fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 4485-2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από το Δικαστή Ανδρέα Λίλο , Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και την Γραμματέα Γεωργία Κατσιρώδη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Μαίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ : ________ του ________, κατοίκου _______ Αττικής , οδός ________ αρ. _________, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ευδοξίας Κουκλάκη.

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________» που εδρεύει στο ________(θέση _______) νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε.

Η ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑ ζητά να γίνει δεκτή η από 19-7-2011 ανακοπή της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 133194/10275/2011 , γράφθηκε στο πινάκιο και προσδιορίστηκε προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας .

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως στο ακροατήριο η πληρεξούσια δικηγόρος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις της .

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’αριθμ. 2437γ/19-7-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δημήτριου Ραπατζίκου, που νόμιμα προσκομίζει η ανακόπτουσα, προκύπτει ότι επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, με την επιμέλεια αυτής (ανακόπτουσας), στην καθ’ής η ανακοπή ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από κρίση ανακοπής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Η καθ’ής δεν παραστάθηκε νομίμως κατά την ανωτέρω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην.

Η εφαρμογή του άρθρου 271 Κ.ΠολΔ, αν και δεν προβλέπεται ρητά, επιβάλλεται και στην εκδίκαση της προκείμενης ανακοπής, σύμφωνα με τον εκφρασμένο σκοπό του νομοθέτη, που αποβλέπει στην ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν από τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως εξάλλου προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 937 παρ. 3, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 4055/2012, 643 όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 14 Ν. 4055/2012 και η παράγραφος 2, αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 παρ. 12γ του Ν. 2479/1997, 591 παρ.1, 649 και 650 ΚΠολΔ, από τα οποία δεν μπορεί να συναχθεί αντίθετο επιχείρημα, (βλ. και ΠΠρΑΘ 5445/2012 αδημοσίευτη, ΜΠΛαρ 47/2012 ΝοΒ 2012.594, ΜονΠρΧαν 41/2013 ΕΠολΔ 2013.400, ΜονΠρΧαν 200/2011 ΝΟΜΟΣ,). Επομένως, και μετά την τροποποίηση του άρθρου 937 παρ. 3 με το άρθρο 19 του ιδίου νόμου, κατά την εκδίκαση της ανακοπής κατά της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, επιβάλλεται η εφαρμογή των γενικών διατάξεων των άρθρων 271 και 272 του ΚΠολΔ και συνέπεια της ερημοδικίας του καθ’ ου, θα είναι να θεωρούνται ομολογη μένοι οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στην ανακοπή, εφόσον η ανακοπή κρίνεται παραδεκτή και νομικά βάσιμη, και πρόκειται για γεγονότα για το οποία επιτρέπεται ομολογία και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως.

Με την ένδικη ανακοπή η ανακόπτουσα για τους λόγους που εκθέτει ζητά να ακυρωθούν η με αριθμό 1460/17-3-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών και η με αριθμό 1499/7-7-2011 β επαναληπτική περίληψη της άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλείου Γαλάνη και να καταδικασθεί η καθ’ης στην δικαστική της δαπάνη.

Η ανακοπή παραδεκτά φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου , το οποίο είναι αρμόδιο τόσο καθ’υλην όσο και κατά τόπο (άρθρο 933 παρ. 2 ΚΠολΔ). Περαιτέρω , η κρινόμενη ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι       οι λόγοι της αφορούν την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την πράξη εκτέλεσης και δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι έχει λάβει χώρα η έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, αρμοδίως δε καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δ/ριο αυτό με την προκειμένη τακτική διαδικασία, εφαρμοζομένων και των αποκλίσεων των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ (άρθρ. 933 παρ. 1 & 2 ΚΠολΔ). Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 955 παρ.1 ΚΠολΔ, αντίγραφο ή περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται, μόλις τελειώσει η κατάσχεση σ’ εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αν είναι παρών. Αν είναι απών, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επόμενη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας που έγινε η κατάσχεση, αλλιώς μέσα σε οκτώ ημέρες από τη κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών συνεπάγεται ακυρότητα. Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι η επίδοση του αντιγράφου ή της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει να γίνει στον παρόντα καθ ου η κατάσχεση και όχι στους συνοίκους ή συγγενείς ή στους δυνάμενους να παραλαμβάνουν κοινοποιούμενα δικόγραφα υπαλλήλους. Η παρουσία των τελευταίων προσώπων δεν σημαίνει και παρουσία του καθ ου η εκτέλεση. Αν ο καθ ου η εκτέλεση είναι απών κατά την κατάσχεση, η. επίδοση πρέπει να γίνει όπως ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις των άρθρων 144 παρ. 1 και 145 ΚΠολΔ. Οι παραπάνω διατυπώσεις επιβάλλονται με ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης (άρθρο 955 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ), εξαιτίας της σπουδαιότητας που δίνει στην τήρησή τους ο νομοθέτης. Κατά συνέπεια η μη τήρησή τους θεμελιώνει λόγο ανακοπής κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης), ανεξάρτητα από την επίκληση και απόδειξης δικονομικής βλάβης (ΑΠ 2155/1986 ΝοΒ 35 (1987) 1244).

Με τον πρώτο λόγο ανακοπής της η ανακόπτουσα εκθέτει ότι με την με αριθμό 1460/17-3-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλείου Γαλάνη κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στο δικόγραφο κινητά πράγματα ιδιοκτησίας της και ότι παρόλο που κατά την ημερομηνία κατάσχεσης αυτή έλειπε από το σπίτι δεν της κοινοποιήθηκε αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης και ούτε της κοινοποιήθηκε την επόμενη ημέρα όπως ορίζει ο νόμος. Ότι παρόλα αυτά αντίγραφο της άνω έκθεσης της κοινοποιήθηκε την 23-3-2011 . Ότι κατά συνέπεια η άνω έκθεση πάσχει ακυρότητας εφόσον δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζει το άρθρο 955 παρ.1 ήτοι επίδοση την επόμενη ημέρα από την κατάσχεση και κατά συνέπεια πρέπει να ακυρωθεί η έκθεση κατάσχεσης .

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η καθ’ής η ανακοπή δεν ανταποκρίθηκε στο δικονομικό της βάρος να αντικρούσει τον άνω ισχυρισμό, λόγω της ερημοδικίας της, και επιπλέον εξαιτίας της ερημοδικίας της αυτής ο ισχυρισμός της ανακόπτουσας αναφορικά με την μη κοινοποίηση της άνω έκθεσης κατάσχεσης, τεκμαίρεται κατά το άρθρο 271 παρ. 3 ΚΠολΔ ομολογημένος. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος ο σχετικός λόγος ανακοπής της ανακόπτουσας και να ακυρωθεί σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτίθενται η έκθεση κατάσχεσης . Συνακόλουθα, η ένδικη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η με αριθμό 1460/17-3-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλείου Γαλάνη και η στηριζόμενη σε αυτή 1499/7-7-2011 β επαναληπτική περίληψη της άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλείου Γαλάνη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθ’ής η ανακοπή λόγω της ήττας και της ερημοδικίας της (άρθρα 176, 184 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας για την απολειπομένη καθ’ής η ανακοπή δεν ορίζεται, διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 937 παρ. 2 ΚΠολΔ, στις δίκες τις σχετικές με την εκτέλεση δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ής η ανακοπή.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό 1460/17-3-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Βασιλείου Γαλάνη και την με αριθμό 1499/7-7-2011 β επαναληπτική περίληψη της άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ής η ανακοπή τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 24-7-2015 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία