκμισθώτριας και απούσας αποβολή της μισθώτριας και πρώτης των καθ ων εκ του μισθίου ως και παντός εξ αυτής έλκοντος δικαιώματα ή επ’ ονόματι αυτής κατέχοντος και την απόδοση της χρήσης αυτού στην αιτούσα και εκμισθώτρια, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Επειδή ωστόσο, από την αργή τηρ μισθώσεως η πρώτη καθ ων υπήρξε δύστροπη στην εμπρόθεσμη καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος. Επιπλέον επειδή από δυστροπία και μόνο, η πρώτη των καθ ων συνεχώς και επανειλημμένα και παρά του ότι μέχρι σήμερα κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου, εμφανίζεται ασυνεπής στην ευπρόθεσμη καταβολή των μισθωμάτων γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τη νομίμως προσκομιζόμενη και επικαλούμενη με χρονολογία 25-05-2017 ε£ώδικη δήλωση-όχληση (σγετ.2) Tnς αιτούσας η οποία κοινοποιήθηκε στους καθ ων όπως προκύπτει και από tic νόυιυα προσκομιζόμενες και επικαλούμενες υπ’αριθ _______________ και _______________ αντιστοίχως εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κ. Ιωάννη Δ. Κοπανά (σχετ. 3 και σχετ. 4 αντιστοίγως) και υε την οποία η αιτούσα τους καλούσε όπως me καταβάλουν, η μεν πρώτη των καθ ων ως υισθώτρια ο δε δεύτερος των καθ ων ως εννυητής, ευθυνόμενος αλληλεννύως και εις ολόκληρον υε τη ιιισθώτρια και ως αυτοφειλέτης, τα οφειλόυενα σε αυτήν μισθώυατα:

α) του μηνός Απριλίου 2017, ποσού 1.968,40 € (συυπεριλαυβανουμένου του χαρτοσήμου) και

β) του μηνός Μαΐου 2017, ποσού 1.968,40 € (συυπεριλαυβανουένου του χαρτοσήμου), και συνολικά το ποσό των 3.936,80 € (συμπεριλαυβανομένου του χαρτοσήμου), νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας που το κάθε ένα εκ των μερικότερων μισθωμάτων έγινε απαιτητό και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ως άνω εξωδίκου δηλώσεως ήτοι έως τις 10-06-2017, δηλώνοντας τους ότι σε περίπτωση un πλήρους εξοφλήσεως της αιτούσας έως τις 10-6-2017 η αιτούσα θα κατήγγελλε την εν λόγω μίσθωση, αποβάλλοντας την πρώτη των καθών – μισθώτρια από το μίσθιο, καταγγελία την οποία και τη σήμερον η αιτούσα επαναλαμβάνει με την αίτηση της.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω στις 26-05-2017 (δηλαδή την επομένη της κοινοποιήσεως της ως άνω εξωδίκου δηλώσεως) η πρώτη των καθ ων προέβη σε καταβολή και εξόφληση προς την αιτούσα του οφειλόμενου μισθώματος για το μήνα Απρίλιο 2017 ποσού 1,968,40€ ενώ via το οφειλόμενο μίσθωμα του μηνάς Μαΐου 2017 προέβη στην καταβολή ποσών 1.018,40€ + 950€ =1.968,40€ στις 26.06.2017 ήτοι ένα μήνα μετά την επίδοση της ανωτέρω εξωδίκου δηλώσεως της αιτούσας (και συγκεκριμένα μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προσθεσμίας που της είγε τάξει η αιτούσα στην εξώδικη δήλωσή της).

Επειδή περαιτέρω, δυνάμει του από 30.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως είγε συμφωνηθεί ότι το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέργεται στο ποσό των 1.968,40€ (συμπεριλαμβανομένου του τέλους χρτοσήμου 3,6%) έως και την 31.05.2017 ενώ από την 1.06.2017 και μετά και κάθε 1η Ιουνίου εκάστου των επομένων ετών θα γινόταν αναπροσαρμογή κατά το ποσοστό μεταβολής του αμέσως προηγουμένου δωδεκαμήνου του δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.), όπως αυτός προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, προσαυξανόμενο κατά 1%.

Επειδή σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το ποσοστό του δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος) για την περίοδο Ιουλίου 2016 έως Ιουνίου 2017 ανέρχεται σε ποσοστό συν 1.2% (σχετ.5). Επειδή συνεπώς εν όψει των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-5-2018 το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε μηνιαίο ποσό (1.900,00 X 102,2/100=1.941,80€ ευρώ )επιβαρυνόμενο με το αναλογούν χαρτόσημο 3,6% ήτοι (1.941,80 X 3,6%=) 69,90 ευρώ και κατά συνέπεια συνολικά σε (1.941,80 + 69,90=) 2.011,70 ευρώ.

Επειδή από το ανωτέρω μίσθωμα του μισθωτικού υήνα Ιουνίου 2017 η πρώτη των καθ ων ποοέβη στις 10.07.2017 σε καταβολή προς την αιτούσα ενός μόνο μέρους του μισθώματος ήτοι ποσού 1.250€ ενώ το υπόλοιπο ποσό του μηνιαίου μισθώματος του Ιουνίου 2017 ήτοι το ποσό των επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,011,70€ – 1.250€ =761,70€) δεν uας έχει έως και σήμερα καταβληθεί και εξακολουθεί να οφείλεται από την πρώτη των καθ ών από τότε που αυτό ένινε απαιτητό

Επειδή η πρώτη των καθ ών δεν έχει έως και σήμερα καταβάλει στην αιτούσα τα μισθώματα των μηνών Ιουλίου 2017, Αυνούστου 2017 και Σεπτευβρίου 2017 ήτοι το ποσό των έξι γιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών ( 2.011,70€ X 3 μήνες =) 6.035,10 €.

Επειδή από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένους και παρά του ότι κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου έως και σήμερα δεν έχει εξοφλήσει η πρώτη των καθ ων τα συμφωνηθέντα μισθώματα και δη οφείλει στην αιτούσα το υπολειπόμενο ποσό του μισθώματος του μηνάς Ιουνίου 2017 και ολόκληρα τα μισθώματα του μηνάς Ιουλίου 2017, Αυγούστου 2017 και Σεπτεμβρίου 2017.

Επειδή αναλυτικότερα οφείλει:

  1. το μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2017 το υπολοιπόμενο ποσό των 761,70_ευρώ.

 

2 .Για το μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.

  1. Για το μίσθωμα του μηνός Αυγούστου 2017 το ποσό των 011,70 ευρώ.
  2. Για το μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 το ποσό των 011,70 ευρώ.

Επειδή συνολικά εξακολουθεί η πρώτη των καθ ών να οφείλει όπως καταβάλει στην αιτούσα για την ανωτέρω αιτία το χρηματικό ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 761,70 € + 2.011,70€ + 2.011,70€ + 2.011,70€ = 6.796,80€ ) και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας, που το κάθε ένα εκ των μερικότερων μισθωμάτων έγινε απαιτητό ήτοι από την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη και τα οποία όφειλε η καθ’ ής να μας προκαταβάλει έως την πλήρη εξόφληση.

Επειδή συγκεκριμένα; τα ως άνω επιμέρους ποσά όφειλε η πρώτη των καθ ων να προκαταβάλει στην αιτούσα έως και την 3η Ιουνίου 2017, έως και την 3η Ιουλίου 2017, έως και την 3η Αυγούστου 2017 και έως την 3η Σεπτεμβρίου 2017 αντίστοιχα.

Επειδή, κατά συνέπεια η πρώτη των καθ ων τυγχάνει υπερήμερη ως προς την καταβολή των ως άνω μισθωμάτων στην αιτούσα.

Επειδή κατ’ άρθρο 623ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 623 εως 634 ΚΠολΔ, δύναται να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής επί χρηματικών απαιτήσεων, εφόσον η απαίτηση και το συνολικά οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.

Επειδή η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623επ και 637επ του ΚΠολΔ., 66 του Εισ.Ν. ΚΠολΔ , 574 και 595 του ΑΚ αποδεικνύεται δε από το προσκομιζόμενο από 30.05.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μισθώσεως – πρωτόκολλο παραλαβής – παραδόσεως μίσθιου και χρηματικής εγγυήσεως το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εξόδων στις 7-6-2016 με αριθμό δηλώσεως _____________. που προσκομίστηκε νόμιμα και αναφέρθηκε ανωτέρω.

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και στην ουσία της, όπως ορίζεται στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα

ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ

(αρ.διπλ._____________ και __________________

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει την πρώτη των καθ ων να αποδώσει στην αιτούσα τη χρήση του περιγραφόμενου στο ιστορικό της παρούσης μισθίου και για την αναφερόμενη αιτία, ήτοι ενός ακινήτου ιδιοκτησίας της αιτούσας που βρίσκεται στην ___________ ____________, επί της οδού _________ αριθμός _____, που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα δύο (72 τ.μ.), με πρόσοψη μόνον επί της οδού ________, όπου έχει και είσοδο, αποτελείται δε από μία αίθουσα και WC μετά προθαλάμου

Διατάσσει έκαστον των καθ’ ων να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην αιτούσα τα κάτωθι χρηματικά ποσά

  1. Για το μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2017 το υπολοιπόμενο ποσό των 761,70 ευρώ.

2 .Για το μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.

  1. Για το μίσθωμα του μηνός Αυγούστου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.
  2. Για τσ μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 το ποσό των 2.011,70 ευρώ.

Ήτοι συνολικά να υποχρεωθούν έκαστος των καθ ων να καταβάλουν στην αιτούσα , η υεν πρώτη των καθ ων ως μισθώτρια-οφειλέτρια και ο δε δεύτερος των καθ ων ως εννυητής, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την πρώτη των καθ ων και ως αυτοφειλέτης, το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ονδόντα λεπτών ( 761,70 € + 2.011,70€ + 2.011,70€ + 2.011,70€ = 6.796,80€ ) και αυτό νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας, που το κάθε ένα εκ των μερικοτέρων μισθωμάτων έγινε απαιτητό ήτοι από την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη και δη έως και την 3η Ιουνίου 2017, έως και την 3η Ιουλίου 2017, έως και την 3η  Αυγούστου 2017 και έως και την 3η Σεπτεμβρίου 2017 αντίστοιχα, άλλως από την επίδοση της αποφάσεως, που θα εκδοθεί, στους καθ ων και έως την πλήρη εξόφληση της αιτούσας , καθώς και τετρακόσια.. ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Η παρούσα διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό και η εκτέλεση της μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο 120 ημερών από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση στους καθων

Σημειώνεται ότι οι καθ ων η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα , στις 5-10-2017

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία