fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 2^0. / 2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. : 4189/2240/4-7-2016 κλήση) 
(Α.Κ.Δ.: 2736/1 -4-2013 αγωγή)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσούλα Γκοτόβου, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε νόμιμα από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Αθανασία Πουλοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 4η Δεκεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της καλούσας-ενάγουσας :Της υπό εκκαθάριση συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία «________και ________»,όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές της, με Α Φ.Μ. ________, η οποία εδρεύει στη _________και παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αγορίτσας Μπούτα (AM ΔΣΓ1 : 3244).

Της καθ’ής η κλήση-εναγομένης : Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «________& ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «________& ΥΙΟΣ ΕΠΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 998506437, η οποία εδρεύει στην ________  _________, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η οπό 26-3-2013 με Α.Κ.Δ. : 2736/1-4-2013 αγωγή της, την οποία αττηύθυνε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και η οποία προσδιορίστηκε μετά από κλήση λόγω ματαίωσης να συζητηθεί στις 26-11-2015 ότε συζητήθηκε από το ως άνω Δικαστήριο, το οποίο με την υτΓαριθμ. 1483/2016 οριστική του απόφαση κήρυξε εαυτό λεπουργικώς αναρμόδιο και παρέττεμψε την υπόθεση στο παρόν Δικαστήριο προκειμένου να εκδικαοθεί από το αρμόδιο τμήμα των ναυτικών διαφορών. Η υπόθεση επαναφέρθηκε προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος λειτουργικά αρμόδιου τμήματος (ναυτικών διαφορών) με την από 4- 7-2016 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.     :         4189/2240/4-7-2016 κλήση, η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 1ης-11-2016, ότε αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας που παραστάθηκε στο ακροατήριο, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται προς συζήτηση με την από 4-7-2016 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. : 4189/2240/4-7-2016 κλήση, η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 1ης-11-2016, ότε αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο, η υπό κρίση από 6-3-2013 με Α.Κ.Δ.: 2736/1-4-2013 αγωγή, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε μετά από κλήση λόγω ματαίωσης για τις 26-11-2015 ότε συζητήθηκε από το ως άνω Δικαστήριο, το οποίο με την υπ’αριθμ. 1483/2016 οριστική του απόφαση κήρυξε εαυτό λειτουργικούς αναρμόδιο και παρέττεμψε την υπόθεση στο παρόν Δικαστήριο προκειμένου να εκδικασθεί από το αρμόδιο τμήμα των ναυτικών διαφορών.

Περαιτέρω, κατά την εκφώνηση της προκειμένης υπόθεσης από το πινάκιο, η καθ’ής η κλήση-εναγομένη δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο. Από τις προσκομιζόμενες μετά νομίμου επικλήσεως με τις προτάσεις της καλούσας- ενάγουσας υπ’αριθμ. 5547Β/ 6/7-2016 και 4710 Γ/2-4/2013 εκθέσεις επιδόσεως αντίστοιχα του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Δ.Κοπανά και του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημήτριου Σ.Ραπατζίκου, προκύπτει ότι επιδόθηκε στην εναγομένη τόσο η από 4-7-2016 κλήση όσο και η από 26-3-2013 αγωγή μετά πράξεων ορισμού δικασίμου και κλήσεων προς συζήτηση για τις αναφερόμενες σε αυτές δικασίμους. Δεδομένου δε ότι κατά τη δικάσιμο της 1η-11-2016 που προσδιορίστηκε η συζήτηση της αγωγής με την από 4-7-2016 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. : 4189/2240/4-7-2016 κλήση, αναβλήθηκε η συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, για την οποία δεν απατείτο νέα κλήτευση της εναγομένης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 226 ΚΠολΔ παρ. 4 εδ.γ και δ καθώς η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, ενόψει όλων αυτών η εναγομένη εταιρεία που δεν παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά που ήταν εγγεγραμμένη στο πινάκιο και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση, ούτε κατέθεσε προτάσεις, πρέπει να δικασθεί ερήμην (άρθρο 271 παρ.2 και 3 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αγωγή, η ενάγουσα (ήδη τεθείσα υπό εκκαθάριση) συμπλοιοκτησία με συμπλοιοκτήτες και ήδη εκκαθαριστές τους _________  _______του ________και _______  _________του ________κατά ποσοστό 50 % έκαστος, εκθέτει ότι έχει στην κυριότητά της το νηολογημένο με αριθμό νηολογίου 51 στη ________αλιευτικό σκάφος με την επωνυμία “Α/Κ ________Μ” και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της αλιείας .Ότι η εναγόμενη εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ των άλλων στην εμπορία φρέσκων κατεψυγμένων αλιευμάτων και έχει την έδρα της στο ________(________).Ότι μεταξύ τους συνήφθη με το από 20/9/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβαση μεσιτείας διάρκειας καταρχάς ενός (1) έτους δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε να παραδίδονται αλιεύματα από την ίδια (ενάγουσα) στην εναγόμενη και η τελευταία να τα διαθέτει στην αγορά με όποιο τρόπο επέλεγε, ενεργούσα επί της ουσίας ως μεσίτρια.Ότι το ύψος της προμήθειας συμφωνήθηκε να ανέρχεται στο 3% επί της αξίας των πωλήσεων και η εξόφληση του τιμήματος από την εναγομένη να γίνεται ως εξής : την 20η ημέρα κάθε μηνός με προκαταβολή του 40% επί των πωλήσεων του πρώτου 20ημέρου του μηνός και έως τη 10η μέρα του επόμενου μήνα με πλήρη εξόφληση του συνολικού τιμήματος των πωλήσεων του προηγούμενου μήνα . Ότι για την εξασφάλισή της (ενάγουσας) ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγομένης παρέδωσε σε αυτήν ως εγγύηση την υπ’αριθμ. 06420393-0 τραπεζική επιταγή της Τράπεζας ________εκδόσεως της εναγομένης και σε διαταγή της ίδιας ( ενάγουσας) ποσού 50.000 ευρώ με κενή την ημερομηνία . Ότι πσρότι (η ενάγουσα) της παρέδωσε τα συμφοτνηθέντα εμπορεύματα, η εναγόμενη παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις που της έκανε (η ενάγουσα) και τη συνομολόγηση της οφειλής της από την ίδια (εναγομένη) δια του νόμιμου εκπροσώπου της, δεν έχει εξοφλήσει πλήρως το τίμημα αυτών συνολικού εναπομείναντος ποσού 49.737,06 ευρώ -αφαιρουμένης της συμφωνηθείσας προμήθειας             και των λοιπών εξόδων και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%- που αφορά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012. Τέλος, ότι το οφειλόμενο κι εισέτι μη εξοφληθέν από την εναγόμενη συνολικό ποσό κατά τα επιμέρους ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες στην αγωγή και αποτελούσες ενιαίο σύνολο με αυτή αναλύσεις παραλαβής με ημερομηνίες 1/11/212,3/11/2012,5/11/2012,7/11/2012,10/11/2012,12/11/2012,15/11/2012, 17/11/2012 και 19/11/2012 προκύπτει από τα εξής επίσης επισυναπτόμενα στην αγωγή και αποτελούνται ενιαίο ούνολο με αυτή δελτία αποστολής, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 31 /11/2012 έως και 19/11/2012 : 1) 550/31-10-2012, 2) 552/3-11-2012,3) 553/4-11-2012, 4) 554/4-11-2012, 5) 555/9-11-20126), 556/11-11-2012,7) 557/ 14-11-2012, 8) 558/ 16-11-2012 και 9) 559/ 18-11-2012.Με βάση το ιστορικό η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή να της καταβάλλει τα ποσά των 7.500 ευρώ και 42.237,06 ευρώ , ήτοι συνολικό ποσό 49.737,06 ευρώ για τις πωλήσεις των αλιευμάτων που έκανε κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012 κυρίως κατά τις διατάξεις περί συμβατικής ευθύνης και επικουρικώς σε περίπτωση που η μεταξύ τους σύμβαση κριθεί για οποιοδήποτε λόγο άκυρη, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη ημέρα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κι απαιτητά τα ως άνω ποσά,ήτοι το ποσό των 7.500 ευρώ από 10/11/2012 και το ποσό των 42.237,06 ευρώ από 10/12/2012 , άλλως όλο το αιτούμενο ποσό με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της. Τέλος ζητεί να καταδικαστεί η εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίσιν αγωγή, για το παραδεκτό της παράστασης της οποίας κατά τη συζήτηση, προσκομίζεται το υπ’αριθμ.Α 242735 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ.Π. από την πληρεξούσια δικηγόρο της ενάγουσας (άρθρο 61 παρ.4 Ν.4194/2013) και για το αντικείμενο της οποίας κατεβλήθη το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις του (βλ. υπ’αριθμ. 143294914 σειρά IV τύπου Β διπλότυπο είσπραξης της Γ Δ.ΟΎ.Πειραιά), παραδεκτώς εισάγεται προς εκδίκαση κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο τυγχάνει αρμόδιο τόσο καθ’ ύλην (άρθρα 7, 8, 9, 10, 12 παρ. 1, 13 και 14 παρ. 2 ΚΠολΔ) όσο και κατά τόπον (άρθρο 33 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1, 2 και 3β Ν. 2172/1993 ως εκ του ναυτικού χαρακτήρα της διαφοράς). Επιπλέον, είναι νόμιμη κατά την κύρια βάση της στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 69 , 70,340 ,341, 345,361, 703 επ„ 713 επ. του ΑΚ και 13 ΚΙΝΔ (βλ.ΕφΑΘ 6777/1993, ΕΕμπΔ 1995,405 όσον αφορά τη συμπλοιοκτησία) 907, 908 παρ.1 στ, 176 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 13/1994 ΕλλΔνη 35,1259), παρελκομένης της εξέτασης της επικουρικής βάσης περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η οποία όπως εκτίθεται προβάλλεται σε περίπτωση ακυρότητας της σύμβασης μεσιτείας, συνεπώς υπό αίρεση απόρριψης της αγωγής επί της κύριας βάσης. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίσιν αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφό της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίσιν αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν διότι, εφόσον η εναγομένη ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφο της αγωγής, δεδομένου ότι θεωρούνται ως ομολογημένοι εκ μέρους της εναγομένης σύμφωνα με το άρθρο 352 παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 271 ΚΠολΔ, που τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής, κατά τα προεκτεθέντα, ενόψει του χρόνου που έλαβε χώρα η διαδικαστική πράξη της συζήτησης. Ακολούθως πρέττει να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ κα: έξι λεπτών (49 737,06 €) με το νόμιμο τόκο ως εξής :α) το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500 €) με το νόμιμο τόκο από τις 11/11/2012 και β) το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και έξ; λεπτών (42.237,06 €) με το νόμιμο τόκο από τις 11/12/2012, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Περαιτέρω, το αίτημα περί κηρύξεως της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής, πρέπει να απορριφθεί στην ουσία του, γιατί κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση της εκτέλεσης δεν θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα ούτε συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. Τέλος τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, γινομένου δεκτού του σχετικού της αιτήματος ως βάσιμου στην ουσία του, θα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης λόγω της ερημοδικίας και της ήττας της (άρθρα 176, 184, 189 παρ.1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και άρθρο 63 Ν.4194/2013) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας κι επιπλέον, λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης, θα πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας για την περίπτοοση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από την τελευταία (άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ. 2 ΚΓΙολΔ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εναγομένης.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας από την εναγομένη, στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€).

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (49.737,06 €) με το νόμιμο τόκο ως εξής :α) το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500 €) με το νόμιμο τόκο από τις 11/11/2012 και β) το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (42.237,06 €) με το νόμιμο τόκο από τις 11/12/2012, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Επιβάλλει στην εναγόμενη την καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων οκτακόσιων ευρώ (1.800€).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις 28/1/2019 , χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία