fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης Α4016/2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα 1ο Μονομελές

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 με δικαστή τον Δήμο Χρυσό, Πρωτόδικη Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα τη Μαρία Κότσιφα, δικαστική υπάλληλο,

Για να δικάσει την με ημερομηνία κατάθεσης 15-9-2004 προσφυγή

Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί __________    Ο.Ε.», που εδρεύει στην __________   , επί της οδού __________    αρ. 37, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση,

Κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του Ε’ Τελωνείου Πειραιά και δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση ο διάδικος που παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο, αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,

 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο.

  1. Επειδή με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία κατατέθηκε παράβολο κατά 0,60 ευρώ ανώτερο του νόμιμου (βλ. το υπ’ αριθ. 1874710 έντυπο παράβολου, ποσού 5 ευρώ),    ζητείται  παραδ     εκτώς η   ακύρωση   των  υπ’ αριθ. πρωτ .14533,     14534, 14535, 14536,    14537,    14538     , 14539,  14540,14541,     14542,    14543,    14544,    14545     κα ι 14546/10- -6-2004 πράξεων χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων του Διευθυντή του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, με τις οποίες καταλογίσθηκαν στην προσφεύγουσα τα ποσά των 4.910,23 ευρώ, 4.910,23 ευρώ, 4.910,23 ευρώ, 4.910,23 ευρώ,ευρώ, 4.901,60 ευρώ, 4.901,60 ευρώ, 4.901,60 ευρώ, 4.904,-53 ευρώ, 4.904,53 ευρώ, 4.904,53 ευρώ,  4.964,52 ευρώ και 4.001,30 ευρώ, αντίστοιχα, τα οποία αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και λοιπά τέλη που δεν εισπράχθηκαν κατά την εισαγωγή ποσοτήτων του πετρελαίοειδούς προϊόντος «__________ __________   » λόγω αναγραφής εσφαλμένης δασμολογικής κλάσης αυτού στα σχετικά παραστατικά.
  1. Επειδή ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ν. 2960/2001 – Φ.Ε.Κ. Α’ 265), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει στο άρθρο 53 ότι: «Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο οινόπνευμα, στα αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνά και καθορίζονται τα περί παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα.», στο άρθρο 54 παρ. 1 ότι: «Στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) υπάγονται τα προϊόντα του άρθρου 53, τα οποία παράγονταί στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα Κράτη – Μέλη ή εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας. Ως εισαγωγή νοείται η είσοδος των προϊόντων αυτών από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας. Εάν όμως τα προϊόντα έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας, η εισαγωγή τους λογίζεται ότι γίνεται τη στιγμή που εξέρχονται από αυτό το καθεστώς.», στο άρθρο 56 παρ. 1 ότι: «0 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καθίσταται απαιτητός κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση ή κατά τη διαπίστωση των ελλειμμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του παρόντα Κώδικα. Θεωρείται ως θέση σε ανάλωση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.):  α)  κάθε έξοδος, ακόμα και αντικανονική, από καθεστώς αναστολής, β) κάθε παραγωγή, ακόμα και αντικανονική, τέτοιων προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής. γ) κάθε εισαγωγή, ακόμα  και αντικανονική, τέτοιων προϊόντων, εφόσον δεν τίθενται υπό καθεστώς αναστολής, …», στο άρθρο 67 ότ l : «Για τα προϊόντα στα οποία επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 31 και 32 του παρόντα Κώδικα.» και στο άρθρο 31 ότι: «1. Το Δημόσιο διατηρεί αμείωτες τις απαιτήσεις του κατά του κυρίου των εμπορευμάτων για δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που δεν είχαν εισπραχθεί, όπως επίσης και για εκείνες που είχαν ελλίπώς βεβαιωθεί ή εισπραχθεί. Τα ποσά θεωρούνται ότι είχαν ελλιπώς βεβαιωθεί ή εισπραχθεί, όταν δεν βεβαιώθηκαν ή δεν εισπράχθηκαν, ολικά ή μερικά, λόγω οποιασδήποτε παράλειψης που έγινε κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, εφόσον αυτό προκύπτει από το κείμενο του τελωνειακού παραστατικού που κατατέθηκε, τις πράξεις επ’ αυτού και τα δικαιολογητικά έγγραφα, που επισυνάπτονται σε αυτό, με τα οποία προσδιορίζονται τα κρίσιμα στοιχεία για την ορθή βεβαίωση των και δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται. 2. Επίσης, ως ελλιπώς βεβαιωθέντα ή εισπραχθέντα θεωρούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν ή  εισπράχθηκαν ελλιπώς, αν κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο αποδειχθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενο ι για το καθεστώς, στο οποίο έχουν υπαχθεί τα εμπορεύματα, opoL ή ότι τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που χρησιμοποιήθηκαν για προτιμησιακή μεταχείριση του εμπορεύματος δεν είναι αυθεντικά ή έγκυρα. 3. Όσα έχουν εισπραχθεί ή έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί ελλιπώς βεβαιώνονται συμπληρωματικά με πράξη της Τελωνείακής Αρχής και εισπράττονταl απ’ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 4. …».
  1. Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 31 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα συνάγεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν προέκυψε διαφωνία μεταξύ τού παραλήπτη και τής τελωνειακής αρχής ως προς την προσήκουσα δασμολόγηση τού εισαχθέντος εμπορεύματος και προσδιορίσθηκαν από την αρχή αυτή οι οφειλόμενοι δασμοί και λοιποί φόροι, κατόπιν δε αδείας της το εμπόρευμα είχε εξέλθει από το τελωνείο, η τελωνειακή αρχή επιτρέπεται να προβεί σε συμπληρωματική ή εξ υπ’ αρχής (προκείμένου περί ατελούς εισαγωγής) βεβαίωση δασμών και φόρων για οποιαδήποτε παράλειψη κατά τον τελωνισμό, άρα και για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή του νόμου που οδήγησε σε διαφορετική δασμοφορολογική επιβάρυνση του εμπορεύματος, καθώς και για εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών στοιχείων του εμπορεύματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ελλιπές της αρχικής βεβαιώσεως ή, κατά περίπτωση, της απαλλαγής από τους δασμούς και τους λοιπούς φόρους προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που είχαν κατατεθεί κατά τον τελωνισμό του εμπορεύματος, και όχι από έγγραφα που συντάσσονται μετά το τέλος της διαδικασίας (πρβλ. ΣτΕ 50/2006,     1204,       530/2005, 969/2003,          1194/1999,      623/1998, 31/1997,  2121/1995,   2654/1984  κ.ά.). Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το ελλιπές της αρχικής βεβαιώσεως ή, κατά περίπτωση, τής απαλλαγής από τους δασμούς και τους λοιπούς φόρους δεν προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που είχαν κατατεθεί κατά τον τελωνισμό του εμπορεύματος, αλλά από έγγραφα που συντάσσονται μετά το τέλος της διαδικασίας, τότε η σχετικός εκδιδόμενη πράξη χρέωσης πάσχει από νομική πλημμέλε ια, η οποία είναι αυτεπαγγέλτως ελεγκτέα από το Δικαστήριο κατ’ άρθρο 79 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (πρβλ. ΣτΕ 3530/2000).
  2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η προσφεύγουσα εταιρεία από το Μάρτιο του 2001 ως το Φεβρουάριο του 2003 με τα υπ’ αρίθ. 11103148/19-3-2001, 11105940/23-5-2001, 11107648/10-7-2001,  11110881/28-9-1114357/19-12-2001, 20002725/1-3-2002, 20004198/5-4-2002,     20005108/25-4-2002,     20007399/19-6-2002, 20010035/15-8-2002, 20012273/2-10-2002, 20013955/18-11-31100276/7-1-2003 και 31101549/4-2-2003 τιμολόγια πώλησης και   τα αντίστοιχα υπ’ αριθ. 168/20-3-2001, 346/25-5-2001, 28/11-7-2001,  578/26-9-2001, 759/17-12-9/1-3-2002, 144/4-4-2002, 182/25-4-2002, 269/3-7-337/13-8-2002, 418/1-10-2002, 519/18-11-2002, 10/8- 1-2003 και 59/4-2-2003 παραστατικά T2L της γερμανικής εταιρείας __________   , που εδρεύει στο Αμβούργο, παρέλαβε ποσότητες του πετρελαιοειδούς προϊόντος «__________   ____», το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε λυχνίες. Η αγορά του προϊόντος έγινε μέσω της εταιρείας «__________   Α.Ε.», αντιπροσώπου της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ η παραλαβή του έγινε μέσω του Ε’ Τελωνείου Πειραιά, από όπου απελευθερώθηκε ως κοινοτικό. Στα συνοδευτικά έγγραφα κάθε αποστολής η γερμανική εταιρεία ανέγραφε, εκτός των άλλων στοιχείων του προϊόντος (ονομασία, βάρος και αξία), την υπ’ αριθ. 27101929   (27100059) εσφαλμένη δασμολογική κλάση, στην οποία κατατάσσονται προϊόντα μη υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δασμολόγιο, αντί της ορθής υπ’ αριθ. 27101925  (27100055) δασμολογικής κλάσης, η οποία περιλαμβάνει υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα κα l προϋποθέτει τη διακίνηση αυτών με Σ.Δ.Ε.. Η αναγραφή της ως άνω εσφαλμένης δασμολογικής κλάσης στα τιμολόγια της ανωτέρω γερμανικής εταιρείας προς την προσφεύγουσα είχε ως αποτέλεσμα να παραλαμβάνονται τα παραπάνω εμπορεύματα ελεύθερα, ως κοινοτικά, χωρίς καταβολή Ε.Φ.Κ., αφού δεν απέρρεε σχετική υποχρέωση από τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα. Στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαλήθευση της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων του άρθρου 53 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), η Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διαβίβασε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.207/92/27- 2-2004 έγγραφό της, στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων ΕΔ.Υ.Τ.) Αττικής δέκα (10) Έγγραφα Επαλήθευσης Εμπορευματlκών Μεταφορών της αρμόδιας για τους Ε.Φ.Κ. αρχής της Γερμανίας μαζί με τις σχετικές λίστες τιμολογίων σχετικά με την αποστολή πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και τα ένδικα, τα οποία διακινήθηκαν χωρίς Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (Σ.Δ.Ε.) και κατετάγησαν εσφαλμένα στη δασμολογική κλάση 2710192900 (2710005900), σύμφωνα με την οποία δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., αντί της ορθής δασμολογικής κλάσης, υπ’ apL0. 2710192500 (2710005500), σύμφωνα   με   την οποία τα  προϊόντα αυτά υπόκεινται    σε Ε.Φ.Κ.    κα ι οφείλουν να διακινούνται με Σ     .Δ.Ε., κάτι   το ΟΠΟ ί ο     δεν  τηρήθηκε στις συγκεκριμένες αποστολές.    Η ΕΛ.Υ.Τ.   Αττικής διενήργησε σχετική έρευνα,    κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής: 1) Η προσφεύγουσα εταιρεία με τα προαναφερθέντα 14 τιμολόγια παρέλαβε τις αναφερόμενες σε αυτά ποσότητες του εν λόγω πετρελαιοειδούς προϊόντος, από την ποσότητα δε της τελευταίας των αποστολών κατασχέθηκε ποσότητα 2.406 kg, στην αποθήκη της προσφεύγουσας επί της οδού Αισχύλου αρ. 44 στην __________   , με την από 7-7-2003 έκθεση κατάσχεσης των υπαλλήλων της υπηρεσίας, 2) Η υπόλοιπη ποσότητα των αποστολών, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 171.194 kg, συνολικής αξίας 141.567,99 ευρώ, διατέθηκε στην εσωτερική κατανάλωση, συντάχθηκε δε σχετικά η από 12-1-2003 έκθεση διαφυγόντων της κατάσχεσης ειδών, 3) Από το ανευρεθέν στην προσφεύγουσα παραλήπτρία υπόλοιπο των 2.406 kg παραλήφθηκε δείγμα, το οποίο, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1647/Γ’/3 —7 — 2003 έγγραφο, απεστάλη στη Δ’ Χημική Υπηρεσία Πειραιά για χημική ανάλυση, 4) Η ανωτέρω Χημικη Υπηρεσία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2433/3-7-2003 έγγραφό της ενημέρωσε την ΕΛ.Υ.Τ. ότι το εξετασθέν δείγμα είναι «μεσαία λάδια – φωτιστικό πετρέλαιο – άλλα», το οποίο πληρεί την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) 1675/65, που αναφέρεται στο φωτιστικό πετρέλαιο, σύμφωνα δε με τη γνωμάτευση αυτή και τις συμπληρωματικές σημειώσεις (παρ. 2.γ.) της κλάσης 2710 του Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Δασμολογίου (TARIC) κατατάσσεται στη δασμολογική κλάση 27101925 και επιβαρύνεται με Ε.Φ.Κ., αν ερχόμενο σε 245 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, 5) Η προσφεύγουσα δήλωσε τις παραλαβές του προϊόντος αυτού, ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, υποβάλλοντας στη Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών τους σχετικούς Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αναγράφοντας σε αυτούς τον του Γερμανού αποστολέα και την αξία παραληφθέντος προϊόντος, 6) Οι παραλαβές του προϊόντος πραγματοποιήθηκαν από την προσφεύγουσα μέσω του Ε’ Τελωνείου Πειραιά, όπου έγινε η σχετική διαδικασία απελευθέρωσης αυτού ως κοινοτικού βάσει των συνοδευτικών εγγράφων, και 7) Στα συνοδευτικά έγγραφα το προϊόν αναγράφεται με την ονομασία «__________   __________   ». Τις παραπάνω διαπιστώσεις της διενεργηθείσας έρευνας γνωστοποίησε η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1952/Γ’/6-5-2004 έγγραφό της στο Ε’ Τελωνείο Πειραιά, προκειμένου να καταλογισθούν οι διαφυγείσες φορολογικές επιβαρύνσεις. Ακολούθως, με τις από 24-5-2004 εκθέσεις προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων του ορισθέντος Ελεγκτή του Ε Τελωνείου Πατρών υπολογίστηκαν οι επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες από την προσφεύγουσα ποσότητες του ανωτέρω προϊόντος. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη του την προαναφερθείσα υπ’ ap. πρωτ. 1952/Γ’/6-5-2004 αναφορά της ΕΛ.Υ.Τ., τα προαναφερόμενα τιμολόγια και παραστατικά T2L που κατατέθηκαν στην υπηρεσία με παραλήπτη την προσφεύγουσα και τις ανωτέρω εκθέσεις προσδιορισμού φορολογικών επιβαρύνσεων, εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31 και 67 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Ειδικότερα, εξέδωσε τις εξής πράξεις: 1) Την υπ’ αριθ. πρωί. 145533/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας το ποσό των 4.910,23 ευρώ, που αντιστοιχεί στον Ε.Φ.Κ. με συντελεστή 245%, το ειδικό τέλος 0,5%, την ειδική εισφορά 0,5% και τον Φ.Π.Α. 18% που αναλογούν στην ποσότητα των 12.400 kg του προϊόντος «__________   __________   » που παρέλαβε η προσφεύγουσα από τη γερμανική εταιρεία ______ με το υπ’ αρίθ· 11103148/19-3-2001 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε σχετικά στο ανωτέρω Τελωνείο το υπ’ αριθ. 168/20-3-2001 T2L, 2) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14534/10- 6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.910,23 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου ως άνω προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 11105940/23-5- 2001 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 346/25-5-2001 T2L, 3) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14535/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.910,23 ευρώ για την ποσότητα των12.400 κιλα του ίδου προιοντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 11107648/10-7-2001 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ apL0. 428/11-7-2001 T2L, 4) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14536/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.910,23 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αρίθ. 11110881/28-9-2001 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 578/26-9-2001 T2L, 5) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14537/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.904,53 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 11114357/19-12-2001 τιμολόγιο, γlα την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 759/17- 12-2001 T2L, 6) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14538/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.901,60 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 20002725/1-3-2002 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 89/1-3-2002 T2L, 7) Την υπ’ apL0. πρωτ. 14539/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.901,60 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 20004198/5-4-2002 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αρ ίθ. 144/4-4-2002 T2L, 8) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14540/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.901,60 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με ίο υπ’ αριθ. 20005108/25-4-2002 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 182/25- 4-2002 T2L, 9) Την υπ’ αριθ. πρωτ.  14541/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.904,53 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 20007399/19-6-2002 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 269/3-7-2002 T2L, 10) Την υπ αριθ. πρωτ. 14542/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.904,53 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ αριθ. 20010035/15-8-2002 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 337/13-8-2002 T2L, 11) Την υπ’ ap. πρωτ. 14543/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.904,53 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 20012273/2-10-2002 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 418/1- 10-2002 T2L, 12) Την υπ’ ap. πρωτ. 14544/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με  την  οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.904,53 ευρώ για την ποσότητα των 12.400 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 20013955/18-11-2002 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 519/18-11-2002 T2L, 13) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14545/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων,   με την οποία βεβαιώθηκε     το ποσό των 4.964,52 ευρώ   για την ποσότητα των 12.400 kg του  ίδιου προϊόντος που   παρέλαβε η προσφεύγουσα με  το υπ’  αριθ. 31100276/7 1 2003 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 10/8-1-2003 T2L, και 14) Την υπ’ αρίθ. πρωτ . 14546/10-6-2004 πράξη χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων, με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό των 4.001,30 ευρώ για την ποσότητα των 18.060 kg του ίδιου προϊόντος που παρέλαβε η προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. 31101549/4-2-2003 τιμολόγιο, για την οποία κατατέθηκε το υπ’ αριθ. 59/4-2-2003 T2L. Εξάλλου, με την υπ’ αριθ. 41495/2006 απόφαση του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών οι νόμιμοι εκπρόσωποι της προσφεύγουσας κηρύχθηκαν αθώοι της αποδιδόμενης σε αυτούς με το κατηγορητήριο πράξης της λαθρεμπορίας, με την αιτιολογία ότι «δεν μπορούσαν να γνωρίζουν την δασμολογική κλάση του φωτιστικού πετρελαίου με την ονομασία “__________   __________   “, που αγόρασαν με την αποκλειστική μεσολάβηση της ελληνικής εταιρείας “______, εφόσον αποκλειστικά αρμόδια για τον καθορισμό της δασμολογικής κλάσης ήταν η γερμανική εταιρεία κατά το γερμανικό δίκαιο. Ουδεμία αρμοδιότητα είχαν σχετικά οι κατηγορούμενοι και, συνεπώς, μη καταβάλλοντες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που καθορίσθηκε όταν ελέγχθηκε το φωτ. πετρέλαιο από το Γενικό Χημείο του Κράτους ουδεμία ευθύνη φέρουν καl ούτε ήταν δυνατόν να ερευνήσουν από μόνοι τους για αυτό και πρέπει να κηρυχθούν αθώοι της λαθρεμπορίας». Συγκεκριμένα, κηρύχθηκαν αθώοι του ότl κατά χρονικό διάστημα από 19-3-2001 ως 4-2-2003, ενεργώντας με πρόθεση, διέθεσαν στην κατανάλωση φωτιστικό πετρέλαιο με την ονομασία “__________   __________   “, το οποίο απεστάλη από την γερμανική εταιρεία “__________   “, χωρίς να καταβάλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ).
  1. Επειδή με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αναπτύσσεται με το κατατεθέν στις 24-9-2009 υπόμνημα, η προσφεύγουσα ζητάει την ακύρωση των ανωτέρω πράξεων χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων ως παράνομων, προβάλλοντας ότι: α) Η κατάταξη του εν λόγω προϊόντος στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση έγινε από την τελωνείακή υπηρεσία της Γερμανίας, η δε προσφεύγουσα, η οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει τη δασμολογική κλάση των προϊόντων που εισήγαγε, ούτε είχε τέτοια υποχρέωση, απλώς διεκίνησε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ενεργώντας χωρίς δόλο, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι επί της τιμής αγοράς του προϊόντος προσέθεσε το σύνηθες εμπορικό ποσοστό κέρδους, χωρίς πρόθεση κερδοσκοπίας, σε κάθε δε περίπτωση, υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της κλάσης είναι η πωλήτρια γερμανική εταιρεία, ενώ, επιπλέον, υπήρχε η διαβεβαίωση της εταιρείας «__________ Α.Ε.» περί της νομιμότητας της διαδικασίας, η ίδια δε η προσφεύγουσα δεν είχε χημικό για την ανάλυση των εμπορευμάτων, β) Οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοίκουμένου πριν από κάθε δυσμενή γι’ αυτόν ενέργεια, γ) Κατά τ lς αρχές της χρηστής διοίκησης, δεν πρέπει να καταλογιστούν οι ένδικες επιβαρύνσεις, διότι σε αντίθετη περίπτωση η προσφεύγουσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία, δ) Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, που διέπει την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης, δεν πρέπει να επιβληθούν ο ι ένδικες επιβαρύνσεις, διότι εκ του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ομοιόμορφη δασμολογική κατάταξη των πετρελαιοειδών προϊόντων στα διάφορα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάγεται και η άδολη συμπεριφορά της προσφεύγουσας, η οποία δε φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη κατάταξη του προϊόντος, ε) Στο σώμα των προσβαλλόμενων πράξεων υπάρχει ελλιπής αιτιολογία, εφόσον δεν αιτιολογούν με ποια κριτήρια το εν λόγω προϊόν συγκαταλέχθηκε στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση, σε αντίθεση με το χαρακτηρισμό της κλάσης του από το γερμανικό τελωνείο, και στ) Με την υπ’ αριθ. 41495/2006 απόφαση του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αθωώθηκαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας από την πράξη της λαθρεμπορίας ως προς την παραλαβή κα l θέση σε ανάλωση των ένδικων ποσοτήτων του ανωτέρω πετρελαιοειδούς προϊόντος, αφού δεν προέκυψε υπαιτιότητά τους. Αντίθετα, το καθ’ ου με την από 20-5-2009 έκθεση των απόψεων του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τελωνείων Αττικής ζητάει την απόρριψη της προσφυγής, υποστηρίζοντας ότι: α) Αναληθώς αναφέρει η προσφεύγουσα ότι οι γερμανικές τελωνειακές αρχές χαρακτήρισαν το ένδικο προϊόν ως μη υποκείμενο σε Ε.Φ.Κ., εφόσον οι αρχές αυτές διαβίβασαν τα προαναφερόμενα έγγραφα επαλήθευσης εμπορευματικών μεταφορών, β) Δεν παραβιάστηκε το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης της προσφεύγουσας, διότι ο νόμιμος εκπρόσωπός της, μετά από σχετική πρόσκληση, κατέθεσε ενόρκως στις 11-11-2003 σχετικά με τις ένδικες παραλαβές, γ) Οl ένδικες χρεώσεις έγιναν κατόπιν έρευνας της ΕΔ.Υ.Τ. που διενεργήθηκε μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων από την προσφεύγουσα, η δε διαπίστωση της ορθής δασμολογικής   κλάσης αυτών στηριχθηκε στα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης της Δ’ Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, σύμφωνα με τα οποία το εξετασθέν δείγμα, και κατ’ επέκταση το προϊόν «__________    __________   », χαρακτηρίζεται ως «μεσαίο λάδι – φωτιστικό πετρέλαιο – άλλα» και, συνεπώς, υπάγεται στη δασμολογική κλάση 27101925, που υπόκειται σε Ε.Φ.Κ., και δ) Η προσφεύγουσα θα μπορούσε, πριν την παραλαβή των εμπορευμάτων, να απευθυνθεί στην Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.), υποβάλλοντας αίτημα σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη του ένδικου προϊόντος, ώστε να διασφαλισθεί πλήρως.
  1.  Επειδή, με τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με τις παρατεθείσες διατάξεις, η τελωνείακή αρχή προέβη στην εκ των υστέρων – μετά την έξοδο από το τελωνείο των ένδικων εμπορευμάτων – χρέωση των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες εσφαλμένος δεν βεβαιώθηκαν κατά τον τελωνισμό, διαπιστώνοντας την παράλειψη αυτή με τη διενέργεια έρευνας, και ιδίως με την χημική ανάλυση δείγματος του προϊόντος που κατασχέθηκε σε αποθήκη της προσφεύγουσας, από την ανάλυση δε αυτή προέκυψε ο χαρακτηρισμός του προϊόντος ως «μεσαία λάδια – φωτιστικό πετρέλαιο – άλλα», βάσει του οποίου κρίθηκε ότι υπάγεται στη δασμολογική κλάση 27101925 και επιβαρύνεται με Ε.Φ.Κ. και λοιπά τέλη. Επομένως, το ελλιπές της αρχικής απαλλαγής των εμπορευμάτων από τους αναλογούντες φόρους δεν προέκυψε από τα σχετικά έγγραφα που είχαν κατατεθεί κατά τον τελωνισμό, αλλά από έγγραφα που συντάχθηκαν μετά το τέλος της διαδικασίας, δηλαδή από την ανωτέρω έκθεση της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις. Κατά συνέπεια, οι πράξεις αυτές είναι πλημμελείς ως προς τη νόμιμη βάση τους και για το λόγο αυτό ακυρωτέες, κατ’ αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ..
  1. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις. Τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, το καθ’ ου πρέπει να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. τελευτ. του Κ.Δ.Δ.), ενώ το .καταβληθέν παράβολο πρέπει εξ ολοκλήρου να αποδοθεί στην προσφεύγουσα (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει τις υπ’ αριθ. πρωτ. 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544,    14545        και 14546/10-6-2004            πράξεις χρέωσης φορολογικών επιβαρύνσεων του Διευθυντή του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά.

Απαλλάσσει το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

Διατάσσει την απόδοση ολόκληρου του κατατεθέντος παράβολου στην προσφεύγουσα.

Η  απόφαση δημοσίεύθηκε στο       ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 27-11-2009.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ