fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Αριθμός Απόφασης 2389/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Νικόλαο Τσιρώνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Απριλίου του 2019 για να δικάσει την υπόθεση :

Της αιτούσας : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ __________    ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «__________   » που εδρεύει στην __________   , [__________   ] και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ __________   ), η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Σταυρούλα Θεοδωρακοπούλου [AM ΔΣΑ 20054],

Της καθ’ ης η αίτηση : Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « __________    ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (πρώην __________   ), που εδρεύει στην __________   , οδό __________   , αριθμ. ___ και εκπροσωπείται νόμιμα [ΑΦΜ __________   ], η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη [AM ΔΣΠ 2517],

Η αιτούσα, ζητεί, να γίνει δεκτή η από 3/3/2019 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης 31151/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου3941/2019, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι, δυνάμει της με αριθμό 1.178/6-3-2018 κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, Δημητρίου Μεταξά προέβη στην αναγκαστική κατάσχεση του περιγραφόμενου στην αίτηση ακινήτου της καθ’ ης, που βρίσκεται στο Δήμο __________    Αττικής, με εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς του, το ποσό των 2.356.153 ευρώ και μετά από διόρθωση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8684/2018 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, το ποσό των 5.700.000 ευρώ, ως προς την αξία και την τιμή πρώτης προσφοράς αντίστοιχα. Ότι η διενέργεια του πλειστηριασμού στις 16/10/2018 και στις 19-12-2018, ματαιώθηκε λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών. Η αιτούσα, επικαλούμενη ότι αιτία των παραπάνω διαδοχικών ματαιώσεων είναι το μεγάλο ύψος της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου και της τιμής πρώτης προσφοράς του, καθόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ζητεί να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών, με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς του, ανερχόμενη στο ποσό των 2.113.388 ευρώ και να καταδικαστεί η καθ’ ης η αίτηση στη δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση, παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αυτού, που είναι αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι επαρκώς ορισμένη παρά τα όσα ισχυρίζεται περί του αντιθέτου η καθ’ ης και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933 παρ. 1 και 3 και 966 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το ν. 4335/2015 και το ν. 4512/2018 και η διάταξη του άρθρου 966 παρ.2 ΚΠολΔ και μετά την εκ νέου τροποποίησή της με το άρθρο 23 ν. 4549/14-6-2018. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων των διαδίκων, που νομότυπα εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Με την ως άνω υπ’ αριθμ. 1178/6-3-2018 κατασχετήρια έκθεση η αιτούσα κατέσχεσε ένα οικόπεδο, της καθ’ ης, με όλα τα συστατικά, μέρη, παραρτήματα και παρακολουθήματά του εν γένει, και μετά του επ’ αυτού πολυωρόφου κτιριακού συγκροτήματος, εκτάσεως του οικοπέδου (3.246,49 τ.μ.) ή όσης επί πλέον εκτάσεως και αν είναι, κείμενο εκτός σχεδίου πόλεως, εντός όμως ζώνης του Δήμου __________   , της Δημοτικής Ενότητας __________   , της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «__________   ή __________   ή __________   ή __________   » και επί της παρόδου της οδού __________    αριθ. 17. Το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται στο από Δεκεμβρίου 1976 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αναστασίου Καραμπούλα, το οποίο είναι προσαρτημένο στο υπ’ αριθ. 39.304/1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά και με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η, συνορεύεται κατά τον τίτλο κτήσεως ανατολικά με ιδιοκτησία __________   __________    σε πλευρά Δ.Ε. (41,60μ), δυτικά με ιδιοκτησία __________   __________   σε πλευρά Β,Γ, (40,70μ.), αρκτικά με εργοστάσιο ιδιοκτησίας αγνώστων επί πλευράς Γ,Δ, (82,80μ.) και νότια εν μέρει με ιδιοκτησία ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «__________   Α.Ε», επί πλευράς Β,Ζ, (68,70μ) και εν μέρει με ιδιοκτησία __________   __________    επί πλευράς Ε.Ζ, ιδίου σχεδιαγράμματος (8μ). Το ανωτέρω οικόπεδο (αγρός κατά τους προηγούμενους τίτλους κτήσεως) στερείται προσόψεως επί οδού (τυφλό) πλην όμως συνεστήθησαν υπέρ αυτού δύο δουλείες διόδου, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. Στο ανωτέρω οικόπεδο έχει ανεγερθεί κτιριακό συγκρότημα, δυνάμει της υπ αριθ. 7904/1979 οικοδομικής αδείας της Διευθύνσεως Πολεοδομίας του Δυτικού Διαμερίσματος Νομαρχίας Αττικής, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας βάσει του από 23.10.1928 Δ/τος ΦΕΚ 231/4.11.1928 για τη διαρκή εξυπηρέτηση βιομηχανικής επιχείρησης, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελούμενο όπως φαίνεται και από τα σχεδιαγράμματα του αρχιτέκτονα Γεωργίου Ρωμανού, από: α) υπόγειο 1, εμβαδού 1.694,88 τ.μ., β) υπόγειο 2 εμβαδού τ.μ., γ) ισόγειο εμβαδού 1.694,88 τ.μ., δ) πατάρι του ισογείου ορόφου εμβαδού κατά τους τίτλους κτήσης 1.000τ.μ και σύμφωνα με την 1295/15 απόφαση του Μ.Π.ΑΘ. 1224,88 τ.μ., ε) πρώτο όροφο εμβαδού τ.μ., και στ) δώμα εμβαδού 35 τ.μ.. Υπέρ του ανωτέρω ακινήτου έχουν συσταθεί πραγματικές δουλείες, εις βάρος παρακείμενου αγρού ιδιοκτησίας, κατά τη σύσταση των ανωτέρω δουλειών, της εταιρείας «__________ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών Ειδών», επιφάνειας 7.157,09 τ.μ ή όσης επί πλέον εκτάσεως είναι, ευρισκομένου στην ίδια ως άνω θέση με το δεσπόζον ακίνητο, εμφαινομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά ψηφία ΑΒΖΗΘΙΚΛΑ στο από Δεκεμβρίου 1976 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αναστασίου Καραμπούλα, το συνημμένο στο υπ’ αριθ. 39.304 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωσταντίνου Αφαρά, συνορευόμενο Ανατολικά εν μέρει με ιδιοκτησία __________   __________    επί πλευράς του άνω σχεδιαγράμματος ΖΗ μέτρων 62.90 και εν μέρει με ιδιοκτησία __________   __________    και αγνώστου επί πλευράς ΗΘ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 25,30, Δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία της __________   επί πλευράς ΚΙ του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 25,20 και εν μέρει με οδό ανώνυμη άγουσα στην __________   επί προσόψεως ΑΛ ίδιου σχεδιαγράμματος μέτρων 53,10, Αρκτικώς εν μέρει με το ανωτέρω περιγραφόμενο δεσπόζον ακίνητο επί πλευράς ΒΖ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 68,70 και εν μέρει με ιδιοκτησία __________   __________   επί πλευράς ΑΒ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 46,90 και Μεσημβρινώς εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς ΙΘ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 25,70 και εν μέρει με ιδιοκτησία __________   επί πλευράς ΑΚ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 79,30 και δη : Α) Δυνάμει του υπ’ αριθ. 42.121/1977 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου __________   , στον τόμο 203, με αριθμό 41, συνεστήθη πραγματική δουλεία διόδου, επί τμήματος του ανωτέρω δουλεύοντος ακινήτου, εμφαινομένου στο ίδιο ως άνω συνημμένο στο υπ’ αριθ. 39.304 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, υπό τα μικρά αλφάβητικά ψηφία α β γ δ ε α εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήντα οκτώ και 30/00 (398,30) και συνορευόμενο Ανατολικώς με το δουλεύοντα αγρό επί πλευράς γ δ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων επτά (7), Δυτικώς με οδό άγουσα στην __________   επί προσόψεως α ε του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων επτά (7), Αρκτικώς εν μέρει με ιδιοκτησία __________   __________   επί πλευράς α β του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων σαράντα έξι και 90/00 (46,90) και εν μέρει με τον δεσπόζοντα αγρό επί πλευράς β γ του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων δέκα (10) και Μεσημβρινώς με τον δουλεύοντα αγρό επί πλευράς ε δ του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων πενήντα έξι και 90/00 (56,90) και Β) Δυνάμει του υπ’ αριθ. 60.041/1988 του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου __________   , στον τόμο 334, με αριθμό 22, συνεστήθη πραγματική δουλεία διόδου και κατασκευής απορροφητικού βόθρου, επί τμήματος του ανωτέρω δουλεύοντος ακινήτου, εμφαινομένου στο σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Παπαβασιλείου, που προσαρτάται στο υπ’αριθ. 60.041/1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, υπό τα αλφαβητικά ψηφία ε δ γ Ζ η ζ ε εκτάσεως του τμήματος αυτού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν έντεκα (1.111) και συνορευομένου Ανατολικώς σε πλευρά η Ζ μέτρων δεκατριών και 10/00 (13,10) με ιδιοκτησία __________   __________   , Δυτικά εν μέρει σε πλευρά γ δ μέτρων επτά (7) με δίοδο (πραγματική δουλεία που συνεστήθη υπέρ του δεσπόζοντος με το υπ’ αριθ. 42.121/1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά) και εν μέρει σε πρόσωπο μέτρων έξι και 10/00 (6,10) πλευρά ε ζ με την οδό __________   , Βόρεια σε πλευρά ε δ με την άνω συνεστημένη δίοδο και γ Ζ με ιδιοκτησία δεσπόζοντος και Νότια με τον δουλεύοντα αγρό σε πλευρά ζ η μέτρων εκατόν δεκαέξι και 20/00 (116,20). Το ανωτέρω ακίνητο φέρει ΚΑΕΚ 050117805005/0/0. Στην έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή-εταιρείας με την επωνυμία «__________   » (Α.Μ ΥΠ.ΟΙΚ.6) που εκδόθηκε κατόπιν αντολής του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Μεταξά για την επιβολή της κατάσχεσης, αναφέρονται τα εξής : Πρόκειται για οικόπεδο που δεν διαθέτει απ’ ευθείας πρόσωπο στην οδό __________   , αλλά έχει πρόσβαση μέσω δουλείας από την οδό __________    (η οποία ονομάζεται πάροδος __________   ), όπως προκύπτει από την αυτοψία μας και τα στοιχεία που είχαμε στην διάθεση μας. Σύμφωνα με αντίγραφο αποσπάσματος ρυμοτομικού που ισχύει για την περιοχή το οικόπεδο θα μετατραπεί σε γωνιακό με πρόσωπο σε Ανώνυμη οδό (συνέχεια της παρόδου __________   ) στο νότιο όριο του οικοπέδου και στην οδό __________   η οποία θα διανοιχτεί και θα περάσει από το ανατολικό όριο του οικοπέδου. Το οικόπεδο, βάσει του αποσπάσματος ρυμοτομικού, βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 801Α που σχηματίζεται από τους δρόμους: Ανώνυμη οδός (Πάροδος __________   ) -__________    – __________   – __________   . Η επιφάνεια του οικοπέδου μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής πιθανόν να μεταβληθεί. Δεν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τελική του επιφάνεια. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, το οικόπεδο οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα οι οποίες δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Εφόσον κυρωθεί η πράξη εφαρμογής θα καταρτιστεί ο αντίστοιχος Πίνακας Πράξης Εφαρμογής όπου θα αναφέρονται οι τυχόν επιφάνειες που ρυμοτομούνται και οι αντίστοιχες εισφορές σε γη και χρήμα. Από την αρχική έκθεση εκτίμησης με αριθμό 70828 προκύπτουν οι ακόλουθοι υπολογισμοί : Για τον υπολογισμό της θεωρητικής εισφοράς σε γη, με την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτει άλλη ιδιοκτησία ο πιστούχος στην ίδια περιοχή, βάσει της εγκυκλίου 30/5-3-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία η υποχρεωτική θεωρητική εισφορά σε γη ισούται με 1.253,25μ2 -80τμ (αφαιρείται το τμήμα που ρυμοτομείται), η οποία πιθανότατα λόγω θέσης του οικοπέδου και του κτηρίου θα μετατραπεί σε χρήμα, ήτοι ~ 120.000 € (Λαμβάνοντας υπόψη μας ως τιμή μονάδας για την εισφορά η αντικειμενική αξία του οικοπέδου 102,00€/τμ). Η θεωρητική εισφορά σε χρήμα υπολογίσθηκε βάσει της εγκυκλίου 31/5-3-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, ανέρχεται σε ~ 575€/τμ, ήτοι ~ 60.000 € (Λαμβάνοντας υπόψη μας ως τιμή μονάδας για τον υπολογισμό της εισφοράς η αντικειμενική αξία του οικοπέδου 102,00€/τμ). Άρα προκύπτει συνολική εισφορά 180.000 € με επιφύλαξη αφού θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Εξάλλου, βάσει στοιχείων που προκύπτουν από τις προηγούμενες εκθέσεις εκτίμησης σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στη με ημερομηνία 18-01-18 αίτηση εντολής εκτίμησης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Σ. Μεταξά, το υπό εκτίμηση ακίνητο αφορά ένα 3όροφο επαγγελματικό κτίριο με δύο υπόγεια και δώμα. Το εν λόγω κτίριο αποτελείται (βάσει προηγούμενων εκθέσεων εκτίμησης και επανεκτίμησης) από τα ακόλουθα επίπεδα : Β’ υπόγειο (βάσει αδείας «Κάτοψη Υπογείου 1») : Επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη στάθμη του 2ου υπογείου κάτω από τη στάθμη του ισογείου, το οποίο στα σχέδια της οικ. άδειας φαίνεται ως «Κάτοψη Υπογείου 1» και έτσι περιγράφεται και στην περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Σύμφωνα με τον τίτλο η επιφάνεια είναι τ.μ. Σύμφωνα με το σχέδιο «Κάτοψη Υπογείου 1» της οικοδομικής άδειας αποτελείται από : ενιαίο χώρο, λεβητοστάσιο, 2 κλιμακοστάσια, 3 ASC (ο ένας εμπορευμάτων), 2 μηχανοστάσια ASC και 1 W.C. με προθάλαμο. Από το Διάγραμμα Κάλυψης θεωρείται ότι η επιφάνεια ταυτίζεται με την κάλυψη άρα είναι 1.694,88 τ.μ. Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση αυτοψίας, το Β’ υπόγειο αποτελείται από αποθηκευτικό χώρο και χώρο στάθμευσης. Παρέχεται πρόσβαση διαμέσου ράμπας από το επίπεδο του ισογείου προς τα δύο υπόγεια. Διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο και φωτισμό και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του απαραίτητου εξοπλισμού του ακινήτου (μηχ/σιο, λεβητοστάσιο). Στην Κάτοψη της οικοδομικής άδειας δεν φαίνεται η ράμπα. Α’ υπόγειο (βάσει αδείας «Κάτοψη Υπογείου 2») : Επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη στάθμη του 1 ου υπογείου κάτω από τη στάθμη του ισογείου, το οποίο στα σχέδια της οικ. άδειας φαίνεται ως «Κάτοψη Υπογείου 2» και έτσι περιγράφεται και στην περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Σύμφωνα με τον τίτλο η επιφάνεια είναι 1.694,88 τ.μ. Σύμφωνα με το σχέδιο «Κάτοψη Υπογείου 2» της οικοδομικής άδειας αποτελείται από : ενιαίο χώρο, 2 κλιμακοστάσια με προθάλαμο, 3 ASC (ο ένας εμπορευμάτων) και 2 W.C. με προθάλαμο. Από το Διάγραμμα Κάλυψης θεωρείται ότι η επιφάνεια ταυτίζεται με την κάλυψη άρα είναι 1.694,88 τ.μ. Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση αυτοψίας, το Α’ υπόγειο αποτελείται από αποθηκευτικό και γραφειακό χώρο. Παρέχεται πρόσβαση διαμέσου ράμπας. Διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο και φωτισμό, χωρίσματα, ενώ λόγω κλίσης του εδάφους διαθέτει και φυσικό φωτισμό από ανοίγματα. Στην Κάτοψη της οικοδομικής άδειας δεν φαίνεται η ράμπα. Ισόγειο: Σύμφωνα με τον τίτλο η επιφάνεια είναι 1.694,88 τ.μ. Σύμφωνα με το σχέδιο «Κάτοψη Ισογείου» της οικοδομικής άδειας αποτελείται από : ενιαίο χώρο, εστιατόριο, διάδρομο, 2 χώρους αποδυτηρίων με W.C και ντούς, 2 κλιμακοστάσια, 3 ASC (ο ένας εμπορευμάτων) και θυρωρείο. Σύμφωνα με το Διάγραμμα Κάλυψης της οικοδομικής άδειας η επιφάνεια του Ισογείου είναι 1.694.88 τ.μ. Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση αυτοψίας το Ισόγειο αποτελείται από γραφειακό χώρο και χώρο καταστήματος. Διαθέτει πλάκες γρανίτη, ενώ υπάρχει φωτισμός και κλιματισμός σε όλους τους χώρους. Επομένως πιθανώς να υπάρχει αλλαγή χρήσης από βιομηχανικό χώρο σε γραφεία και κατάστημα. Πατάρι (όροφος): Σύμφωνα με τον τίτλο η επιφάνεια είναι 1.000,00 τ.μ. Σύμφωνα με το σχέδιο «Κάτοψη Παταριού» της οικοδομικής άδειας αποτελείται από : εστιατόριο, διάδρομο, 2 χώρους αποδυτηρίων με W.C., λογιστήριο, αίθουσα αναμονής, χώρο διεύθυνσης – έκθεσης, 3 W.C. με προθάλαμο, 2 κλιμακοστάσια, 3 ASC. Στο Διάγραμμα Κάλυψης πιθανολογείται το πατάρι να υπολογίζεται εντός συντελεστή δόμησης με επιφάνεια 1.694,88 τ.μ., σαν να πρόκειται για πλήρη όροφο. Στο σχέδιο της κάτοψης και στο σχέδιο της τομής φαίνεται να υπάρχει ένα κενό στο μέσο της κάτοψης. Αν υπολογιστεί γραφικά η επιφάνεια από την κάτοψη προκύπτει να είναι: 1.694,88 τ.μ. – 23,00×22,00 = 1.190 τ.μ. περίπου. Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση αυτοψίας αποτελείται από χώρο επίδειξης, γραφειακό χώρο, ενώ τμήμα του είναι διαμορφωμένο σε κατοικία. Διαθέτει πλάκες γρανίτη, ενώ υπάρχει φωτισμός και κλιματισμός σε όλους τους χώρους. Από την αρχική έκθεση εκτίμησης (με αριθμό 70828) προκύπτει ότι η επιφάνεια του παταριού βάσει αποτύπωσης 2006 είναι 1.224,88 τ.μ. άρα παρατηρείται επέκταση κατά 34,88 τ.μ. σε σχέση με την κάτοψη της οικ. άδειας. Επίσης φαίνεται να υπάρχει αλλαγή χρήσης τμήματος του παταριού σε κατοικία. Α’ όροφος: Σύμφωνα με τον τίτλο η επιφάνεια είναι 1.694,88 τ.μ. Σύμφωνα με το σχέδιο «Κάτοψη Α’ ορόφου» της οικοδομικής άδειας αποτελείται από: εστιατόριο, διάδρομο, 2 χώρους αποδυτηρίων με W.C., ενιαία αίθουσα , 2 κλιμακοστάσια, 3 ASC (ο ένας εμπορευμάτων). Σύμφωνα με το Διάγραμμα Κάλυψης της οικοδομικής άδειας η επιφάνεια του Α’ ορόφου είναι 1.694.88 τ.μ. Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση αυτοψίας αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα. Δώμα: Σύμφωνα με το Διάγραμμα Κάλυψης προβλέπεται από την οικοδομική άδεια χώρος στο Δώμα επιφάνειας 49,86 τ.μ. (Δεν υπάρχει σχέδιο κάτοψης δώματος). Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση αυτοψίας το Δώμα αποτελείται από έναν αποθηκευτικό χώρο. Βάσει τεχνικού ελέγχου η υφιστάμενη επιφάνεια είναι 35,00τ.μ. Από τον έλεγχο του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας 7904/1979, προκύπτει ότι : Η υπάρχουσα δόμηση ανέρχεται στα 5.084,64μ2 (1.694,88*3) < μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση να ανέρχεται στα 7.791,60μ2. Η υπάρχουσα κάλυψη ανέρχεται στα 1.694,88μ2 < μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη να ανέρχεται στα 2.597,20μ2. Οι παραπάνω επιφάνειες δόμησης και κάλυψης είναι πολύ μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες που ισχύουν σήμερα στην περιοχή βάσει του ΦΕΚ 1049Δ/1995. Στον από 18-01-2014 τεχνικό έλεγχο του ακινήτου είχαν επισημανθεί τα ακόλουθα: 1. Κατασκευή ραμπών προς τα 2 υπόγεια που δεν φαίνονται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας. 2. Αλλαγή χρήσης τμήματος υπογείου 2 σε γραφειακούς χώρους. 3. Αλλαγή χρήσης Ισογείου από βιομηχανικό χώρο σε κατάστημα. 4. Επέκταση παταριού επιφάνειας 34,88 τ.μ. 5. Αλλαγή χρήσης τμήματος του παταριού σε κατοικία. Σχετικά με τα πολεοδομικά θέματα υπάρχουν τα παρακάτω: 6. Όπως προκύπτει από την αρχική έκθεση εκτίμησης (με αριθμό 70828) αλλά και βάσει του αποσπάσματος ρυμοτομικού που προμηθευτήκαμε από το τμήμα τοπογραφικού της υπηρεσίας δόμησης __________    γίνεται αντιληπτό ότι προβλέπεται η ρυμοτόμηση ενός τμήματος του οικοπέδου και ένα μικρό τμήμα του κτιρίου θα βρίσκεται εντός της πρασιάς που δημιουργείται μετά την διάνοιξη της οδού Πέτρας. Σημειώνεται ότι με την α/α 955057 Δήλωση ένταξης στο Ν.4014/2011, έχουν συμπεριληφθεί η αλλαγή χρήσης επιφάνειας 93,50τμ και μία πολεοδομική παράβαση, για κατασκευή ράμπας μεταξύ α’ και β’ υπογείου, την προσθήκη μεταλλικού υπόστεγου στο δώμα καθώς και τροποποιήσεις στην εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται σε αυτή. Από το εν λόγω ακίνητο από την τελική εμπορική αξία του ακινήτου, πρέπει να αφαιρεθούν κόστη τακτοποίησης 10.000€, όπως αυτά προκύπτουν α) ως υπόλοιπο από την υπάρχουσα ένταξη με τον Ν. 4014/11 β) 2.000€ για τα επιπλέον 34,88τ.μ που αναφέρονται στην αρχική έκθεση. Η ως άνω εκτίμηση ολοκληρώνεται με την παραδοχή ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες να καθιστούν αδύνατη τη μεταβίβασή του, ή εάν υπάρχουν θεωρείται ότι μπορούν να τακτοποιηθούν με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4495/17) ή να αττοκατασταθούν. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην καθ ης με αγορά, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό που διενεργήθηκε σε βάρος της εταιρείας «__________   – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθ. 4.181/2000 περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως της συμβολαιογράφου Λαυρίου Φωτεινής Τριγάζη, νομίμως αναπληρωθείσης από την συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Ρακοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου __________   , στον τόμο 559, με αριθμό 58, σε συνδυασμό α) με το υπ’ αριθ. 42121/1977 συμβόλαιο συστάσεως δουλείας του συμβολαιογράφου Πειραιώς Κων/νου Αφαρά που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου __________   , στον τόμο 203, με αριθμό 41 και β) με το υπ’ αριθ. 60041/1988 συμβόλαιο συστάσεως δουλείας του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου __________    στον τόμο 334, με αριθμό 22. Δυνάμει της ως άνω προαναφερθείσας κατασχετήριας έκθεσης, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 1.182/13-3-2018 απόσπασμα Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας, του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημητρίου Σ. Μεταξά, ο πλειστηριασμός του επίδικου ακινήτου ορίστηκε να γίνει την 10-10-2018 με ηλεκτρονικά μέσα και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.356.153,00 ευρώ [ήτοι η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται κατά την κατάσχεση (αρθρ. 995 παρ. 1, εδ. 4 του Κ.ΠΟΛ.Δ)]. Κατά την ημερομηνία αυτή ο πλειστηριασμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη προσέλευσης πλειοδοτών, συνταχθείσης σχετικώς προς τούτο της υπ’ αριθμ. 13.570/10-10-2018 πράξης της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Αναστασίας – Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου. Ακολούθως, χορηγήθηκε νέα εντολή από την πληρεξούσια δικηγόρο της τράπεζας για συνέχιση του πλειστηριασμού, για την οποία συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 13638/22-11-2018 πράξη της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Αναστασίας – Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου, με την οποία ορίστηκε ημέρα για τη διενέργεια του πλειστηριασμού των άνω ακινήτων η 19-12-2018, με ηλεκτρονικά μέσα. Ενόψει του νέου αυτού πλειστηριασμού η καθής άσκησε την από 27-11-2018 (αριθ. κατάθ. 111414/12533/27-11-2018) ανακοπή κατ’ άρθρο 954 ΚΠολΔ επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 8684/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή και όρισε την αξία του κατασχεθέντος ακινήτου και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτού στο ποσό των 5.700.000,00 ευρώ. Κατόπιν αυτού ο πλειστηριασμός της 19-12-2018 που ορίστηκε να γίνει με την τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στο ποσό των 5.700.000,00 ευρώ δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη προσελεύσεως πλειοδοτών, συνταχθείσης προς τούτο της υπ’ αριθμ. 13.676/19-12-2018 πράξης της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Αναστασίας – Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου. Κατόπιν των δυο άγονων πλειστηριασμών ζητήθηκε από την τράπεζα νέα εκτίμηση του κατασχεθέντος ακινήτου, εκδοθείσης σχετικώς της από Ιανουάριου 2019 έκθεσης εκτίμησης αγοραίας αξίας της __________   Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ, δια της οποίας ορίστηκε η εμπορική αξία του προς πλειστηριασμό ακινήτου στο ποσό των 2.113.388 ευρώ. Συνεκτιμώντας και τα όσα περιλαμβάνονται στις προσκομιζόμενες από την καθ’ ης εκτιμητικές εκθέσεις, ανεξαρτήτως της διαφορετικής μεθόδου [υπολογισμού του κόστους αντικατάστασης] που χρησιμοποιούν οι συντάξαντες αυτές εκτιμητές, ως προς τον προσδιορισμό της αξίας του επίδικου ακινήτου και συνακόλουθα και της τιμής πρώτης προσφοράς αυτού και δεδομένου, ότι το ακίνητο αυτό κατά κοινή παραδοχή απευθύνεται σε ειδικό επενδυτικό κοινό, ως ειδικού σκοπού, το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι το ποσό το οποίο ορίσθηκε ως τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου ήταν υψηλό, με βάση τις σημερινές συνθήκες στην αγορά ακινήτων, γεγονός που συντέλεσε στη ματαίωση των προηγούμενων δύο πλειστηριασμών και θα πρέπει να μειωθεί στο ποσό των 5.000.000 ευρώ, προκειμένου να μην αποτραπούν μεν οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες, να μην απαξιωθεί, όμως, ταυτόχρονα, το ακίνητο.

Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της παρούσας απόφασης στην υπάλληλο του πλειστηριασμού, με μειωμένη, όμως, τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία, πρέπει να οριστεί στο ποσό των πέντε εκατομυρίων 5.000.000 ευρώ. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να διαταχθούν τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας και να καταδικαστεί η καθ’ ης η αίτηση στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, Λόγω της εν μέρει ήττας της στη δίκη [άρθρο 178 ΚττολΔ] και της υποβολής σχετικού αιτήματος, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  • Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
  • Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
  • Διατάσσει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού του ακινήτου που περιγράφεται στο σκεπτικό, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της παρούσας απόφασης στην ορισθείσα πιστοποιημένη υπάλληλο του πλειστηριασμού, συμβολαιογράφο Αθηνών, Αναστασία Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου.
  • Καθορίζει την τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €).
  • Καταδικάζει την καθ’ ης η αίτηση στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου του έτους 2019 στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση με απόντες τις διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία