fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμός 591/2017

Ο/Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Πειραιά Γκίκα Ευαγγελία Μαρία έχοντας υπόψη την από 13/10/2017 αίτηση της εταιρείας……. την επωνυμία «_________    Ε.Π.Ε», που εδρεύει στον _________   (_________    ___   ), με ΑΦΜ _________   , Δ.Ο.Υ _________   και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Χρηστό Οικονομάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Πειραιώς με ΑΜΔΣΠ 2517 κάτοικο Πειραιά   κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « _________   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο « _________   Α.», που εδρεύει στο _________   , οδός _________   , αριθ. __, με Α.Φ.Μ _________   , αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει, ήτοι:

  • Το υπ’ αριθ. 861/19-12-2013 Τιμολόγιο και τα υπ’ αριθ. 1687/ 10-12-2013 και 1686/ 10-12-2013 συνοδεύοντα αυτού Δελτία Αποστολής.
  • Το υπ’ αριθ. 1972/4-12-2014 Τιμολόγιο και τα συνοδεύοντα αυτού Δελτία Αποστολής, ήτοι το υπ’ αριθ. 2357/21-11-2014 ΔΑ, το υπ’ αριθ. 2371/ 23-11-2014 ΔΑ, το υπ’ αριθ 3396/30-11-2014 ΔΑ και το υπ’ αριθ. 4302/1-12-2014 ΔΑ .

Η αιτούσα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, προμήθεια και εμπορία πλαστικών ειδών συσκευασίας. Στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας και του σκοπού της η αιτούσα πώλησε και παρέδωσε στην καθ’ ης τα παρακάτω αναφερόμενα αναλυτικά εμπορεύματα ( κιβώτια μιας χρήσεως και κιβώτια μεσαίας κλούβας ) για τα οποία εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Τιμολόγια- Δελτία Αποστολής ή τα αντίστοιχα Τιμολόγια και τα οποία συνοδεύονταν από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής. Η αποστολή των εμπορευμάτων συμφωνήθηκε να γίνεται από την έδρα της αιτούσας και η παράδοση αυτών στην έδρα της καθ’ ης στο _________   .

Επειδή σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 166/29-05-2003 το οποίο εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 2000/35/ΕΚ της 29/6/2000 αναφορικά με τις επιβαρύνσεις για τις καθυστερήσεις πληρωμών και ειδικότερα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περ. γ ορίζεται ότι « 2. Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλει τόκους: …….  γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου έχει προηγηθεί , μόλις περάσουν 30 ημέρες από το χρόνο παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου».

Με βάση τα ανωτέρω ο ορισθείς χρόνος πληρωμής των εμπορευμάτων ήταν το χρονικό διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή του εκδοθέντος Τιμολογίου και του εκάστοτε συνοδεύοντος Δελτίου Αποστολής ή του εκδοθέντος Τιμολογίου Πώλησης- Δελτίου Αποστολής η οποία αποδεικνύεται είτε από την υπογραφή παραλαβής των εμπορευμάτων.

Επειδή επομ,ένως, εντός των πλαισίων της συνεργασίας αυτής ιιε την αιτούσα η καθ’ nc έγει παραλάβει πλήθος ειιπορευιιάτων για τα οποία έγει εκδώσει η αιτούσα τα ανάλογα δελτία αποστολής και τιμολόγια. Επειδή η καθ’ ης έγει παραλάβει τα εν λόγω εαπορεύμ,ατα ανεπιφύλακτα και ουδέποτε εξέφρασε παράπονο για αυτά όπως αυτό αποδεικνύεται από την υπογραφή παραλαβής επί των σωμάτων των Δελτίων Αποστολής και επί των Τιιιολογίων Πώλησης – Δελτίων Αποστολής.

Στην συνέχεια ακολουθεί συνοπτική λίστα των τιμολογίων πώλησης (ΤΠ) με τα αντίστοιχα και συνοδεύοντα αυτά Δελτία Αποστολής (ΔΑ), που έχει εκδώσει η αιτούσα για τα εμπορεύματα που έχουν πωληθεί στην καθ’ ης, τα οποία αναγράφουν τον αριθμό του Τιμολογίου με τα αντίστοιχα και συνοδεύοντα αυτά Δελτία Αποστολής , την ημερομηνία εκδόσεως τους, την αντίστοιχη χρέωση και πίστωση, το ποσό του Φ.Π.Α, το υπόλοιπο της οφειλής της καθ’ ης και του προοδευτικού υπολοίπου.

Επειδή εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι συνολικά η αιτούσα βγει εκδώσει τιμολόγια για πώληση στην καθ’ nc εμπορευμάτων συνολικού ποσού δέκα εννέα γιλιάδων τετρακοσΐων πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.095,01€ + 15.310,43€ = 19.405,446). Επειδή εκ του ανωτέρω συνολικού ποσού η καθ ής κατέβαλε στην αιτούσα έναντι χρηματικής εξοφλήσεως 1) το ποσό των δυο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.644,706) το οποίο κατέβαλε στην αιτούσα η καθ ης στις 8-05-2014 και 2) το ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (10.390,316) το οποίο εισέπραξε η αιτούσα δυνάμει της με αριθ. 45 36737588-5/26.01.2015 επιταγής), με αποτέλεσμα τη σήμερον να συνεχίζει να οφείλει η καθ ης στην αιτούσα το ποσό των έξι γιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (19.405,446 – 2.644.706 – 10.390,316 = 6.370,436). το οποίο αν και είναι υπερήμερη δε της καταβάλλει παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις της.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα ανωτέρω Τιμολόγια Πωλήσεως καθώς και Δελτία Αποστολής -Τιμολόγια που έχει εκδώσει η αιτούσα για τα εμπορεύματα που έχει παραδώσει στην καθ’ ης στα οποία περιγράφονται επακριβώς τα προϊόντα, η καθαρή ποσότητα, η τιμή ανά μονάδα, ο αναλογούν ΦΠΑ και η καθαρή αξία εκάστου εκ των τιμολογίων, και τα προηγούμενα υπόλοιπα οφειλών, και οι υπό χρονολογία 9-05-2017 Καρτέλες Πελατών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αιτήσεώς μας.

Επειδή η καθ nc. ενώ παρέλαβε τα αναγραφόμενα στα τιμ,ολόγια ειιπορεύιιατα, όπακ αποδεικνύεται από τα νόιιιιια υπογεγραμμένα δελτία αποστολής, αρνείται και δεν έγει εξοφλήσει στην αιτούσα ιιέγρι σήμερα παρά τις συνεγεις προς τούτο προφορικέ€ ο/λήσεΐζ της αϊτού σας το ως άνω συνολικά οφειλόιιενο ποσό των έόι Υίλιάδων τριακοσίων εβδοιιήντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (19.405,446 – 2.644,70€ – 10.390,31€ = 6.370,43€)

Επειδή πρέπει, κατόπιν αυτών, η καθ ης να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των των των έ£ι Υίλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών ( 6.370,43€ 1 ιιε το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημέρας που έκαστο των ανωτέρω Τιμολογίων μετά των συνοδεύοντων αυτών Δελτίων Αποστολής κατέστη απαιτητό και έως την ολοσχερή εξόφληση με την έκδοση εις βάρος της Διαταγής προς Πληρωμή( όπως οι ανωτέρω ημερομηνίες έχουν αναλυτικά αναφερθεί στο ως άνω πίνακα).

Επειδή η αίτηση αυτή είναι νόμιμη και βάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ και 513 επ. ΑΚ και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα τιμολόγια και δελτία αποστολής καθώς και από τα προσκομιζόμενα Τιμολόγια Πώλησης και συνοδεύοντα Δελτία Αποστολής.

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και στην ουσία της, όπως ορίζεται στο διατακτικό της δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ  (αρ. διπλ.α164023).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει την καθ ης να καταβάλλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των έξι χλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών ( 6.370,43€ ) και αυτό νομιμοτόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αποφάσεως, που θα εκδοθεί, στην καθ ης και έως την πλήρη εξόφληση της αιτούσας , καθώς και   200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι η καθ ης η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 18/10/2017

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ