fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός:3006/2016
Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 7678/2015
Αριθμός Κατάθεσης: 4167/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτόδικη Ευσταθία Τσάκνη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρό του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Κρυσταλλία Κριμιζά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 04 Δεκεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: _________ ___________ του __________ και της ___________, κατοίκου ____________ ___________, οδός ________ _____________ αρ.____, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ζωής Παπαγεωργίου.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _____________ ____________ του _________ και της __________, κατοίκου _____________ ____________, οδός _________ __________ αρ._______, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κώστα Κουτσουλέλου.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 03-07-2015 με γενικό αριθμό κατάθεσης _______________ και αριθμό κατάθεσης ______________ αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 25-11-2015 κατά την οποία διακόπηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά το άρθρο 1510 τταρ.1 ΑΚ, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Κατά τα άρθρα 1511 παρ.1 και 1512 του ίδιου Κώδικα, αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο, η απόφαση του οποίου πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον αυτό, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από το νόμο, λαμβάνεται υπόψη υπό ευρεία έννοια και για τη διαπίστωση της συνδρομής του εξετάζονται όλα τα επωφελή και πρόσφορα για το ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Εξάλλου, κατά το άρθρο 1518 παρ.1 ΑΚ η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του. Ωσαύτως με το άρθρο 15 του Ν.1438/1984, που αντικατέστησε το άρθρο 25 του Ν.344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» ορίζονται τα εξής: «Το όνομα του νεογνού καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη της γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. Αν και οι δύο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του προσώπου του τέκνου. Η γενόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας δεν ανακαλείται». Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό και προς το ότι η ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου δεν είναι συστατικό στοιχείο του μυστηρίου του βαπτίσματος που τελείται άπαξ (Ολομ.ΑΠ 240/1975, 99/1985) όπως και η συναρτημένη με αυτήν επιλογή του προσώπου του αναδόχου του τέκνου, προκύπτει ότι το δικαίωμα ονοματοδοσίας αποτελεί περιεχόμενο του ευρύτερου λειτουργικού δικαιώματος της γονικής μέριμνας, είναι όμως ανεξάρτητο από το επιμέρους δικαίωμα της επιμέλειας, που αποτελεί επίσης περιεχόμενο της γονικής μέριμνας. Συνεπώς και αν ακόμα η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, είναι απαραίτητο, εφόσον η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, να αποφασίσουν αυτοί από κοινού για το όνομα που πρέπει να δοθεί στο τέκνο, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών, αποφασίζει το δικαστήριο, με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου(σχετ. ΟλΑΠ 240/1975, ΑΠ 417/2005 ΕλλΔνη 2005 1068, ΑΠ 1700/2001, ΑΠ 631/2002, ΑΠ 947/1996, ΑΠ 947/1996 ΕλλΔνη 38.1053, ΑΠ 1148/1995 ΕλλΔνη 38.1052, ΑΠ 1197/1993 ΕλλΔνη 35.1266, ΑΠ 716/1993 ΕλλΔνη 35.1265, ΕΑ 558/1995 ΕλλΔνη, ΑΠ 417/2005 ΕλλΔνη 2005 1068, ΑΠ 1700/2001, ΑΠ 631/2002, ΑΠ 947/1996, ΑΠ 716/1993-ΑΠ         1321/1992). Κατά συνέπεια, φορείς του δικαιώματος ονοματοδοσίας είναι και οι δύο γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα, ανεξάρτητα από το αν την ασκούν. Αυτοί ακριβώς, είναι εκείνοι, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα της ονοματοδοσίας από κοινού και σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς διαφωνούν, πρέπει, να προκληθεί απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου σχετικά με το όνομα που πρέπει να δοθεί στο τέκνο τους Η ανωτέρω προσφυγή στο δικαστήριο μπορεί να γίνει από τον ένα ή τον άλλον γονέα ή και τους δύο μαζί. ( βλ. Γεωργιάδη -Σταθόπουλο: Αστικός Κώδικας τόμ VIII 1993 στα άρθρα 1505­1541 αριθ. 146 σελ 40 επομ., Παπαδημητρίου: Συμπλήρωμα οικογενειακού Δικαίου 1998 σελ.275, ΑΠ 716/1993 Δνη 35.1265, ΕΑ 8688/1990 Δνη 33.153, ΕφΑΘ 4287.05 ΕλλΔνη 2006 204). Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τα αιτήματα ή τη γνώμη των γονέων και ούτε από το γεγονός ότι το ανήλικο είναι ήδη βαπτισμένο, γιατί η ονοματοδοσία δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο του μυστηρίου του βαπτίσματος, ώστε να απαγορεύεται η μεταβολή του. Το δικαστήριο αναζητεί την περισσότερο ανταποκρινόμενη στο συμφέρον του τέκνου λύση και μπορεί, συγχρόνως δε έχει και καθήκον, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, να μην αποδεχθεί κανένα από τα αντιθέτως προτεινόμενα από τους διαδίκους γονείς ονόματα και να επιλέξει άλλο όνομα μη προτεινόμενο από κανένα από τους γονείς ή και συνδυασμό ονομάτων από τα αντιθέτως προτεινόμενα από τους γονείς ή και από μη προτεινόμενα απ’ αυτούς (ΑΠ 947/1996 ΕλλΔνη 38.1052, ΑΠ 825/1995 ΝοΒ 45.973, ΕφΑΘ 558/1995 ΕλλΔνη37.353). Ειδικότερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, αποτελεί αόριστη νομική έννοια, που εξειδικεύεται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης. Για να κριθεί τί αποτελεί συμφέρον του ανηλίκου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εκτιμηθούν τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν, βάσει αξιολογικών κριτηρίων, που αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβάνοντας υπόψη, σχετικά με το πρόσωπο του ανηλίκου και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και της παιδοψυχιατρικής (ΑΠ 417/05 ο.π., ΕφΑΘ 3486/2006 ΕλλΔνη 2006 1451). Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 681Β § 1 εδ. β προκύπτει ότι με την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 § 1, 670, 671 § 1 έως 3 και 672-676 ΚΠολΔ, δικάζονται και οι διαφορές που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας αναφορικά με το τέκνο κατά τη διάρκεια του γάμου και σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου καθώς και της διαφωνίας των γονέων κατά την κοινή άσκηση από αυτούς της γονικής μέριμνας. Επομένως, με βάση τις διατάξεις αυτές, η αγωγή ονοματοδοσίας τέκνου με αίτημα την άρση της περί του δοθέντος ονόματος διαφωνίας δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την προαναφερόμενη διαδικασία του άρθρου 681Β ΚΠολΔ (ΑΠ 240/75 ΝοΒ 23.665, ΕφΑΘ 558/95 ΕλλΔνη 37.353, ΕφΑΘ 4971/93 ΝοΒ.42.75).

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ζητεί να αρθεί η διαφωνία μεταξύ αυτής και του εναγομένου εν διαστάσει συζύγου της ως προς την πράξη της ονοματοδοσίας του ανηλίκου αβάπτιστου θήλεος τέκνου τους που γεννήθηκε στις 27-09-2013, να προσδιοριστεί το όνομα αυτού σε «_________», να οριστεί ανάδοχος της ανήλικης ο αδερφός της (ενάγουσας) ________ ___________ και τόπος τέλεσης του μυστηρίου της βάπτισης ο Ιερός Ναός _______ ____________ ___________ (δασάκι). Ζητεί, επίσης να κηρυχθεί η εκδοσθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Μ’αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου αρμοδίου καθ’ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 αριθμ. 1, 22 ΚΠολΔ) να τη δικάσει κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των διατροφών (681 Β§1, 666 επ. ΚΠολΔ). Είναι ’ δε σύμφωνα με τα εκτεθέντα στον ανωτέρω νομικό συλλογισμό νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων1510, 1511, 1512 ΑΚ και 176 ΚΠολΔ πλην α) των αιτημάτων να οριστεί ανάδοχος της ανήλικης ο αδερφός της ενάγουσας ________ ___________ και τόπος τέλεσης του μυστηρίου της βάπτισης ο Ιερός Ναός ________ ________ ________, τα οποία είναι νόμω αβάσιμα και επομένως απορριπτέα στο βαθμό που η ονοματοδοσία είναι η συνδικαιοπραξία με την οποία εξωτερικεύεται η βούληση των γονέων να φέρει το τέκνο τους συγκεκριμένο όνομα και ολοκληρώνεται με τη σύμπραξη του ληξιάρχου. Κατά συνέπεια η ονοματοδοσία επ’ουδενί τρόπο συνδέεται με το μυστήριο του βαπτίσματος. Η ονοματοδοσία μολονότι εμπίπτει στην επιμέλεια του τέκνου, εν τούτοις δεν μπορεί να γίνει μόνον από τον γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αλλά είναι απαραίτητο, εφόσον η άσκηση της γονικής μέριμνας ανήκει και στους δύο γονείς, να αποφασίσουν αυτοί από κοινού για το όνομα που πρέπει να δοθεί στο τέκνο. Σε περίπτωση που μεταξύ τους υφίσταται διαφωνία για το κύριο όνομα η διαφωνία τους αυτή αίρεται από το Δικαστήριο με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Από κει και πέρα ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια του τέκνου δύναται να διενεργήσει μόνος του τις απαιτούμενες πράξεις σχετικά με την οργάνωση και την εκτέλεση της τελετής βαπτίσεως (βλ.Εφ.Λαρ. 118/2006 ΤΝΠ ΔΣΑ). β) του παρεπόμενου αιτήματος να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, το οποίο είναι νόμω αβάσιμο και εντεύθεν απορριπτέο καθόσον η απόφαση που ρυθμίζει την ονοματοδοσία ανηλίκου είναι διαπλαστικής φύσεως και δεν κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή (βλ. Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, εκδ. 2003, τόμος Β’, σελ. 310 και 324). Επομένως, η αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα σημειουμένου ότι αυτή εκτιμάται από το Δικαστήριο ότι ασκείται από την ενάγουσα – μητέρα ατομικά και όχι υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, όπως αναγράφεται στη μετώπη της αγωγής αυτής, καθώς διάδικοι στην προκειμένη δίκη είναι κάθε γονέας προσωπικά και όχι ο ανήλικος εκπροσωπούμενος από το γονέα του.

Ο εναγόμενος με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και με τις νόμιμα κατατεθείσες, πριν από το πέρας της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, προτάσεις του αρνείται αιτιολογημένα τα θεμελιωτικά της αγωγής πραγματικά περιστατικά, συνομολογεί να δοθεί στο ανήλικο τέκνο των διαδίκων το κύριο όνομα «_________» και επιπρόσθετα προβάλλει την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως της κρινόμενης αγωγής επικαλούμενος ότι βασίζεται σε αναληθείς ισχυρισμούς. Μ’αυτό το περιεχόμενο και αίτημα ο τελευταίος αυτός ισχυρισμός του εναγομένου στο βαθμό που επιχειρείται να θεμελιωθεί στο άρθρο 281ΑΚ είναι νόμω αβάσιμος και επομένως απορριπτέος στο βαθμό που και αληθή υποτιθέμενα τα ιστορούμενα από αυτόν πραγματικά περιστατικά δεν πληρούν το πραγματικό του προαναφερθέντος κανόνος δικαίου, καθόσον αυτά (τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά) δεν συνιστούν προφανή υπέρβαση των ορίων της καλής πίστεως ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος της ενάγουσας.

 

Από την εκτίμηση των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής, των φωτογραφιών που επικαλείται και προσκομίζει ο εναγόμενος (444§1γ ΚΠολΔ), των οποίων δεν αμφισβητείται η γνησιότητα και όλων των εγγράφων που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο κατά τον πολιτικό τύπο στο δημοτικό κατάστημα Κορυδαλλού στις 20-04-2013. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο άνευ κυρίου ονόματος εισέτι, που γεννήθηκε στις 27-09-2013 στο ________ _________ Αττικής. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε οριστικά τον Ιούλιο του 2013. Εκτοτε αυτοί διαβιούν σε χωριστές οικίες και η πιο συγκεκριμένα η ενάγουσα διαμένει στη συζυγική στέγη ιδιοκτησίας του εναγομένου επί της οδού ___________ _____________ αρ.___ στο ____________, ενώ ο εναγόμενος φιλοξενείται στην οικία των γονέων του επί της οδού ______________ αρ. ____ επίσης στο ____________. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις των εν διαστάσει συζύγων είναι τεταμένες και αμφότεροι ευρισκόμενοι σε καθεστώς αντιπαλότητας έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα επιβολής με κάθε μέσο των απόψεών τους στον άλλον. Παράλληλα, έχουν διαταραχθεί ανεπανόρθωτα και οι διαπροσωπικές σχέσεις εκάστου των διαδίκων με τα μέλη της πατρικής οικογένειας του εν διαστάσει συζύγου του. Υπό τα δεδομένα αυτά η επικοινωνία των διαδίκων είναι δυσχερής και διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό μέσω μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου και εξωδίκων δηλώσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η λήψη αποφάσεων ακόμα και για τα ζητήματα που αφορούν το κοινό τέκνο τους, όπως πχ η επιλογή του κυρίου ονόματος αυτού. Ειδικότερα, αναφορικά με το κύριο όνομα του ανωτέρω τέκνου τους, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα λόγω των διαταραγμένων σχέσεών της με την πατρική οικογένεια του εν διαστάσει συζύγου της και ιδίως με τη μητέρα αυτού δεν επιθυμούσε αυτό (το τέκνο) να λάβει κάποιο από τα ονόματα του παππού ή της γιαγιάς της πατρικής γραμμής. Κατά τον ίδιο τρόπο ο εναγόμενος μην επιθυμώντας το ανωτέρω τέκνο του να λάβει το όνομα του παππού ή της γιαγιάς της μητρικής γραμμής, πρότεινε αυτό να λάβει ένα «ουδέτερο» όνομα. Η ενάγουσα πρότεινε το κοινό τους τέκνο να ονομασθεί ________ – __________, δηλαδή στο «ουδέτερο» όνομα ________ να προστεθεί και το όνομα της μητρός της ________, γεγονός που δεν έβρισκε σύμφωνο τον εναγόμενο ο οποίος πρότεινε τα ονόματα ________ ή ________. Αργότερα υπήρξαν μεταξύ των διαδίκων συνεννοήσεις ώστε να δοθεί στο ανωτέρω τέκνο τους το όνομα __________. Όμως και ως προς το όνομα αυτό οι διάδικοι ερίζουν ως το ποιος το πρότεινε και ποιος επιχείρησε να το επιβάλλει στον άλλο για τους δικούς του λόγους. Σε κάθε περίπτωση η ενάγουσα ζητεί με την υπό κρίση αγωγή της να δοθεί στο τέκνο τους το όνομα ________. Ο εναγόμενος με τις προτάσεις του και με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δηλώνει ότι συνομολογεί να δοθεί στο τέκνο του το ανωτέρω όνομα και ζητεί εφόσον δεν υφίσταται πλέον διαφωνία των διαδίκων προς άρση με δικαστική απόφαση να απορριφθεί η ένδικη αγωγή ως άνευ αντικειμένου. Το αίτημά του, όμως, αυτό θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο, καθόσον λαμβανομένων υπόψην των διαταραγμένων σχέσεων των διαδίκων, δημιουργούνται στο δικάζον δικαστήριο αμφιβολίες για το αν αμφότεροι οι διάδικοι, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης θα ενεργήσουν προς το συμφέρον του τέκνου τους, -το οποίο συνίσταται στο να αποκτήσει αυτό κύριο όνομα-, και θα επαναλάβουν την κοινή δήλωσή τους αυτή ενώπιον του αρμοδίου ληξιάρχου ή οποιοσδήποτε εξ αυτών θα επιχειρήσει να εξαρτήσει την δήλωσή του αυτή από συγκεκριμένες ενέργειες του ανπδίκου του. Δεν θα πρέπει, εξάλλου, να παροραθεί ότι αποδείχθηκε ότι και στο παρελθόν αμφότεροι οι διάδικοι είχαν επιχειρήσει να εξαρτήσουν τη δήλωσή τους για την ονοματοδοσία του ανωτέρω τέκνου τους από την προηγούμενη βάπτισή του, – η οποία όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας επ’ουδενί σχετίζεται με την ονοματοδοσία , κατά τον τρόπο που έκαστος εξ αυτών επιθυμούσε και πιο συγκεκριμένα η ενάγουσα από την τέλεση του μυστηρίου σε συγκεκριμένο ιερό ναό παρουσία πληθώρας καλεσμένων, ενώ ο εναγόμενος είτε από την μη τέλεση επί του παρόντος του μυστηρίου μέχρι τη βελτίωση των οικονομικών του και διενέργεια μόνο της ονοματοδοσίας είτε από την τέλεσή του παρουσία μόνο των διαδίκων και των αδερφών τους. Κατόπιν τούτων το δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 205 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου θα πρέπει το σχετικό αίτημα του εναγομένου για επιβολή στην ενάγουσα χρηματικής ποινής να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο. Ενόψει των ανωτέρω γενομένων δεκτών, πρέπει η αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να γίνει δεκτή ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, να αρθεί η διαφωνία των γονέων ως προς το δοτέο όνομα στο θήλυ τέκνο τους που γεννήθηκε στο _________ ___________ __________ στις 27-09-2013, να προσδιορισθεί αυτό στο «___________» και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων λόγω της μεταξύ τους σχέσεως ως συζύγων κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΙΡΕΙ τη διαφωνία των διαδίκων ως προς την ονοματοδοσία του ανηλίκου θήλεος τέκνου τους που γεννήθηκε στις 27-09-2013 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και ορίζει ως όνομα αυτού το «_____________».

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 20-12-2016, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία