fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 841/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Σοφία Σταυριανού , που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ελένη Δρόσου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26-10-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ΕΝΑΓΟΝΤΑ: __________   __________    του __________   , κατοίκου __________   , οδός __________   αρ.__, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου του δικηγόρου Μεταξίας Βρεττάκου.

Των ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) __________   __________   , ως προς την οποία έγινε παραίτηση δικογράφου και 2) Της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία “__________   SA” που εδρεύει στο __________   , οδός __________    αρ.5-7 και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την ειδική αντιπρόσωπό της ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «__________   ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στην __________   , οδός __________   αρ.__ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστόθηκε διά της πληρεξουσίου της δικηγόρου Αγορίτσας Μπούτα.

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 20-5-2016 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με ΓΑΚ: 13991-ΕΑΚ: 1640/20-5-2016, προσδιορίστηκε για τις 11-1-2017 οπότε και αναβλήθηκε για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και  γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζητησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή, ο ενάγων ,παραιτούμενος παραδεκτά ως προς την πρώτη εναγόμενη, επομένως θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε η κρινόμενη αγωγή ως προς αυτήν (άρθρ.294 και 295παρ.1 ΚΠολΔ), εκθέτει ότι η __________    __________   , οδηγώντας την με αριθμό κυκλοφορίας __________   δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οπαία ,κατά το χρόνο εκείνο ήταν ασφαλισμένη για τις προς τρίτους ζημιές στην δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία προκάλεσε από αποκλειστική της υπαιτιότητα (αμέλεια), τις περιγραφόμενες στην αγωγή φθορές και βλάβες στο με αριθμό κυκλοφορίας __________   Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, κατά το αυτοκινητικό ατύχημα που έλαβε χώρα στο χρόνο, στον τόπο και υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην αγωγή. Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων, ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι , ευθυνόμενοι εις ολόκληρον ο καθένας, να του καταβάλλουν το ποσό των 1.314,38€ με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινό εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιου σύμφωνα με. τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. Ια , 22,25,37παρ.1 και 42 του Κ.Πολ.Δ., κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρων 614περ.6 και 591 του Κ.Πολ.Δ. ). Είναι νόμιμη , μόνο ως προς την 2Π εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, διότι η ενάγουσα παραιτήθηκε, παραδεκτά, ως προς τον 1° εναγόμενο, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 914, 297, 298, 299, 330, 932, 346 Α.Κ., 2, 4, 9 και 10 του Ν. ΓΠΝ/1911 και 10 του Ν. 489/1976 και 176,907 και 908 του Κ.Πολ.Δ. και ορισμένη (αρθρ. 118 αρ. 4 και 216 Κ.Πολ.Δ.). Πρέπει, επομένως , κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη ,να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη της συζήτησης και το αναλογούν δικαστικό ένσημο (βλ. δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) 8€ σειρά Α’ 2663532310020 και 1€ σειρά Α’392478 με επικολληθέντα επ’1 αυτού ένσημα ΤΑΧ.ΔΙΚ συνολικού ποσού 1,00€), Από την μεριά της η 2η εναγόμενη αρνήθηκε την αγωγή και ζήτησε την απόρριψή της. Επικουρικά, υπέβαλλε τις κάτωθι ενστάσεις: α) την ένσταση αοριστίας της αγωγής. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ.216παρ.1 ΚΠολΔ αλλά θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη , . αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη, β) την ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας του ενάγοντα. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αποτελεί ένσταση αλλά αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής, γ) την ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντα κατά ποσοστό 95%. Η ως άνω ένσταση είναι νόμιμη (αρθρ. 2,4,6 του Ν. ΓΠΝ/1911 και 300 Α.Κ.) και δ) την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος . Η ως άνω ένσταση είναι νόμιμη. Στηρίζεται στη διάταξη του άρθρ.281 του ΑΚ και θα πρέπει να εξεταστεί με την ουσία της υπόθεσης. Επειδή ο ενάγων, σε περίπτωση υποβολής από την μεριά του εναγόμενου αιτιολογημένης άρνησης της αγωγής, όπως εν προκειμένω, όπου η 2η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε την αγωγή και ισχυρίστηκε ότι αποκλειστικός υπαίτιος της ένδικης σύγκρουσης είναι ο ενάγων, τότε αυτός (δηλ. ο ενάγων) υπέχει το βάρος της απόδειξης των θεμελιωτικών της ιστορικής βάσης της απόδειξης πραγματικών περιστατικών. Μοναδικά έγγραφα που προσκόμισαν οι διάδικοι είναι αφενός μεν από την μεριά του ενάγοντος φωτογραφίες του βλαβέντος αυτοκινήτου του με τα σημεία που είχε υποστεί ζημία και φωτογραφίες μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας άνευ αριθμού, καθώς και απλά φωτοτυπικά αντίγραφα των αναφερομένων στην αγωγή του τιμολογίων και αφετέρου από την μεριά της 2ης εναγόμενης , το ασφαλιστήριο της δίκυκλης μηχανής σε απλό φωτοτυπικό αντίγραφο και φωτογραφίες του ζημιωθέντος αυτοκινήτου. Από την εκτίμηση των ως άνω προσκομιζόμενων από τους διαδίκους εγγράφων και φωτογραφιών, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρ. 444 περ.γ’, 448 παρ.2 και 457 § 4 του ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνσνται υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη (άρθρα 336 παρ. 4 σε συνδ. 591 παρ. 1 ΚΠολΔ) δεν αποδεικνύεται η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής και συγκεκριμένα οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ένδικο συμβάν και ο υπαίτιος αυτού. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Τέλος, ο εναγών θα πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της 2ης εναγόμενης λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ ως μηδέποτε ασκηθείσα την αγωγή ως προς την 1η εναγόμενη. ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή .

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του ενάγοντα τα δικαστικά έξοδα της 2ης εναγόμενης, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150) ΕΥΡΩ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 22-2-2019.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία