fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ν. 3869/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51/2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πειραιά Μπακογιάννη Μαρία και από τον Γραμματέα Νικόλαο Μπακάλη.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του,στις 4 Νοεμβρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Πάτρας Κοκοράκη του Ιωάννη,κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ: 1 Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «________  ________   Α.Ε», που εδρεύει στην ________   και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Κοροβέση,2.Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «________  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»,που εδρεύει στην ________   και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε,3.Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «________  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε»,που εδρεύει στην ________  ,νόμιμα εκπροσωπουμένη, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αγάπη Κονουκλα,4.Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «________   ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»,που εδρεύει στην ________   και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε και στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος αυτής η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «________  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε»,που εδρεύει στην ________  ,νόμιμα εκπροσωπουμένη, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αγάπη Κονουκλα.

Η αιτούσα με την από 28.05.2012 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού την 02α.07/2012, γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 949/2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητεί όσα αναφέρονται σ’ αυτή, δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκ νόμιμα και ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αριθμ.4232Γ/04.07.2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημήτριου Ραπατζίκου που προσκομίζει η αιτούσα, αντίγραφο της ένδικης αίτησης της, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτριά της Τράπεζα με την επωνυμία «________  ».Επομένως,εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με το άρθ. 13 ν. 3869/2010 «1. Στη Γραμματεία κάθε Ειρηνοδικείου τηρείται αλφαβητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στο οποίο εγγράφονται τα ονόματα των αιτούντων, η πορεία των αιτήσεων τους και οι αποφάσεις που εκδίδονται. Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Αρχείο, στο οποίο καταχωρίζονται τα πιο πάνω στοιχεία για ολόκληρη τη χώρα. 2. Πριν από τη συζήτηση αίτησης οφειλέτη που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος το Ειρηνοδικείο ελέγχει αυτεπαγγέλτως στο παραπάνω αρχείο αν εκκρεμεί αίτηση για τον οφειλέτη αυτόν και αν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του».

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ’ αυτά.Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη  διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010).Ωστόσο, από την .αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κι άλλη αίτηση της άνω οφειλέτριας, που φέρει αριθμό κατάθεσης δικογράφου 813/2012 και γενικό αριθμό κατάθεσης 5091/2012 με την οποία ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 για τις ίδιες απαιτήσεις (βλ.το υπ.αρ.πρωτ.1268γ/2014 έγγραφο με θέμα: Έλεγχος Γενικού Αρχείου, του τμήματος εκούσιας του Ειρηνοδικείου Αθηνών) και της οποίας η εκδίκαση ορίστηκε για τη δικάσιμο της 20ης.10.2015. Η υποβολή της παραπάνω αίτησης για την ίδια διαφορά με την ένδικη διαφορά,με το ίδιο αίτημα και μεταξύ των ίδιων διαδίκων, και μάλιστα σε χρόνο προγενέστερο της κρινόμενης ήτοι την 12η.06.2012, επιφέρει συνέπειες ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, με σημαντικότερη δικονομική συνέπεια την κατά το άρθ. 222 ΚΠολΔ εκκρεμοδικία. Η κατάθεση δεύτερης αίτησης για το ίδιο ζήτημα σύμφωνα με το άρθ. 222 ΚΠολΔ συνιστά αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης που λαμβάνεται υπόψιν και αυτεπαγγέλτως, καθώς συστατικό στοιχείο της εκκρεμοδικίας του άρθρου 222 ΚΠολΔ δεν είναι η επίδοση της αίτησης, αλλά η κατάθεση αυτής κατ απόκλιση από την εκκρεμοδικία του άρθρου 221 παρ.1 εδ.α,.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να ανασταλεί η παρούσα δεύτερη δίκη μέχρι την περάτωση της πρώτης δίκης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθ. 8 § 6 ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης των καθ ών και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκδίκαση της ένδικης αίτησης μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της πρώτης δίκης ήτοι της συζήτησης της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 813/2012 και γενικό αριθμό κατάθεσης 5091/2012 αιτήσεως .

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 21 Ιανουάριου 2015, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ