fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης: A4215/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα 11ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2015 με δικαστή την Ασημούλα Τραχανά, Πρωτόδικη Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Όλγα Σταυρουλάκη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την με ημερομηνία κατάθεσης 24-12-2012 ανακοπή (ΑΚΠ 2054/2012)

του ___________ ___________ του ________, κατοίκου _________ _______, οδός ______ αρ. ___, ο οποίος παραστάθηκε, με δήλωση, κατ’ άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2915/2001, του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη,

κατά του Ο.Τ.Α «________ __________ – __________», που εκπροσωπείται από το Δήμαρχό του και παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2915/2001, του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καραπαναγιώτη.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Η κρίση του είναι η εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ’ αρίθ. ______________ σειράς Α’ ειδικό έντυπο παράβολου), ζητείται παραδεκτώς, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση της με αριθμό _____________ και με αριθ. πρωτ. ________________ εγγραφής του ανακόπτοντος στο βεβαιωτικό κατάλογο του καθ’ ού Δήμου. Με την πράξη αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε στον ανακόπτοντα με την με αριθ. ___________ ατομική ειδοποίηση του Δήμου ____________ – _____________, βεβαιώθηκε εν στενή εννοία σε βάρος του ποσό 2.645,76 ευρώ, προερχόμενο από τέλη διαφήμισης για ίο χρονικό διάστημα 1-1-2009 έως 31-12-2009, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 224).

2.Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. A 97), ορίζεται στο άρθρο 217 ότι: «Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ)…», στο άρθρο 224 ότι: «1.                Το Δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2. …       3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. …» και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης  πράξης,  προβαίνει            στην   ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Επίσης, στο άρθρο 3 του ίδιου Κώδικα, το οποίο, σύμφωνα με το  άρθρο 230 αυτού,   εφαρμόζεται αναλογικά και κατά την εκδίκαση διαφορών από την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, προβλέπεται ότι: «Κατά την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας, εφόσον ο νόμος που διέπει. την σχέση δεν ορίζει διαφορετικά, επιτρέπεται: α)…. β) να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης, εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, αν παρεμπίπτοντα ζητήματα πρόκειται να κρίθούν με δύναμη δεδικασμένου σε δίκη η οποία εκκρεμεί στο κατά δικαιοδοσία αρμόδιο δικαστήριο».

3.Επειδή, στην περ. ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 «Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 “περί του Συμβουλίου της Επικράτειας”» (Φ.Ε.Κ. Α’ 268), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 3659/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77/7.5.2008, έναρξη ισχύος από 8-6-2008, σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου αυτού), ορίζεται ότι: «1.                   Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών οι οποίες αφορούν: την έκδοση αδειών υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, καθώς και την αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και την επιβολή σχετικών προστίμων».

4.Επειδή, ο ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 224) ορίζει στο άρθρο 5 ότι: «1. Για την υπαίθρια διαφήμιση, απαιτείται προηγούμενη άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 “Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίον Κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 171 Α) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άδεια η οποία χορηγείται με βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί εις βάρος του πρωτοκόλλου αυτών, η ημερομηνία εκδόσεώς τους, την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, αν αυτές του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση, β) αν έχουν εκδοθεί ατομικές ειδοποιήσεις για τις παραπάνω βεβαιώσεις και πότε και τους αριθμούς πρωτοκόλλου αυτών, αν του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση και γ) δυνάμει ποιων στοιχείων προέβη ο καθ’ ού στην έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων και χρεώσεων σε βάρος του τελών διαφήμισης, αν υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας, αν αυτές του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση. Σε απάντηση της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ.      66061/22-11-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου _________ – ____________, το οποίο απευθυνόταν προς τον ανακόπτοντα και στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «….σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε αρχικά από την Δ.Ε.Π.Α.Κ. τα έτη 2006­-2007-2008 και έπειτα από την Υπηρεσία του Δήμου __________ – _____________ για τα έτη 2009-2010-2011, προέκυψε ότι στην οδό _______ αρ. και στην οδό _________ αρ. ____ στο ______________, η εταιρεία σας έχει κατασκευάσει ακίνητα στα οποία έχουν αναγραφεί στον τοίχο επιγραφές με μήνυμα: ______________________»…. Όσον αφορά τις ατομικές ειδοποιήσεις που εστάλησαν από το έτος 2006 έως το 2011 στην οδό _________ αρ. ____ στην εταιρεία σας και τις ημερομηνίες βεβαίωσης των οφειλών σας γνωστοποιούμε τα εξής: 1) Για το έτος 2011 εστάλη από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου __________ __________ το υπ’ αριθ. 5235 ειδοποιητήριο με ημερομηνία αποστολής 20-12-2011. Την 30-12-2011 βεβαιώθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου με αριθ. πρωτ. __________….

Στην οδό ____________ ______ μετά από την βεβαίωση κατ’ έτος, σας αποστείλαμε ειδοποιήσεις και από την ταμειακή υπηρεσία. Κανένα  από τα  ειδοποιητήρια    είτε από  την Δ.Ε.Π.Α.Κ. είτε από το τμήμα Δημοτικών προσόδων είτε από την ταμειακή υπηρεσία δεν επεστράφη στον Δήμο μας ως μη παραληφθέν». Ακολούθως, ο ανακόπτων στις 24-12-2012 άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το με αριθμό κατάθεσης ΠΡ2595/24-12-2012 ένδικο βοήθημα, που τιτλοφορείται «προσφυγή», αντίγραφο του οποίου       προσκομίζει   και με       το οποίο         ζητεί την ακύρωση, μεταξύ       άλλων,                 της    301/2011 εγγραφής   του στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου _____________, η οποία βεβαιώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.         ___________________ στην ταμειακή υπηρεσία του καθ’ ού Δήμου για τέλη διαφήμισης για το χρονικό διάστημα ___________, συνολικού ποσού 2.645,76 ευρώ, καθώς και της 315/2-12-2008 (και όχι 450/8— 12-2005, όπως από προφανή παραδρομή αναφέρεται στο δικόγραφο της «προσφυγής») απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ­­­­­­___________ περί καθορισμού των συντελεστών τελών διαφήμισης.

6.Επειδή, ήδη,      με την               κρινόμενη   ανακοπή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτός κατατεθέν στις 12-6-2015 υπόμνημα, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της ένδικης πράξης ταμειακής βεβαίωσης προβάλλοντας ότι: 1) ουδέποτε έως και σήμερα, ακόμη και δυνάμει της εν λόγω έγγραφης απάντησης δεν του χορηγήθηκαν τα αιτούμενα από αυτόν απαραίτητα στοιχεία και αντίγραφα αποφάσεων, δυνάμει των οποίων του επιβλήθηκαν τα εν λόγω τέλη διαφήμισης, των ατομικών ειδοποιήσεων, των αποφάσεων περί εγγραφής του στους χρηματικούς καταλόγους και των εκθέσεων ελέγχου, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει λάβει πλήρη γνώση των εναντίων του εκδοθεισών αποφάσεων και στοιχείων και να στερείται του δικαιώματος νόμιμης άμυνάς του, 2) ενόψει των δικονομικών ρυθμίσεων του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ., ερμηνευομένων σε συνδυασμό προς το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση καταλογισθείσης φορολογικής επιβαρύνσεως, εάν προηγουμένως δεν έχει κοινοποιηθεί εγκύρους στον υπόχρεο η καταλογιστική πράξη, 3) η επίδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων, όταν δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ειδικός τρόπος επίδοσης, αποδεικνύεται με τη σύνταξη απόδειξης παραλαβής, τέτοια δε είναι και η απόδειξη (αποδεικτικό) που συντάσσεται από τα όργανα των ________, όταν η κοινοποίηση της πράξης γίνεται μέσω αυτών, στην τελευταία περίπτωση, όμως, η συντασσόμενη απόδειξη παραλαβής για να είναι έγκυρη, πρέπει επί ποινή ακυρότητας να περιέχει ορισμένα ουσιώδη στοιχεία, όπως είναι ο αριθμός του επιδιδόμενου εγγράφου, η ημερομηνία επίδοσης καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι υπογραφές τόσον του επιδίδοντος οργάνου όσο και του παραλαμβάνοντος το έγγραφο, πράγμα το οποίο δεν συνέβη στη δική του περίπτωση και 4) συνεπώς έως και σήμερα δεν έχει λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου των καταλογιστικών αποφάσεων, αφού ο καθ’ ού Δήμος παρά την ως άνω αίτησή του δεν του έχει χορηγήσει αντίγραφα αυτών, παρά προέβη μόνο στην υπ’ αρίθ. πρωτ. 66061/22-11-2012 έγγραφη απάντησή του, όπου τον ενημέρωσε ελλιπώς χωρίς αναφορά των αποφάσεων περί επιβολής τελών σε βάρος του, με αποτέλεσμα να καθίσταται εμφανές ότι δεν έχει αρχίσει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, επομένως ούτε ήταν επιτρεπτή η ταμειακή βεβαίωση της καταλογισθείσης δημοτικής φορολογικής επιβάρυνσης, αφού δεν του είχε κοινοποιηθεί εγκύρως, ως υπόχρεο, η καταλογιστική πράξη και δεν είχε λάβει γνώση αυτής, και συνεπώς η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης δεν ερείδεται επί νόμιμου τίτλου. Οι αναφερόμενοι δε στη σκέψη αυτή λόγοι περιλαμβάνονται και στο με αριθμό κατάθεσης ____________ένδικο βοήθημα, που έχει ασκήσει ο ανακόπτων κατά της καταλογιστικής απόφασης περί επιβολής του ένδικου προστίμου. Εξάλλου, το καθ’ ού με την υπ’ αριθ. πρωτ. __________ έκθεση των απόψεων του ζητεί την καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη της ένδικης ανακοπής υποστηρίζοντας ότι από το αρχείο που διατηρεί ο Δήμος δεν υπάρχει επιστροφή από το ταχυδρομείο καμίας ειδοποίησης από τη Διεύθυνση ______________________, επί της οποίας δραστηριοποιείται ο ανακόπτων, όπου και εστάλη το υπ’ αριθ. _________________ ειδοποιητήριο, με αποτέλεσμα ο ανακόπτων να έχει ενημερωθεί από το έτος 2009 για την οφειλή του και να μην ισχύει ο ισχυρισμός του ότι ουδέποτε είχε ενημερωθεί ούτε του είχε κοινοποιηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση για τέλη διαφήμισης.

7.Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι με την κρινόμενη ανακοπή προβάλλονται λόγοι, που πλήττουν το κύρος του νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου εχώρησε η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης, ήτοι της _________ (και όχι _____________, όπως από προφανή παραδρομή αναφέρεταί στο δικόγραφο της «προσφυγής») απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του καθ’ ου Δήμου, και β) ο ανακόπτων έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το με αριθμό κατάθεσης ______________________ένδικο βοήθημα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ως άνω λόγοι και το οποίο, παρόλο που τιτλοφορείται «προσφυγή», δεν ανήκει, κατά το μέρος αυτού που στρέφεται κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου ως προσφυγή, αλλά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου ως αίτηση ακύρωσης, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, ενόψει και του ότι δεν προκύπτει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, προκειμένου να αποτραπεί η ενδεχόμενη διατύπωση αντιφατικών κρίσεων ως προς τη νομιμότητα του κατά τα ανωτέρω νόμιμου τίτλου, η οποία μόνο παρεμπιπτόντως μπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 224 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, να αναστείλει την πρόοδο της παρούσας δίκης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο επί του με αριθμό κατάθεσης ______________________ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Αναστέλλει την πρόοδο της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο επί του με αριθμό κατάθεσης ______________________ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος, που τιτλοφορείται «προσφυγή» και στρέφεται, μεταξύ άλλων, κατά της _____________ (και όχι _____________, όπως από προφανή παραδρομή αναφέρεται στο δικόγραφο της «προσφυγής») απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ____________.

Υποχρεώνει τους διαδίκους να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου (Τμήμα 2°)  αντίγραφο της οριστικής απόφασης, που θα εκδοθεί από    το αρμόδιο δικαστήριο επί του ανωτέρω ένδικου βοηθήματος.

Κατόπιν τούτων, η υπόθεση θα εισαχθεί σε νέα δικάσιμο, που θα οριστεί αρμοδίως και στην οποία θα κλητευθούν οι διάδικοι για να παραστούν.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 21-10-2015 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΡΑΧΑΝΑ                                                                                  ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ