fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης: 999/2019

 Γενικός αριθμός κατάθεσης αίτησης: 102943/2018
Ειδικός αριθμός κατάθεσης αίτησης: 3934/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Μιχαήλ Φίλιππα, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Αναστασία Καραγγελή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριό του την 3η Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: __________   __________   του __________    και της __________   , με ΑΦΜ __________   , κατοίκου __________   , οδ. __________   αρ. __, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Αγορίτσας Μπούτα, με Α.Μ. 3244 του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-11-2018 αίτησή του, με γενικό αριθμό κατάθεσης 102943/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3934/2018, της οποίας η συζήτηση προσδιορίστηκα για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο, η πληρεξούσια Δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου και τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

  1. Από τις διατάξεις των άρθρων 1511, 1512 και 1514 ΑΚ προκύπτει ότι η γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 1510 του ιδίου Κώδικα, ασκείται από τους γονείς τους από κοινού. Σε περίπτωση που ένας από αυτούς αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια ή κηρυχθεί έκπτωτος της άσκησής της ή δεν είναι σε θέση να την ασκήσει, για λόγους πραγματικούς (αποκλεισμός, φυλάκιση, αιχμαλωσία, μακρόχρονη απουσία στο εξωτερικό) ή νομικούς (δικαστική συμπαράσταση, ανικανότητα για δικαιοπραξία), τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1589 επ. ΑΚ προκύπτει ότι υπό επιτροπεία τελεί ο ανήλικος, του οποίου απεβίωσαν αμφότεροι οι γονείς ή αυτοί δεν είναι σε θέση, για λόγους πραγματικούς ή νομικούς, να ασκήσουν τη γονική του μέριμνα ή αυτή τους έχει αφαιρεθεί, είτε λόγω κακής ασκήσεως της, κατά τη διάταξη του άρθρου 1532 ΑΚ, είτε κατόπιν αίτησής.τους, για σπουδαίο λόγο, κατά τη διάταξη του άρθρου 1535 ΑΚ (βλ. ΜονΠρωτΑΘ 2791/2017 σε Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη, ΕρΝομΑΚ, τεύχος Ε’, έκδ. 2004, άρθρο 1510, αριθ. 16 και 17, άρθρο 1589, αριθ. 1).
  2. Ο αϊτών ιστορεί στην υπό κρίση αίτησή του ότι είναι θείος των ανηλίκων α) __________ __________ του __________   και της __________   , που γεννήθηκε την 9-9- 2002, και β) __________   __________   του __________   και της __________   , που γεννήθηκε την 31-7-2006. Ότι πρόκειται συγκεκριμένα για τέκνα του αδελφού του __________   __________   και της συντρόφου του __________    __________   . Ότι αμφότεροι οι γονείς των τέκνων απεβίωσαν, ο μεν πατέρας τους την 24-3-2006, η δε μητέρα την 12-7-2018. Ζητεί, για τους λόγους αυτούς, να διοριστεί επίτροπος των ανήλικων, διότι τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον των τελευταίων και να διοριστεί εποπτικό συμβούλιο, που να συγκροτείται από τα αναφερόμενα στην αίτηση πρόσωπα. Με το εν λόγω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι αρμόδιο, καθ’ ύλην και κατά τόπον, για την εκδίκασή της, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (739 επ., 740 § 1,796 ΚΠολΔ και 121 ΕισΝΑΚ). Είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1538, 1589, 1590, 1591, 1592,1634 και 1648 του ΑΚ, και πρέπει, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού έχει τηρηθεί η προδικασία του άρθρου 748 § 2 ΚΠολΔ, με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ, την υπ’ αρ. 11756175-11-2018 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Παναγιώτη Νικολόπουλου). ΙΠ, Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα στο ακροατήριο, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου, και όλων των εγγράφων που προσκομίζει και επικαλείται ο αϊτών, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αδελφός του αιτούντος __________   __________    του __________    και της __________    και η σύντροφός του __________   __________   , χήρα __________   __________   , απέκτησαν τέσσερα τέκνα, εκ των οποίων σήμερα δύο είναι ενήλικα, και δύο ακόμα ανήλικα, ήτοι τον __________   __________   , που γεννήθηκε την 16-9-1996, την __________   __________   υ, που γεννήθηκε την 18-9-2000, την __________    __________   που γεννήθηκε την 9-9-2002 και την __________   __________   υ, που γεννήθηκε την 31-7-2006. Τα τέκνα αυτά αναγνώρισε εκούσια ο __________   __________    με τις υπ’ αρ. 20.788/1997, 23.685/2001, 24.682/2002, και 26.926/2006 πράξεις της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γλέζου, αντίστοιχα. Ο ως άνω πατέρας των τέκνων απεβίωσε την 24-3-2006 (βλ. την υπ! αρ. 63, τ. Ξ, έτους 2006 ληξιαρχική πράξη Θανάτου του Ληξιάρχου Βούλας). Έκτοτε την μέριμνα των τέκνων είχε μόνη η μητέρα τους, η οποία όμως απεβίωσε την 12-7-2018 (βλ. το υπ’ αρ. πρωτ. 1801/2018 απόσπασμα της υπ’ αρ. 167/3/2018 ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιάρχου Βάρης — Βούλας — Βουλιαγμένης). Έκτοτε άπαντα τα τέσσερα τέκνα, ανήλικα και ενήλικα, εξακολουθούν να διαμένουν στην οικία της μητέρας, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την οικία του αιτούντος θείου τους. Ο αϊτών διαμένει εκεί με τη σύζυγό του, αφού τα δικά του τέκνα είναι προ πολλών ετών ενήλικα, και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. Διανύει το 56° έτος της ηλικίας του, είναι υγιής, διαθέτει το απαιτούμενο ήθος και την προσήκουσα ψυχοπνευματική συγκρότηση και ωριμότητα, έχει πλήρη συναίσθηση των ευθυνών του και εκδήλωσε έμπρακτα μέχρι σήμερα το ανιδιοτελές ενδιαφέρον του για την επιμέλεια του προσώπου και την προστασία της περιουσίας των ανηλίκων ανιψιών του, ζητώντας να διοριστεί ως προσωρινός επίτροπος προκειμένου να αποποιηθούν την κληρονομιά της μητέρας τους, η οποία κατέλιπε χρέη. Συνακόλουθα, εφόσον κατά τις διατάξεις των άρθρων 1592 και 1595 ΑΚ, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που πρέπει να προτιμηθεί, αφού τα δύο ενήλικα αδέλφια των ανηλίκων βρίσκονται στην ίδια σειρά προτεραιότητας με το θείο τους, ο οποίος έχει επιπλέον το πλεονέκτημα της πείρας ζωής και καλύτερης κατάρτισης εκκίνησε να εργάζεται, η δε δεύτερη είναι φοιτήτρια), και δεν συντρέχει λόγοι αποκλεισμού, ο αϊτών εκτιμάται ως ο πλέον κατάλληλος να αναλάβει προς το συμφέρον των δύο ανηλίκων τα καθήκοντα του επιτρόπου αυτών. Επιπλέον πρέπει να διοριστεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο, ως μέλη του οποίου ορίζονται 1) τον μεγαλύτερο αδελφό των ανηλίκων __________   __________   , 2) την έτερη αδελφή αυτών __________   __________, και 3) τον __________   __________   του __________   και της __________   , οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε οιοδήποτε κώλυμα και παρέχουν τις εγγυήσεις ότι θα εκτελέσουν υπεύθυνα και με επιμέλεια τα καθήκοντα του λειτουργήματος που τους ανατίθεται, να οριστεί δε ως πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου ο πρώτος εξ αυτών. Σημειώνεται, ότι το Δικαστήριο προχώρησε στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του άρθρου 1593 ΑΚ, η οποία δεν υπεβλήθη καίτοι η αίτηση επιδόθηκε εμπρόθεσμα στην Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων ως αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Αλλωστε, αν η ως άνω έκθεση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς αυτήν, η οποία δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά συνεκτιμάται, με συνέπεια η παράλειψη προσαγωγής της να μην δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης (άρθρο 19 § 5 Ν.2521/1997). Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη στην ουσία της, να τεθούν υπό επιτροπεία οι ανήλικες και να διοριστεί επίτροπος αυτών ο αϊτών και μέλη του εποπτικού συμβουλίου τα προτεινόμενα πρόσωπα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί, κατ’ άρθρο 1598 ΑΚ, η Γραμματέας του Δικαστηρίου αυτού αφενός μεν να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, αφετέρου δε να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας στα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΘΕΤΕΙ υπό επιτροπεία τις ανήλικες α) __________    __________   του __________   __________   και της __________    __________   , που γεννήθηκε την 9-9-2002, άνευ δελτίου Α.Τ., και β) την __________   __________   και  της __________    __________   , που γεννήθηκε την 31-7-2006, ανευ δελτίου Α.Τ.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ επίτροπο των ως άνω ανηλίκων των αιτούντα __________   __________    του __________    και της __________   , με ΑΦΜ __________   , κάτοικο __________   , οδ. __________   αρ. __.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ τριμελές εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους: 1) __________   __________    του __________   __________   και της __________    __________   , κατοίκου __________   , οδ. __________   αρ. __, 2) την __________   __________   του __________   __________   και της __________    __________   , κατοίκου ομοίως, και 3) τον __________   __________   του __________   και της __________   , κατοίκου ομοίως, με πρόεδρο τον πρώτο αυτών.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού αυτής της αποφάσεως, στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επίδοση της απόφασης αυτής με επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου στον ως άνω ορισθέντα ειδικό επίτροπο, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία (Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς να παρευρίσκεται η αιτούσα και η πληρεξούσια Δικηγόρος της. στις 11/4/2019

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ