fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης Ν26/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα
7ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Η Δικαστής Μαρία Κοσμοπούλου, Πρωτόδικης Διοικητικών Δικαστηρίων, ήλθε σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2013 στο γραφείο της στο κατάστημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με γραμματέα την Βασιλική Περλίδου, δικαστική υπάλληλο για να κρίνει την με ημερομηνία κατάθεσης 29-5-2013 αίτηση αναστολής.

Του …, κατοίκου …, οδός …, αρ…

Κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία …, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχό του

Το Δικαστήριο αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα σκέφθηκε κατά το νόμο.

Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. σχετ. το υπ’ αριθ.16179/13-12-2013 ειδικό έντυπο παράβολου, σειράς Η’), επιδιώκεται η αναστολή εκτελέσεως της με αριθμό 19/13-7- 2011 πράξης ταμειακής βεβαίωσης στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου … με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακά σε βάρος του αιτούντος οφειλή ύψους 2.645,76 ευρώ, που αφορά σε τέλη διαφήμισης, περιόδου 1/1/2009— 31/12/2009.   Η αναστολή ζητείται  μέχρι να δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής, που έχει ασκήσει ο αιτών κατά της πράξης αυτής (ΑΚΠ2054/24-12-2012).

Επειδή, στο άρθρο 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2717/1999     (ΦΕΚ  97 Α’ ) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3659/2008 (ΦΕΚ Α’77), με έναρξη ισχύος την 7.6.2008, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι: «Η προθεσμία άσκησης, καθώς και η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, εξαιρουμένης της περ. ε’ της  παραγράφου 1 του άρθρου 217, κατά την οποία η πράξη αναστέλλεται μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης….  2. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, για την εκδίκαση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου, είναι το κατά το άρθρο 128 δικαστήριο, εφόσον σε αυτό εκκρεμεί η ανακοπή, το οποίο και εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 200 έως και 209, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως». Περαιτέρω, στο άρθρο 202, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 19 του ν. 3659/2008 (Α’ 77) και το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 (Α’ 213/17.12.2010), ορίζεται ότι «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη, την οποία επικαλείται, προέρχεται από τα μέτρα αυτά. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 4…».

Επειδή από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 202 ΚΔΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 34 ν.3900/2010, συνάγεται ότι η αναστολή χορηγείται αν ο αιτών επικαλεστεί και αποδείξει ότι από την άμεση εκτέλεση της πράξης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο κρίνει ότι το κύριο ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. Ως ανεπανόρθωτη βλάβη, η αποσόβηση της οποίας καθιστά συνταγματικά επιβεβλημένη την παροχή προσωρινής προστασίας, νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον αιτούντα δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει. Περαιτέρω, προκειμένου περί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, η νέα ρύθμιση εισάγει περιορισμούς στην εξουσία του δικαστηρίου της αναστολής ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να χορηγήσει προσωρινή δικαστική προστασία στον αιτούντα. Επομένως, στις διαφορές αυτές, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθ’ εαυτήν, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη Διοίκηση των αναφερομένων μέτρων. Τούτο, δε, ισχύει όταν ο αιτών επικαλείται ως λόγο αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη από τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων. Στην περίπτωση επομένως αυτή, είναι δυνατή η αναστολή μόνον ως προς τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα. Αντιθέτως, και επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο είναι δυνατή η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξης καθ’ εαυτήν, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το κύριο ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. Περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία και, πάντως, όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμηση του (ΕΑ ΣτΕ Ολομ. 496/11).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου …, βεβαιώθηκε ταμειακά σε βάρος του αιτούντος οφειλή ύψους 2.645,76 ευρώ, που αφορά σε τέλη διαφήμισης, περιόδου 1/1/2009-31/12/2009. Εξάλλου, με τις υπ’αριθ 31/21-7-2009, 35/16-12-2009, 18/13-7-2011, 20/13-7- 2011 και 94/30-12-2011 ταμειακές βεβαιώσεις, βεβαιώθηκαν από τον καθ ’ ου Δήμο σε βάρος του τελευταίου οφειλές του από τέλη διαφήμισης, συνολικού ύψους 13.000 ευρώ. Κατά της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης ο αϊτών άσκησε την από 24-12-2012 ανακοπή και στη συνέχεια την κρινόμενη αίτηση με την οποία ζητεί την αναστολή εκτελέσεως της ανωτέρω ταμειακής βεβαίωσης, μέχρι να δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας ανακοπής του.

Επειδή, καταρχήν, ο ισχυρισμός του αιτούντος περί πρόδηλης βασιμότητας της ασκηθείσας ανακοπής πρέπει να απορριφθεί καθόσον, εν όψει των προβαλλόμενων λόγων αυτής και για την διαπίστωση της τυχόν βασιμότητας της, απαιτείται ενδελεχής έλεγχος και κρίση από το αρμόδιο δικαστήριο. Περαιτέρω, ο αιτών ισχυρίζεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης και η καταβολή του κατά τα ανωτέρω βεβαιωθέντος ποσού, (σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν βεβαιωθεί συνολικά σε βάρος του και με άλλες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης οφειλές από τέλη διαφήμισης, η δε συνολική οφειλή του ανέρχεται στα 13.000 ευρώ) θα προκαλέσει σε αυτόν ανεπανόρθωτη υλική βλάβη, συνιστάμενη ειδικότερα στην αποστέρηση των βασικών μέσων βιοπορισμού του ιδίου και της οικογένειάς του (σύζυγος και τρία ανήλικα τέκνα), την οποία συντηρεί από κοινού με τη σύζυγό του, καθώς και στη μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (άρθρ. 26 ν. 1882/1990), ενόψει και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, με τις οποίες βαρύνεται η οικογένειά του, για την αποπληρωμή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που έχει λάβει η σύζυγός του, καθώς και ενόψει του ύψους των μηνιαίων αποδοχών του, οι οποίες έχουν μειωθεί σημαντικά, λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα και από την οποία έχει θιγεί ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός κλάδος, στον οποίο δραστηριοποιείται. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει μεταξύ άλλων, σε επικυρωμένα αντίγραφα: εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2011 από τη Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, σύμφωνα με το οποίο τα εισοδήματα του αιτούντος, προερχόμενα από εκμισθώσεις ακινήτων και εμπορικές επιχειρήσεις ανήλθαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος στο ποσό των 19.288,13 ευρώ της δε συζύγου του, προερχόμενα από μισθωτές υπηρεσίες, στο ποσό των 26.555,25 ευρώ, αντίγραφο εντύπου Ε9 οικονομικού έτους 2013 (περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος κατά την 1-1-2013) καθώς και δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το άρθρο 203 του Κ.Δ.Δ. ,σύμφωνα με τα οποία ο αιτών: α) είναι κύριος σε ποσοστό 50% ενός οικοπέδου και ενός αγροτεμαχίου στο Δήμο … Νομού … (θέσεις … και  … αντίστοιχα) και β) αποκλειστικός κύριος δύο οικοπέδων, κειμένων στη Θέση .. του Δήμου … και στη θέση .. Νομού … αντίστοιχα, ενός διαμερίσματος 71 τ.μ. επί της οδού … αρ…. στο …, τριών διαμερισμάτων 72 τ.μ. έκαστο εξ αυτών, κειμένων επί της οδού … αρ… στον…, το από 1-6-2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου …, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι έγγαμος με τρία ανήλικα τέκνα (ημερομηνίες γέννησης 2006, 2008 και 2012 αντίστοιχα), βεβαιώσεις-έγγραφα από πιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία προκύπτει η λήψη από τη σύζυγο του αιτούντα δανείων (στεγαστικού, επισκευαστικού και καταναλωτικών) συνολικού ύψους 295.000 ευρώ, η δε συνολική μηνιαία δόση αποπληρωμής τους ανέρχεται περί τα 1.600 ευρώ, την 1221/14-3-2013 απόφαση διευκόλυνσης ΠΟΛ 1055/2010 της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του αιτούντος, ύψους 7.288,51 ευρώ και την 4099/30-7-2012 απόφαση νομοθετικής ρύθμισης Ν.4038/2012 της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του αιτούντος, ύψους 4.204,07 ευρώ, το 339849/21-2-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο ο αιτών οφείλει στον ως άνω Οργανισμό το ποσό των 10.755,79 ευρώ..

Επειδή, το Δικαστήριο συνεκτιμώντας: α) την παρούσα οικονομική κατάσταση του αιτούντος, όπως αυτή προκύπτει από τα προσκομιζόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία καθώς και τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του, β) το ύψος της συνολικής βεβαιωθείσας σε βάρος του οφειλής (13.000 ευρώ), κρίνει ότι σε περίπτωση που ληφθεί συγκεκριμένο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ κατάσχεση, πλειστηριασμός κλπ) επί συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του ίδιου, όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω, θα επιφέρει μεν σε αυτόν δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη (βλ. σχετ. την αιτιολογική έκθεση του Ν.3900/2010), ωστόσο το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν θα υποστεί τέτοια βλάβη από την άμεση καταβολή του 30% του επίδικου ποσού.

Επειδή, κατ’ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμό 19/13-7-2011 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου…, κατά το μέρος που βεβαιώθηκε ταμειακά σε βάρος του ποσοστό 70% του ως άνω ποσού, ήτοι να ανασταλεί κατά το ποσό των 1.322,88 ευρώ. Τέλος, μέρος του κατατεθέντος παράβολου ύψους 30 ευρώ πρέπει να επιστραφεί στον αιτούντα (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

-Δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής.

-Διατάσσει την εν μέρει αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 19/13-7-2011 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου … κατά ποσοστό 70% του βεβαιωθέντος με αυτή ποσού, ήτοι κατά το ποσό των 1.322,88 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στον Πειραιά στις 15.1.2014

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία