fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,

ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Αριθμός απόφασης

2596/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Φωτεινή Αναστασάκου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα, Κρυστάλλω Κριμιζά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 7.11.2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: __________ _____________ του ______, κατοίκου ___________ _________, οδ. __________, αρ. ______, με ΑΦΜ ____________, για την ίδια ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της, _____________, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χρήστου Οικονομάκη (AM ΔΣΠ 2517), κατοίκου Πειραιά, Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 42- 44.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________ _________ του _________, κατοίκου ___________ _________, οδ. ____________, αρ. ________, με ΑΦΜ __________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Μιχαήλ Φαρσάρη (AM ΔΣΠ 2183), κατοίκου __________, οδ. __________, αρ. ___.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από _________ αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ____________, προσδιορίστηκε για συζήτηση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υποθέσεως, παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενάγουσα εκθέτει στην υπό κρίση αγωγή της, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της, ότι από τις εξώγαμες σχέσεις που διατηρούσε με τον εναγόμενο απέκτησε ένα ανήλικο τέκνο, το οποίο αυτός αναγνώρισε εκουσίως. Ζητεί, λοιπόν, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλει διατροφή σε χρήμα, ως συνεισφορά του, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, το ποσό των 800 €, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 2, 22 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρα 591, 592 επ. ΚΠολΔ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015, καθώς πρόκειται για αγωγή που κατατέθηκε μετά την 1.1.2016 και συνεπώς, εφαρμοστέες είναι οι νέες ως άνω διατάξεις). Είναι δε ορισμένη, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του εναγομένου και νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 345, 346, 1479, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493, 1496, 1497, 1498, 1510, 1515, 1516 παρ. 2 ΑΚ και 176, 907, 910 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, η αγωγή, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν δεδομένου ότι 1) έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ένσημου με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. την από 9.11.2018 πληρωμή του _______________________ e- παράβολου) και 2) όπως συνομολογείται, ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα ορισθέντα προκαταβλητέα έξοδα της δίκης.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, των φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του ΚΠολΔ) και των λοιπών εγγράφων, που οι διάδικοι επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν, για να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα, από την εκτός γάμου σχέση της με τον εναγόμενο απέκτησε ένα θήλυ τέκνο, την ­­­­_____________, που γεννήθηκε στις 25.10.2015, το οποίο ο τελευταίος αναγνώρισε εκουσίως ως γνήσιο τέκνο του με την υπ’ αρ. __________________ συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Νίκαιας, Αναστάσιου Βουλγαρόπουλου, οπότε αυτό έχει τη θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο (ΑΚ 1484). Οι διάδικοι συμβίωναν έως τις 17.11.2017, οπότε και διακόπηκε η συμβίωσή τους, αφού ο ενάγων αποχώρησε από την κοινή στέγη. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι η επιμέλεια στο τέκνο αυτό ασκείται «εν τοις πράγμασι» από την ενάγουσα μητέρα του, ενώ με την απόφαση 758/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το ανήλικο τέκνο δεν έχει περιουσία ούτε εισοδήματα και λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να εργασθεί. Γι’ αυτό η υποχρέωση για τη διατροφή του βαρύνει τους γονείς του, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις ο καθένας τους (ΑΚ 1489 εδ. β). Η διατροφή του πιο πάνω τέκνου ρυθμίστηκε κατ’ αρχήν συναινετικά με την ίδια πιο πάνω απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα, με την προαναφερόμενη ιδιότητά της, ως συνεισφορά στη διατροφή του, το ποσό των 200 € μηνιαίος. Ο εναγόμενος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην επιχείρηση του πατέρα του (εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος) που βρίσκεται στον ___________ _________ (__________ _______ ____) και οι μηνιαίες αποδοχές του, με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ανέρχονται στο ποσό των 700 € περίπου. Ο εναγόμενος, όμως, δεν έχει υποχρέωση διατροφής άλλων προσώπων, δεν βαρύνεται με δάνεια, ούτε και με καταβολή μισθώματος, καθόσον διαμένει στην ιδιόκτητη κατοικία των γονέων του, οι οποίοι καλύπτουν και τα λειτουργικά έξοδα της οικίας αυτής. Από την άλλη πλευρά η ενάγουσα αποδείχθηκε ότι είναι νοσηλεύτρια, εργαζόμενη στο ___________ ____________ (Κλινική Ψυχικού) και οι μηνιαίες αποδοχές της, με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ανέρχονται μεικτά στο ποσό των 1.000 € περίπου μηνιαίως (συμπεριλαμβανομένων δώρων και επιδομάτων) και καθαρά στο ποσό των 900 € περίπου μηνιαίως. Διαμένει με το τέκνο της σε μίσθιο διαμέρισμα και καταβάλλει ως μίσθωμα το ποσό των 363 €, καθώς και τις κοινόχρηστες δαπάνες για τα λειτουργικά του έξοδα, αλλά και τις δαπάνες αυτού για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανση. Επίσης, είναι επιφορτισμένη με την εξόφληση καταναλωτικού δανείου, ύψους 3.000 €, που έλαβε από την Τράπεζα (__________), στα πλαίσια αντιμετώπισης των αναγκών από την κοινή συμβίωση και στέγαση με τον εναγόμενο, για το οποίο καταβάλλει μηνιαίως ως δόση το ποσό των 68,41 €. Το ποσό αυτό δεν αφαιρείται από το εισόδημα της αλλά εκτιμάται ως επιπλέον βιοτική ανάγκη και λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο ως προσδιοριστικό στοιχείο των συνθηκών ζωής της (βλ. ΑΠ 953/2015, 120/2013, 680/2010, 471/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι έχουν οι διάδικοι ούτε επιβαρύνονται με υποχρέωση διατροφής άλλων προσώπων εκτός από αυτό της ανήλικης κόρης τους, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν κι αυτοί τις δικές τους δαπάνες διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας κλπ. Το ανήλικο είναι, κατά τα προαναφερόμενα, ηλικίας 3 ετών, πηγαίνει σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, με μηνιαίο κόστος το ποσό των 300 € περίπου. Όμως, το κονδύλιο αυτό δεν θα συνυπολογιστεί στις ανάγκες του ανηλίκου τέκνου, καθόσον, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, είναι υπερβολικό αναφορικά με τα εισοδήματα των γονέων του. Καταβάλλεται, επίσης, το ποσό των 50 € περίπου μηνιαίως στην «__________ _____________» για την ιδιωτική ασφάλιση – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ανηλίκου, ενώ απαιτείται ετησίως και το ποσό των 150 € περίπου για λοιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία δεν καλύπτεται από την δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση του τέκνου (πχ. εμβόλια τα οποία δεν συνταγογραφούνται). Κατά τα λοιπά, οι ανάγκες του, είναι οι συνηθισμένες ανάγκες διαβιώσεως (τροφή, στέγαση, ενδυμασία, ψυχαγωγία) καθώς και εκπαιδεύσεως ανάλογης προς την ηλικία του. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή για το ανήλικο τέκνο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 450 €. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση του ανηλίκου. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της ενάγουσας για την περιποίηση και φροντίδα του, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα καθώς και η παροχή στέγης από μέρους της. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς του ανωτέρω τέκνου πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του κάθε διαδίκου στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Έτσι, ο εναγόμενος πατέρας του πρέπει, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική δυνατότητά του και την προσωπική κατάστασή του, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της ενάγουσας μητέρας του τέκνου, να καλύψει το ποσό των 200 € μηνιαίως για την ανήλικη. Το υπόλοιπο ποσό των 250 € βαρύνει την ενάγουσα μητέρα, με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών συνδεόμενων με τη συνοίκησή του παροχών, αλλά και με την παροχή σε χρήμα από το προαναφερόμενο εισόδημά της, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής τους. Ο εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει το επιδικαζόμενο σε βάρος του ποσό, χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή ή άλλου προσώπου που είναι από το νόμο υποχρεωμένος να διατρέφει. Επισημαίνεται ότι το Δικαστήριο προβαίνει στον ανωτέρω επιμερισμό του ποσού της καθορισθείσης διατροφής για το ανήλικο μεταξύ των γονέων του, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ενστάσεως συνεισφοράς και της ενάγουσας μητέρας του εκ μέρους του εναγόμενου πατέρα του, διότι με την αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί ο τελευταίος να καταβάλλει το ποσό της συμμετοχής του στη διατροφή του ανηλίκου, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σ’ αυτήν της μητέρας του (βλ. ΑΠ 416/2007, ΕφΠειρ 486/2015 ΤΝΓΊ ΝΟΜΟΣ). Κατά ακολουθίαν, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (ΚΠολΔ 910 αρ. 4) και ο εναγόμενος να καταδικαστεί στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, που παρίσταται και ατομικά, λόγω της μερικής νίκης και ήττας των εν λόγω διαδίκων (ΚΠολΔ 178§1, 191 §2) και να συμψηφιστούν αυτά κατά τα λοιπά μεταξύ των διαδίκων αυτών αλλά και μεταξύ του εναγομένου και του εκπροσωπούμενου στη δίκη ανηλίκου, λόγω της προαναφερόμενης συγγενικής σχέσης (ΚΠολΔ 179), κατά το ποσό που αυτά υπερβαίνουν τα προκαταβληθέντα έξοδα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα στην ενάγουσα διατροφή διακοσίων (200) € για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, Σταυρούλα Πετρίδου, για το χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε εκατό (100) € και συμψηφίζει αυτά κατά τα λοιπά μεταξύ των διαδίκων και κατά το ποσό που αυτά υπερβαίνουν τα προκαταβληθέντα έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους στις 23-7-2019

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία