fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ|
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός 1253/ 2019

(Αριθ. καταθ. 2939/615/2019 & 2774/600/2019)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Γεώργιο Ξυνόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τη   διάταξη           του άρθρου 2 παρ. 3 του     ν.3327/2005.                         Συνεδρίασε    δημόσια         στο ακροατήριό του στις      11 Ιουνίου 2019,       χωρίς τη         σύμπραξη Γραμματέα, για          να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ (υπό στοιχ. α’ αίτηση): ________  ________   του ________  , κατοίκου ________  , ατομικώς καl υπό την ιδιότητάς της ως ασκούσα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ________  ________   του ________  , κατοίκου ________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Παρασκευής Μπεγνή.

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (υπό στοιχ. β’ αίτηση): ________  ________   του ________  , κατοίκου ________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Παρασκευής Μπεγνή.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ________  ________   του ________  , κατοίκου ________  , ατομικός και υπό την ιδιότητάς της ως ασκούσα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-3-2019 (υπό στοιχ. α’) αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό 2939/615/2019 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8ης,-5-2019, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας. Περαιτέρω, ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-3-2019 (υπό στοιχ. β’) αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό 2774/600/2019 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8ης-5-2019, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, oι οποίες συνεκφωνήθηκαν, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (α) η από 29-3-2019 και με αριθμό

2939/615/2019 αίτηση και (β) η από 26-3-2019 καί με αριθμό 2774/600/2019 αίτηση.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 ΑΚ, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν αυτό έχει περιουσία, της οποίας, όμως, τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για τη συντήρηση και την εκπαίδευσή του έξοδα. Λαμβάνονται δε, προς τούτο υπόψη ο L πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου και όχι όσες ενδεχομένως προβάλλονται από τον ίδιο, ενόψει κάποιων ιδιαίτερων επιθυμιών του ή συνηθειών του ή ιδιορρυθμιών του τρόπου ζωής του, και όχι των μελών της οικογένειας του και γενικά των προσώπων, τα οποία από το νόμο υποχρεούται να διαθρέψει. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροl διαβιώσεως, που ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτηρήσεως και εκπαιδεύσεως και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση τουυπόχρεου [ΑΠ 541/2015 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ,  ΕφΠειρ(Μον) 537/2015 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ, βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, τ. Ε’, εκδ. 2004, υπό άρθρο 1493, αρ. 7, σελ. 787, αρ. 9, σελ. 788, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τ. II, εκδ. στ’, σελ. 243, Α. Γεωργιάδη/Μ. Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, τ. VII, 2η εκδ., υπό άρθρο 1493, αρ. 30, σελ. 1040]. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1513 και 1518 ΑΚ, συνάγεται ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του),          επί πλέον δε και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά στο πρόσωπο ή στην περιουσία του. Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και η ρύθμιση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό ‘ άσκησής της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα (ΑΠ 317/2015 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα, ισχυρίζεται ότι με τον καθ’ ου τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο, από τον οποίο απέκτησαν, ένα ανήλικο τέκνο, την ________  , γεννηθείσα στις 7-11-2013 καθώς και ότι η      έγγαμη συμβίωση έχει πλέον διασπαστεί.

Επικαλούμενη δε επείγουσα περίπτωση ζητεί, κατόπιν παραδεκτής παραίτησης (άρθρα 294, 295 και 297 ΚΠολΔ) από το αίτημα απόδοσης σε αυτή της αποκλειστικής χρήσης των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται στην συζυγική οικία, που έλαβε χώρα με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και συγκεκριμένα να ανατεθεί σε αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου, που έχει αποκτήσει με τον καθ’ ου, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον του, καθώς και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της προκαταβάλει εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσας την επιμέλεια του ως άνω ανηλίκου τέκνου, το ποσό των 1.200 ευρώ, ως προσωρινή διατροφή αυτού, δεδομένου ότι τα ανωτέρω τέκνο αδυνατεί να διατρέφει τον εαυτό του, καθόσον στερείται περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή, το ανωτέρω δε ποσό νομιμοτόκως από την  καθυστέρηση εκάστης     μην ιαίας            δόσης κα L     μέχρι την εξόφληση. Περαιτέρω,    δε ζητεί,          ενόψει            των      αναγκών του τέκνου της και για     λόγους επίείκειας,    να        παραχωρηθει προσωρινά η χρήση του περlγραφόμενου στην ένδικη αίτηση οικογενειακού οχήματος και τέλος να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη δικαστική της δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά (άρθρα 22 και 683 παρ. 1 ΚΠολΔ) εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) τυγχάνει δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1394, 1484, 1485-1487, 1493, 1496, 1498, 1510-1514 και 1518 ΔΚ, 682, 728, 729, 730, 731, 732, 735 και 176 ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος περί επιδίκασης τόκων επί του ποσού της προσωρινής μηνιαίας διατροφής, το οποίο είναι μη νόμιμο και συνεπώς, απορριπτέο, καθόσον από τη διάταξη του άρθρου 728 ΚΠολΔ, δεν προβλέπεται προσωρινή επιδίκαση τόκων, ενώ το αίτημα αυτό αρμόζει μόνον στην οριστική καταψήφιση της απαίτησης, περί της οποίας δεν πρόκειται στην προκειμένη περίπτωση (ΜΠρΑΘ 4204/2015, ΜΠρΑΘ 5964/2007, ΜΠρΑΘ 6001/2006 αδημ.). Περαιτέρω, το αίτημα παραχώρησης της χρήσης του περlγραφόμενου οχήματος τυγχάνει νόμιμο για το χρονικό διάστημα μέχρι και την έκδοση απόφασης επί της τακτικής αγωγής για το ασφαλιζόμενο δικαίωμα (άρθρα 693 παρ. 1 και 695 ΚΠολΔ). Ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση, καθ’ ο μέρος κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω καl κατ’ ουσίαν.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1520 παρ. 1 ο γονέας που δεν διαμένει με το παιδί έχει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Τούτο συμβαίνει στις περιπτώσεις διαζυγίου, διάστασης, ακύρωσης του γάμου, παιδιών που γεννιούνται χωρίς γάμο και έχουν αναγνωριστεί, αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας κατά το άρθρο 1510 παρ. 3 ή ολικής ή μερικής αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας κατά τα άρθρα 1532 και 1535, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου κατά κανόνα ο γονέας όχι μόνο δεν διαμένει με το παιδί, αλλά και δεν ασκεί την επιμέλειά του. Σημασία όμως για την εφαρμογή του άρθρου 1520 έχει μόνο το γεγονός ότι ο γονέας μένει χωριστά και όχι και το ότι δεν ασκεί την επιμέλεια άρα, και αν ακόμα ο γονέας δεν διαμένει με το παιδί αλλά έχει την επιμέλεια (όπως για παράδειγμα αν μετά το διαζύγιο η άσκηση της επιμέλειας έχει ανατεθεί και πάλι από κοινού και στους δύο γονείς – ΑΚ 1513 παρ. 1 εδ. 2 — που δεν μένουν όμως μαζί), ο γονέας αυτός έχει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας (Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη Οικογενειακό Δίκαιο τόμος 2ος, Δ’ Έκδοση, κεφ. V αριθ. 6).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση (υπό στοιχ. β’) αίτησή του, ο αϊτών, επικαλούμενος αφενός μεν τα ίδια ως άνω πραγματικά περιστατικά αναφορικά με τη τέλεση νομίμου γάμου μεταξύ των διαδίκων και την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης αυτών, αφετέρου δε επείγουσα περίπτωση, συνιστάμενη στην ανάγκη επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του και επικείμενο κίνδυνο πρόκλησης επεισοδίων μεταξύ των διαδίκων λόγω της ασυμφωνίας τους ως προς την άσκηση του δικαιώματος του, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο, κατά τον εκτιθέμενο στο δικόγραφο της αιτήσεώς του τρόπο. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η καθ’ ης η αίτηση στη δικαστική του δαπάνη. Με το ως άνω περιεχόμενο και αυτό το αίτημα, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου για την εκδίκασή της κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 22, 683 και 686 επ. ΚΠολΔ) , είναι δε νόμιμη, στηρίζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 1520 ΑΚ, 731, 735 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την ανωτέρω υπό στοιχ. α’ αίτηση λόγω της προφανούς μεταξύ τους συνάφειας και προς οικονομία χρόνου και δαπάνης (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Ο καθ’ ου με το σημείωμά του και επί της υπό στοιχ. (α) αίτήσεως, που κατατέθηκε μέσα στην προθεσμία που χορήγησε το Δικαστήριο, προέβαλε ισχυρισμό περί συνεισφοράς της αιτούσας με τις οικονομικές της δυνάμεις στη διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων. Ο σχετικός όμως (αυτοτελής) ισχυρισμός, απαραδέκτως προτείνεται από τον καθ’ ου το πρώτον με το σημείωμά του δεδομένου ότι δεν προβλήθηκε και προφορικός στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της ένδικης αίτήσεως (ΜΠρΓρεβ 17/1994 ΑρχΝομ 1994.428, I. Χαμηλοθώρη Ασφαλιστικά Μέτρα, 2η έκδοση, σελ. 50 αριθ. 113). Κα l τούτο πέραν του γεγονότος ότl ο προαναφερθείς ισχυρισμός εκ των άρθρων 1389, 1390 και 1489 παρ. 2 του ΑΚ, αποτελεί ουσιαστικά άρνηση της ένδικης αίτησης (βλ. σχετ. ΑΠ 804/1994 ΕλλΔνη 37.98, ΑΠ 1322/1992 ΕλλΔνη 35.368, ΑΠ 1155/1987 ΝοΒ 36.1607, ΕφΑΘ 2260/1993 ΕλλΔνη 35.40, ΕφΑΘ 4784/1993 ΕλλΔνη 35.450), από τη στιγμή που με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη συνεισφορά στη διατροφή του τέκνου δια της παροχής των προσωπικών υπηρεσιών και φροντίδων της που είναι αποτιμητές σε χρήμα, δεν ζητεί το σύνολο του ποσού, στο οποίο αποτίμώνται οι διατροφικές ανάγκες του ανηλίκου τέκνου, αλλά μόνο το μέρος το οποίο κατά την άποψή της, πρέπει να βαρύνει τον καθ’ ου, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις των γονέων. Στην περίπτωση δε αυτή, ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων πρέπει να γίνει από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα προς τα εκατέρωθεν πιθανολογηθέντα πραγματικά περιστατικά και ανεξάρτητα από την πληρότητα της προβολής του σχετικού ισχυρισμού (ΕφΠειρ 309/2016 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ).

Από τις επ’ ακροατηρίω ένορκες καταθέσεις της μάρτυρος της αιτούσας – καθ’ ης ________  ________   του ________  και της μάρτυρος του καθ’ ου – αιτούντος ________  ________  του ________  , οι οποίες εκτιμώνται μόνες τους και σε συνδυασμό προς τα λοιπά αποδεικτικά μέσα κατά το λόγο γνώσης και το βαθμό αξιοπιστίας εκάστης εξ αυτών καθώς και από τα προσκομίσθέντα μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους έγγραφα μεταξύ των οποίων οι προσκομιζόμενες φωτογραφίες (ΔΠ 354/2017 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ), η γνησιότητα των οποίων δεν αμφιοβηιείιm (άρθρα 444 αρ. 2,    448 παρ. 2,    457     παρ. 4 ΚΠολΔ) , πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους θρησκευτικό γάμο κατά το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, στη ________  , στις 23-9-2012. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, την ________  , γεννηθείσα στις 7-11-2013. Ήδη, ί) έγγαμη συμβίωση τους έχει διακοπεί μετά την αποχώρηση της  αιτούσας,  20-2-2019, από την  πρώην συζυγική οικία      και οι σύζυγοι ζουν      χωριστά,  το δε ανήλικο τέκνο διαμένει μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης με την μητέρα του. Πιθανολογήθηκε, περαιτέρω, ότι η αιτούσα είναι καλή μητέρα, αφοσιωμένη στην ανατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το οποίο φροντίζει με στοργή και αγάπη, προσφέροντας κάθε δυνατή συνδρομή, έχει  δε  άριστη  σχέση με   αυτό και   είναι κατάλληλη για την ανατροφή του. Συνακόλουθα, ενόψειl των ανωτέρω και της ανάγκης του ανήλικου τέκνου για μητρική στοργή και φροντίδα, της νηπιακής του ηλικίας, αλλά και του γεγονότος ότι ανέκαθεν η μητέρα ήταν αυτή που το φρόντιζε, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι το αληθινό , συμφέρον του ανήλικου αβάπτιστου τέκνου υπαγορεύει την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας αυτού στην αιτούσα, προς τούτο δε συναινεί και ο καθ’ ου η αίτηση, όπως συνάγεται από σχετική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του κατά τη διάρκεια της συζήτησης της κρινόμενης αίτησης, όπως η τελευταία εκτιμάται από το Δικαστήριο, της συναίνεσής του εκτιμώμενης σε κάθε περίπτωση ελεύθερα (άρθρα 592,    597 παρ. 1 σε συνδ. με 682 επ. ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, το σχετικό αίτημα της υπό κρίση αίτησης να γίνει δεκτό ως και κατ’ ουσίαν βάσιμο και να ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου είσέτι τέκνου των διαδίκων προσωρινά στην αιτούσα. Εξάλλου, ενόψει του ότι το ανήλικο τέκνο διαμένει με τη μητέρα του και προκειμένου αφενός μεν να αποτραπεί ο κίνδυνος ψυχικής αποξένωσής του από τον καθ’ ου – αιτούντα πατέρα του και αφετέρου να μπορεί και αυτός να παρακολουθεί και να συμμετέχει θετικά στην ανατροφή, διαπαιδαγώγηση και καλύτερη ανάπτυξή τους επιβάλλεται να παρασχεθεί σ’ αυτόν (πατέρα) το δικαίωμα να επικοινωνεί με το ανήλικο κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως τρόπο (συμπεριλαμβανομένης και διανυκτερεύσεως του τέκνου στην οικία του πατέρα του), που κρίνεται ως ο πλέον πρόσφορος και συμφέρων για την ψυχική ισορροπία του τέκνου, κατά μερική παραδοχή της σχετικής υπό κρίση υπό στοιχ. (β) αίτησης, με την επισήμανση ότι από κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε η ύπαρξη κινδύνου για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα του τέκνου κατά τις ημέρες που αυτό θα διανυκτερεύει στην οικία του πατέρα του. Ειδικότερα, η αιτούσα – καθ’ ης ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του τέκνου με τον πατέρα και της παραμονής του στην πατρική οικία, θα έρχεται σε επαφή με τους γονείς του καθ’ ου – αιτούντος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, δεδομένου ότι πατέρας του αιτούντος έχει αντιμετωπίσει προβλήματα αλκοολισμού, η δε μητέρα αυτού λαμβάνει ηρεμιστικά φάρμακα. Όμως, πέραν του γεγονότος ότι η αιτούσα αναφέρεται σε προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει ο πατέρας του αιτούντος σε βάθος τριακονταετίας, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογείται ότι υφίσταται παρόν κίνδυνος για την ψυχοσωματική ακεραιότητα του τέκνου των δίαδίκων και για λόγους που αφορούν τους γονείς του αιτούντος, οι οποίοl σημειωτέον δεν διαμένουν μαζί με τον καθ’ ου – αιτούντα, αλλά σε άλλο διαμέρισμα της ιδίας πολυκατοικίας. Εξάλλου, από τις προσκομίσθείσες, μετ’ επικλήσεως από τον καθ’ ου – αιτούντα, από 17-4-2019 ιατρικές γνωματεύσεις της 2ης ΥΠΕ ΠΕΔΥ της Μονάδας Υγείας ________  , συνάγεται ότι οι γονείς του πατέρα δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχοιιαθολογικής φύοεως πρόβλημα, η δε μητέρα του τελευταίου λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή (δισκία «ΧΑΝΑΧ») στο πλαίσιο προβλήματος απορρύθμισης της αρτηριακής της πίεσης, όπως συνάγεται από την από 20-12-2018 συνταγογράφηση της καρδιολόγου ιατρού ________  ________  . Η δε μάρτυρας της αιτούσας δεν εισέφερε δια της επ’ ακροατηρίω καταθέσεώς της συγκεκριμένα στοιχεία για την ύπαρξη των επικαλούμενων από την αιτούσα – καθ’ ης προβλημάτων των γονέων του αντιδίκου της, αλλά περιορίσθηκε σε γενικόλογη αναφορά περί ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς των ανωτέρω προσώπων. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου – αϊτών, ο οποίος διάγει το 51° έτος της ηλικίας του, τυγχάνει απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, συνταξιοδοτηθείς με το βαθμό του Πλοιάρχου. Λαμβάνει από το Σεπτέμβριο του 2018 προσωρινή μηνιαία σύνταξη ποσού 913 εκκρεμούσης της έκδοσης της οριστικής συντάξεως μέχρι του τέλος του έτους, το ποσό της οποίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί στην παρούσα φάση, όπως συνάγεται από το υπ’αριθ. 96608/13-6-2019 πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής κατάστασης του καθ’ ου.

Περαιτέρω, ο τελευταίος έλαβε, στις 11-12-2017, από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Ε.ΔΟ.Α.Ν.) εφάπαξ βοήθημα ποσού 73.455,84 ευρώ και το έτος 2018 έλαβε από τον ίδιο ως άνω φορέα το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ με την αποστρατεία του έλαβε από την Υπηρεσία του και ποσό 1.800 ευρώ για οδοιπορικά. Περαιτέρω, τυγχάνει                κύριος                ενός διαμερίσματος, επιφανείας 100 τ.μ., του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη ________  , ενώ διαθέτει στην κυριότητά του ένα Ι.Χ.Ε. όχημα μάρκας «________  » μοντέλο «________  », με αριθμό κυκλοφορίας ________           1.400 κ.εκ. και έτους πρώτης κυκλοφορίας 2014, το  οποίο κάλυπτε τις ανάγκες μετακίνησης της οικογένειας κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, μια Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσικλέτα μάρκας «________  » μοντέλο «________  », με αριθμό κυκλοφορίας ________  , 645 κ.εκ. καθώς και ένα ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής με μηχανή, αριθμού νηολογίου ________  , μήκους 9 μέτρων και έτους πρώτης νηολόγησης 1981. Αλλα εισοδήματα από εργασία ή άλλους οικονομικούς πόρους από προσοδοφόρα ή απρόσοδη περιουσία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει ο καθ’ ου – αϊτών. Περαιτέρω, διαμένει μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης στην προαναφερθείσα ιδιόκτητη οικία του και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνη στέγασης, παρά μόνο με τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω οικίας. Καταβάλλει ετησίως το ποσό των 240 ευρώ για ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλεια ζωής του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, δυνάμει των υπ’ αριθ. 1255218/8 και 1255106/5 ασφαλιστηρίων συμβολαίων της ασφαλιστικής εταιρίας «________  », ενώ επιβαρύνεται και με το ποσό των 150 ετησίως για τον ελλιμενισμό και τη συντήρηση του προαναφερθέντος σκάφους του. Εξαιτίας  του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε το έτος 2017 (καρκίνος παχέος εντέρου) και για το οποίο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπείες, υποβάλλεται τακτικά σε ιατρικές εξετάσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του. Η σχετική δε ιατρική δαπάνη πραγματοποιείται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.) και καλύπτεται από τον ασφαλιστικό του φορέα, ο δε καθ’ ου δεν επικαλείται ότι υποβάλλεται σε περαιτέρω ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. Κατά τα λοιπά, ο καθ’ ου δεν βαρύνεται με τη δαπάνη διατροφής άλλων προσώπων πέραν της ανήλικης θυγατέρας του, υποβάλλεται δε στις συνήθεις δαπάνες διατροφής, ενδύσεως και ψυχαγωγίας του, για άτομα της ίδιας ηλικίας, φύλου και κοινωνικής κατάστασης. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα – καθ’ ης, η οποία διάγει το 38° έτος της ηλικίας της, εργάζεται, ήδη από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ως υπάλληλος γραφείου σε διαφημιστικό γραφείο στο ________  , αποκομίζοντας μηνιαία εισοδήματα ύψους 763,59 ευρώ (καθαρές αποδοχές), όπως συνάγεται από το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΠ406495/13-3-2019 έντυπο αναγγελίας πρόσληψης σε συνδυασμό με την απόδειξη καταβολής μισθοδοσίας μηνός Απριλίου 2019. Περαιτέρω, τυγχάνει συνιδιοκτήτρια ακινήτου (οικίας) επιφάνειας 36 τ.μ., στη ________. Άλλα εισοδήματα από εργασία και άλλους οικονομικούς πόρους από προσοδοφόρα ή απρόσοδη περιουσία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει η αιτούσα – καθ’ ης. Περαιτέρω, διαμένει με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων σε μισθωμένη οικία (διαμέρισμα), επιφανείας 68 τ.μ. στον ________  , επιβαρυνόμενη με την καταβολή μηνιαίου μισθώματος ποσού 520 ευρώ καθώς και με τις με τις αναλογούσες συνήθεις για το είδος του ακινήτου δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της εν λόγω οικίας (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφώνου, κοινόχρηστες δαπάνες κ.λ.π.). Κατά τα λοιπά, η αιτούσα καθ’ ης δεν βαρύνεται με τη δαπάνη διατροφής άλλων προσώπων, υποβάλλεται δε στις συνήθεις    δαπάνες  διατροφής, ενδύσεως, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχαγωγίας της, για άτομα της ίδιας   ηλικίας, φύλου και  κοινωνικής κατάστασης. Περαιτέρω, η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων ______, ηλικίας σήμερα 5,5 ετών περίπου, θα φοιτήσει κατά την έναρξη του νέου διδακτικού έτους στην πρώτη τάξη του Δημοτικού        Σχολείου και  δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνη της τις δαπάνες διατροφής της, διότι στερείται εισοδημάτων από περιουσία,    καθώς και   από εργασία, αφού λόγω της ανηλικότητάς της δεν έχει εργασιακή ικανότητα, με συνέπεια να δικαιούται διατροφής από τους γονείς της,  οι οποίοι έχουν υποχρέωση να το διατρέφουν   από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του (άρθρο 1389 ΑΚ) . Διαμένει δε, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, με τη μητέρα της στην προαναφερθείσα μισθωμένη από την τελευταία οικία, επιβαρυνόμενη αναλογικός με τη δαπάνη στέγασης και λειτουργίας της ανωτέρω οικίας. Εξάλλου, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων    συμμετέχει σε δραστηριότητες ιδιωτικού κέντρου δημιουργικής απασχόλησης, για τις οποίες απαιτείται ποσό 40 ευρώ μηνιαίως, παρακολουθεί μαθήματα χορού για τα οποία θα απαιτηθεί το ποσό των 25 ευρώ μηνιαίως, ενώ επίσης για τη συστηματική άθληση του τέκνου θα απαιτηθεί και το ποσό των 30 ευρώ μηνιαίως ως συνδρομή στο ________  Κολυμβητήριο του ________  . Η αιτούσα επικαλείται απαιτούμενη δαπάνη ποσού 250 ευρώ μηνιαίως για την πρόσληψη γυναίκας που θα ασχολείταί με τη φύλαξη του ανηλίκου τέκνου κατά τις ώρες που αυτή θα απουσιάζει στην εργασία της. Με δεδομένο, όμως ότι αφενός μεν η φοίτηση των τέκνων, είτε στο Νηπιαγωγείο είτε στο Δημοτικό Σχολείο, μπορεί να ενταχθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στο ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργίας του νηπιαγωγείου ή σχολείου, με λήξη των μαθημάτων περί της 16:00′, αφετέρου δε ότι η μητέρα της αιτούσας διαμένει πλησίον της μισθωμένης οικίας της τελευταίας (σε απόσταση περί τα 500 μέτρα), έχουσα τη δυνατότητα να συνδράμει την κόρη της τόσο στην παραλαβή από το σχολείο όσο και στη φύλαξη του ανηλίκου τέκνου μέχρι την επιστροφή της αιτούσας από την εργασία της κατά τις απογευματινές ώρες (η αιτούσα δεν επικαλείται προβλήματα υγείας της μητέρας της ή άλλους λόγους αποκλείοντες τη συνδρομή της τελευταίας), το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα χρονική φάση, η σχετική δαπάνη πρόληψης        τρίτου προσώπου   για τη φύλαξη      του ανηλίκου τέκνου δεν αποτελεί αναγκαία δαπάνη, συνυπολογlζόμενη στις διατροφικές ανάγκες αυτού. Σε κάθε δε περίπτωση, η σχετική   δαπάνη         μπορεί   να  εκτιμηθεί        στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 696 και 697 ΚΠολΔ (όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4335/2015). Κατά τα λοιπά δε, οι δαπάνες συντήρησης του ανωτέρω τέκνου, δηλαδή τροφής, ενδύσεως, εκπαίδευσης, αγοράς σχολικών ειδών, ψυχαγωγίας και παραθερισμού είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων του, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Με βάση τα προαναφερόμενα εισοδήματα καί την εν γένει περιουσιακή κατάσταση των διαδίκων γονέων (ΔΠ 823/2000 ΕλλΔνη 41.1597), η κατά μήνα διατροφή των ως άνω ανηλίκου τέκνου πρέπει να προσδιορισθεί στο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως. Το προαναφερθέν ποσό είναι ανάλογο των αναγκών του, όπως οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα έξοδα γlα τη διατροφή, συντήρηση, εκπαίδευση και την εν γένει ανατροφή του, βαρύνουν δε και τους δύο γονείς και μάλιστα καθένα εξ αυτών ανάλογα με τις δυνάμεις του. Σύμφωνα με αυτές ο καθ’ ου       πατέρας, βάσει τωνπροαναφερθέντων οικονομικών του δυνατοτήτων και ειδικότερα των εισοδημάτων του αλλά και της περιουσίας του, είναι σε θέση να καταβάλει προσωρινός κατά μήνα,α. την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος κίνδυνου από την έλλειψη δυνατότητας συντήρησης του τέκνου, το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, κατά το οποίο πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση. Κατά το υπόλοιπο ποσό των 100 ευρώ, το οποίο απαιτείται για τη διατροφή του ανηλίκου, συμμετέχει και η αιτούσα μητέρα του με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την καθημερινή φροντίδα και συντήρησή του, που συνέχεται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητή σε χρήμα καθώς και με τα εισοδήματά της.

Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα δεν διαθέτει κάποιο μεταφορικό μέσο για την εξυπηρέτηση των καθημερινώς απαιτούμενων μετακινήσεων του τέκνου των διαδίκων (μετάβασή του στο σχολείο, συμμετοχή του σε εξωσχολικές, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες κλπ.). Ο δε καθ’ ου – αϊτών, πιθανολογήθηκε ότι έχει τη δυνατότητα χρήσεως της προαναφερθείσας ιδιόκτητης δίκυκλης μοτοσικλέτας για τις μετακινήσεις του. Η επικαλούμενη από τον ίδιο αντικειμενική αδυναμία χρήσεως αυτής για λόγους υγείας και ειδικότερα εξαιτίας του προαναφερθέντος προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε, δεν πιθανολογήθηκε,   ενόψει     του γεγονότος ότι  δεν προσκομίστηκε κάποιο ιατρικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ιατρική      σύσταση για αποφυγή χρήσεως ή αντικειμενική αδυναμία οδήγησης δικύκλου. Εξάλλου, το γεγονός ότι και  μετά το σοβαρό  πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο ιατών – καθ’ ου και το οποίο συνεχίζει να τον απασχολεί δια της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης της εξέλιξης της υγείας του, δεν πώλησε το συγκεκριμένο δίκυκλο, ούτε κατέθεσε τις σχετικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτού, καταδεικνύει την δυνατότητα που έχει να μετακινείται με το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένη και την μικρή ηλικία του τέκνου των διαδίκων, των αναγκών αυτού και για λόγους επιείκειας, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να παραχωρηθεί προσωρινά και μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της τακτικής αγωγής που θα ασκηθεί, η χρήση του προαναφερθέντος Ι.Χ.Ε. οχήματος στην αιτούσα.

Μετά ταύτα και εφόσον είναι αυτονόητη και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης λόγω της φύσης των αιτουμένων ασφαλιστικών μέτρων πρέπει οι υπό κρίση αντίθετες αιτήσεις να γίνουν εν μέρε ι δεκτές ως και κατ’ ουσίαν βάσιμες, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, επ’ αμφοτέρων των συνεκδικαζόμενων αιτήσεων, πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της συζυγικής σχέσης τους (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων την από 29-3-2019 και με αριθμό 2939/615/2019 αίτηση και (β) την από 26-3-2019 και με αριθμό 2774/600/2019 αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρεί την από 29-3-2019 και με αριθμό 2939/615/2019 αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα, στην αιτούσα υπό την ως άνω ιδιότητά της ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή αυτού, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της υπό κρίση αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας περί διατροφής αγωγής.

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ προσωρινά στην αιτούσα τη χρήση του υπ’ αριθ. κυκλ. ________  οχήματος μάρκας «________   ________  », ιδιοκτησίας του καθ’ ου.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 26-3-2019 και με αριθμό 2774/600/2019 αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα των δ ι αδίκων, ως εξής:

  • Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία (πλην της Τετάρτης) μεταξύ 18:00′ έως 19:00′.
  • Κάθε Τετάρτη από ώρα 17:00′ έως και ώρα 19:30′.
  • Δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα εναλλάξ από τις 09:30′ του Σαββάτου, (_______ ________  αρ. __) μέχρι τις 18:00′ της Κυριακής (με διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα).
  • Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τον μεν πρώτο χρόνο από την 24η Δεκεμβρίου και ώρα 10:00′ έως την 31η Δεκεμβρίου και ώρα 18:00′ (με διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα), αρχής γενομένης το έτος 2019, τον δε δεύτερο χρόνο, από ώρα 10:00′ της 31ης Δεκεμβρίου έως ώρα 18:00′ της 7ης Ιανουάριου (με διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα).
  • Κατά την εορτή του Πάσχα, τον μεν πρώτο χρόνο από τη Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10:00′ έως την Τρίτη του Πάσχα και ώρα 18:00′ (με διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα), αρχής γενομένης το έτος 2020, τον δε δεύτερο χρόνο, από ώρα 10:00′ της Τρίτης του Πάσχα έως ώρα 18:00 της Κυριακής του Θωμά (με διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα) .
  • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τον μεν πρώτο χρόνο από ώρα 10:00′ της 1ης Αυγούστου έως ώρα 18:00′ της 31ης Αυγούστου (με διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα), αρχής γενομένης το έτος 2020, τον δε δεύτερο χρόνο από ώρα 10:00′ της 1ης Ιουλίου έως ώρα 18:00′ της 31ης Ιουλίου (με διανυκτέρευση στην οικία του πατέρα) .
  • Στο πλαίσιο της δια ζώσης επικοινωνίας, το τέκνο θα παραλαμβάνεται κατά την έναρξη της επικοινωνίας από τον πατέρα του και από την οικία στην οποία διαμένει με
    τη μητέρα του και θα επιστρέφονται από αυτόν κατά τη λήξη της επίσης εκεί.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ, στο σύνολό τους και επ’ αμφοτέρων των ανωτέρω αιτήσεων, τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον ________  , χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και oι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 21 Αυγούστου 2019.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ