fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Γ.Α.Κ.: 7362/2016

 

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ 11° ΤΡΙΜΕΛΕΣ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 18 Μαρτίου 2019, με δικαστές τους: Αθηνά Κουνινιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Αλεξάνδρα Χατζηθεοδώρου, Ελένη Θεοφανίδου (Εισηγήτρια), Πρωτόδικες Δ.Δ., και γραμματέα τη Μαγδαληνή Δημητρίου, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 10-5- 2016, του _________ ___________ του __________, κατοίκου __________ ____________ (επί της οδού ____________ _____________ αρ._______, __________), ο οποίος παραστάθηκε με την από 15.3.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη,

κατά του ___________ _____________, που εκπροσωπείται α) από τον Προϊστάμενο της ______________________, και β) από τον Προϊστάμενο της ______________________, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε κατά το νόμο

  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, κατά την κατάθεση της οποίας καταβλήθηκε παράβολο ύψους 100,00 ευρώ (βλ. το 1408722 Σειράς Α’ ειδικό έντυπο παράβολου), ζητείται η ακύρωση της τεκμαιρόμενης, λόγω παρόδου απράκτου της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. ,Ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. Α’ 170) προθεσμίας των 120 ημερών, απόρριψης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της τότε ______________________(και ήδη της Ανεξάρτητης Αρχής __________ ___________) της υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ ενδικοφανούς προσφυγής, που ο προσφεύγων υπέβαλε κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. __________________ πράξης της ______. ____________. Με την τελευταία πράξη είχε απορριφθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. _______________ αίτησή του για μεταβολή στο Μητρώο της Φορολογικής Αρχής της ημερομηνίας μεταβίβασης των εταιρικών του μεριδίων και αποχώρησής του από την εταιρία με την επωνυμία “______________________” . Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3403/10.10.2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ., με την οποία απορρίφθηκε ρητώς η ανωτέρω ενδικοφανής προσφυγή.
  2. Επειδή, η συζήτηση της υπόθεσης νομίμως χώρησε παρά την απουσία του καθού Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, όπως τούτο προκύπτει από τα από 5.9.2018 και 13.9.2018 αποδεικτικά επίδοσης των επιμελητών δικαστηρίων Νικολάου Κωσταριά και Στέφανου Παπαδήμα.
  3. Επειδή, στο άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, Φ.Ε.Κ. Α’ 97) ορίζεται ότι: «1. Το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητά του. 2. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η υπόθεση […] υπάγεται στο Συμβούλιο της Επικράτειας […] παραπέμπει το ένδικο βοήθημα […] στο αρμόδιο δικαστήριο. […]».
  4. Επειδή, όπως              έχει             γίνει             παγίως              δεκτό

(Σ.τ.Ε. 834/2010 Ολομ., 330/2018, 2814/2018,1495/2017, 1445/2016, 4603/2 012, 2613-16/2009, κ.α), καθ’ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 63 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 1 και 73 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (π.δ 331/1985, Φ.Ε.Κ. ΑΊ16) και 8 παρ.4 του ν.δ. 4486/1965 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ31), οι οποίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 285 παρ.1 του Κ.Δ.Δ., εξακολουθούν να ισχύουν, φορολογική διαφορά υπαγόμενη στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων γεννάται από ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες είτε επιβάλλεται αμέσως φορολογικό βάρος ή φορολογική κύρωση, είτε κρίνεται αντικείμενο ευθέως συναπτόμενο με συγκεκριμένη φορολογική ή συναφή υποχρέωση συνδεόμενη με φορολογητέα ύλη ατομικώς ορισμένη (ήτοι με την υποχρέωση υποβολής φόρου εισοδήματος συγκεκριμένου έτους), η οποία αμφισβητείται εν όλω ή εν μέρει με την προσφυγή.

  1. Επειδή, στο άρθρο 33 του Ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 91), ορίζεται ότι «1. Το καταστατικό δύναται να περιλαμβάνει διατάξεις περί δικαιώματος των εταίρων όπως εξέλθωσι της εταιρίας, υπό ορισμένας προϋποθέσεις. 2. Πας εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών. Διά της αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται και η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 (…)». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248), «1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: α)… γ) δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους… 2…. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1… του άρθρου αυτού [όπως το τελευταίο αυτό εδάφιο τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3052/2002, Α’ 221]…». Εξάλλου, στο άρθρο 31 του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 154) ορίζεται ότι: «Χορηγείται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στις ενώσεις προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, … καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ενάρξεων, μεταβολών ή διακοπών των δραστηριοτήτων των φορολογουμένων, … ». Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, εκδόθηκε η 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ1102/14.7.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών» (Β’ 1062). Η απόφαση αυτή, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ήτοι πριν από την κατάργησή της με το άρθρο 11 της 1006/31.12.2013 (Β’ 19/2014), όριζε, στο άρθρο 2 («Συνυποβαλλόμενες δηλώσεις») ότι «1. Τα πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής συνυποβάλλουν, με την δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, τις παρακάτω έντυπες δηλώσεις: α) … γ) «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» (Μ8). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων με την αναγραφή των στοιχείων των μελών τους ή των εταίρων τους, του ποσοστού και του είδους συμμετοχής τους, δ) …», στο άρθρο 4 («Λοιπά δικαιολογητικά νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων») ότι «Τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων συνυποβάλλουν κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: Το καταστατικό και το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σύσταση της εταιρείας. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το σχετικό ΦΕΚ, αμέσως μετά την κυκλοφορία του. …», στο άρθρο 5 («Δήλωση μεταβολής εργασιών») ότι «1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή … των μελών ή εταίρων … υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών. … 2. Τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν το έντυπο (M2) … και τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων το έντυπο (M3) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» συμπληρώνοντας αντίστοιχα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Μεταβολή». 3. Με τη δήλωση μεταβολής εργασιών συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας. 4…», το δε άρθρο 8 («Λοιπές ρυθμίσεις») ότι «1. … 3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων είναι η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. … 4. Οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών καθώς και οι συνυποβαλλόμενες δηλώσεις του άρθρου 2 της παρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εις απλούν από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και απέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Σε περίπτωση που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής… 5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αντίστοιχη βεβαίωση … 6. Στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών διαπιστώνεται ότι θίγονται θέματα, η επίλυση των οποίων εξαρτάται από την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, αντιμετωπίζονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στα πλαίσια άσκησης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων. 7. …».
  2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων με την υπ’ αριθ. πρωτ. ____________ αίτησή του προς τη Δ.Ο.Υ. ____________ ζήτησε την αναδρομική μεταβολή στο Μητρώο της Φορολογικής Αρχής του χρόνου μεταβίβασης των εταιρικών του μεριδίων και αποχώρησής του από την εταιρία με την επωνυμία “______________________”. Συγκεκριμένα, ζήτησε να θεωρηθεί ότι ο χρόνος μεταβίβασης των εν λόγω εταιρικών μεριδίων και αποχώρησής του είναι η 22η.4.2008 , οπότε και πράγματι αποχώρησε από την ανωτέρω εταιρία περιορισμένης ευθύνης, και όχι η 24η.4.2014, ήτοι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του υπ’ αριθ. ___________ συμβολαιογραφικού εγγράφου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Α. Κοροβήλα περί μεταβίβασης των εταιρικών αυτών μεριδίων και τροποποίησης του καταστατικού της εν λόγω ε.π.ε. Η αίτησή του αυτή απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24464/15.3.2016 πράξη της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθήνας, κατά της οποίας ο προσφεύγων υπέβαλε στον Προϊστάμενο της Δ.Ε.Δ. της τότε ______________________(και ήδη της Ανεξάρτητης Αρχής _________ _________) την υπ’ αριθ. πρωτ. _____________ενδικοφανή προσφυγή του. Ο δε προσφεύγων κατέθεσε την ίδια ημέρα (στις 10.5.2016) ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας προσφυγή κατά της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής του, ενώ με την υπ’ αριθ. 3403/10.10.2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. απορρίφθηκε τούτη ρητώς.
  3. Επειδή, ενόψει όσων εκτέθηκαν στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, η διαφορά η οποία γεννάται από την προσβολή, εκ μέρους του προσφεύγοντος, της ως άνω απόρριψης από τη φορολογική αρχή της αίτησής του για μεταβολή στο Μητρώο της Φορολογικής Αρχής της ημερομηνίας μεταβίβασης των εταιρικών του μεριδίων και αποχώρησής του από την εταιρία με την επωνυμία “______________________”, είναι ακυρωτική, καθόσον η εν λόγω άρνηση δεν συνάπτεται στενώς και αναγκαίως με σχετική ατομική φορολογική υποχρέωσή του, ούτε συνιστά πράξη καταλογισμού φορολογικών επιβαρύνσεων ή κύρωση για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά διέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, και ειδικότερα τη νομοθεσία περί υποχρέωσης υποβολής στοιχείων (δηλώσεων έναρξης εργασιών, μεταβολής και διακοπής εργασιών) από τα υπόχρεα πρόσωπα. Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη πράξη δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κατ’ άρθρο 63 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ, αλλά σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, βάσει της γενικής ακυρωτικής του αρμοδιότητας και ελλείψει διάταξης περί του αντιθέτου σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος. Συνεπώς, το υπό κρίση ένδικο βοήθημα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ, να παραπεμφθεί, προκειμένου να δικασθεί ως αίτηση ακύρωσης, στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο για την εκδίκαση της ένδικης υπόθεσης. Παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 21.6.2019 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 30-7-2019.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ                                                                           ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ