fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
4895/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ζαρκαδούλα Παύλο Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 15 Μαίου 2006, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΪΤΟΥΣΑΣ: ________συζ. _______  _______  , το γένος ________ , κατοίκου _________.

 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ :

  1. Του _______ _______ , κατοίκου __________
  2. Της _______ _______ του _______  , κατοίκου _______  ,

Η απούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από η από 5-10-2005 ^ αίτησή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό 12410/2005, προσδιορίσθηκε για την 21-10­2005, οπότε και αναβλήθηκε για την ανωτέρω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα .

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματα τους και όλη, γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκε το εν μέρει βάσιμο της απαίτησης της αιτούσας.
Η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και για ν’ αποτραπεί ο επικείμενος κίνδυνος, ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των καθών, μέχρι του ποσού των 2.000.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτηση της κατά των καθών, που αναφέρεται στην αίτηση και η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης των τελευταίων. Η αίτηση, η οποία αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό, είναι νόμιμη (άρθρα 707 επ. τρρ ΚΠολΔ|μόνον όμως κατά το μέρος που στρέφεται κατά του καθού. Αντιθέτως κατά το μέρος που η αίτησή απευθύνεται κατ& της δεύτερης καθής, αυτή τυγχάνει νόμω αβάσιμη και εντεύθεν αποβαίνει απορριπτέα διότι οι διατάξεις για τις αδικοπραξίες (άρθρα 914 επ. ΑΚ) δεν εφαρμόζονται στην καταδολιευτική απαλλοτρίωση. Το ίδιο ισχύει και αν ακόμη η τελευταία είναι αξιόποινη πράξη. Αυτή γεννά μόνο δικαίωμα διάρρηξης, η ρύθμιση των άρθρων 939 επ. ΑΚ είναι αποκλειστική (βλ. Π.Φίλιου «Ενοχικό Δίκαιο», ειδικό μέρος πέμπτη έκδοση 2005, 535 in fine και 536). Η αίτηση δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου κώδικα) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα έχει κατά του καθού απαίτηση συνολικού ύψους 450.000 ευρώ, η οποία προέρχεται από τη συμμετοχή της στα αποκτήματα ήτοι στην επαύξηση της περιουσίας που είχε ο καθού – σύζυγος της με τη δική της συμβολή κατά τη διάρκεια του γάμου τους και με τον οποίο (σύζυγο -καθού) βρίσκεται σε διάσταση, η τριετία της οποίας είχε συμπληρωθεί το έτος 2003. Η αύξηση αυτή της περιουσίας του καθού δεν οφείλεται αποκλειστικά στη δική του δραστηριότητα αλλά στην κατά το ίδιο ποσοστό (50%) δηλαδή κατ’ ίσο μέρος συμβολή της αιτούσας – συζύγου του, που προέκυψε από την παράλληλη άσκησή κι από τους δύο τους επαγγελματικής δραστηριότητας στη Γερμανία , όπου η μεν αιτούσα ήταν εκεί από παιδί, ο δε πρώτος καθού πήγε δυο χρόνια πριν από το γάμο τους. Ο γάμος τους τελέστηκε στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1.976 και κατά το χρόνο αυτό (1.976) οι σύζυγοι δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο. Κατά την διαμονή τους στην Γερμανία η αιτούσα ασκούσε το επάγγελμα της οδοντοτεχνίτριας και ο καθού ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος στη Γερμανία της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «_______   Αφοί Ο.Ε.», συμφερόντων ενός θείου του, η οποία είχε ως σκοπό την εισαγωγή ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία και τη διάθεση τους σε διάφορα super-markets. Η εταιρεία αυτή το έτος 1990 κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. Ο πρώτος καθού είχε επίσης ποσοστό 175/500 στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_______  » με έδρα το _______, με ανάλογο αριθμό εταιρικών μεριδίων.

Όταν οι διάδικοι – σύζυγοι μετοίκησαν το έτος 1.986 από τη Γερμανία στην Ελλάδα αξιοποίησαν τα έσοδά τους που απεκέρδησαν από την άσκηση των ως άνω επαγγελμάτων τους στη Γερμανία Α) με την αγορά ακινήτων και B) ίδρυση εταιρειών. Ειδικότερα : Α) απέκτησαν : Α1) οικόπεδο εμβαδού 474,22 τμ στη _______  ( θέση _______  ) επί της οδού _______  , αρ.__, στο οποίο ανήγειραν πολυόροφη οικοδομή, που υπήχθη στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας, αποτελούμενη από υπόγειο,” πυλωτή, ισόγειο, τρεις υπέρ το ισόγειο ορόφους και δώμα Ά2) ακίνητο (αγροτεμάχιο) εμβαδού 4.507 τμ, που βρίσκεται στη θέση «______ » του δημοτικού διαμερίσματος _______   της κτηματικής περιφέρειας του δήμου _______  του νομού _______  και __) οικόπεδο εμβαδού 500 τμ στην περιοχή _______  _______  πάνω στο οποίο ανεγέρθηκε ξενοδοχείο. Εξαιρείται το ακίνητο, που βρίσκεται στη θέση «_______  » _______  , το οποίο αποκτήθηκε από την αιτούσα με τίμημα το οποίο της εδώρησε ο πατέρας της και επομένως δεν είναι απόκτημα (άρθρο 1400 παρ. 3 ΑΚ). Β). Ίδρυσαν την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_______  Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην _______  και έχει ως σκοπό την αγορά, μίσθωση, πρακτόρευση, ναύλωση και μεσιτεία πάσης φύσεως πλοίων και τουριστικών επιχειρήσεων. Η εν λόγω εταιρεία έχει στην κυριότητα της και διαχειρίζεται τέσσερα (4) πλοία κι ένα αυτοκίνητο. Στην εταιρεία αυτή η αιτούσα και ο πρώτος καθού έχουν σημαντικό αριθμό εταιρικών μεριδίων. Επίσης οι ίδιοι έχουν λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες καθώς και ο καθένας τους στην κυριότητά του από ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Πιθανολογήθηκε επίσης, ότι η περιουσιακή κατάσταση του πρώτου καθού είναι επισφαλής , γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσης της αιτούσας.

Συνεπώς, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση, ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί, εις βάρος του καθού, το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται (άρθρο 178 Κώδικας περί Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που στρέφεται κατά της δεύτερης καθής.

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος απευθυνόμενης κατά του πρώτου καθού.

Διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώτου καθού, είτε κατέχεται από τον

Ίδιο είτε από οποιονδήποτε τρίτο, μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, για την εξασφάλιση της απαίτησης της αιτούσας που αναφέρεται στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, στην Αθήνα, στις 26-6-2006

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ