fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Αποφάσεως
548/2008

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ευθύμιο Κοκκινογένη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αγγελική Χατζηδάκη, Πρωτόδικη ,,Ηλίας Δελαζάνο , Πρωτόδικη – Εισηγητήν και από τον Γραμματέα Σωτήριο Κούλα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9-­1-2008 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της Αιτούσας – Καλούσας : Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «______________________»που εδρεύει στην _________ οδός __________ ____, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του ____________  __________ – ____________.

Των Καθ’ ων η αίτηση – Καθ’ ων η κλήση : 1)________  __________ του ___________, 2)________ ___________ του ___________, κατοίκου ________ οδός ________ ___________ αρ. ______, από τους οποίους η 1η παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια, και ο 2ος μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου των Παρασκευής Κουπλίδου.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5/6/2006 αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 1661/2006 όπου προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 15-11-2006 όπου η συζήτηση ματαιώθηκε. Στη συνέχεια με την από 7-2-2007 κλήση ορίστηκε δικάσιμος η 28-3-2007 όπου και εκεί ματαιώθηκε λόγω απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Με την από 2-4-2007 και με αριθμό κατάθεσης 734/2007 κλήση η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση και προσδιορίστηκε για τις 24-5-2007 και μετά από αιαβολή για την παραπάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε κι τά τη σειρά της από το οικείο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 2-4-2007 (αριθ. κατάθεσης δικογράφου _________) κλήση, νόμιμα φέρεται προς συζήτηση με επιμέλεια της αιτόύςκας, η από 5-6-2006 αίτηση (αριθ.καταθ.Δικογράφου 1661/2006) ,με την οποία ζητείται να κηρυχθούν οι καθ’ ών σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Από τις διατάξεις των άρθρων 525, 528 ΕμπΝ, 117, 118, 747 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ και 44 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ συνάγεται, ότι για το ορισμένο της αιτήσεως με την οποία ζητείται να κηρυχθεί ένα πρόσωπο σε κατάσταση πτωχεύσεως, απαιτείται, αλλά και αρκεί η αναφορά στο δικόγραφο αυτής της εμπορικής ιδιότητάς του και ότι έχει περιέλθει σε διαρκή και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων εμπορικών του χρεών. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 1, 523 και 525 ΕμπΝ, για να κηρυχθεί κάποιος σε κατάσταση πτωχεύσεως απαιτείται α)να έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, είτε εκ του νόμου και ανεξάρτητα από τη διενέργεια εμπορικών πράξεων (τυπικό σύστημα) ή κατά το ουσιαστικό σύστημα κτήσης της, στη βάση της πραγματικής άσκησης εμπορικών πράξεων ως σύνηθες επάγγελμα, από εκείνες που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του β.δ/τος της _______________ «περί αρμοδιότητος των Εμποροδικείων, στο όνομά του και για δικό του λογαριασμό και β)να έχει παύσει την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων εμπορικών του χρεών. Περαιτέρω, η εγγύηση, πράξη αυτή καθεαυτή αστικού χαρακτήρα, αν και κατά κανόνα παρέχεται χαριστικά και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση αλλοτρίων συμφερόντων, εάν δίδεται από τον εγγυητή με σκοπό την εκμετάλλευση της παρεχόμενης από εκείνον πίστης ή με χρηματική αμοιβή ή ενόψει ιδίου οικονομικού ωφέλους, το( οποία προέρχονται από την πράξη που αφορά, καθίσταται πράξη αντικειμενικά και μάλιστα πρωτοτύπως εμπορική για τον εγγυητή (βλ. ΟλΑΠ 1513/1980, ΝοΒ 29, σελ. 65, ΕΑ 10149/1995, ΕΕμπΔ 1996, σελ. 817).

Με την υπό κρίση αίτησή της, η αιτούσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «______________________», ισχυρίζεται, ότι οι καθ’ ών είναι έμποροι και οφειλέτες της και επιδιώκει να κηρυχθούν οι τελευταίοι σε κατάσταση πτωχεύσεως, για το λόγο ότι έπαυσαν να πληρώνουν τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εμπορικά τους χρέη. Συγκεκριμένα εκθέτει, ότι με την υπ’ αριθμ. ____________ σύμβαση πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, χορήγησε στην πρώτη εκ των καθ’ ών, για τις ανάγκες της εμπορίας της (χονδρική και λιανική πώληση υποδημάτων)πίστωση μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ. Ότι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πρώτης που θα απέρρεαν από την παραπάνω σύμβαση, συμβλήθηκε ως εγγυητής ο δεύτερος. Ότι ο δεύτερος εκ των καθ’’ων εγγυήθηκε υπέρ της πρώτης με σκοπό το κέρδος και έχοντας ίδιο οικονομικό συμφέρον, που προέρχεται από την πράξη που αφορά η εγγύηση και επομένως, η πράξη του τελευταίου κατέστη πράξη εξ αντικειμένου εμπορική. Ότι από την εξυπηρέτηση της παραπάνω σύμβασης και μετά την καταγγελία της, η οποία έγινε με την από 8-3-2006 εξώδικη δήλωση της αιτούσας, απέμεινε ανεξόφλητο υπόλοιπο ύψους 24.083,41 ευρώ, το οποίο και αναγνώρισαν οι καθ’ ών. Ότι με την υπ’ αριθμ. ___________ σύμβαση επιχειρηματικού δανείου που καταρτίσθηκε μεταξύ της αιτούσας και της πρώτης εκ των καθ’ ών, χορηγήθηκε από την πρώτη στη δεύτερη πίστωση ύψους 60.000 ευρώ, για την χρηματοδότηση της εμπορικής της επιχείρησης. Οτι μετά το κλείσιμο του λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση της πιστώσεως, παρέμεινε ανεξόφλητο υπόλοιπο ύψους 61.719,22 ευρώ. Ακόμα, ότι στην παραπάνω σύμβαση συμβλήθηκε κατά κύριο και σύνηθες επάγγελμα, η πρώτη αυτών εξ αντικείμενου, ο δε δεύτερος με την ιδιότητα του εγγυητή του χρέους της πρώτης, κερδοσκοπώντας από την εμπορική δραστηριότητά της και την απασχόληση προσωπικού, η δε οφειλή τους ανάγεται στην εμπορική τους δραστηριότητα και χάριν αυτής. Ότι η μη πληρωμή των ως άνω ποσών, οφείλεται σε διαρκή και μόνιμη αδυναμία, συνεπεία της οποίας έπαυσαν τις πληρωμές τους, ότι οφείλουν μεγάλα ποσά σε τρίτους και για το λόγο αυτό πρέπει να κηρυχθούν σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Με αυτό το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 44 ΕισΝΚΠολΔ και 741 επ. Κ.Πολ.Δ) και είναι επαρκώς ορισμένη, αφού σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, περιέχει τα αναγκαία κατά το νόμο στοιχεία, χωρίς να απαιτείται, όπως ισχυρίζονται οι καθ ών να αναφέρεται α)η ημέρα κατά την οποία, σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως, πρέπει να ορισθεί ως χρόνος παύσης των πληρωμών, αφού σύμφωνα με το άρθρο 529 ΕμπΝ, η ημέρα αυτή μπορεί να ορισθεί και με απόφαση μεταγενέστερη εκείνης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση, ακόμα και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και δεν αποτελεί στοιχείο ούτε καν της απόοασης που κηρύσσει την πτώχευση ,β)αναφορά συγκεκριμένων χρεών προς τρίτους, τα οποία παραμένουν απλήρωτα, ούτως ώστε να προσδίδεται μονιμότητα και γενικότητα στην αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων εμπορικών χρεών, αφού η επίκληση της νομικής έννοιας «παύση των πληρωμών» υποδηλώνει την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών, δηλαδή της γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμής εμπορικών χρεών, η εξακρίβωση των οποίων είναι ζήτημα που ανάγεται στην αποδεικτική διαδικασία. Ακόμα, η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 525, 528, 529 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν δεδομένου ότι προσκομίζεται το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 18 εδ. ε’ του ν.2479/1997 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης (βλ. το υπ’ αριθ. __________ γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης ποσού 58,69 ευρώ).

Οι καθ’ών αρνούνται αιτιολογημένα την αίτηση και προσθέτουν, ότι ουδέποτε βρέθηκαν σε κατάσταση γενικής και μόνιμης αδυναμίας για να αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους, αντίθετα μάλιστα, εξοφλούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, η πρώτη δε εξ αυτών ισχυρίζεται, ότι η αδυναμία είναι πρόσκαιρη και παροδική και δεν πρόκειται για πραγματική αδυναμία συνεχίσεως της εμπορίας της. Ισχυρίζονται επιπλέον, ότι η αίτηση ασκείται καταχρηστικά και είναι συνεπώς απορριπτέα, διότι δεν αποσκοπεί στην ενάσκηση νομίμου δικαιώματος, αλλά στην εξάσκηση πιέσεως εις βάρος τους. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, η δυνατότητα ενός πιστωτή να ζητήσει την κήρυξη του εμπόρου-οφειλέτη του σε κατάσταση πτωχεύσεως, ελέγχεται και δεν μπορεί να αφήσει έδαφος πρόσφορο για καταχρήσεις. Συγκεκριμένα ,η αίτηση για κήρυξη του εμπόρου σε κατάσταση πτωχεύσεως, εφόσον αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των συνεπειών που προβλέπονται από την πτωχευτική νομοθεσία και συνίστανται, αφενός μεν στις προσωπικές μειώσεις και ανικανότητες, αφετέρου δε στις συνέπειες που επέρχονται στην περιουσιακή κατάσταση του εμπόρου, έτσι ώστε να εξαναγκασθεί ο τελευταίος να καταβάλει συγκεκριμένο χρέος προς συγκεκριμένο πιστωτή, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά (άρθρο 281 ΑΚ). Συνεπώς, πρόκειται για νόμιμη ένσταση, η οποία πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και στην ουσία της.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου ,καθώς και από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :

Η πρώτη εκ των καθ’ ων είναι έμπορος και διατηρεί ατομική επιχείρηση εμπορίας υποδημάτων, η οποία εκμεταλλεύεται κατάστημα στην περιοχή _____________ στην ________, Η ίδια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εμπορική της δραστηριότητα, συνήψε με την αιτούσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, την υπ’ αριθ. ____________ σύμβαση πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, με την οποία της χορηγήθηκε πίστωση μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ. Η σύμβαση αυτή καταγγέλθηκε από την αιτούσα με την από __________ εξώδικη δήλωση, με την οποία κλήθηκαν η πρώτη εκ των καθ’ ών ως πρωτοφειλέτιδα και ο δεύτερος ως εγγυητής, να καταβάλουν το χρεωστικό υπόλοιπο που εμφάνιζε και ανερχόταν στο ποσόν των 24.083,41 ευρώ. Στην σύμβαση αυτή είχε συμβληθεί ως εγγυητής ο δεύτερος των καθ’ ών, της διζήσεως και ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης. Ακόμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 36/29-1-2004 σύμβασης επιχειρηματικού δανείου που καταρτίσθηκε μεταξύ της αιτούσας και της πρώτης εκ των καθ’ ών, χορηγήθηκε από την πρώτη στη δεύτερη πίστωση ύψους 60.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία κατά τον χρόνο της καταγγελίας της από την καθ’ ής (ήτοι την 8-3-2006) παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 61.719,22 ευρώ. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πιστούχου που θα απέρρεαν από την ανωτέρω σύμβαση εγγυήθηκε ο σύζυγός της δεύτερος εκ των καθ’ ών. Τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά δεν αρνούνται ειδικά οι καθ’ ών, εξάλλου, για το χρεωστικό υπόλοιπο εκ του ποσού των 61.719,22 ευρώ, η αιτούσα εξέδωσε και επέδωσε στους καθ’ ών την υπ’ αριθ. ________ διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αποδείχθηκε επιπλέον, ότι η πρώτη εκ των καθ’ ών οφείλει διάφορα χρηματικά ποσά και σε άλλους δανειστές της, αφού εξέδωσε τραπεζικές επιταγές, οι οποίες παρέμειναν απλήρωτες. Συγκεκριμένα, εξέδωσε την υπ’ αριθ. ___________ επιταγή της τράπεζας ________ , ποσού 4.600 ευρώ εις διαταγήν του ____________ __________, τις υπ’ αριθ. _____________ και ___________ της τράπεζας __________ , ποσού 5.000 ευρώ έκαστη, εις διαταγήν της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία __________ – ______________ οι οποίες εμφανίσθηκαν εμπρόθεσμα και δεν πληρώθηκαν ελλείψει επαρκούς υπολοίπου, καθώς και την υπ’ αριθμ. __________ επιταγή της Εμπορικής Τράπεζας εις διαταγήν της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία __________, ποσού 6.500 ευρώ, η οποία εμφανίσθηκε και δεν πληρώθηκε για τον ίδιο ως άνω λόγο. Επιπλέον, εις βάρος της πρώτης εκ των καθ’ ών έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθ. ________ και ___________ Διαταγές Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών για το ποσόν των 7.750 ευρώ και 5.450 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς. Αντίθετα, δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός της πρώτης εκ των καθ’ ών ότι αντιμετωπίζει μια πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια και ότι εξακολουθεί να καταβάλει διάφορα ποσά, τα οποία αποκλείουν τη συνδρομή των στοιχείων της γενικότητας και μονιμότητας, αφού οι επιταγές εκδόσεώς της, είτε έχουν εμφανισθεί και παραμείνει απλήρωτες ελλείψει επαρκούς υπολοίπου στους λογαριασμούς της, είτε πρόκειται για προσκομιζόμενα αντίγραφα επιταγών, από τα οποία ελλείη ει κάθε σχετική με την εμφάνιση και πληρωμή τους (ή μη) σημείωση. Ακόμα, οι από 13-10­-2002 δύο συναλλαγματικές αποδοχής της, τις οποίες επικαλείται και προσκομίζει η πρώτη εκ των καθ’ ών για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της, δεν αποδεικνύεται ότι πληρώθηκαν, αφού από τα προσκομιζόμενα αντίγραφά τους ελλείψει κάθε σημείωση από την οποία θα προέκυπτε η πληρωμή τους. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ως ισχυριζόμενο από το μάρτυρα ανταπόδειξης, ότι η πρώτη εκ των καθ’ ών έχει έλθει σε διακανονισμό των οφειλών της προς τις πιστώτριες Τράπεζες, αφού η ίδια δεν προσκόμισε κανένα σχετικό έγγραφο. Επιπλέον, οι καταβολές διαφόρων χρηματικών ποσών προς τρίτους, τις οποίες επικαλείται η πρώτη εκ των καθ’ ών, δεν είναι ικανές για να προσδώσουν το χαρακτήρα του προσωρινού στην παρούσα οικονομική της κατάσταση, καθόσον υστερούν ποσοτικά και ποιοτικά των οφειλών της, οι οποίες έχουν τέτοια έκταση και χαρακτήρα, ώστε να προσδίδεται το στοιχείο της γενικότητας στη μη πληρωμή τους, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της, το οποίο άλλωστε δεν αρνείται, οφείλεται σε τραπεζικό δανεισμό για κεφάλαιο κίνησης. Επομένως αποδείχθηκε ότι η πρώτη εκ των καθ’ ών βρίσκεται σε διαρκή και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων εμπορικών χρεών της, κατάσταση που δικαιολογεί την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως. Αντίθετα, ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι ο δεύτερος εκ των καθ’ ών απέκτησε την εμπορική ιδιότητα δεν αποδείχθηκε, καθώς δεν επιβεβαιώθηκε από τη μάρτυρα που εξετάσθηκε με επιμέλειά της, η οποία αρκέσθηκε να καταθέσει ότι εκείνος είχε εγγυηθεί υπέρ της πρώτης εκ των καθ’ ων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που θα απέρρεαν από τις ανωτέρω συμβάσεις πιστώσεως. Δεν αποδείχθηκε δηλαδή ότι η παραπάνω εγγύηση παρασχέθηκε επ’ αμοιβή ή χρηματική ωφέλεια ή εν όψει οικονομικού ωφέλους, που αποτελεί προϋπόθεση για να θεωρηθεί η εγγύηση πράξη εμπορική για εκείνον, ή ότι ο δεύτερος εκ των καθ’ ών διατηρεί ο ίδιος ατομική επιχείρηση. Τέλος, από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκε ότι με την κρινόμενη αίτηση η καθ’ής άσκησε νόμιμο δικαίωμά της και δεν επεδίωξε την ικανοποίηση σκοπών ξένων προς την πτωχευτική διαδικασία. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως προς το δεύτερο εκ των καθ’ ών και να καταδικασθεί η καθ’ ής στη δικαστική . δαπάνη λόγω της ήττας της (άρθρ. 176 Κ.Πολ.Δ). Αντίθετα η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή στην ουσία της ως προς την πρώτη των καθών και να κηρυχθεί η τελευταία σε κατάσταση πτωχεύσεως, τα δε δικαστικά έξοδα της αιτούσας καθόσον αφορά την πρώτη των καθ’ ών να επιβληθούν εις βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση, ως προς το δεύτερο των καθ’ ών.

Καταδικάζει την αιτούσα στη δικαστική δαπάνη του δευτέρου των καθ’ ών την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Δέχεται την αίτηση ως προς την πρώτη των καθ’ ών.

Κηρύσσει την πρώτη εκ των καθ’ ών ___________ _____________, κάτοικο ________, οδ. ________ __________ αρ. _____, ΑΦΜ __________ σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Ορίζει ημέρα παύσεως των πληρωμών την __________.

Διορίζει Εισηγητή της πτωχεύσεως το νεώτερο κατά διορισμό Πρωτόδικη αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να αναπληρωθεί από τον αμέσως αρχαιότερο του.

Διορίζει προσωρινό σύνδικο της πτωχεύσεως την διορισμένη βίο Πρωτοδικείο Αθηνών δικηγόρο Διαμαντοπούλου Κλεοπάτρα (AM ΔΣΑ 16263), κάτοικο _______, __________ ____, τηλ. ______________, από τον πίνακα που συντάσσει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος.

Διατάσσει τη σφράγιση της περιουσίας της πτωχευσάσης από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, ή το Γραμματέα του Ειρηνοδικείου που ο τελευταίος αυτός θα διορίσει.

Ορίζει την 19-9-2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10-11 π.μ προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές στο κατάστημα του Πρωτοδικείου, ενώπιον του Εισηγητή, για να δώσουν πληροφορίες για τη σύνταξη του καταλόγου των εικαζομένων πιστωτών και για να εκλέξουν τον οριστικό σύνδικο.

Ορίζει εφημερίδα για τις κατά νόμο δημοσιεύσεως το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Επιβάλλει εις βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, τα οποία ορίζει στο ποσόν των τριακοσίων (300) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 7-5-2008.

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 2 -6-2008.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία