fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης: Α214/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα

11ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2015 με δικαστή την Ασημούλα Τραχανά, Πρωτόδικη Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Όλγα Σταυρουλάκη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την με ημερομηνία κατάθεσης 24-12-2012 ανακοπή (ΑΚΠ 2050/2012)

του ___________ ___________ του ____________, κατοίκου ________ __________, οδός ________ αρ. _____, ο οποίος παραστάθηκε, με δήλωση, κατ’ άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2915/2001, του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη,

κατά του Ο.Τ.Α «________ ___________ – _______________», που εκπροσωπείται από το Δήμαρχό του και παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2915/2001, του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καραπαναγίώτη.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Η κρίση του είναι η εξής:

  1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ’ αριθ. __________________ σειράς Α’ ειδικό έντυπο παράβολου), ζητείται παραδεκτός, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση της με αριθμό ________________ και με αριθ. πρωτ. ______________ εγγραφής του ανακόπτοντος στο βεβαιωτικό κατάλογο του καθ’ ού Δήμου. Με την πράξη αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε στον ανακόπτοντα με την με αριθ. ______________ ατομική ειδοποίηση                     του Δήμου _____________       – ______________, βεβαιώθηκε εν στενή εννοία σε βάρος του ποσό 2.645,76 ευρώ, προερχόμενο από τέλη διαφήμισης για το χρονικό διάστημα 1-1-2011 έως 31-12-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 «______________________» (Φ.Ε.Κ. Α’ 224).
  1. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 97), ορίζεται στο άρθρο 217 ότι: «Ανακοπή χώρε ί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ)…», στο άρθρο 224 ότι: «1. Το Δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2.       …   3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα,του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η  βεβαίωση,εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδίκασμένο. 5.        …» και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες    της  προσβαλλόμενης  πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Επίσης, στο άρθρο 3 του ίδιου Κώδικα, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 230 αυτού, εφαρμόζεται αναλογικά και κατά την εκδίκαση διαφορών          από     την είσπραξη των     δημοσίων εσόδων, προβλέπεται ότι: «Κατά την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας, εφόσον ο νόμος που διέπει την σχέση δεν ορίζει διαφορετικά, επιτρέπεται: α)…. β) να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης, εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, αν παρεμπίπτοντα ζητήματα πρόκειται να κριθούν με δύναμη δεδικασμένου σε δίκη η οποία εκκρεμεί στο κατά δικαιοδοσία αρμόδιο δικαστήριο».
  1. Επειδή, στην περ. ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 «Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντlκαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 “περί του Συμβουλίου της Επικράτειας”» (Φ.Ε.Κ. Α’ 268), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 3659/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77/7.5.2008, έναρξη ισχύος από 8-6-2008, σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου αυτού), ορίζεται ότι: «1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών οι οποίες αφορούν: την έκδοση αδειών υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, καθώς και την αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και την επιβολή σχετικών προστίμων».
  2. Επειδή, ο ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 224) ορίζει στο άρθρο 5 ότι: «1. Για την υπαίθρια διαφήμιση, απαιτείται προηγούμενη άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 “Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίον Κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 171 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας απαιτείται επίσης για την τοποθέτηση πλαισίων από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο. Για την έκδοσή της προηγείται έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 3. 2. …» και στο άρθρο 8, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 εδ. γ’ του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ 308), ότι: « 1. Στους διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. 2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στα διοικητικά όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση, ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε περίπτωση που η παράβαση τελέστηκε κατά μήκος των εθνικών οδών και επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.). Το πρόστιμο είσπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ή, προκείμένου για το πρόστιμο που έχει επιβληθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. 3. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές (και ήδη 1.467,35 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και ήδη 347,03 ευρώ) καί επιβάλλεται αναλόγως με τις περιστάσεις. 4. …».
  3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την 315/3-12-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του καθ’ ου Δήμου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της ΔΗ.ΚΕ.ΠΟ.Κ., καθορίστηκαν οι συντελεστές επιβολής τελών διαφήμισης για το έτος 2009 και επόμενα και επιβλήθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος πρόστιμο ποσού 2.645,76 ευρώ με την αιτιολογία ότι τοποθέτησε μη φωτεινή επιγραφή αναγραφόμενη σε πολυκατοικία επί της οδού __________ αρ. __ στο Κερατσίνι συνολικής επιφάνειας 24 τ.μ., χωρίς να έχει κατατεθεί από τον ανακόπτοντα αίτηση με τα απαραίτητα δ lκαιολογη τικά, προκειμένου να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια μετά την πληρωμή του ανάλογου τέλους διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης. Ακολούθως, και σε ημερομηνία που δεν προσδιορίζεται στα στοιχεία του φακέλου ο ανακόπτων ενεχράφη στο βεβαιωτικό κατάλογο του καθ’ ου Δήμου για το ανωτέρω ποσό και για τη γνωστοποίηση της σχετικής εγγραφής σε αυτόν συντάχθηκε η από 11-1-2012 ταμειακή ειδοποίηση του Δήμου Κερατσίνίου – Δραπετσώνας σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκε το με αρ. ειδοποιητηρίου _____________, με το οποίο ο ανακόπτων κλήθηκε να καταβάλει το ανωτέρω ποσό. Στις 26-10-2012 και δεδομένου, όπως ο ίδιος ο ανακόπτων ισχυρίζεται, ότι δεν μπορούσε να λάβει φορολογική ενημερότητα από την Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προερχόμενες από τέλη διαφήμισης του καθ’ ού Δήμου, τα οποία έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, ο ανακόπτων υπέβαλε προς την Διεύθυνση Οικονομικών – Δημοτικών Προσόδων του Δήμου ____________ την υπ’ αριθμ. πρωτ. _________________ αίτηση, με την οποία ζήτησε να ενημερωθεί εγγράφως: α) ποιες βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί εις βάρος του, ποιοι οι αριθμοί πρωτοκόλλου αυτών, η ημερομηνία εκδόσεώς τους, την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, αν αυτές του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση, β) αν έχουν εκδοθεί ατομικές ειδοποιήσεις για τις παραπάνω βεβαιώσεις και πότε και τους αριθμούς πρωτοκόλλου αυτών, αν του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση και γ) δυνάμει ποιων στοιχείων προέβη ο καθ’ ού στην έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων και χρεώσεων σε βάρος του τελών διαφήμισης, αν υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας, αν αυτές του κοινοποιήθηκαν, πότε και σε ποια διεύθυνση. Σε απάντηση της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. ______________ έγγραφο της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, το οποίο απευθυνόταν προς τον ανακόπτοντα και στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότ ι «….σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε αρχικά από την Δ.Ε.Π.Α.Κ. τα έτη 2006-2007-2008 και έπειτα από την Υπηρεσία του Δήμου _____________ – ______________ για τα έτη 2009-2010-2011, προέκυψε ότι στην οδό ____________ αρ. _________ και στην οδό __________ αρ. __ στο ____________, η εταιρεία σας έχει κατασκευάσει ακίνητα στα οποία έχουν αναγραφεί στον τοίχο επιγραφές με μήνυμα:        ______________________ ______________________________________________________ ______________________________»…. Όσον αφορά τις ατομικές ειδοποιήσεις που εστάλησαν από το έτος 2006 έως το 2011 στην οδό Αιγάλεω αρ. 20 στην εταιρεία σας και τις ημερομηνίες βεβαίωσης των οφειλών σας γνωστοποιούμε τα εξής: 1) Για το έτος 2011 εστάλη από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας το υπ’ αριθ. ________ ειδοποιητήριο με ημερομηνία αποστολής 20-12-2011. Την 30-12-2011 βεβαιώθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου με αριθ. πρωτ. .. Στην οδό _________ ___ μετά από την βεβαίωση κατ’ έτος, σας αποστείλαμε ειδοποιήσεις και από την ταμειακή υπηρεσία. Κανένα από τα ειδοποιητήρια είτε από την Δ.Ε.Π.Α.Κ. είτε από το τμήμα Δημοτικών προσόδων είτε από την ταμειακή υπηρεσία δεν επεστράφη στον Δήμο μας ως μη παραληφθέν». Ακολούθως, ο ανακόπτων στις 24-12-2012 άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το με αριθμό κατάθεσης _____________ ένδικο βοήθημα, που τιτλοφορείται «προσφυγή», αντίγραφο του οποίου προσκομίζει και με το οποίο ζητεί την ακύρωση, μεταξύ άλλων, της _________ εγγραφής του στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου _____________ – ______________, η οποία βεβαιώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ____________ στην ταμειακή υπηρεσία του καθ’ ού Δήμου για τέλη διαφήμισης για το χρονικό διάστημα _____________, συνολικού ποσού 2.645,76 ευρώ, καθώς καιτης _____________ (και όχι ___________, όπως από προφανή παραδρομή αναφέρεται στο δικόγραφο της «προσφυγής») απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ___________ περί καθορισμού των συντελεστών τελών διαφήμισης.
  4. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτός κατατεθέν στις 12-6-2015 υπόμνημα, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της ένδικης πράξης ταμειακής βεβαίωσης προβάλλοντας ότι: 1) ουδέποτε έως και σήμερα, ακόμη και δυνάμει της εν λόγω έγγραφης απάντησης δεν του χορηγήθηκαν τα αιτούμενα από αυτόν απαραίτητα στοιχεία και αντίγραφα αποφάσεων, δυνάμει των οποίων του επιβλήθηκαν τα εν λόγω τέλη διαφήμισης, των ατομικών ειδοποιήσεων, των αποφάσεων περί εγγραφής του στους χρηματικούς καταλόγους και των εκθέσεων ελέγχου, με αποτ έλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχε lλάβει πλήρη γνώση των εναντίων του εκδοθεισών αποφάσεων και στοιχείων και να στερείται του δικαιώματος νόμιμης άμυνάς του, 2) ενόψει των δικονομικών ρυθμίσεων του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ., ερμηνευόμενων σε συνδυασμό προς το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση καταλογισθείσης φορολογικής επιβαρύνσεως, εάν προηγουμένως δεν έχει κοινοποιηθεί εγκύρους στον υπόχρεο η καταλογιστ ική πράξη, 3) η επίδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων, όταν δεν προβλέπεταί από ειδικές διατάξεις ειδικός τρόπος επίδοσης, αποδεικνύεται με τη σύνταξη απόδειξης παραλαβής, τέτοια δε είναι και η απόδειξη (αποδεικτικό) που συντάσσεται από τα όργανα των ΕΔ.ΤΑ, όταν η κοινοποίηση της πράξης γίνεται μέσω αυτών, στην τελευταία περίπτωση, όμως, η συντασσόμενη απόδειξη παραλαβής για να είναι έγκυρη, πρέπει επί ποινή ακυρότητας να περιέχει ορισμένα ουσιώδη στοιχεία, όπως είναι ο αριθμός του επιδιδόμενου εγγράφου, η ημερομηνία επίδοσης καθώς και τα ονοματεπώνυμα καlοι υπογραφές τόσον του επιδίδοντος οργάνου όσο κα lτου παραλαμβάνοντος το έγγραφο, πράγμα το οποίο δεν συνέβη στη δική του περίπτωση και 4) συνεπώς έως και σήμερα δεν έχει λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου των καταλογιστικών αποφάσεων, αφού ο καθ’ ού Δήμος παρά την ως άνω αίτησή του δεν του έχει χορηγήσει αντίγραφα αυτών, παρά προέβη μόνο στην υπ’ αριθ. πρωτ. _______________ έγγραφη απάντησή του, όπου τον ενημέρωσε ελλιπώς χωρίς αναφορά των αποφάσεων περί επιβολής τελών σε βάρος του, με αποτέλεσμα να καθίσταται εμφανές ότι δεν έχει αρχίσει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, επομένως ούτε ήταν επιτρεπτή η ταμειακή βεβαίωση της καταλογισθείσης δημοτικής φορολογικής επιβάρυνσης, αφού δεν του είχε κοινοποιηθεί εγκύρως, ως υπόχρεο, η καταλογιστική πράξη και δεν είχε λάβει γνώση αυτής, και συνεπώς η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης δεν ερείδεται επί νόμιμου τίτλου. Οι αναφερόμενοι δε στη σκέψη αυτή λόγοι περιλαμβάνονται και στο με αριθμό κατάθεσης ______________________ ένδικο βοήθημα, που έχει ασκήσει ο ανακόπτων κατά της καταλογιστικής απόφασης περί επιβολής του ένδικου προστίμου. Εξάλλου, το καθ’ ού με την υπ’ αριθ. πρωτ. __________ έκθεση των απόψεών του ζητεί την καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη της ένδικης ανακοπής υποστηρίζοντας ότι από το αρχείο που διατηρεί ο Δήμος δεν υπάρχει επιστροφή από το ταχυδρομείο καμίας ειδοποίησης από τη Διεύθυνση Αιγάλεω αρ. 20, επί της οποίας δραστηριοποιείται ο ανακόπτων, όπου και εστάλη το υπ’ αριθ. __________________ ειδοποιητήριο, με αποτέλεσμα ο ανακόπτων να έχει ενημερωθεί από το έτος 2011 για την οφειλή του και να μην ισχύει ο ισχυρισμός του ότι ουδέποτε είχε ενημερωθεί ούτε του είχε κοινοποιηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση για τέλη διαφήμισης.
  5. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι με την κρινόμενη ανακοπή προβάλλονται λόγοι, που πλήττουν το κύρος του νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου εχώρησε η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης, ήτοι της __________ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του καθ’ ου Δήμου, κα lβ) ο ανακόπτων έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το με αριθμό κατάθεσης _______________ ένδικο βοήθημα, στο οποίο περιλαμβάνονται olως άνω λόγοι και το οποίο, παρόλο που τιτλοφορείται «προσφυγή», δεν ανήκει, κατά το μέρος αυτού που στρέφεται κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου ως προσφυγή, αλλά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου ως αίτηση ακύρωσης, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, ενόψει και του ότι δεν προκύπτει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, προκειμένου να αποτραπεί η ενδεχόμενη διατύπωση αντιφατικών κρίσεων ως προς τη νομιμότητα του κατά τα ανωτέρω νόμιμου τίτλου, η οποία μόνο παρεμπιπτόντως μπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 224 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, να αναστείλει την πρόοδο της παρούσας δίκης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο επί του με αριθμό κατάθεσης ΠΡ2595/24- 12-2012 ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Αναστέλλει την πρόοδο της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο επί του με αριθμό κατάθεσης ______________ ασκηθέντος ένδικου βοηθήματος, που τιτλοφορείται «προσφυγή» και στρέφεται, μεταξύ άλλων, κατά της ___________ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου _____________.

Υποχρεώνει τους διαδίκους να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου (Τμήμα 2°) αντίγραφο της οριστικής απόφασης,      που θα εκδοθεί  από  το αρμόδιο

δικαστήριο επί του ανωτέρω ένδικου βοηθήματος.

Κατόπιν τούτων, η υπόθεση θα εισαχθεί σε νέα δικάσιμο, που θα οριστεί αρμοδίως και στην οποία θα κλητευθούν οι διάδίκοι για να παραστούν.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 21-10-2015 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΡΑΧΑΝΑ                      ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ