fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης Α1027/2014

 

 

το

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ 4° ΤΡΙΜΕΛΕΣ

 

 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, με δικαστές τις Μαρία Λαζαρίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Θάλεια Τούλια, Παναγιώτα Δουβή (Εισηγήτρια), Πρωτόδικες Δ.Δ., και γραμματέα τη Θεώνη Χρονοπούλου, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 3 Ιουλίου 2007 προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία _____________________» και διακριτικό τίτλο «______________________.», που εδρεύει στη ______________________ (______________________), για την οποία παρέστη ο νόμιμος εκπρόσωπός της __________ _________ μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Ελευθέριου Φυλλαδάκη,

κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ________ – __________ (Νομαρχία __________) και ήδη Περιφέρειας _________ (Περιφερειακή Ενότητα ________ και _______), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής και παρέστη με την πληρεξούσια δικηγόρο Αικατερίνη Φωτίου με δήλωση του άρθρου 133 παρ. 2 του ΚΔΔ.

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, ο διάδικος που παρέστη ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονταί στα πρακτικά.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Αφού μελέτησε τα έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο

  1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής

καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο  (βλ. τα                 _________,_________            και τα _____________,       __________,       ____________,__________ και ___________ Σειράς Α’ ειδικά έντυπα παράβολου).

  1. Επειδή, με την προσφυγή αυτή ζητείται η ακύρωση:

α) της ______________ απόφασης του Νομάρχη _______________, με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή λειτουργίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών της Μονάδας Αδυνατίσματος’ τής προσφεύγουσας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παρ. 2 του ν.2519/1997        (ΑΊ65) , και β) του ______________ εγγράφου του Τμήματος Αδειών Επαγγελμάτων Υπηρεσιών Υγείας της Νομαρχίας Πειραιά, με το οποίο η προσφεύγουσα ενημερώθηκε για τις παραβάσεις, που της αποδόθηκαν με την από 10-5-2007 έκθεση επιθεώρησης – εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Μονάδων Αδυνατίσματος/Διαιτολογικών Μονάδων της Νομαρχίας ________, και κλήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά, πριν την έκδοση σε βάρος της της ως άνω υπό α’ απόφασης.

  1. Επειδή, μετά την κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης _________ – _________, η παρούσα δίκη νομίμως συνεχίζεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση κατά της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 3 nap. 1 καL 3 περιπτ. θ’ και το άρθρο 283 παρ. 2 εδ. τρίτο του ν. 3852/2010 (Α’87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του ν.4071/2012 (Α’ 85).
  2. Επειδή, η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και συνεπώς στερείται εκτελεστότητας. Ενόψει τούτου, μόνη παραδεκτός

 

προσβαλλόμενη πράξη είναι η πρώτη, δηλαδή η ____________ απόφαση του Νομάρχη _________.

  1. Επειδή, στο άρθρο 142 του ΚΔΔ με τίτλο «Κατάργηση δίκης», όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Η δίκη καταργείται αν, πριν από το πέρας της τελευταίας συζήτησης: α) εκλείψει το αντικείμενό της, ή β) (…)    Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του δικαστηρίου, (…)».
  2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και η από 10-5-2007 έκθεση επιθεώρησης – εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου   Μονάδων Αδυνατίσματος/Διαιτολογικών Μονάδων της Νομαρχίας Πειραιά, προκύπτουν τα ακόλουθα:  Σε αυτοψία, που διενεργήθηκε στις 10-5-2007 από την ως άνω Επιτροπή σε κτίριο επί της οδού ____________ _______, αριθμός _____, στη ______________________, διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο δεύτερο όροφο του εν λόγω κτιρίου η προσφεύγουσα εταιρεία λειτουργούσε Μονάδα Αδυνατίσματος με διακριτικό τίτλο «__________», χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Μονάδας Αδυνατίσματος και χωρίς ποτέ να έχει καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δικαιολογητικά σχετικά με τη λειτουργία της. Εξάλλου, δεν παρευρίσκονταν στην εν λόγω Μονάδα Αδυνατίσματος, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, οι υπεύθυνοι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος (αισθητικός) και ο υπεύθυνος γιατρός κάτοχος τίτλου ειδικότητας παθολόγου ή γενικού ιατρού. Ακολούθως, με το ___________ έγγραφο του Τμήματος Αδειών Επαγγελμάτων Υπηρεσιών Υγείας της Νομαρχίας Πειραιά, η προσφεύγουσα, αφού ενημερώθηκε για τις ανωτέρω διαπιστώσεις της Επιτροπής, κλήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά. Για το σκοπό αυτό υπέβαλε το __________ υπόμνημα, με το οποίο προέβαλε ότι .η διαδικασία αλλαγής χρήσης από γραφεία σε Μονάδα Αδυνατίσματος του κτιρίου, όπου στεγάζεται, βρισκόταν σε εξέλιξη ήδη από 2-2-2007 και ότι τόσο ο υπεύθυνος αισθητικός,  όσο     και ο υπεύθυνος                       παθολόγος ιατρός παρευρίσκονται  στην εν λόγω Μονάδα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Κατόπιν τούτων, ο Νομάρχης ________, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ήταν ενσωματωμένη στην προαναφερόμενη έκθεση επιθεώρησης, και το ανωτέρω υπόμνημα, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά έγγραφα, εξέδωσε την ______________ απόφαση (προσβαλλόμενη), με την οποία αποφάσισε την άμεση διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας Αδυνατίσματος της προσφεύγουσας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με την αιτιολογία ότι αυτή παρείχε υπηρεσίες Μονάδας Αδυνατίσματος χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό άδεια, ενώ, εξάλλου δεν παρευρίσκονταν στην εν λόγω Μονάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, οιυπεύθυνοι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αισθητικού και ο υπεύθυνος γιατρός κάτοχος τίτλου ειδικότητας παθολόγου ή γενικού γιατρού. Εξάλλου, με την 4857Β/22-5-2007 απόφαση του προαναφερόμενου Νομάρχη επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για τις ίδιες ως άνω παραβάσεις, πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με την ____________ απόφαση του ίδιου ως άνω Νομάρχη αποφασίστηκε η οριστική διακοπή, λόγω υποτροπής, της λειτουργίας της Μονάδας Αδυνατίσματος της προσφεύγουσας, προκειμένου να διασφαλιστεί και να προστατευτεί η δημόσια υγεία, ενόψει του ότι, όπως διαπιστώθηκε με την από 20-9­-2007 έκθεση επιθεώρησης – εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Μονάδων Αδυνατίσματος/Διαιτολογικών Μονάδων της Νομαρχίας Πειραιά, η εν λόγω Μονάδα εξακολουθούσε να λειτουργεί, παρά την έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων περί προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της και επιβολής σε αυτήν διοικητικού προστίμου. Τέλος, με τις _____________ και _____________ αποφάσεις του Νομάρχη Πειραιά αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Αδυνατίσματος στην προσφεύγουσα στη ______________________, επί της οδού ________________ ___________, αριθμός _____, στο δεύτερο όροφο, και η άρση των _____________ και ______________ αποφάσεων του ίδιου οργάνου, αντίστοιχα.
  3. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) μετά την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής και την ____________ απόφαση του Νομάρχη __________ περί εξάμηνης διακοπής της λειτουργίας της Μονάδας Αδυνατίσματος της προσφεύγουσας εταιρείας (προσβαλλόμενη) εκδόθηκε η ___________ απόφαση του ίδιου οργάνου, με την οποία αποφασίστηκε η οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας αυτής, β) στη συνέχεια, δε, με την _______________ απόφαση του ίδιου Νομάρχη η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση ανακλήθηκε ρητά και γ) τέλος, με την ______________ απόφαση του ίδιου ως άνω Νομάρχη χορηγήθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία άδεια λειτουργίας για την επίμαχη Μονάδα Αδυνατίσματος, κρίνει ότι  η δίκη δεν έχει πλέον αντικείμενο και για το λόγο αυτό πρέπει να καταργηθεί, κατ’ άρθρο 142 παρ. 1 περ. α­τού ΚΔΔ.
  4. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να κηρυχθεί η δίκη καταργημένη, να διαταχθεί η απόδοση του παράβολου που καταβλήθηκε στην προσφεύγουσα, κατ’· άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α’ του ΚΔΔ, ενώ, τέλος, δεν καταλογίζονται δικαστικά έξοδα, κατ’ άρθρο 275 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

  • Κηρύσσει τη δίκη καταργημένη.

Διατάσσει την απόδοση του παράβολου στην προσφεύγουσα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 6η-2~2ϋ14, όπου και δημοσιεύθηκε στις 28-2-2014 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΒΗ

ΘΕΩΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία