fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Α1

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Δεκεμβρίου 2017 με δικαστές τις: Μαρίνα Βάθη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Γεωργία Ρεξίνη και Αικατερίνη Σταυρίδου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας η Αικατερίνη Χρυσοπούλου, δικαστική υπάλληλος.

Για να δικάσει την από 24 Δεκεμβρίου 2012 προσφυγή.

Του ____________ _____________, κατοίκου ________ _________, οδός ________ αριθμός ____, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ζωής Παπαγεωργίου (Α.Μ. 25780 Δ.Σ.Α),

κατά του Δήμου ___________-____________, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Κωνσταντίνου Καραπαναγιώτη (Α.Μ. 2134 Δ.Σ.Π).

Με το κρινόμενο ένδικο βοήθημα επιδιώκεται η ακύρωση: 1) της _____________ εγγραφής του αιτούντος στο χρηματικό κατάλογο τελών διαφήμισης του καθ’ ου Δήμου, 2) της ____________ έκθεσης ελέγχου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Αναψυχής Κερατσινίου (Δ.Ε.Π.Α.Κ), 3) του _____________ ατομικού ειδοποιητηρίου της πιο πάνω Δ.Ε.Π.Α.Κ, 4) της _________________ πράξης ταμειακής βεβαίωσης στο βεβαιωτικό κατάλογο του καθ’ ου Δήμου, 5) της ______________ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, περί καθορισμού των συντελεστών τελών διαφήμισης.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη της υποθέσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 π.δ/τος 18/1989 (φ.8 Α’).

 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Εφέτη, Αικατερίνης Σταυρίδου.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και,

Αφού μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

  1. Επειδή, με το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, το οποίο ασκήθηκε ως προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου __________ και παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο ___________, με την ___________ απόφαση του πιο πάνω Δικαστηρίου, ζητείται η ακύρωση: 1) της _________ εγγραφής του αιτούντος στο χρηματικό κατάλογο τελών διαφήμισης του καθ’ ου Δήμου, για τέλη διαφήμισης, χρονικού διαστήματος από 1-1-2008 έως 31-12-2008, ύψους 2.545,92 ευρώ, 2) της ___________ έκθεσης ελέγχου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Αναψυχής Κερατσινίου (Δ.Ε.Π.Α.Κ), 3) του ____________ ατομικού ειδοποιητηρίου της πιο πάνω Δ.Ε.Π.Α.Κ, 4) της ____________ πράξης ταμειακής βεβαίωσης στο βεβαιωτικό κατάλογο του καθ’ ου Δήμου του ανωτέρω ποσού, 5) της ______________ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, περί καθορισμού των συντελεστών τελών διαφήμισης.
  2. Επειδή, στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση κλπ» (ΦΕΚ 225 Α’), ορίζεται ότι: «1. Για την υπαίθρια διαφήμιση, απαιτείται προηγούμενη άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10. 1958 “Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίον Κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 171 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας απαιτείται επίσης για την τοποθέτηση πλαισίων από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο. Για την έκδοσή της προηγείται έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιανραςοές, οι οποίες ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση

 

της παρ. 8 του άρθρου 3». Στο δε άρθρο 8 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «1. Στους διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων      Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού          ». Επίσης, κατά το άρθρο 167 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) «    για την είσπραξη των εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Τα ταμειακά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α’): «Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β)        ».

  1. Επειδή, η εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών διαφήμισης (εν ευρεία εννοία βεβαίωση των τελών), συνιστά το νόμιμο τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων [ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’)], για την είσπραξη αυτών. Ο εν λόγω νόμιμος τίτλος υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου διοικητικού εφετείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. Γ του Ν. 702/1977 (ΦΕΚ 268 Α’), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 49 του Ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α’). Μεταγενέστερες, όμως, του νομίμου τίτλου πράξεις, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοσή του και κατατείνουν στην είσπραξη από τον οφειλέτη του ποσού που ορίζει ο νόμιμος τίτλος, όπως είναι, εν προκειμένω, ατομική ειδοποίηση περί της εγγραφής στο σχετικό χρηματικό κατάλογο και η ταμειακή (εν στενή εννοία) βεβαίωση των τελών, υπόκεινται στο κατά το άρθρο 217 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ένδικο βοήθημα της ανακοπής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κ.Δι.Δικ. (πρβλ. ΣτΕ 4617/2011). Ενόψει αυτών, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, κατά το μέρος με το οποίο προσβάλλεται η ατομική ειδοποίηση περί εγγραφής στο χρηματικό κατάλογο τελών διαφήμισης και η ταμειακή (εν στενή εννοία) βεβαίωση των εν λόγω τελών, αποτελεί ανακοπή, για την εκδίκαση της οποίας αρμόδιο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Μη νομίμως, συνεπώς, η υπόθεση, κατά το μέρος αυτό, παραπέμφθηκε στο παρόν δικαστήριο, θα πρέπει δε, κατόπιν αυτού, να αναπεμφθεί στο αρμόδιο για την εκδίκασή της Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, στο οποίο εναπόκεται να κρίνει το παραδεκτό της ανακοπής.
  2. Επειδή, περαιτέρω, σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή μέσου σε διοικητικό πρωτοδικείο και παραπομπής της υπόθεσης από το δικαστήριο αυτό στο διοικητικό εφετείο λόγω αρμοδιότητας, η προβλεπόμενη από το άρθρο 36 παρ. 1 του π. δ. 18/1989 (Α’ 8) μηνιαία προθεσμία για την καταβολή του παράβολου, αρχίζει από την κοινοποίηση της παραπεμπτικής απόφασης στον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, εκτός εάν η δικογραφία περιέλθει στο δικαστήριο σε χρόνο μεταγενέστερο της επίδοσης της παραπεμπτικής απόφασης, οπότε η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση του δικογράφου. Σε περίπτωση, εξάλλου, κατά την οποία δεν προκύπτει από τη δικογραφία κοινοποίηση της παραπεμπτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου ή η γενομένη κοινοποίηση δεν είναι νομότυπη, η ανωτέρω μηνιαία προθεσμία κινείται με την κοινοποίηση στο διάδικο που άσκησε το ένδικο βοήθημα ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, της πράξης του προέδρου του οικείου τμήματος του διοικητικού εφετείου για τον ορισμό εισηγητή και δικασίμου για την υπόθεση. Εξάλλου, η μη καταβολή ή η καταβολή ελλιπούς παράβολου δεν περιλαμβάνεται στις τυπικές παραλείψεις, που μπορούν να καλυφθούν και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 3 και 4 του π. δ. 18/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 3772/2009 (Α’ 112), εφόσον με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του π. δ. 18/1989 ρυθμίζεται ειδικά ως προς το παράβολο ότι συνέπεια της μη καταβολής ή της καταβολής ελλιπούς ποσού αυτού εντός της νομίμου προθεσμίας είναι η απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ως απαράδεκτου Συνεπώς, εφόσον παρέλθει άπρακτη η κατά τα ανωτέρω προθεσμία καταβολής του απαιτούμενου εκ του νόμου παράβολου, το ένδικο βοήθημα απορρίπτεται ως απαράδεκτο. (ΣτΕ 777/2013 Ολομ, 1312, 3547, 4716/2014, 1128, 1653, 2355/2015, 333/2016, 856, 1344, 3142/2017, 23/2018).
  3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο αϊτών κατέθεσε παράβολο ύψους παράβολο 50,92 ευρώ (σχετ. το _______________ διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Α’ Πειραιά) για την ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά άσκηση, στις 24-12-2012, του κρινόμενου ενδίκου βοηθήματος, το οποίο, με την 3510/2016 απόφαση του πιο πάνω δικαστηρίου παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, προκειμένου να δικασθεί ως αίτηση ακυρώσεως. Όπως προκύπτει από το αποδεικτικό επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Αργυρίου Κοντόπουλου, στις 23-2-2017 επιδόθηκε νομίμως, με θυροκόλληση παρουσία μάρτυρος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α’ 97), (Σ.τ.Ε. 1794/2011 Ολομ., ____________, ____________, ____________), αντίγραφο της προαναφερόμενης ___________ παραπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου ________ στο δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση και παρέστη ως πληρεξούσιος του αιτούντος κατά τη συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Εξάλλου, η δικογραφία περιήλθε στο Διοικητικό Εφετείο __________ στις 3-4-2017, σύμφωνα δε με τα όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, από την επομένη της τελευταίας αυτής ημερομηνίας και μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, όφειλε ο αϊτών, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης ακυρώσεως, να καταθέσει το ελλείπον ποσό παράβολου (99,08 ευρώ), σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο άσκησης της αίτησης σχετικές διατάξεις (άρθρο 36 παρ.1 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 8 του ν.3900/2010 Α’213). Δεδομένου, όμως, ότι ο αϊτών δεν κατέθεσε το παραπάνω ποσό μέσα στη νόμιμη προθεσμία, το κρινόμενο δικόγραφο, κατά το μέρος που συνιστά αίτηση ακυρώσεως, ήτοι στρεφόμενο κατά της εγγραφής στο χρηματικό (βεβαιωτικό) κατάλογο τελών διαφήμισης (εν ευρεία εννοία βεβαίωσης), της συναφούς έκθεσης ελέγχου και της παρεμπιπτόντως εξεταζόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί καθορισμού των συντελεστών τελών διαφήμισης, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο (Σ.τ.Ε.777/2013 Ολομ., 1312, 3547, 4716/2014, 1128, 1632, 2355/2015, 333/2016). Το απαράδεκτο δε αυτό δεν θεραπεύεται με την εκπρόθεσμη προσκόμιση συμπληρωματικού παράβολου ύψους 99,08 ευρώ (σχετ. το υπ’ αριθμ. ______________ διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Γ’ Πειραιά), μετά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο (Σ.τ.Ε 1204, 2379/2013, 402/2016, 1515, 3142/2017).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Αναπέμπει το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, ως ανακοπή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του ____________ ατομικού ειδοποιητηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Αναψυχής Κερατσινίου (Δ.Ε.Π.Α.Κ.) και της ___________ πράξης ταμειακής βεβαίωσης τελών διαφήμισης του καθ’ ου Δήμου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο _________.

Απορρίπτει το ένδικο βοήθημα, ως αίτηση ακυρώσεως, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της _________ εγγραφής του αιτούντος στο χρηματικό κατάλογο τελών διαφήμισης του καθ’ ου Δήμου, της ___________ έκθεσης ελέγχου της Δ.Ε.Π.Α.Κ. και της ___________ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος συμπληρωματικού παράβολου, ύψους 99,08 ευρώ.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στον Πειραιά στις 15 Φεβρουάριου 2018 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο σε δημόσια συνεδρίαση στις 28 Φεβρουάριου 2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία