fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Αριθμός Απόφασης 2433/2019
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Φωτεινή Μπέκου, Πρωτόδικη, η οποία ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από την Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9-11-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α. Της ενάγουσας: __________    __________    του __________    και της __________   , κατοίκου __________   , οδός __________    αριθμ. __, με ΑΦΜ __________   , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Του εναγομένου: __________   __________   του __________   και της __________   , κατοίκου __________   , οδός __________    αριθμ. __, με ΑΦΜ __________   , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Κορκόβελου.

Β. Του ενάγοντος: __________   __________   του __________   , κατοίκου __________   , οδός __________    αριθμ. __, με ΑΦΜ __________   , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Κορκόβελου.

Της εναγομένης: __________    __________    του __________   , κατοίκου __________   , οδός __________    αριθμ. __, με ΑΦΜ __________   , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Η ενάγουσα της υπό εδώ στοιχ. Α αγωγής ζητεί να γίνει δεκτή η εν λόγω από 22-11-2017 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 12497/2017 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 6190/2017, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 9-3-2018 και κατόπιν αναβολής για την ανωτέρω αναφερόμενη δικάσιμο, γράφηκε δε στο πινάκιο.

Ο ενάγων της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής ζητεί να γίνει δεκτή η εν λόγω από 22-6-2018 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 7086/2018 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 3114/2018. προσδιορίστηκε για την ανωτέρω αναφερόμενη δικάσιμο και γράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στις κατατεθείσες προτάσεις.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

  1. Εισάγονται για συζήτηση: Α) η από 22-11-2017 αγωγή διαζυγίου της __________  __________    του __________    κατά του __________   __________   του __________   και Β) η από 22-6-2018 αντίθετη αγωγή διαζυγίου, την οποία άσκησε ο ως άνω __________   __________   του __________   κατά της ως άνω __________    __________    του __________   . Οι αγωγές αυτές πρέπει να συνεκδικαστούν αφού υπάγονται στην ίδια ειδική διαδικασία των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ (διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) και, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 591 παρ. 1 του ίδιου κώδικα).
  2. Η ενάγουσα της υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγής, όπως το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο τούτο, ζητεί να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο σύζυγό της διότι, από λόγο που αφορά στο πρόσωπο του τελευταίου και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο αγωγικό δικόγραφο, ένεκα της εκ μέρους του σύναψης εξωσυζυγικών σχέσεων, της εν γένει επιθετικής – σχετιζόμενης και με τη συστηματική εκ μέρους του κατανάλωση αλκοόλ- απέναντι σε αυτή συμπεριφοράς του, της αδιαφορίας του απέναντι στην ίδια και στα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και της εν τέλει αποχώρησής του από την συζυγική οικία, οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης (τους) είναι πλέον αφόρητη για την ίδια, ενώ, σε κάθε περίπτωση, για το λόγο ότι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση επί δύο και πλέον έτη.Επίσης, ζητεί να καταδικαστεί ο αντίδικός της στην καταβολή των εν γένει δικαστικών εξόδων της. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή, με την οποία φέρεται προς δικαστική διάγνωση γαμική διαφορά, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 17 παρ. 1, 22 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 591, 592 παρ. 1 στοιχ. α’, 593 έως 605 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο Ν. 4335/2015) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 ΑΚ, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Κατά συνέπεια, η αγωγή, την οποία ο εναγόμενος αρνείται αιτιολογημένα με τις κατατεθείσες προτάσεις του, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
  3. Ο ενάγων της υπό εδώ στοιχείο Β’ αγωγής ζητεί τη λύση του γάμου του με την εναγομένη σύζυγό του διότι, από λόγο που αφορά στο πρόσωπο της τελευταίας και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο αγωγικό δικόγραφο, ένεκα της εκ μέρους της σύναψης εξωσυζυγικής σχέσης, οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης (τους) είναι πλέον αφόρητη για τον ίδιο. Επίσης, ζητεί να καταδικαστεί η αντίδικός του στην καταβολή των εν γένει δικαστικών εξόδων του. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή, με την οποία φέρεται προς δικαστική διάγνωση γαμική διαφορά, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 17 παρ. 1,31 παρ. 3 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 591, 592 παρ. 1 στοιχ. α’, 593 έως 605 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο Ν. 4335/2015) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 1, 2 ΑΚ, 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Κατά συνέπεια, η αγωγή, την οποία η εναγομένη αρνείται αιτιολογημένα με τις κατατεθείσες προτάσεις της, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
  4. Από την προσήκουσα εκτίμηση και στάθμιση των ενόρκων καταθέσεων των νομίμως εξετασθέντων στο ακροατήριο μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, από τις 6129/8-11-2018. 6130/8-11-2018 και 6131/8-11-2018 ένορκες βεβαιώσεις των __________    __________    του __________   , __________   __________   του __________   και __________   __________   του __________   , αντίστοιχα, οι οποίες ελήφθησαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Βρεττάκου, με την τήρηση των κατ’ άρθρα 591, 421 επ. ΚΠολΔ διατυπώσεων, επισημαινόμενης και της τήρησης της κατ’ άρθρα 591, 422 παρ. 1 ΚΠολΔ προθεσμίας επίδοσης κλήσης, εμπεριέχουσας τα αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη στοιχεία, από την επιμελούμενη τη λήψη αυτών ενάγουσα της υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγής- εναγομένη της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής (βλ. την 11763Γ75-11-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών. Παναγιώτη Νικολόπουλου. με την επισυναπτόμενη σε αυτή από 2-11-2018 έγγραφη κλήση προς λήψη των ανωτέρω ενόρκων βεβαιώσεων), από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων – επισημαινόμενού ότι δεν προσκομίζεται από την ενάγουσα της υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγής- εναγομένη της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής της η επικαλούμενη από αυτή 12.207/6-11-2018 ένορκη βεβαίωση, ληφθείσα ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών στα πλαίσια άλλης δίκης-, από τις ελεύθερα εκτιμώμενες ομολογίες των διαδίκων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 2-3-1992 οι διάδικοι τέλεσαν στον Πειραιά Αττικής (νόμιμο) θρησκευτικό γάμο, σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (βλ. το ακριβές αντίγραφο της 76/τομ. Ε71992 ληξιαρχικής πράξης γάμου του Ληξιάρχου Πειραιώς), από τον οποίο απέκτησαν δύο άρρενα τέκνα, ήδη ενήλικα. Το ανωτέρω ζεύγος εγκαταστάθηκε αρχικά στον Πειραιά Αττικής (οδός __________    αριθμ. 7) και στη συνέχεια στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός __________    αριθμ. 19), ο δε εναγόμενος της υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγής- ενάγων της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής (στο εξής εναγόμενος- ενάγων) αποχώρησε από την εν λόγω οικογενειακή στέγη το μήνα Μάρτιο του έτους 2017, κατόπιν συμφωνίας των διαδίκων μερών «…να διακόψουν προσωρινά τη συνοίκησή τους…» προκειμένου να «…επαναπροσδιορίσουν, εξομαλύνουν και αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις…» (βλ. το ακριβές φωτοαντίγραφο του από 25-3-2017 ιδιωτικού συμφωνητικού), ωστόσο, αμφότεροι οι διάδικοι δεν εξεδήλωσαν έκτοτε οποιαδήποτε επιθυμία να παραμείνουν ζευγάρι μεταξύ τους (βλ. ενδεικτικά και τις από 5-4-2017, 30-5-2017 εξώδικες προσκλήσεις της ενάγουσας της υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγής-εναγομένης της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής προς τον αντίδικό της για την πραγματοποίηση συνάντησής τους στο εκεί αναφερόμενο δικηγορικό γραφείο με σκοπό την μεταξύ τους διευθέτηση ζητημάτων επαγγελματικής φύσης καθώς και λοιπών θεμάτων συνδεόμενων με τη διάσπαση της συμβίωσής τους). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι από την αρχή ακόμα του γάμου των διαδίκων μερών υπήρχε δυσαρμονία στις μεταξύ τους σχέσεις, που τελικά επέφερε την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους με την, κατά τα προεκτιθέμενα, συναινούσης της ενάγουσας της υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγής- εναγομένης της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής (στο εξής ενάγουσα- εναγομένη), αποχώρηση του εναγομένου- ενάγοντος από την συζυγική οικία, οφείλεται δε αυτή (δυσαρμονία των σχέσεων των διαδίκων μερών) στην αδιαλλαξία του τελευταίου (εναγομένου- ενάγοντος) να ανταποκριθεί στις οικογενειακές του υποχρεώσεις με την επιβαλλόμενη από το θεσμό του γάμου (αμοιβαία) αγάπη, στοργή αλλά και σεβασμό προς την εν λόγω σύζυγό του, επιδεικνύοντας, αντίθετα, κατά τους βάσιμους δε ισχυρισμούς της ενάγουσας- εναγομένης, συστηματικά εριστική συμπεριφορά σε βάρος της τελευταίας καθώς και αδιαφορία απέναντι σε αυτή, για τους δικούς του δε συνειδητούς και υποσυνείδητους λόγους. Αναλυτικότερα, πέραν του ότι ο εναγόμενος- ενάγων είχε κατά καιρούς γίνει αντιληπτός από άτομα του κοινωνικού τους περίγυρου να συμπεριφέρεται και να απευθύνεται με μειωτικούς και εν γένει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς όπως «ηλίθια, άχρηστη, ζώο» απέναντι στην ανωτέρω σύζυγό του (βλ. την κατάθεση της μάρτυρα της ενάγουσας- εναγομένης __________   __________   , που εμπεριέχεται στην ανωτέρω 6130/8- 11-2018 ένορκη βεβαίωση), η τελευταία είχε κατά καιρούς εκφράσει τόσο σε φιλικά της πρόσωπα όσο και σε μέλη της οικογένειάς της την ενόχλησή της για την σταθερή προτίμηση του εναγομένου-ενάγοντος να διάγει «εργένικο» βίο, επιλέγοντας, ειδικότερα, να διασκεδάζει συστηματικά με δικές του αποκλειστικά παρέες, μη συμπεριλαμβάνοντας την ίδια (ενάγουσα- εναγομένη) αλλά ούτε και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους στις εξόδους του (βλ. την ίδια ανωτέρω εμπεριεχόμενη στην 6130/8-11-2018 ένορκη βεβαίωση κατάθεση της μάρτυρα __________   __________   , καθώς και την εμπεριεχόμενη στα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης ένορκη κατάθεση της μάρτυρα της ενάγουσας- εναγομένης -μητέρας της). Άλλωστε, στην έτι περαιτέρω – πρωτίστως- ψυχική αποξένωση των διαδίκων μερών και εν τέλει ματαίωση διάπλασης μεταξύ τους ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων συνέτεινε η, ουδόλως εν προκειμένω ειδικώς αμφισβητούμενη από τον εναγόμενο- ενάγοντα, τουλάχιστον δε από το έτος 2009 και εντεύθεν, εκ μέρους του δημιουργία – περιστασιακών και μη- ερωτικών δεσμών με άλλες γυναίκες, επιρρωνυόμενης της ύπαρξης αυτών (εξωσυζυγικών δεσμών) και από την κατάθεση της μάρτυρα της ενάγουσας- εναγομένης και μητέρας της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η οποία αναφέρθηκε με σαφήνεια στην από 1η Μαΐου 2014. καθ’ οδόν για τον τόπο καταγωγής του εναγομένου- ενάγοντος (__________   ), διαμειφθείσα μεταξύ αυτής και του εν λόγω γαμβρού της συζήτηση σχετικά με την επί θέματι συνήθειά του να συνευρίσκεται ερωτικά με διάφορες γυναίκες και μάλιστα επί πληρωμή. Υπό αυτές τις συνθήκες παρατεταμένης έλλειψης συμμόρφωσης του εναγομένου- ενάγοντος στις οικείες επιμέρους υποχρεώσεις (σεβασμού, __________   , συζυγικής πίστης κλπ) της γενικής τοιαύτης για συμβίωση, η ενάγουσα- εναγομένη εξακολουθούσε να τον φροντίζει, επιμελούμενη, παράλληλα, της ανατροφής των τέκνων τους καθώς και της εν γένει λειτουργικότητας της οικογενειακής στέγης. Άλλωστε, πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί η μη αμφισβητούμενη εκ μέρους του εναγομένου- ενάγοντος, καθ’ όλα δε έμπρακτη, συμπαράσταση της ενάγουσας- εναγομένης σε αυτόν κατά το χρονικό διάστημα που ο τελευταίος, ένεκα του από 25- 11-2012 σοβαρού τραυματισμού του σε τροχαίο ατύχημα (βλ. το φωτοαντίγραφο της με αριθμ. πρωτ. 2514/9/253-ζ/3-2-2016 βεβαίωσης ΤΤΠειραιώς), παρέμεινε νοσηλευόμενος επί ένα μήνα περίπου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο (βλ. το φωτοαντίγραφο του από 21-12-2012 ιατρικού πιστοποιητικού του επιμελητή νευροχειρουργού στο __________   Κωνσταντίνου Δαβανέλου), καθώς και κατά το εντεύθεν χρονικό διάστημα της πολύμηνης αποκατάστασης της υγείας του με αλλεπάλληλες φυσιοθεραπείες, (η ενάγουσα- εναγομένη) φροντίζοντας τόσο για την διευθέτηση των ζητημάτων της θεραπείας του όσο και για την ακώλυτη λειτουργία των επιχειρήσεών του («__________   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΦΙΑΑΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» κλπ), όπου, σημειωτέον, αυτή εργαζόταν από πολλά έτη και ενόψει ότι, ως και εκ της συζυγικής σχέσης των μερών, η τελευταία ήταν άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του εναγομένου- ενάγοντος. Επιπλέον, η ενάγουσα- εναγομένη, για χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου και δη από τον Οκτώβριο του έτους 2015 έως τα τέλη περίπου 2016, πραγματοποίησε συνεδρίες ψυχοθεραπείας με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια __________   __________   επί τη βάση των οικείων προβλημάτων που αντιμετώπιζε στο γάμο της ένεκα της προπεριγραφόμενης συμπεριφοράς του συζύγου της και ως εκ της προσπάθειάς της για διαχείριση αυτών εντός των πλαισίων του (γάμου), το οποίο, σύμφωνα πρωτίστως με τα διδάγματα της κοινής πείρας, δεν θα συνέβαινε αν πράγματι αυτή, κατά δε τα διαλαμβανόμενα στο δικόγραφο της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής, είχε συνάψει από τα τέλη του έτους 2013- αρχές του έτους 2014 και διατηρούσε κατά την οικεία χρονική περίοδο (των ετών 2015- 2016) εξωσυζυγική σχέση με τον εκτελωνιστή της εταιρείας του συζύγου της __________    __________    του Θεοδώρου, με τον οποίο σήμερα πράγματι σχετίζεται ερωτικά. Σε αντίθετη μάλιστα κρίση δεν είναι ικανά να οδηγήσουν το παρόν Δικαστήριο α) το προσκομιζόμενο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού κινητού τηλεφώνου του ανωτέρω __________    __________    του __________   για το χρονικό διάστημα από 22-1-2014 έως 21-2-2014, από το          οποίο προκύπτουν οι σαφώς στην πλειοψηφία τους ολιγόλεπτες, πραγματοποιηθείσες δε σε ώρες κυρίως εργάσιμες, ήτοι πρωινές και μεσημεριανές και πάντως όχι σε καθημερινή βάση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ της ενάγουσας-εναγομένης και του τελευταίου, με τον οποίο, σημειωτέον, υφίστατο κατά τον οικείο χρόνο επαγγελματική συνεργασία των μερών, β) η ενώπιον του Δικαστηρίου κατάθεση της μάρτυρα του εναγομένου- ενάγοντος για την από τα τέλη του έτους 2013- αρχές του έτους 2014 και εντεύθεν αδιάλλειπτη συνέχιση της εξωσυζυγικής σχέσης της ενάγουσας- εναγομένης με τον προαναφερόμενο πρώην σύζυγο της ιδίας (μάρτυρα), ενόψει, πρωτίστως, της αδιαμφισβήτητης εξακολούθησης της επαγγελματικής συνεργασίας του εναγομένου- ενάγοντος με τον εν λόγω εκτελωνιστή __________    __________    μέχρι και το μήνα Νοέμβριο 2017. Ειδικότερα, η επαγγελματική σχέση των τελευταίων δεν θα ήταν εφικτό να εξακολουθήσει ανεπηρέαστη αν πράγματι υφίστατο εξωσυζυγική σχέση μεταξύ της ενάγουσας- εναγομένης και του __________    __________    για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εν γνώσει μάλιστα των αντίστοιχων συζύγων τους [βλ. και τα διαλαμβανόμενα στο δικόγραφο της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής περί της από το έτος 2015 γνώσης του (εναγομένου-) ενάγοντος για την ύπαρξή της (εξωσυζυγικής σχέσης)], ενθαρρύνοντας οι τελευταίοι αναπόφευκτα τοιουτοτρόπως και δη, με την μη αποτροπή της επί θέματι (επαγγελματικής) συνεργασίας, τον έτι περαιτέρω συγχρωτισμό, ήτοι, και σε επαγγελματικό επίπεδο, της ενάγουσας- εναγομένης με τον __________    __________   . Κατόπιν των προεκτιθέμενων και δη, ένεκα της, υπό τις παραπάνω συνθήκες, εκδηλωθείσας συμπεριφοράς του εναγομένου- ενάγοντος, θίγονται οι νομικές και ηθικές βάσεις του γάμου διότι είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτόν, σαν κατ’ εξοχή ηθική σχέση, η δε έγγαμη συμβίωση των διαδίκων έχει κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγους που αφορούν αποκλειστικά στο πρόσωπό του (εναγομένου- ενάγοντος), ώστε βάσιμα να είναι αφόρητη η εξακολούθησή της για την ενάγουσα- εναγομένη. Συνεπεία όλων των ανωτέρω, απορριπτομένης δε ως ουσιαστικά αβάσιμης τόσο της υπό εδώ στοιχ. Β’ αγωγής του εναγομένου- ενάγοντος, όσο και της υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγής ως προς την επικουρική βάση της (-προκρινόμενη έρευνα της κατ’ άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ βάσης της διετούς διάστασης- βλ. ΑΠ 315/2018 Νόμος. ΑΠ 20/2015 Νόμος, ΕφΑΘ 1736/2007 ΕΦΑΔ 2010.422, ΠολΠρΑΘ 132/2013 Νόμος), αφού, αναφορικά με την τελευταία, με βάση τα ως άνω αποδειχθέντα, επισημαινόμενης της προαναφερόμενης από Μαρτίου 2017 -και κατόπιν συμφωνίας των διαδίκων μερών- αποχώρησης του εναγομένου- ενάγοντος από την συζυγική οικία, δεν προέκυψε ότι από το έτος 2012 και εντεύθεν τα διάδικα μέρη ζουν αδιαλλείπτως χωριστά από τραπέζης και κοίτης, πρέπει η υπό εδώ στοιχ. Α’ αγωγή της ενάγουσας- εναγομένης να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά την κύρια βάση της και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, τα δε δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ αυτών (διαδίκων) λόγω της σχέσης τους ως συζύγων (άρθρα 591, 179 ΚΠολΔ). σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 22-11-2017 αγωγή με την από 22-6-2018 αγωγή αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την από 22-6-2018 αγωγή.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο αναφορικά με την από 22-11-2017 αγωγή.

Δέχεται, κατά τα λοιπά, την από 22-11-2017 αγωγή.

Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε στον

Συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων./a  οί/3^

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 12 Ιουλίου 2019, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η Δικαστής                                                            Η Γραμματέας

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία