fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ

Αριθμός 11006/2019

Αριθμός Έκθεσης Κατάθεσης Αγωγής: 190130/16280/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Παναγιώτη Τζιούβα, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Ιωάννα Κουφογιαννάκη.-

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 24 Ιανουάριου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ________ _________ του ________ και της ___________, κατοίκου _________ _________ οδός _________ αρ.____, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αικατερίνης Μητρογιάννη..-

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «______________________», που εδρεύει στο __________  (____ ____ ___ _________ __________) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 2) _____ ________ του ________, κατοίκου _________ __________ (οδός _____________ αρ. ___), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου Ταραντίλη.-

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22-11-2012 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης _______________ και προσδιορίστηκε η συζήτησή της αρχικά για τη δικάσιμο της 19-11-2015 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας κατά την οποία γράφτηκε στο πινάκιο.-

Κατά τη συζήτησή της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παραστάντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.-

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

  • Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 271 ΚΠολΔ, το δικαστήριο, αφού ελέγξει αυτεπαγγέλτως το παραδεκτό και το νόμω βάσιμο της αγωγής, και εφόσον δεν συντρέχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, τεκμαίρει από την (πραγματική ή πλασματική) ερημοδικία του εναγόμενου, δικαστική εκ μέρους του ομολογία, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη μόνο για τους περιεχόμενους στην αγωγή πραγματικούς ισχυρισμούς του ενάγοντος για τους οποίους επιτρέπεται ομολογία, με συνέπεια την κατ’ ανάλογο μέρος αποδοχή της αγωγής ως ουσιαστικά βάσιμης (βλ. Μακρίδου, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔί, 2000, άρθρο 271, παρ. 1 και 5, σελ, 561-562). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 74 αρ. 2 ΚΠολΔ, περισσότερα πρόσωπα μπορούν να εναχθούν από κοινού, ως ομόδικοι, αν σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς έχουν ομοειδείς υποχρεώσεις, που στηρίζονται σε όμοια, κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, ιστορική και νομική βάση και συγχρόνως το δικαστήριο έχει αρμοδιότητα για τον καθένα από τους εναγομένους. Περαιτέρω, και κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 ΚΠολΔ, κάθε ομόδικος, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ενεργεί στη δίκη ανεξάρτητα αττό τους άλλους. Όταν, επομένως, οι εναγόμενοι συνδέονται με το δεσμό της απλής ομοδικίας, η δικονομική θέση κάθε ομοδίκου είναι ανεξάρτητη έναντι των λοιπών και οι πράξεις ή παραλείψεις του δεν ωφελούν ούτε βλάπτουν τους άλλους, ώστε η αγωγή, να είναι δυνατό, να γίνει δεκτή ως προς τον ένα και να απορριφθεί ως προς τον άλλο ομόδικο, η δε υποβολή αιτήσεων ή ενστάσεων από τον κάθε ομόδικο κρίνεται αυτοτελούς (ΑΠ 147/2007 ΧρΙΔ 2007.446, ΑΠ 71/2005 ΕλλΔνη 2005.1704, ΑΠ 111/1999 ΕλλΔνη 1999.805).
  • Στην προκειμένη περίπτωση, από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την ενάγουσα υπ! αριθ. ____________ έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείου Πειραιά Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ένδικης αγωγής με την επ’ αυτής επισημειούμενη υπ’ αριθ. _____________ έκθεση κατάθεσης του γραμματέα αυτού του Δικαστηρίου και την πράξη, με την οποία ορίσθηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της η 19-11-2015, και κλήση της πρώτης εναγομένης να εμφανισθεί κατ’ αυτήν, επιδόθηκε νομίμως στην τελευταία. Κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε εκ του πινακίου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο 24-1-2019, κατά την οποία η πρώτη εναγόμενη όφειλε να “εμφανιστεί χωρίς κλήση, καθώς η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων {άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ), όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά της στο πινάκιο, δεν εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, επομένως πρέπει να δικαστεί ερήμην. Σημειώνεται, ότι η ερημοδικία της πρώτης εναγομένης κρίνεται αυτοτελώς και αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα μόνο ως προς αυτήν, καθώς τελεί σε σχέση απλής παθητικής ομοδικίας με τον δεύτερο εναγόμενο (άρθρο 75 ΚΠολΔ).-
  • Με την κρινόμενη αγωγή της, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι’ στις 11-7-2008 επισκέφθηκε με την οικογένειά της το ψυχαγωγικό πάρκο με την ονομασία «_______ _________», ιδιοκτήτρια του οποίου είναι η πρώτη εναγόμενη, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο δεύτερος εναγόμενος. Ότι περί ώρα 10.40 χρησιμοποίησε ένα από τα συστήματα υδρολίσθησης (νεροτσουλήθρες) του εν λόγω πάρκου, στο οποίο δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης ούτε κάποιος εντεταλμένος υπάλληλος του πάρκου, για να επιβλέπει τη διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πελατών του πάρκου. Ότι εισήλθε στο σύστημα υδρολίσθησης, πλην όμως στη μέση περίπου της διαδρομής του, όπου δημιουργείται ένα σχετικό επίπεδο κοίλωμα, εξαιτίας ελλείψεως νερού, δεν μπορούσε να ολισθήσει και ακινητοποιήθηκε. Ότι, μετά από λίγη ώρα εισήλθε στο ίδιο σύστημα υδρολίσθησης ο σύζυγός της, θεωρώντας ότι εκείνη έχει εξέλθει, ο οποίος, όταν την αντιλήφθηκε, δεν μπορούσε να ανακόψει την κίνησή του και έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα η ίδια να υποστεί κάταγμα του Ό1 σπονδύλου. Ότι οι εναγόμενοι είναι υπαίτιοι της σωματικής της βλάβης, καθώς, κατά το χρόνο του επίδικου συμβάντος, δεν διέθεταν στο χώρο του συστήματος υδρολίσθησης εκπαιδευμένους επόπτες και προσωπικό, ούτε υπεύθυνο ασφαλείας, οι οποίοι θα επέβαλαν του κανόνες ασφαλείας για τη χρήση του συστήματος, ούτε, εξάλλου, διέθεταν υπάλληλο ο οποίος να έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ επιπλέον δεν φρόντισαν για την καλή κατασκευή και λειτουργία των συστημάτων υδρολίσθησης. Ότι ο δεύτερος εναγόμενος, επιπλέον, τέλεσε σε βάρος της το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο. Ότι, λόγω της παράνομης και υπαίτιας, κατά τα ανωτέρω, συμπεριφοράς των εναγομένων, υπέστη ηθική βλάβη. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά και κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του αιτήματος της αγωγής, από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, που έλαβε χώρα με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, αλλά και με τις προτάσεις της, η ενάγουσα ζητεί να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, οφείλουν να της καταβάλουν το ποσό των 32.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Επίσης ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, να επιβληθεί σε βάρος του δεύτερου εναγόμενου προσωπική κράτηση, διάρκειας 12 μηνών, ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι να πληρώσουν τη δικαστική της δαπάνη.
  • Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, αρμοδίως δε εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 9, 14 και 22 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία και είναι ορισμένη, καθώς περιγράφει επαρκώς τις παραλείψεις και τις αμελείς συμπεριφορές του δευτέρου εναγόμενου και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αιτιωδώς προκάλεσαν το αποτέλεσμα του τραυματισμού της, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του δεύτερου εναγόμενου. Εξάλλου, ο δεύτερος εναγόμενος ισχυρίζεται ότι δεν νομιμοποιείται παθητικά, διότι, ως μέλος της διοίκησης της πρώτης εναγόμενης, ιδιότητα που είχε απωλέσει κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αγωγής δεν ευθύνεται για τα χρέη της τελευταίας, ενώ, περαιτέρω, η ευθύνη του αναλώθηκε με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων ασφαλείας και υγιεινής του ψυχαγωγικού πάρκου στον ___________ _______________, τον οποίο είχε ορίσει ως υπεύθυνο λειτουργίας του πάρκου. Ωστόσο, εν προκειμένω, ο δεύτερος εναγόμενος δεν ενάγεται μόνο υπό την ιδιότητά του ως διευθύνων σύμβουλος της πρώτης εναγόμενης, αλλά με βάση την περιγραφόμενη υποκειμενική του ευθύνη, αφού αναφέρονται στην αγωγή όλα τα πραγματικά περιστατικά που

θεμελιώνουν την τελευταία, ήτοι το παράνομο των πράξεων και παραλείψεών του και η υπαιτιότητα του ως προς αυτές, με αποτέλεσμα να υφίστανται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θεμελιώνουν την παθητική του νομιμοποίηση, χωρίς να ενδιαφέρει αν κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής δεν ήταν ο ίδιος νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης εναγομένης. Η δε αμφισβήτηση των ως άνω επικαλούμενων, θεμελιωτικών της νομιμοποίησής του, περιστατικών, μεταξύ των οποίων περί ορισμού υπεύθυνου ασφαλείας, συνιστά αιτιολογημένη άρνηση της βάσης της αγωγής της ενάγουσας, η οποία (ενάγουσα) φέρει και το προς τούτο σχετικό βάρος απόδειξης (ΑΠ 1157/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2102/2007, ΝοΒ 2008.978, ΕφΘεσ 424/2010, ΕΠολΔ 2011.109, ΕφΑΘ 1854/2009, ΕλλΔνη 2009.1427, ΕφΑΘ 8511/2005, ΕλλΔνη 2006.534). Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 71, 340, 345, 346, 914, 926, 929, 932 ΑΚ, 314 ΠΚ, 70 και 176 ΚΠολΔ, πλην των αιτημάτων περί κήρυξης της εκδοθησομένης απόφασης προσωρινά εκτελεστής και περί επιβολής προσωπικής κράτησης σε βάρος του δεύτερου εναγομένου, τα οποία πρέπει να απορριφθούν ως νόμω αβάσιμα κατόπιν της τροπής του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, καθώς προϋποθέτουν την ύπαρξη καταψηφιστικής αγωγής (ΕφΑΘ 628/2003, ΕλλΔνη 2004.1470, ΠΠΑΘ 1302/2015, ΠΠΑΘ 20/2013 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΘεσ 3324/2012, Αρμ 2013.279, Μ. Μαργαρίτης, «Ερμηνεία ΚΠολΔ», 2012, τ. I, σε άρ. 907, σελ. 532). Επομένως, η αγωγή πρέπει, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και κατ’ ουσίαν.-

  • Ο δεύτερος εναγόμενος αρνείται την αγωγή και, περαιτέρω, με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις του, προβάλλει ένσταση συντρέχοντος πταίσματος της ενάγουσας, κατά ποσοστό 90%, ισχυριζόμενος ότι η τελευταία προφανώς παρέβλεψε και αδιαφόρησε για τις οδηγίες του ναυαγοσώστη, αναφορικά με την ασφαλή χρήση του συστήματος υδρολίσθησης, δεν υπάκουσε στους κανόνες ασφαλείας, που ήταν αναρτημένοι σε πινακίδα, και ενήργησε χωρίς σύνεση και προσοχή, εισερχόμενη στο σύστημα και ξεκινώντας την κατάβαση, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι ήταν ενήλικη. Ο ισχυρισμός αυτός του δευτέρου εναγόμενου απαραδέκτως προβάλλεται για πρώτη φορά με τις προτάσεις του, καθώς δεν προβλήθηκε προφορικά στο ακροατήριο, έστω και συνοπτικά, πριν τη συζήτηση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να μη δύναται η ενάγουσα να τον αντικρούσει και το Δικαστήριο να εξετάσει τους μάρτυρες περί αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος ισχυρισμός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, λόγω αοριστίας, καθώς ο ενάγων δεν αναφέρει ποιες εντολές του ναυαγοσώστη και ποιους κανόνες ασφαλείας παραβίασε η ενάγουσα, κατά την είσοδό της στο σύστημα υδρολίσθησης, ούτε πως η παράβαση των εν λόγω εντολών και κανόνων συντέλεσε αιτιωδώς στον τραυματισμό της, προκειμένου να μπορέσει η ενάγουσα να αμυνθεί και το Δικαστήριο να κρίνει επί της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας του σχετικού ισχυρισμού.
  • Αναφορικά με την πρώτη εναγομένη, λόγω της ερημοδικίας της, θεωρούνται ομολογημένοι οι περιεχόμενοι στην κρινόμενη αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί της ενάγουσας (βλ. άρθρο 271 παρ. 3 του ΚΠολΔ). Τούτο διότι κατά της υπό κρίση αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που άνάφέροντάι στο δικόγραφό της επιτρέπεται ομολογία. Αναφορικά δε με τον δεύτερο εναγόμενο, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων (ενός από κάθε διάδικη πλευρά), που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται νομίμως, προς άμεση και έμμεση απόδειξη, ως δικαστικά τεκμήρια και ως μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη εναγόμενη είναι ιδιοκτήτρια του ψυχαγωγικού θεματικού κολυμβητικού πάρκου (water park) «______ __________» που βρίσκεται στο ___ _____ _____. ______ ___________ και περιλαμβάνει κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) και συστήματα υδρολίσθησης (νεροτσουλήθρες). Ο δεύτερος εναγόμενος ήταν μέλος του ΔΣ της πρώτης εναγομένης ήδη από τη σύστασή της (βλ. υπ’ αριθ. 1854/16- 3-2006 ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ) και, κατά το χρονικό διάστημα από 30-6- 2008 έως 10-3-2009, διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος αυτής (βλ. βλ. προσκομιζόμενα και επικαλούμενα υπ’ αριθ. 8462/30-7-2008 και 5005/15-6-2009 ΦΕΚ . ΑΕ και ΕΠΕ, στο οποίο δημοσιεύθηκαν τα από 30-6-2008 και από 16-3-2009 σχετικά πρακτικά της Γενικής συνέλευσης της εταιρίας, αντίστοιχα), και, εξ αυτής της ιδιότητάς του, ήταν υπεύθυνος για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και την ορθή συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ψυχαγωγικού πάρκου της πρώτης εναγόμενης. Ο εναγόμενος, βέβαια, ισχυρίζεται ότι τις εν λόγω αρμοδιότητες του υγιεονομικώς υπεύθυνου και υπευθύνου ασφαλείας τις είχε αναθέσει στον Νικόλαο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος είχε οριστεί ως υπεύθυνος λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του πάρκου. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός του δεύτερου εναγομένου δεν κρίνεται πειστικός από το δικαστήριο. Τούτο διότι ο τελευταίος δεν προσκομίζει κανένα σχετικό έγγραφο, προκειμένου να στηρίξει την εν λόγω ιδιότητα του Νικόλαου Χριστοδουλόπουλου, ενώ το Δικαστήριο δεν κρίνει πειστική, ως προς το σημείο αυτό, την κατάθεση του εξετασθέντος στο ακροατήριο μάρτυρα του ενάγοντος. Ειδικότερα, ο ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας, ο οποίος επιβάλλεται από το νόμο στις περιπτώσεις των κολυμβητικών δεξαμενών (άρθρο 19 της υπουργικής απόφασης Γ1/443/1973 ΦΕΚ 87/Β/24-1-1973), δεν δύναται να γίνει προφορικώς, αλλά τα στοιχεία των προσώπων αυτών πρέπει να γνωστοποιούνται στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, η οποία κρίνει την καταλληλότητά τους. Ο δεύτερος εναγόμενος προσκομίζει σχετικά μόνο ακριβή φωτοαντίγραφα των από 21-7-2006 (ο αριθμός πρωτοκόλλου των αδειών είναι δυσανάγνωστος) αδειών λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του πάρκου, οι οποίες εκδόθηκαν στο όνομα της πρώτης εναγομένης, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον ανωτέρω αναφερόμενο Νικόλαο Χριστοδουλόπουλο, χωρίς όμως στις εν λόγω άδειες να αναφέρεται με οιονδήποτε τρόπο ότι ο τελευταίος, πέραν της ιδιότητας του ως νομίμου εκπροσώπου της πρώτης εναγομένης κατά το χρόνο παραχώρησης των αδειών, ορίστηκε και ως υπεύθυνος για τη λειτουργία των δεξαμενών και των συστημάτων υδρολίσθησης και χωρίς να προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι προσκομισθείσες άδειες λειτουργίας αφορούσαν και το επίδικο σύστημα υδρολίσθησης. Ο δεύτερος εναγόμενος διαδέχθηκε τον ανωτέρω Νικόλαο Χριστοδουλόπουλο ως νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης εναγομένης και, συνεπώς, είχε την ευθύνη για τον ορισμό υπευθύνου λειτουργίας του πάρκου. Εφόσον, συνεπώς, τέτοιος υπεύθυνος δεν έχει οριστεί από τον δεύτερο εναγόμενο, ο ίδιος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της κατέχουσας την άδεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών πρώτης εναγομένης, ήταν προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο του κολυμβητικού πάρκου, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του. ΠεραΙτέρωΓαποδείχθηκε ότι στις 19-7- 2008 η ενάγουσα, μαζί με το σύζυγό της και τις δύο ανήλικες τότε θυγατέρες τους, επισκέφθηκαν το ως άνω ψυχαγωγικό κολυμβητικό πάρκο της πρώτης εναγομένης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους και περί ώρα 10:30 πμ, χρησιμοποίησαν ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα υδρολίσθησης (νεροτσουλήθρες) του εν λόγω πάρκου, στο οποίο, όμως, όπως διαπίστωσαν, δεν βρισκόταν κανένας υπάλληλος της πρώτης εναγομένης και κανένας ναυαγοσώστης, προκειμένου να διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή χρήση αυτού από τους επισκέπτες του πάρκου, αλλά οι επισκέπτες εισέρχονταν σε αυτό ανεπιτήρητοι. Το συγκεκριμένο σύστημα υδρολίσθησης, φωτογραφίες του οποίου προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως από την ενάγουσα, είναι περίκλειστο (σωλήνας), η δε απόσταση μεταξύ του σημείου εισόδου στο σύστημα και του σημείου εξόδου από αυτό, που καταλήγει σε δεξαμενή κολύμβησης, είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα όποιος βρίσκεται στο σημείο εισόδου να μην μπορεί να έχει οπτική επαφή και κατ’ αποτέλεσμα αντίληψη, σχετικά με το αν εξήλθε ο προηγούμενος από τον ίδιο χρήστης του συστήματος. Στο συγκεκριμένο σύστημα υδρολίσθησης, όπως ο ίδιος ο μάρτυρας του δευτέρου εναγομένου κατέθεσε στο ακροατήριο, με βάση τους κανόνες ασφαλείας, έπρεπε να υπήρχαν δύο ναυαγοσώστες και συγκεκριμένα ένας στο σημείο εισόδου και ένας στο σημείο εξόδου από αυτό. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης ή οποιοσδήποτε υπάλληλος της πρώτης εναγόμενης τουλάχιστον στο σημείο εισόδου του συστήματος. Η ενάγουσα εισήλθε πρώτη στο σύστημα υδρολίσθησης, αλλά δεν κατόρθωσε να εξέλθει αυτού εντός εύλογου χρόνου, διότι στη μέση της διαδρομής και σε σημείο που το σύστημα εμφάνιζε μικρότερη κλίση η τελευταία ακινητοποιήθηκε, λόγω έλλειψης ικανής ποσότητας νερού, προκειμένου η ενάγουσα να ολισθήσει με ασφάλεια έως την ευρισκόμενη στο σημείο εξόδου του συστήματος δεξαμενή κολύμβησης. Η ενάγουσα προσπάθησε να προωθηθεί προς το σημείο εξόδου του συστήματος, σπρώχνοντας με τα χέρια της τα τοιχώματα. Εξάλλου, ο σύζυγος της ενάγουσας, χωρίς, όπως προαναφέρθηκε, να γνωρίζει ότι η ενάγουσα δεν είχε κατορθώσει να φτάσει στο σημείο εξόδου του συστήματος υδρολίσθησης, εισήλθε σε αυτό μετά από μερικά λεπτά και ολίσθησε, αναπτύσσοντας ταχύτητα, με αποτέλεσμα, όταν έφτασε στο σημείο που είχε ακινητοποιηθεί η ενάγουσα, να μην μπορέσει να ανακόψει την πορεία του και να επιπέσει σε αυτήν με δύναμη, προκαλώντας της κάταγμα του σπονδύλου (βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ. ____________ πιστοποιητικό του Γενικού Νοσοκομείο _______ «_________»), Ο εν λόγω τραυματισμός της ενάγουσας αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα και συγκεκριμένα σε αμέλεια του δεύτερου εναγομένου, ο οποίος από έλλειψη της προσοχής, που όφειλε και μπορούσε κατά τις περιστάσεις να επιδείξει, ως διευθύνων σύμβουλος της πρώτης εναγομένης και υπεύθυνος, κατά τα ανωτέρω, για την ορθή λειτουργία του ψυχαγωγικού της πάρκου, δεν φρόντισε για τη στελέχωση του πάρκου με το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και δεν επιμελήθηκε της συντήρησης των συστημάτων υδρολίσθησης, με αποτέλεσμα, εκ των παραλείψεων του αυτών, να επέλθει αιτιωδώς ο ως άνω περιγραφόμενος τραυματισμός της ενάγουσας. Ειδικότερα, ο δεύτερος εναγόμενος, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του συστήματος υδρολίσθησης, στο οποίο έλαβε χώρα ο τραυματισμός της ενάγουσας, οφείλε να φροντίσει, ώστε να βρίσκεται τόσο στο σημείο εισόδου, όσο και στη δεξαμενή που βρίσκεται στο σημείο εξόδου του συστήματος κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο να είναι σε επικοινωνία, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος οποιουδήποτε στο σύστημα υδρολίσθησης πριν την έξοδο του προηγούμενου λουσμένου χρήστη του συστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή κινδύνου για τη σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών του πάρκου της πρώτης εναγομένης. Ωστόσο, κατά το χρόνο που συνέβη τοΊιττίδικεΓ περιστατικό, τέτοιο προσωπικό δεν υπήρχε, τουλάχιστον στο σημείο εισόδου του συστήματος υδρολίσθησης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό ο σύζυγος της ενάγουσας να γνωρίζει αν η τελευταία έχει εξέλθει του συστήματος, όπως εύλογα ο τελευταίος πίστευε, λόγω της αναμενόμενης από τον ίδιο καλής λειτουργίας αυτού. Ο δεύτερος εναγόμενος, βέβαια, ισχυρίζεται ότι είχε γίνει σύμβαση της πρώτης εναγόμενης με την ___________ __________, η οποία ανέλαβε τη στελέχωση με ναυαγοσώστες του ψυχαγωγικού πάρκου. Ωστόσο, η ύπαρξη της εν λόγω σύμβασης δεν στηρίζεται από κανένα προσκομισθέν έγγραφο. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος εναγόμενος προς απόδειξη της σύμβασης αυτής προσκομίζει την από 29-9-2009 δήλωση του __________ _________, για τη ___________ _________. To έγγραφο αυτό, όμως, αφενός είναι ανυπόγραφο από τον φερόμενο ως εκδότη του, αφετέρου δεν αναφέρεται σε αυτό με κανέναν τρόπο ούτε τι είδους νομικό πρόσωπο είναι η _________ ____________, ούτε ποια η θέση του φερόμενου _________ _____________ σε αυτή. Επίσης, το εν λόγω έγγραφο δεν αναφέρει τον αριθμό των ναυαγοσωστών που συμφωνήθηκε να απασχολούνται στο ψυχαγωγικό πάρκο της πρώτης εναγομένης, ούτε τον αριθμό αυτών που θα έπρεπε να βρίσκονται στο συγκεκριμένο σύστημα υδρολίσθησης ανά πάσα στιγμή, ούτε τα ονόματα των υπαλλήλων που απασχολούνταν την ημέρα που έλαβε χώρα το επίδικο περιστατικό. Όλες οι ανωτέρω ελλείψεις του εγγράφου, το οποίο αναφέρεται κατά τρόπο απολύτως αόριστο στο επίδικο περιστατικό, έχουν σαν αποτέλεσμα να μη κρίνεται πειστικός από το Δικαστήριο ο ισχυρισμός του δεύτερου εναγομένου περί ύπαρξης προσωπικού – ναυαγοσωστών στο συγκεκριμένο σύστημα υδρολίσθησης και μάλιστα στο σημείο εισόδου αυτού κατά την ημέρα του τραυματισμού της ενάγουσας. Αντίθετα, το συμπέρασμα περί έλλειψης οποιουδήποτε υπευθύνου στο σημείο εισόδου του συστήματος υδρολίσθησης επιβεβαιώνεται από το ίδιο το γεγονός ότι ο σύζυγος της ενάγουσας εισήλθε στο σύστημα, χωρίς προφανώς κανένας να τον σταματήσει, ούτε να του δώσει εντολή να περιμένει για περισσότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση δε, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπήρχε υπάλληλος στην είσοδο του συστήματος υδρολίσθησης, αυτός προφανώς δεν διέθετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένος, καθώς, σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής, είτε δεν βρισκόταν σε επικοινωνία με τον υπάλληλο στο σημείο εξόδου του ίδιου συστήματος, ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση της πορείας του προηγούμενου χρήστη αυτού, είτε επέτρεψε την είσοδο του συζύγου της ενάγουσας στο σύστημα, μολονότι γνώριζε ότι δεν έχει εξέλθει αυτού η ενάγουσα. Εξάλλου, ο δεύτερος εναγόμενος όφειλε να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος υδρολίσθησης, το οποίο, προφανώς, κατά το χρόνο επέλευσης του ερευνώμενου περιστατικού εμφάνιζε δυσλειτουργία, καθώς δεν επέτρεψε στην ενάγουσα να ολισθήσει αδιάλειπτα και με ασφάλεια έως την κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται στο σημείο εξόδου αυτού, ήτοι δεν λειτούργησε με τον εύλογα αναμενόμενο από την ενάγουσα τρόπο. Συνεπώς, αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος εναγόμενος, με τις προαναφερθείσες παραλείψεις του, προκάλεσε παρανόμως και υπαιτίως τον τραυματισμό της ενάγουσας. Για την πράξη του αυτή, άλλωστε, έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με την υπ’ αριθ. __________ απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια σε βάρος της ενάγουσας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα, εξαιτίας της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του δεύτερου εναγομένου υπέστη σημαντική ηθική βλάβη. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι, μετά τον τραυματισμό της, δεν βρισκόταν στο χώρο κάποιος υπεύθυνος εκ μέρους της πρώτης εναγομένης, ο οποίος να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ούτε τη μετέφερε κανείς σε ειδικό χώρο, αλλά η ενάγουσα ανέμενε  ξαπλωμένη σε εξωτερικό χώρο του πάρκου μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο ___________ «___________», όπου διαπιστώθηκε ο ανωτέρω τραυματισμός της και παρέμεινε προς νοσηλεία για τρεις ημέρες. Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση της κατάστασής της, αναγκάστηκε να παραμείνει σε καθεστώς ακινησίας επί δύο μήνες, καθώς έπρεπε να φορά ειδικό νάρθηκα κορμού τριών σημείων, με ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία. Το γεγονός δε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα εντός του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα η ενάγουσα να στερηθεί τις θερινές της διακοπές με την οικογένεια της, ενίσχυσε τα αισθήματα στενοχώριας και θλίψης που της δημιούργησαν τα αποτελέσματα της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του δεύτερου εναγομένου. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του το βαθμό του πταίσματος του δευτέρου εναγομένου, το είδος της προσβολής, καθώς και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων, κρίνει, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, ότι η ενάγουσα δικαιούται να λάβει από τους εναγομένους ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη, το ποσό των 10.000 ευρώ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν στην ενάγουσα, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 10.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Περαιτέρω, πρέπει να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που θα ασκηθεί από την ερημοδικασθείσα πρώτη εναγομένη ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής (βλ. άρθρα 501 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ). Τέλος, οι εναγόμενοι, οι οποίοι ηττώνται κατά ένα μέρος, πρέπει να καταδικαστούν να πληρώσουν μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας (άρθρο 178, 180 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό,-

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης εναγομένης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.-

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την περίπτωση άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €).-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας.-

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αγωγή –

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στην ενάγουσα, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.-

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγομένους να πληρώσουν μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο ποσό των επτακοσίων (700,00) ευρώ.-

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στις 13. Σεπτεμβρίου του έτους 2019.-

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ