fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Αριθμός απόφασης 4914/2005
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Αργυρώ Μπλέτσα-Αρναούτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Θωμά Παπαδόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών (εκτελούντα χρέη Πρωτόδικη), Ευτέρπη Κοτσίφη, Πρωτοδίκη-Ε.σηγήτρια, και το Γραμματέα Ευστράτιο Σοφιανό.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Φεβρουάριου 2005 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: … συζ. … το γένος …, κατοίκου …, οδός … αριθμός …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίνας Τούντα.

Του εναγόμενου:  … του …, κατοίκου …, οδός … αριθμ. …, ο οποίος κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22-3-2004 αγωγή της που κατατέθηκε με γενικό αριθμό κατάθεσης 44581/2004 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2568/2004, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας αναφέρθηκε στις προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα εκτίθενται σ’αυτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’αριθμ. 4091Β/14-4-2004 έκθεση επίδοσης της δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, Ιωάννη Χονδροκούκη, που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση αυτής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον εναγόμενο. Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 603 παρ.2 του ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα με την κρινόμενη αγωγή της, όπως παραδεκτά διορθώθηκε κατ’άρθρο 224 ΚΠολΔ με το δικόγραφο των προτάσεων της, ζητεί να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο σύζυγό της λόγω τετραετούς και πλέον διαστάσεως τους. Η αγωγή, παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιου, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρα 18 αριθμ.1, 22, 592, 598 έως 612 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 16 σε συνδ. με το άρθρ.14 αριθμ.1 και 13 παρ. 2 του ΑΚ και 1438 και 1439 παρ.3 του ΑΚ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα … που εξετάσθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας στο ακροατήριο και η οποία στα οικεία πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, και των έγγραφων που η ενάγουσα νομότυπα επικαλείται και προσκομίζει, χρήσιμα και προς περιέχεται συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων μεταξύ των οποίων και η αριθμό 10817/2004 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών που λήφθηκε στα πλαίσια δίκης ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των διαδίκων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις … στην….. Η έγγαμη συμβίωσή τους διήρκεσε μέχρι τις αρχές του έτους 2000 οπότε διασπάστηκε οριστικά. Έκτοτε και μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αγωγής οι διάδικοι ζουν χωριστά, χωρίς ποτέ να έχουν αποκατασταθεί οι μεταξύ τους σχέσεις και χωρίς να υπάρχει περίπτωση να επανασυμβιώσουν. Επομένως, εφόσον οι διάδικοι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς επί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη με πρόθεση να μη συνεχίσουν την έγγαμη συμβίωσή τους, αμάχητα τεκμαίρεται ότι ο γάμος τους έχει κλονισθεί σοβαρά. Πρέπει, συνεπώς, η κρινόμενη αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν, να οριστεί παράβολο νια την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο (άρθρ.603 και 501 του ΚΠολΔ) και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος του εναγόμενου κατ’άρθρο 176 ΚΛΠολΔ, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Δέχεται την αγωγή.

Απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις … στην …

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας που ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 26-7-2005.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 1-8-2005 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία