fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 1077/2012
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2012

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: Μαρία Παπασωτηρίου ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ Ιωάννα Δούκα, Σοφία Δουλκίδου ΕΦΕΤΕΣ, Καλλιόπη Βαρδάκη ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ, Ευαγγελία Κορώνη ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: _________  __________ κάτοικος ________

ΠΡΑΞΗ: Αίτηση κατ’άρθρο Β2 παρ.1, 8,3,4,5,10,12 του ΠΚ όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.3904/2010.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του αιτούντος-κατηγορούμενου, ο οποίος εμφανίστηκε και όταν τον ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, εκείνος απάντησε ότι ονομάζεται όπως παραπάνω αναφέρεται και κατόπιν δήλωσε στο Δικαστήριο, ότι παρίσταται αυτοπροσώπως.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, είπε ότι εισάγεται κατ’άρθρο 82 παρ.8,3,4,5 του ΠΚ όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.3904/2010 η από 1/6/2012 εγχειρισθείσα αίτηση του __________    __________   , προκειμένου το Δικαστήριο να αποφασίσει για: Α) την παροχή ή μη προθεσμίας καταβολής σε δόσεις του ποσού της χρηματικής ποινής στην οποία θα μετατραπεί η στερητική της ελευθερίας ποινή των τεσσάρων (4) μηνών που του επιβλήθηκε με την απόφαση, με αριθμό Α.Τ. __________   , Α.Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά, εφόσον επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του αιτούντα, Β)για τον καθορισμό δόσεων και της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, Γ)τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων, δηλαδή σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε δόσης, η ως άνω αναφερομένη απόφαση, καθίσταται εκτελεστή.

Ο αιτών-κατηγορούμενος, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή του και ακολούθως σε σχετική ερώτηση της Προέδρου, ζήτησε την εξέταση μάρτυρα, της οποίας η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα και βρέθηκε παρούσα __________   __________   .

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο πρότεινε την εξέταση της ως άνω μάρτυρα.

Προσήλθε η μάρτυρας και όταν η Πρόεδρος την ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητά της, απάντησε ότι ονομάζεται __________   __________   του __________   , που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1975 και κατοικεί στην __________   , είναι Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξος. Τον αιτούντα- κατηγορούμενο γνωρίζει και είναι σύζυγός της. Αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 ΚΠοινΔ, εξετάσθηκε και κατέθεσε ότι: «Είναι σύζυγός μου ο κατηγορούμενος. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε τρία παιδιά, 11, 15 και 10 ετών. Εγώ δεν εργάζομαι, εκείνος είναι αυτοκινητιστής σε οικοδομικές εργασίες, αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα, δεν έχει δουλειά, παρά λίγες ημέρες το μήνα. Έχουμε πάρει ένα. στεγαστικό δάνειο από την Τράπεζα _____  και δίνουμε κάθε μήνα χίλια ευρώ, εκτός τα έζοδα που χρειάζεται η οικογένειά μας. Παίρνουμε μόνο το επίδομα για τα τρία παιδιά μας. Έχουμε μηνιαία έξοδα εκατό ευρώ μόνο για τα κοινόχρηστα και μάλιστα το Χειμώνα μένουμε χωρίς θέρμανση, διότι δεν τα βγάζουμε πέρα. Μένουμε στη __________   . Δεν έχουμε άλλο σπίτι μόνο αυτό που μένουμε. Δεν έφερα, την φορολογική μου δήλωση να Σας δώσω, διότι δεν γνώριζα ότι χρειάζεται».

Στο σημείο αυτό αναγνώσθηκαν νομότυπα τα παρακάτω έγγραφα:

  • Η από 1/6/2012, αίτηση του αιτούντα-κατηγορούμενου,
  • Φωτοαντίγραφο των πρακτικών και της απόφασης του Α.Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά, με αριθμό Α.Τ.__________ ,
  • Δύο λογαριασμοί κοινοχρήστων πολυκατοικίας για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Απρίλιο 2012,
  • Τα με ημερομηνία έκδοσης 5-6-2012, δύο έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο, ο οποίος αφού έλαβε το λόγο, είπε τα εξής: «Είμαι αυτοκινητιστής και εργάζομαι σε μάντρες οικοδομικών υλικών. Δεν έχω στάνταρτ δουλειά. Μπορεί να δουλέψω δύο με τρεις μέρες μόνο, το μήνα. Δεν υπάρχουν δουλειές. Ενώ το τερματικό μου πριν ήταν στις είκοσι χιλιάδες ευρώ, τώρα είναι στις δώδεκα. Έχω μόνο το σπίτι που μένω στην __________   , και αυτό το πήρα με στεγαστικό δάνειο. Δεν έχω τίποτε άλλο ούτε χωράφια, ούτε τίποτε. Τα βγάζω πολύ δύσκολα πέρα, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα».

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να μετατραπεί η συνολική ποινή φυλάκισης των τεσσάρων (4) μηνών, που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, με τη με αριθμό Α.Τ. __________   , του Α.Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά, μετατρεπομένη προς τρία (3,00) ευρώ ημερησίως και να οριστεί προθεσμία δύο (2) ετών, για την καταβολή του ποσού της μετατροπής, με ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, αρχομένης της πρώτης δόσης την 30η Ιουλίου 2012. Τέλος πρότεινε, σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε δόσης, να καθίσταται εκτελεστή η ως άνω αναφερομένη απόφαση.

Ο αιτών-κατηγορούμενος, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημά του.

Το Δικαστήριο, αφού διασκέφτηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα και την Γραμματέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 1077/2012 και είναι η εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 82 ΠΚ, όπως   αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218 Α’ 23-12-2010),

«Αν μετά τη μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή πρόστιμο, επέρχεται ουσιώδης αλλαγή της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης εκείνου που καταδικάστηκε, αυτός μπορεί να ζητήσει από το ίδιο δικαστήριο προθεσμία ή διεύρυνση της προθεσμίας καταβολής της χρηματικής ποινής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, ή τροποποίηση του ύψους της μετατροπής ή ακόμη μετατροπή της χρηματικής ποινής σε προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων».

Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου 82 ΠΚ, η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν προϋποθέτει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση ο αϊτών καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών, με τη με αριθμό Α.Τ. __________   , του Α.Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, μετατραπείσα προς τρία (3,00) ευρώ ημερησίως.

Επειδή όπως προέκυψε από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης, την κατάθεση του κατηγορούμενου, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και γενικά από όλη την αποδεικτική διαδικασία, έχει επέλθει ουσιώδης αλλαγή των όρων της οικονομικής κατάστασης του κατηγορούμενου, με αποτέλεσμα ν’αδυνατεί να καταβάλει το συνολικό ποσό της μετατροπής της ποινής του.

Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δικαιούται, να ζητήσει την καταβολή του συνολικού ποσού, της ως άνω μετατραπείσης ποινής του σε ισόποσες δόσεις. Επομένως, η αίτηση, πρέπει, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν, σύμφωνα με το διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει παρόντα τον αιτούντα-κατηγορούμενο, __________    __________    του _______ και της ________, που γεννήθηκε στο _________, το έτος 1969 και κατοικεί στο _________, οδός ________, αριθμός __.

Δέχεται την από 1η Ιουνίου 2012 αίτησή του.

Καθορίζει προθεσμία δύο (2) ετών, για την καταβολή του ποσού της μετατροπής, σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, αρχόμενης της πρωτιά δόσης την 30η Ιουλίου 2012.

Σε περίπτωση μη καταβολής οποιοσδήποτε δόσης, καθίσταται εκτελεστή, η ως άνω αναφερομένη, απόφαση, με αριθμό Α’.Τ. __________   , του Α.Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.

Πειραιάς 11 Ιουνίου 2012

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ