fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 965/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Πετροπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως του Ελένης Περχανίδου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: __________   __________    του __________   , κατοίκου __________   , οδός __________   αρ. __, με ΑΦΜ: __________   , ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Πολύκαρπου Μανουσαρΐδη (AM ΔΣΑ: 19190).

Των εναγόμενων: 1.-__________   __________   , κατοίκου __________   , οδός __________   αρ. ___, και 2,-Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «__________    S.A.», που εδρεύει στη __________   και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «__________    ΣΙΑ ΕΕ», που έχει την έδρα της στην __________   , οδός __________   αρ. __, με ΑΦΜ: __________   , νόμιμα εκπροσωπούμενης, οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Αγορίτσας Μπούτα (AM ΔΣΑ: 3244).

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 23-5-2016 αγωγή του, που κατατέθηκε στις 27-5-2016, με αριθμό κατάθεσης: 16082/2209/2018, προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί στη δικάσιμο της 24-1-2017 και μετ’ αναβολή στην αναφερόμενη ως άνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τωνι διάδικων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε σύμφωνα με τον Νόμο

Με την κρινόμενη αγωγή, κατόπιν παραδεκτής μερικής μετατροπής του αγωγικού αιτήματος που αφορά στην ηθική βλάβη (μόνο για το ποσό των 1.000 ευρώ) από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενάγοντος στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά (άρθρ 223 ΚΠολΔ), αλλά και στις έγγραφες προτάσεις του, επιδιώκεται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ενεχόμενοι εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν στον ενάγοντα συνολικά το ποσό των 2.900 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως, για την αποκατάσταση της ζημίας του τελευταίου και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από το αυτοκινητικό ατύχημα που αναφέρεται στην αγωγή και οφείλεται σε αμέλεια του 1ou των εναγόμενων -οδηγού του ζημιογόνου δίκυκλου οχήματος, το οποίο ήταν ασφαλισμένο κατά τον χρόνο του ατυχήματος στην 2π των εναγομένων ασφαλιστική εταιρεία. Ζητείται επίσης, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων. Η αγωγή, που είναι επαρκώς ορισμένη, διότι περιέχει όλα τα κατά νόμον απαραίτητα στοιχεία (άρθρ. 111 παρ. 2, 118 παρ. 4 και 215 ΚΠολΔ) και επομένως η περί αοριστίας του δικογράφου της ένσταση των εναγόμενων πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα να τη δικάσει (άρθρα 7, 9, 14 παρ. 1σ, 22, 25 παρ. 2, του ΚΠολδ), κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρο 591 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 614 παρ. 6, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο του Ν. 4335/23-7-2015 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου ένατου εφαρμόζεται για τις κατατιθέμενες από 1-1-2016 αγωγές) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β\ 340, 345, 346, 914, 929, 930, 932 ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του ν. Γ^?>Ν/1911, που διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝΑΚ, 2, 4, 6, 10 του ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986, 176, 191 παρ. 2, 907 και 908 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό αντικείμενό της τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. το με κωδικό 243751072959 0111 0095 e-Παράβολο).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου και περιέχεται στα πρακτικά, απ’ όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αριθ. 3 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων (άρθρ. 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 19Π-2-2016 και περί ώρα 7:30′, το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας __________   δίκυκλο όχημα, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του ενάγοντος, ευρίσκετο σταθμευμένο μαζί με άλλα δΐκυκλα οχήματα επί της πεπλατυσμένης πλακόστρωτης νησίδας που υφίσταται στο μέσο της οδού __________   και ακριβώς απέναντι από το φυλάκιο των υπευθύνων ασφαλείας για την είσοδο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, στην περιοχή της __________   . Στον ίδιο τόπο και χρόνο ο 1°ζ των εναγομένων οδηγώντας το με αριθμ. κυκλοφορίας __________    δίκυκλο όχημα, το οποίο ανήκει στην κυριότητά του και είναι ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων ευθύνη στην 2^ των εναγόμενων ασφαλιστική εταιρεία και κατά την στιγμή που εκτελούσε ελιγμούς προκειμένου να ανέλθει και να το σταθμεύσει δίπλα και δεξιά από το δίκυκλο του ενάγοντος, προσέκρουσε πάνω στο όχημα του ενάγοντος και ωθώντας το, ΐ$| έριξε κάτω από την νησίδα και από την αριστερή πλευρά του επΐ τοϊ^ οδοστρώματος της οδού __________   . Αποκλειστικά υπαίτιος για το ατύχημα, είναι ο 1°ζ των εναγόμενων, ο οποίος οδηγούσε με αμέλεια, ήτοι έλλειψη της προσοχής και επιμέλειας που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ως μέσος συνετός οδηγός (άρθρ. 12 § 1 του ΚΟΚ) και δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος του, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς, καθόσον εκτέλεσε ελιγμό στάθμευσης χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να πράξει τούτο κατά τρόπο ακίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού {άρθρα 12 § 1 και 19 του Κ.Ο.Κ.). Αλλωστε, ο 1°? των εναγομένων έχει αποδεχθεί ότι το ένδικο ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητά του, όπως τούτο προκύπτει από την προσκομιζόμενη με επίκληση θετική του δήλωση ατυχήματος (βλ. σχετ. 2). Από την σύγκρουση το δίκυκλο του ενάγοντος υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, για την αποκατάσταση των οποίων έπρεπε να δαπανηθεί το ποσό των 1.130,60 ευρώ, ήτοι ποσό ισόποσο της αξίας του που κατά τον χρόνο του ατυχήματος ανερχόταν στο ποσό των 1.Ί00 ευρώ, γι’ αυτό η επισκευή του θεωρήθηκε ασύμφορη και ο ενάγων ζημιώθηκε το ποσό των 950 ευρώ μετά την αφαίρεση του ποσού των 150 ευρώ στο οποίο, σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που προσκομίζεται, ανερχόταν η αξία των σώστρων (1.100 – 150 = 950), γι’ αυτό και η σχετική ένσταση συνυπολογισμού ζημίας οφέλους που προέβαλαν οι εναγόμενοι πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη. Τέλος εν όψει των συνθηκών που έγινε το ατύχημα, της σύγκρουσης, του είδους των ζημιών, του βαθμού του πταίσματος του 1ου των εναγομένων- οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών εκτός της ασφαλιστικής εταιρίας, το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον ενάγοντα ως χρηματική του ικανοποίηση το ποσόν των 300 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη (αρθρ. 932 ΑΚ), δεκτού γενομένου εν μέρει του σχετικού αιτήματος των εναγομένων.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, να υποχρεωθούν δε οι εναγόμενοι, ενεχόμενοι εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν στον νάγοντα συνολικά το ποσό των 1.250 ευρώ (950 + 300) ευρώ, με το νόμιμο τόκο επιδικίας [βλ. σχετ. ΑΠ 1207/2017) από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 346 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4055/2012, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση για την επιδίκαση της απαίτησης με το χαμηλότερο νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως ζητούν οι εναγόμενοι. Η εις ολόκληρον ευθύνη της 2^ των εναγομένων ασφαλιστικής εταιρείας στηρίζεται στη σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης του ζημιογόνου οχήματος, της οποίας συνομολογεί την ύπαρξη και την έκταση, εφόσον δεν αρνείται ότι το σύνολο των αγωγικών αξιώσεων καλύπτεται από αυτήν (άρθρ. 261 ΚΠολΔ). Ως προς τα ως άνω δε ποσά, η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. Όσον δε αφορά στην ένσταση που παραδεκτά προέβαλαν οι εναγόμενοι, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους στο ακροατήριο, που περιέχεται και στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και νόμιμα λαμβάνεται υπόψη, περί καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής (άρθρ. 281 ΑΚ) τυγχάνει απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, καθόσον από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι προηγήθηκε της άσκησης της αγωγής συμπεριφορά τέτοια του ενάγοντος, από την οποία να συνάγεται ότι δεν θα επιδιώξει την αξίωσή του με την άσκηση της αγωγής, ενώ επίσης, λόγω των προαναφερθεισών περιστάσεων και της υφιστάμενης κατάστασης, δικαιολογείται η άσκηση της κρινόμενης αγωγής, ενόψει και των καλώς νοουμένων ιδίων αυτού συμφερόντων, χωρίς η άσκηση αυτής (αγωγής) να δημιουργεί επαχθείς για τους υπόχρεους εναγομένους επιπτώσεις που υπερβαίνουν τα επιβαλλόμενα από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος όρια. Τέλος, οι εναγόμενοι πρέπει να καταδικαστούν στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος (άρθρο 190 παρ. 1 ΚΠολΔ) μειωμένα όμως, κατά το ποσοστό της εν μέρει ήπας του στη δίκη (αρθρ. 178 παρ. 1 ΚΠολΔ] κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

Για τους λόγους αυτούς

-Δικάζει αντιμολία των διαδίκων.

-Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

-Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250 €), με τον νόμιμο τόκο επιδικίας των ποσών αυτών από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφλησή τους.

-Κηρύσσει την απόφαση, ως προς την αμέσως παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή.

-Καταδικάζει τους εναγόμενους στην εν μέρει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των 250 €.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 27 Φεβρουάριου 2019.

Αθήνα, 27-2-2019

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία