fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης:Α4212/2015

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα 11ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2015 με δικαστή την Ασημούλα Τραχανά, Πρωτόδικη Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Όλγα Σταυρουλάκη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την με ημερομηνία κατάθεσης 24-12-2012 ανακοπή (ΑΚΠ 2049/2012)

του ________του _________, κατοίκου_______, οδός ____αρ _____, ο οποίος παραστάθηκε, με δήλωση, κατ’ άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2915/2001, του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη,

κατά του Ο.Τ.Α «______», που εκπροσωπείται από το Δήμαρχό του και παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2915/2001, του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καραπαναγιώτη.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Η κρίση του είναι η εξής:

 1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ’ αρίθ. 1150722/24-12-2012 σειράς Α’ ειδικό έντυπο παράβολου), ζητείται παραδεκτώς, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση της με αριθμό 31/21-7-2009 και με αριθ. πρωτ. 34505/15-7-2009 εγγραφής του ανακόπτοντος στο βεβαιωτικό κατάλογο του καθ’ ού Δήμου. Με την πράξη αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε στον ανακόπτοντα με την με αριθ. 1507 και με αριθ. πρωτ.34505/15-7-2009 ατομική ειδοποίηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Αναψυχής Κερατσινίου (Δ.Ε.Π.Α.Κ), βεβαιώθηκε εν στενή εννοία σε βάρος του ποσό 2.808 ευρώ, προερχόμενο από τέλη διαφήμισης για το χρονικό διάστημα 1-1-2006 έως 31-12-2006, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 224).
 2. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. Δ 97), ορίζεται στο άρθρο 217 ότι: «Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ) ·.·», στο άρθρο 224 ότι: «1. o Δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2….3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. …» και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Επίσης, στο άρθρο 3 του ίδιου Κώδικα, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 230 αυτού, εφαρμόζεται αναλογικά και κατά την εκδίκαση διαφορών από την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, προβλέπεται ότι: «Κατά την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας, εφόσον ο νόμος που διέπει την σχέση δεν ορίζει διαφορετικά, επιτρέπεται: α) …. β) να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης, εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, αν παρεμπίπτοντα ζητήματα πρόκειται να κριθούν με δύναμη δεδικασμένου σε δίκη η οποία εκκρεμεί στο κατά δικαιοδοσία αρμόδιο δικαστήριο».
 3. Επειδή, στην περ. ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 «Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 “περί του Συμβουλίου της Επικράτειας”» (Φ.Ε.Κ. A’ 268), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 3659/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77/7.5.2008, έναρξη ισχύος από 8-6-2008, σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου αυτού), ορίζεται ότι: «1.Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών οι οποίες αφορούν: την έκδοση αδειών υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, καθώς και την αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και την επιβολή σχετικών προστίμων».
 4. Επειδή, ο ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 224) ορίζει στο άρθρο 5 ότι: «1. Για την υπαίθρια διαφήμιση, απαιτείται προηγούμενη άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 “Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίον Κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 171 Α) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας απαιτείται επίσης για την τοποθέτηση πλαισίων από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο. Για την έκδοσή της προηγείται έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 3. 2. …» και στο άρθρο 8, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 εδ. γ’ του άρθρου 13 του ν.3212/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ 308), ότι: « 1. Στους διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. 2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στα διοικητικά όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση, ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε περίπτωση που η παράβαση τελέστηκε κατά μήκος των εθνικών οδών και επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.). Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ή, προκειμένου για το πρόστιμο που έχει επιβληθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. 3.Το ύψος του προστίμου ανέρχεται από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές (και ήδη 1.467,35 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές (και ήδη 29.347,03 ευρώ) και επιβάλλεται αναλόγως με τις περιστάσεις . 4. …»
 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την 450/8-12-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του καθ’ ου Δήμου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Π.Α.Κ., καθορίστηκαν oι συντελεστές επιβολής τελών διαφήμισης για το έτος 2006 και επόμενα και με την υπ’ αριθ. πρωτ.343/23-10-2006 (Α/Α 475) έκθεση ελέγχου της Δ.Ε.Π.Α.Κ. επιβλήθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος πρόστιμο ποσού 2.808 ευρώ με την αιτιολογία ότι τοποθέτησε α) μη φωτεινή επιγραφή μιας όψης επί της οδού ________διαστάσεων 4X10  Χ 1Χ2 ΤΕΜ συνολικής επιφάνειας 64 τ.μ.  με την ένδειξη _________ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, β) μη φωτεινή επιγραφή αναγραφόμενη σε πολυκατοικία επί της οδού ______ στο _____ διαστάσεων 4X10 Χ 1Χ1 ΤΕΜ συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.,μετην ένδειξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, γ) μη φωτεινή επιγραφή μιας όψης επί της οδού______  αρ. ___ διαστάσεων 4Χ1 Χ 1Χ1 TEM συνολικής επιφάνειας 4 τ.μ. με την ένδειξη ________ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, χωρίς να έχει κατατεθεί από τον ανακόπτοντα αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια μετά την πληρωμή του ανάλογου τέλους διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης. Ακολούθως, και σε ημερομηνία που δεν προσδιορίζεται στα στοιχεία του φακέλου ο ανακόπτων ενεγράφη στο βεβαιωτικό κατάλογο του καθ’ ου  Δήμου για το ανωτέρω ποσό και για τη γνωστοποίηση της σχετικής εγγραφής σε αυτόν συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 501/23-12-2008 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Α.Κ. με τίτλο «Αποστολή βεβαιωτικού χρηματικού καταλόγου τελών διαφήμισης» το οποίο εστάλη προς την ταμειακή υπηρεσία του καθ’ ού Δήμου και στο οποίο αναφέρεται σχετικά με τον ανακόπτοντα αρ. ειδοποιητηρίου 1507 αρ. πρωτ. 356 και ημ. Αποστολής 6-11-2006. Στις 26-10-­2012 και δεδομένου, όπως ο ίδιος ο ανακόπτων ισχυρίζεται, ότι δεν μπορούσε να λάβει φορολογική ενημερότητα από την Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προερχόμενες από τέλη διαφήμισης του καθ’ ού Δήμου, τα οποία έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, ο ανακόπτων υπέβαλε προς την Διεύθυνση Οικονομικών — Δημοτικών Προσόδων του Δήμου _____την υπ’ αριθμ. πρωτ. 62186/26-10-2012 αίτηση, με την οποία ζήτησε να ενημερωθεί εγγράφως:  α) ποιες βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί εις βάρος του, ποιοι οι αριθμοί πρωτοκόλλου αυτών, η ημερομηνία εκδόσεώς τους, την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, αν αυτές του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση, β) αν έχουν εκδοθεί ατομικές ειδοποιήσεις για τις παραπάνω βεβαιώσεις και πότε και τους αριθμούς πρωτοκόλλου αυτών, αν του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση και γ) δυνάμει ποιων στοιχείων προέβη ο καθ’ ού στην έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων και χρεώσεων σε βάρος του τελών διαφήμισης, αν υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας, αν αυτές του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση. Σε απάντηση της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 66061/22-11-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου _____, το οποίο απευθυνόταν προς τον ανακόπτοντα και στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «….σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε αρχικά από την Δ.Ε.Π.Α.Κ. τα έτη 2006- 2007-2008 και έπειτα από την Υπηρεσία  του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τα έτη 2009-2010-2011, προέκυψε ότι στην _____ και στην οδό ____ στο ____, η εταιρεία σας έχει κατασκευάσει ακίνητα στα οποία έχουν αναγραφεί στον τοίχο επιγραφές με μήνυμα: _______- Κατασκευαστική Μελέτη επισκευή κατασκευή – πωλήσεις Διαμερισμάτων Αγορές Οικοπέδων Αντιπαροχές»…. Όσον αφορά τις ατομικές ειδοποιήσεις που εστάλησαν από το έτος 2006 έως το 2011 στην οδό _____ στην εταιρεία σας και τις ημερομηνίες βεβαίωσης των οφειλών σας γνωστοποιούμε τα εξής: 1) Το έτος 2007 εστάλη από τη Δ.Ε.Π.Α.Κ. το ειδοποιητήριο 1507 αρ. πρωτ. 356 με ημερομηνία αποστολής 6-11-2006. Την 23-12-2008 εστάλη για βεβαίωση στον Δήμο … με αριθ. πρωτ. 51679/23-12-2008…. Στην οδό ______ μετά από την βεβαίωση κατ’ έτος, σας αποστείλαμε ειδοποιήσεις και από την ταμειακή υπηρεσία. Κανένα από τα ειδοποιητήρια είτε από την Δ.Ε.Π.Α.Κ. είτε από το τμήμα Δημοτικών προσόδων είτε από την ταμειακή υπηρεσία δεν επεστράφη στον Δήμο μας ως μη παραληφθέν». Ακολούθως, ο ανακόπτων στις 24-12-2012 άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το με αριθμό κατάθεσης ΠΡ2594/24-12-2012 ένδικο βοήθημα, που τιτλοφορείται «προσφυγή», αντίγραφο του οποίου προσκομίζει και με το οποίο ζητεί την ακύρωση, μεταξύ άλλων, της 112/2006 εγγραφής του στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου ______, η οποία εστάλη για βεβαίωση από τη Δ.Ε.Π.Α.Κ.  … με αριθ. πρωτ. 51679/23-12-2008 στο Δήμο ______ για τέλη διαφήμισης για το χρονικό διάστημα 1- 1/31-12-2006, συνολικού ποσού 2.808 ευρώ, καθώς και της 450/8-12-2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ______ περί καθορισμού των συντελεστών τελών διαφήμισης.
 6. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτώς κατατεθέν στις 12-6-2015 υπόμνημα, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της ένδικης πράξης ταμειακής βεβαίωσης προβάλλοντας ότι: 1) ουδέποτε έως και σήμερα, ακόμη και δυνάμει της εν λόγω έγγραφης απάντησης δεν του χορηγήθηκαν τα αιτούμενα από αυτόν απαραίτητα στοιχεία και αντίγραφα αποφάσεων, δυνάμει των οποίων του επιβλήθηκαν τα εν λόγω τέλη διαφήμισης, των ατομικών ειδοποιήσεων, των αποφάσεων περί εγγραφής του στους χρηματικούς καταλόγους και των εκθέσεων ελέγχου, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει λάβει πλήρη γνώση των εναντίων του εκδοθεισών αποφάσεων και στοιχείων και να στερείται του δικαιώματος νόμιμης άμυνάς του, 2) ενόψει των δικονομικών ρυθμίσεων του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ.,ερμηνευομένων σε συνδυασμό προς το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση καταλογισθείσης φορολογικής επιβαρύνσεως, εάν προηγουμένως δεν έχει κοινοποιηθεί εγκύρως στον υπόχρεο η καταλογιστική πράξη, 3) η επίδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων, όταν δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ειδικός τρόπος επίδοσης, αποδεικνύεται με τη σύνταξη απόδειξης παραλαβής, τέτοια δε είναι και η απόδειξη (αποδεικτικό) συντάσσεται από τα όργανα των ΕΑ.ΤΑ, όταν η κοινοποίηση της πράξης γίνεται μέσω αυτών, στην τελευταία περίπτωση, όμως, η συντασσόμενη απόδειξη παραλαβής για να είναι έγκυρη, πρέπει επί ποινή ακυρότητας να περιέχει ορισμένα ουσιώδη στοιχεία, όπως είναι ο αριθμός του επιδιδόμενου εγγράφου, η ημερομηνία επίδοσης καθώς και τα ονοματεπώνυμα τόσον του επιδίδοντος οργάνου όσο και του παραλαμβάνοντος το έγγραφο, πράγμα το οποίο δεν συνέβη στη δική του περίπτωση και 4) συνεπώς έως και σήμερα δεν έχει λάβει πλήρη γνώση ίου περιεχομένου των καταλογιστικών αποφάσεων, αφού ο καθ’ ου Δήμος παρά την ως άνω αίτησή του δεν του έχει χορηγήσει αντίγραφα αυτών, παρά προέβη μόνο στην υπ’ αρίθ. πρωτ. 66061/22-11-2012 έγγραφη απάντησή του, όπου τον ενημέρωσε ελλιπώς χωρίς αναφορά των αποφάσεων περί επιβολής τελών σε βάρος του, με αποτέλεσμα να καθίσταται εμφανές ότι δεν έχει αρχίσει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, επομένως ούτε ήταν επιτρεπτή η ταμειακή βεβαίωση της καταλογισθείσης δημοτικής φορολογικής επιβάρυνσης, αφού δεν του είχε κοινοποιηθεί εγκύρως, ως υπόχρεο, η καταλογιστική πράξη και δεν είχε λάβει γνώση αυτής, και συνεπώς η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης δεν ερείδεται επί νόμιμου τίτλου. Οι αναφερόμενοι δε στη σκέψη αυτή λόγοι περιλαμβάνονται και στο με αριθμό κατάθεσης ΠΡ2594/24-12-2012 ένδικο βοήθημα, που έχει ασκήσει ο ανακόπτων κατά της καταλογιστικής απόφασης περί επιβολής του ένδικου προστίμου. Εξάλλου, το καθ’ ού με την υπ’ αριθ. πρωτ. 74078/10-12-2014 έκθεση των απόψεών του ζητεί την καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη της ένδικης ανακοπής υποστηρίζοντας ότι υπ’ αριθ. 475/αρ. πρωτ. 343/23—10—2006  έκθεση ελέγχου της Δ.Ε.Π.Α.Κ. και το υπ’ αριθ. 1507/αρ.πρωτ. 356/6-11-2006 ειδοποιητήριο εστάλησαν στην οδό Λουδοβίκου 2 στον Πειραιά, τα οποία φέρονται ως παραληφθέντα από τον Κο Χρήστο Οικονομάκη, Δικηγόρο, ενώ
  την 6-11-2006/αρ. πρωτοκόλλου 138 παρελήφθη από την Δ.Ε.Π.Α.Κ. αίτηση για λογαριασμό του ανακόπτοντος από το δικηγορικό γραφείο του κ. Χρήστου Οικονομάκη, με την οποία ζητείτο η διόρθωση της έκθεσης ελέγχου και η μη επιβολή τέλους διαφήμισης, με αποτέλεσμα ο ανακόπτων να έχει ενημερωθεί από To έτoς 2006 για την oφειλή Του και να μην ισχύει
  ισχυρισμός του ότι oυδέποτε είχε ενημερωθεί ούτε του είχε κoινοποιηθεί oτιοιαδήποτε ειδοποίηση για τέλη διαφήμισης,
  όπως ισχυρίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 71034/28-12-2012 προσφυγή πρoς To Δήμο __________.
 7. Επειδή με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις  προπαρατεθείσες διατάξεις, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι με την κρινόμενη ανακοπή προβάλλονται λόγοι, που πλήττουν το κύρος του νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου εχώρησε η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης, ήτοι της 450/8-12-2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του καθ’ ου Δήμου, και β) ο ανακόπτων έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το με αριθμό κατάθεσης ΠΡ2594/24-12-2012 ένδικο βοήθημα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ως άνω λόγοι και το οποίο, παρόλο που τιτλοφορείται «προσφυγή», δεν ανήκει, κατά το μέρος αυτού που στρέφεται κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου ως προσφυγή, αλλά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου ως αίτηση ακύρωσης, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, ενόψει και του ότι δεν προκύπτει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, προκειμένου να αποτραπεί η ενδεχόμενη διατύπωση αντιφατικών κρίσεων ως προς τη νομιμότητα του κατά τα ανωτέρω νόμιμου τίτλου, η οποία μόνο παρεμπιπτόντως μπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 224 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, να αναστείλει την πρόοδο της παρούσας δίκης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο επί του με αριθμό κατάθεσης ΠΡ2594/24- 12-2012 ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Αναστέλλει την πρόοδο της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο επί του με αριθμό κατάθεσης ΠΡ2594/24-12-2012 ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος, που τιτλοφορείται «προσφυγή» και στρέφεται, μεταξύ άλλων, κατά της 450/8-12-2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου_______

Υποχρεώνει τους διαδίκους να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου (Τμήμα 2°) αντίγραφο της οριστικής απόφασης, που θα εκδοθεί από το αρμόδιο δικαστήριο επί του ανωτέρω ένδικου βοηθήματος.

Κατόπιν τούτων, η υπόθεση θα εισαχθεί σε νέα δικάσιμο, που θα οριστεί αρμοδίως και στην οποία θα κλητευθούν οι διάδικοι για να παραστούν.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 21-10-2015 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΡΑΧΑΝΑ                                         ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ