fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Εισαγωγής : ΑΝ 134/1-2-2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
Του 31ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

Συνήλθε στις 13 Μαρτίου 2017 με γραμματέα την Ειρήνη Χατζηλία , δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την αίτηση αναστολής με ημερομηνία κατάθεσης 1 Φεβρουάριου 2017

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ________________ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ________Α.Ε», η οποία εδρεύει στο ________( οδός ________ αρ.__)

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας( Δ.Ο.Υ.) ΦΑΕ Αθηνών.

Κατά την εξέταση της αιτήσεως εμφανίστηκαν οι δικηγόροι Χρήστος Μαρκόπουλος και Παναγιώτης Γιαννόπουλος , οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά τους λόγους της αιτήσεως αναστολής.

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 
Σκέφθηκε κατά το νόμο

1 Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (4082347 ειδικό έντυπο παράβολου, σειράς Α) ζητείται, παραδεκτώς, η αναστολή εκτελέσεως του με αρ.πρωτ.6441 και αρ. ειδικού βιβλίου 909/2017 από 30-1-2017 κατασχετηρίου εγγράφου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών , με το οποίο επιβλήθηκε εις χείρας της εταιρείας με την επωνυμία « ________ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « ________________» ως τρίτης, αναγκαστική κατάσχεση όσων οφείλει ή μέλλει να οφείλει στην αιτούσα, για την είσπραξη χρεών της τελευταίας προς το καθ ου Δημόσιο, συνολικού ύψους 2.338.582,57 ευρώ. Κατά του ανωτέρω κατασχετηρίου εγγράφου η αιτούσα έχει ασκήσει την 1-2-2017 ανακοπή.

2. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας ( Κ.Διοικ.Δ., Ν.2717/1999, ΦΕΚ Α97) ορίζει στο άρθρο 223 ότι : «Εκείνοι στους οποίους κοινοποιείται η ανακοπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 219, μπορούν να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχουν έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη. Η παρέμβαση ασκείται με προφορική δήλωση στο ακροατήριο» και στο άρθρο 204 παρ. 2 , το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως δυνάμει του άρθρου 228 του Κ.Διοικ.Δ., ορίζει ότι : «Αν η πράξη αφορά σε τρίτο που έχει δικαίωμα να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατά τη δίκη της αντίστοιχης προσφυγής, αυτός μπορεί με υπόμνημα που κατατίθεται το αργότερο εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου να εκθέσει τις απόψεις του, έστω και αν δεν έχει ασκήσει παρέμβαση». Στην προκειμένη περίπτωση , αντίγραφο της ασκηθείσας υπό της αιτούσας από 1-2-2017 ανακοπής κατά του επίδικου κατασχετηρίου εγγράφου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών δεν κοινοποιείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 219 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στην εταιρεία «________________» εις χείρας της οποίας ως τρίτης επεβλήθη η ένδικη κατάσχεση. Ενόψει τούτου , η παραπάνω εταιρεία δεν δικαιούται να παρέμβει προσθέτως στη δίκη που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση της ανωτέρω ανακοπής. Κατά συνέπεια, το από 27-3-2017 «Σημείωμα» συνοδευόμενο από σχετικά στοιχεία, που η εταιρεία «________________» κατέθεσε στο δικάζον Δικαστήριο δεν είναι ληπτέα υπόψη ως απαραδέκτως, κατά το άρθρο 204 παρ. 2 του Κ.Διοικ.Δ., υποβληθέντα.

3. Επειδή, ο ανωτέρω Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας στο άρθρο 202, το οποίο επίσης εφαρμόζεται αναλόγως βάσει του άρθρου 228 του Κ.Διοικ.Δ., ορίζει ότι: «. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αϊτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2 ( όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4446/2016, ΦΕΚ Α240/22-12-2016). Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. γ)…. 4…5…6…».

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Σε βάρος της αιτούσας ανώνυμης τεχνικής , οικοδομικής και εμπορικής εταιρείας επιβλήθηκε με το με αρ.πρωτ. 6441 και αρ. ειδικού βιβλίου 909/2017 από 30-1-2017 κατασχετήριο έγγραφο του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εις χείρας της εταιρείας « ________________» ως τρίτης αναγκαστική κατάσχεση όσων οφείλει ή μέλλει να οφείλει « από συναλλαγές» στην αιτούσα ,για την είσπραξη χρεών της συνολικού ύψους 2.338.582,57 ευρώ, προερχομένων , σύμφωνα με τον από 30-1- 2017« πίνακα χρεών» της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, από : 1) φόρο προστιθέμενης αξίας ( ΦΠΑ) οικονομικών ετών 2004, 2005, 2007-2011, 2) φόρο εισοδήματος οικονομικών ετών 2003- 2005, 2008-2012 και 2014, 3) φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας οικονομικών ετών 2006- 2007, 4) «Δηλώσεις ΦΠΑ» οικονομικού έτους 2009, 5) πρόστιμο ΚΒΣ οικονομικού έτους 2009   6) φόρο μισθωτών υπηρεσιών οικονομικών ετών 2008-2009 και 2011 , 7) Μηχανικών /Εργολάβων» οικονομικών ετών 2008-2010, 8) « Πρόστιμο οικονομικών ετών 2010-2011, 9) έξοδα διοικητικής εκτέλεσης οικονομικών ετών 2011-2014, 10) « Εισφορές και Τέλος» οικονομικών ετών 2011-2012, 11) ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών οικονομικών ετών 2011- 2013, 12) χρεωστικές δηλώσεις οικονομικών ετών 2013-2016, 13) ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ) οικονομικών ετών 2014­2016 , 14) δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικών ετών 2015-2016 και 15) «προσωρινή από ελευθέρια επαγγέλματα» οικονομικού έτους 2011. Εξάλλου, η παραπάνω εταιρεία « ________________» προέβη στην από 30-1-2017 δήλωση του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ, η οποία επεδόθη στην καθ’ης ΔΟΥ, σύμφωνα με την επ αυτής σημείωση ,την 31-1-2017 και ώρα 11:1 Οπμ και με την οποία ( δήλωση) αρνείται την ύπαρξη οφειλής της προς την αιτούσα ύψους 2.338.582,57 ευρώ, αναφέρει, όμως, ότι οφείλει στην αιτούσα το ποσό των 123.778,71 ευρώ , δυνάμει της 113/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Εν συνεχεία, κατά του ανωτέρω κατασχετηρίου εγγράφου η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την από 1-2-2017 ανακοπή και ακολούθως την κρινόμενη αίτηση , με την οποία ζητεί την αναστολή εκτελέσεως της ως άνω πράξεως, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της παραπάνω ανακοπής.

5. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται, καταρχάς, η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως , λόγω προδήλου βασιμότητας της κατά της πράξεως αυτής ασκηθείσης ανακοπής . Ειδικότερα, με την ανωτέρω ανακοπή η αιτούσα προβάλλει ότι έχει καταθέσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την προσκομιζόμενη από 17-12-2016 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1516/2016 « Αίτηση Εξυγίανσης» κατά τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ( ΠτΚ, Ν.3588/ 2007 ΦΕΚ Α153), με σκοπό η εταιρεία να ξεπεράσει το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει , διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητά της και ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις των πιστωτών στο σύνολό τους . Ακολούθως και στο πλαίσιο της ίδια ως άνω διαδικασίας εξυγίανσης κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την προσκομιζόμενη από 17-12-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 94092/Ασφ 13413/2016 « Αίτηση Λήψης Προληπτικών Μέτρων» , κατά το άρθρο 103 του ΠτΚ ( η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 29-3-2017). Περαιτέρω, με την από 29-12-2016 προσωρινή διαταγή , καταχωριζόμενη κάτωθι της ανωτέρω αιτήσεως διετάχθη η απαγόρευση έως τη συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως της « δέσμευσης οποιοσδήποτε μορφής των τραπεζικών λογαριασμών ( όψεως ή τρεχούμενους)» , μεταξύ άλλων, της αιτούσας « για το σύνολο των υποχρεώσεών της ( γεγενημένων ή μελλοντικών)» ενώ, ακολούθως, και κατόπιν της προσκομιζόμενης από 13-1-2017 « Αίτησης Μεταρρύθμισης Προσωρινής Διαταγής», που η αιτούσα κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδόθηκε η από 17-1-2017 προσωρινή διαταγή, με την οποία ανεστάλη « κάθε μέτρο ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης» σε βάρος , μεταξύ άλλων, της αιτούσας, έως τη συζήτηση ( στις 29-3-2017) της ανωτέρω « Αιτήσεως Λήψης Προληπτικών Μέτρων» και « υπό τον όρο της συζήτησής της τότε». Ενόψει τούτων , προβάλλεται από την αιτούσα ότι πράξεις ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης , που επιχειρήθηκαν από πιστωτή σε βάρος οφειλέτη, ο οποίος ζήτησε την υπαγωγή του στη εν λόγω διαδικασία εξυγίανσης μετά από χορήγηση προσωρινής διαταγής , που ανέστειλε τις ατομικές διώξεις σε βάρος του και κατά της διάρκεια ισχύος αυτής είναι δικονομικώς άκυρες έστω και αν η προσωρινή διαταγή δεν δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και παρόλο που ο επισπεύδων πιστωτής είναι καλόπιστος. Στην προκειμένη περίπτωση και δεδομένης της ως άνω από 17-1-2017 προσωρινής διαταγής, υποστηρίζεται από την αιτούσα ότι η επιβληθείσα εις χείρας της ανωτέρω εταιρείας « ________________» ως τρίτης επίδικη αναγκαστική κατάσχεση τυγχάνει άκυρη. Εξάλλου, η καθ’ης ΔΟΥ με την έκθεση απόψεων που απέστειλε στο Δικαστήριο προβάλλει ότι η ως άνω προσωρινή διαταγή επιδόθηκε σε αυτή την 31-1­2017 και ώρα 13:30 ( βλ. την προσκομιζόμενη από την αιτούσα 5329/31-1- 2017 έκθεση επίδοσης), ήτοι μετά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως και κατόπιν της από 30-1-2017 θετικής δήλωσης της εταιρείας « ________________» .

6. Επειδή, περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, και πάντως όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του (Επ.Αν.ΣτΕ 496/20110λομ, πρβλ. Επ. Αν. ΣτΕ 329/2016, 24/2016, 225/2015, 15/2015, 110/2013 κ.α ). Στην προκειμένη περίπτωση και δοθέντος ότι επί του παραπάνω λόγου ανακοπής δεν υφίσταται πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο συγκεκριμένος λόγος ανακοπής δεν παρίσταται προδήλως βάσιμος. Ούτε εξάλλου μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως βάσιμοι οι λοιποί προβαλλόμενοι λόγοι ανακοπής, με τους οποίους υποστηρίζεται ότι το ένδικο κατασχετήριο έγγραφο παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας , εκδόθηκε δε κατά κατάχρηση-υπέρβαση εξουσίας, καθόσον η διερεύνηση της βασιμότητας αυτών απαιτεί έρευνα και εκτίμηση στοιχείων του πραγματικού της υπόθεσης, η οποία δεν δύναται να χωρήσει κατά το παρόν στάδιο εξετάσεως της αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ( πρβλ. Επ.Αν.ΣτΕ 109/2016, 166/2015) . Επομένως, ο θεμελιούμενος σε πρόδηλη βασιμότητα του κυρίου ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής λόγος αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξεως τυγχάνει αβάσιμος και απορριπτέος.

7. Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η άμεση εκτέλεση του προσβαλλόμενου κατασχετηρίου εγγράφου θα της επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη , καθόσον θα πλήξει καίρια την βιωσιμότητα της εταιρείας και θα οδηγήσει σε παύση της λειτουργίας της λόγω μη κάλυψης των ανελαστικών της δαπανών. Περαιτέρω, η αιτούσα εταιρεία προβάλλει ότι βρίσκεται σε ταμειακή δυνατότητα οριακής κάλυψης των αναγκών της και οποιαδήποτε διατάραξη των ταμειακών διαθεσίμων συνεπάγεται και το κλείσιμο αυτής, εξάλλου, κατά τους ισχυρισμούς της , με τα χρηματικά ποσά που λαμβάνει από τους συναλλασσόμενους με αυτή « αγοράζει υλικά, πληρώνει υπηρεσίες και ανταποκρίνεται στην εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει». Ακολούθως, υποστηρίζεται από την αιτούσα ότι με την άμεση εκτέλεση του επίδικου κατασχετηρίου εγγράφου « επιτυγχάνεται … το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που σκόπευε να διασφαλίσει η ( ανωτέρω από 17-1-2017) προσωρινή διαταγή, δηλαδή αντί να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών της εταιρείας και η απρόσκοπτη λειτουργία της, και η διατήρηση στο ακέραιο της περιουσίας της προς όφελος των πιστωτών, μέχρις ότου συζητηθεί η αίτηση περί λήψεως προληπτικών μέτρων , επιτυγχάνεται η σταδιακή παύση της εμπορικής δραστηριότητας και το πάγωμα της εν γένει λειτουργίας (της εταιρείας)». Άλλωστε, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας , η επίδικη απαίτηση του καθ’ου Δημοσίου ( συνολικού ύψους 2.338.582,57 ευρώ) είναι στο μεγαλύτερο βαθμό διασφαλισμένη αφού η ακίνητη περιουσία της εταιρείας ξεπερνά σε αναπόσβεστη αξία το ποσό των 1.092.093,32 ευρώ ενώ η αντίστοιχη αντικειμενική αξία των ακινήτων των μετόχων αυτής ανέρχεται σε 561.142,13 ευρώ, περαιτέρω, στο «Επιχειρηματικό Σχέδιο», που έχει καταθέσει ενόψει της διαδικασίας εξυγίανσης προβλέπεται η πλήρης αποπληρωμή του Ελληνικού Δημοσίου σε 84 μήνες συμπεριλαμβανομένων προσθέτων τελών και προσαυξήσεων. Προς απόδειξη της βασιμότητας των ισχυρισμών της η αιτούσα προσκομίζει: 1) « Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013» έτους 2016 του ________  ________   , σύμφωνα με την οποία η αξία της ακίνητης περιουσίας του ανωτέρω ανέρχεται σε 218.541,58 ευρώ, 2) « Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης όπως έχει δηλωθεί μέχρι την 06/07/2016» του ________  ________  , από την οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω έχει, α) την πλήρη κυριότητα κατά 50% ενός ακινήτου επιφάνειας κυρίων χώρων 213,29 τμ και βοηθητικών 33τμ στον 2° όροφο και δύο θέσεων στάθμευσης 30,36 και 18,25 τμ στο υπόγειο επί της οδού ________  __ στη ________  και β) την πλήρη κυριότητα κατά 25% δύο εκτάσεων 5.597,50 και 4.961,08τμ στη νήσο _________, 3 ) «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013» έτους 2016 της ________  ________   ________  , σύμφωνα με την οποία η αξία της ακίνητης περιουσίας της ανωτέρω ανέρχεται σε 342.600,55 ευρώ, 4) « Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης όπως έχει δηλωθεί μέχρι την 06/07/2016» της ________  ________  , από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω έχει, α) την πλήρη κυριότητα κατά 50% ενός ακινήτου επιφάνειας κυρίων χώρων 213,29 τμ και βοηθητικών 33τμ στον 2ο όροφο και δύο θέσεων στάθμευσης, 30,36 και 18,25 τμ στο υπόγειο επί της οδού ________  19 στη ________  , β) την πλήρη κυριότητα κατά 100% ενός ακινήτου στον 1° όροφο, 60τμ επί της οδού ________   στην ________  , γ) την πλήρη κυριότητα κατά 100% ενός ακινήτου επιφάνειας κυρίων χώρων 120 τμ και βοηθητικών 75τμ στη νήσο Θήρα νομού Κυκλάδων και δ) την πλήρη κυριότητα κατά 25% δύο εκτάσεων 5.597,50 και 4.961,08τμ στη νήσο Θήρα νομού Κυκλάδων  5) « Έκθεση Εμπειρογνώμονα-Νόμιμου Ελεγκτή » του Γρηγορίου Κούτρα Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή « Προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών» και « Επιχειρηματικό Σχέδιο» για την αιτούσα εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Στο εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο παρατίθενται, μεταξύ άλλων: α) Αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας για τα έτη 2011-2015, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών της αιτούσας , κατά τα ανωτέρω έτη , ανήλθε σε 465.331,86, 102.000, 106.693, 54.000 και 52.726,90 ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες) σε 167.300,38, 252.834,95, 848.524,39, 78.501,88 και 48.558,44 ευρώ αντιστοίχως, β) ισολογισμοί της αιτούσας για τα έτη 2011­2015, από τους οποίους προκύπτει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό αυτής, οι απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν , το έτος 2011, σε 6.371.673,23, 5.504.330,85 και 3.258.439,44 ευρώ, αντιστοίχως, το έτος 2012, σε 5.967.636,14 , 5.103.181,71 και 3.370.556,24 ευρώ , αντιστοίχως, το έτος 2013, σε 5.967.636,14, 5.144.904,53 και 3.370.556,24 ευρώ , αντιστοίχως, το έτος 2014, σε 5.893.034,18, 4.996.397,77 και ευρώ, αντιστοίχως και το έτος 2015, σε 5.692.799,92, 4.792.964,06 και 3.575.049,41 ευρώ , αντιστοίχως, γ) « Λογιστική Κατάσταση 30/09/2016», σύμφωνα με την οποία, « όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παράρτημα Ισοζύγιο Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών 30/09/2016 της εταιρείας» , κατά τη χρονική περίοδο από 01/01/2016 έως 30/09/2016 , η αξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας ανερχόταν σε 1.095.163,51 ευρώ, οι απαιτήσεις της αιτούσας ανήλθαν σε 4.897.646,69 ευρώ και τα χρηματικά διαθέσιμα σε 12.284,60 ευρώ και δ) «Ισολογισμός-Ατομικές χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01/01-30/09/2016 » και « Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/09/2016», κατά τις οποίες, οι απαιτήσεις της αιτούσας ανέρχονται σε 4.678.558,79 ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 4.344.440,59 ευρώ, ο κύκλος εργασιών σε 61.075,63ευρώ και τα αποτελέσματα προ και μετά φόρων σε 37.084,35 ευρώ.

8. Επειδή, η άμεση εκτέλεση της επίδικης κατάσχεσης, η οποία επισπεύδεται για τις οφειλώμενες από την αιτούσα ως άνω φορολογικές επιβαρύνσεις, επιβάλλεται , καταρχήν , για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που ανάγονται στην εύρυθμη δημοσιονομική λειτουργία του Κράτους, στην οποία συμβάλουν τα φορολογούμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα με την καταβολή φόρων. Περαιτέρω, και ανεξαρτήτως του ότι από την αιτούσα δεν έχουν προσκομιστεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, Ε9 ( της αιτούσας) , προκειμένου να διακριβωθεί με βεβαιότητα η ενεστώσα οικονομική και περιουσιακή κατάσταση αυτής , το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στα παρατιθέμενα ως άνω στοιχεία . Περαιτέρω, η αιτούσα έχει αιτηθεί το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσής της και τη λήψη προληπτικών μέτρων , σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του ΠτΚ, στο πλαίσιο δε αυτό , εκδόθηκε η ανωτέρω από 17-1-2017 προσωρινή διαταγή του Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανεστάλη « κάθε μέτρο ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης» σε βάρος της αιτούσας έως τη συζήτηση της ανωτέρω « Αιτήσεως Λήψης Προληπτικών Μέτρων» ( στις 29-3-2017) και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής κατά την ανωτέρω ημερομηνία . Το παρόν Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή κατ’άρθρο 5 παρ. 2 του Κ.Διοικ.Δ, προεχόντως, διότι αυτή δεν αποτελεί δικαστική απόφαση, την συνεκτιμά , όμως, προς μόρφωση της κρίσεώς του, λαμβάνει δε ειδικότερα υπόψη το περιεχόμενο και τη χρονική ισχύ της εν λόγω προσωρινής διαταγής ( έως την 29-3-2017). Υπό τα δεδομένα αυτά , το Δικαστήριο κρίνει ότι η ως συνέπεια της αμέσου εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως αποστέρηση από την αιτούσα της οφειλής της εταιρείας «________________» προς αυτή ύψους 123.778,71 ευρώ, το οποίο ( ποσό) είναι μικρό σε σχέση αφενός με την συνολική απαίτηση ( ύψους 2.338.582,57 ευρώ) του Δημόσιου κατά της αιτούσας αφετέρου με τις συνολικές απαιτήσεις της αιτούσας κατά τρίτων, όπως απεικονίζονται στα ανωτέρω στοιχεία, δεν είναι ικανή να επιφέρει διακοπή της λειτουργίας ή ισχυρό οικονομικό κλονισμό της επιχειρήσεως της αιτούσας εταιρείας, ήτοι βλάβη ανεπανόρθωτη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής και, επομένως, δεν συντρέχει περίπτωση να χορηγηθεί η ζητουμένη αναστολή.

9.Επειδή, κατ’ακολουθίαν η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος παράβολου υπέρ του Ελληνικού δημοσίου ( άρθρο 277 παρ.9 του Κ.Διοικ.Δ.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση αναστολής.

Διατάσσει την κατάπτωση του παράβολου.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 2017.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία