fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 6085/2017
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Μπαλαμπάνη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ευφροσύνη Γκουζή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 9-6-2017 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Α’ ΑΓΩΓΗ υπ’ αριθμ. κατ. 3251/2014

Της ενάγουσας: της εδρεύουσας στο __________  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «__________  Ανώνυμος Εταιρεία» και το δ.τ. «__________   Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παναγιώτη Γαβρίλη.

Του εναγόμενου: __________   __________  __________  , κατοίκου __________  , ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αικατερίνης Μητρογιάννη.

Β’ ΚΛΗΣΗ υπ’ αριθμ. κατ. 636/2016 της ΑΓΩΓΗΣ υπ’ αριθμ. κατ. 10412/2014

Του καλούντος-ενάγοντος: __________   __________  __________  , κατοίκου __________  , ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αικατερίνης Μητρογιάννη.

Της καθ’ ης η κλήση-εναγόμενης: της εδρεύουσας στο __________  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «__________  Ανώνυμος Εταιρεία» και το δ.τ. «__________   Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παναγιώτη Γαβρίλη.

Οι ενάγοντες στα υπό κρίση δικόγραφά τους ζητούν να γίνουν δεκτές οι από 27-3-2014 και 30-9-2014 αγωγές τους, τακτικής διαδικασίας, που κατατέθηκαν στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό κατάθεσης 3251/2014 και αριθμό πινακίου Β-4 η α’ εξ αυτών και 10412/2014 και αριθμό πινακίου Β-24 η β’ αγωγή και προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν αμφότερες την 6-5-2015, ημέρα κατά την οποία η μεν α’  εξ αυτών αναβλήθηκε εκ του πινακίου για την 10-6-2016, με αριθμό πινακίου Β-8, ενώ η β’ αγωγή για την 10-5-2016, που δεν εκφωνήθηκε λόγω μη εγγραφής της στο πινάκιο και η συζήτησή της ματαιώθηκε. Με την από 31-5-2016 κλήση του ενάγοντος της β’ αγωγής, η οποία κατατέθηκε στην ως άνω Γραμματεία, με ΓΑΚ 22543/2016 και ΕΑΚ 636/2016 και αριθμό πινακίου Β-16 προσδιορίσθηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ημέρα κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της α’ αγωγής εκ του πινακίου, με αριθμό Β-13, προκειμένου να συζητηθεί κατά συνεκδίκαση λόγω συνάφειας με την ως άνω β’ αγωγή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Η ενάγουσα της α’ αγωγής ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, 7.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 17.10.2013, ημερομηνία επίδοσης του εξωδίκου της, άλλως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφλησή τους και να καταδικασθεί στα δικαστικά της έξοδα. Όπως ιστορεί, η ενάγουσα, ως έχουσα το δικαίωμα προμήθειας φυσικού αερίου στην Ελλάδα, το δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, δυνάμει σύμβασης μεταφοράς που έχει καταρτίσει με το διαχειριστή της ΕΣΦΑ καθώς και το δικαίωμα χρήσης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, την 8.3.2013, ανέλαβε με ιδιωτικό συμφωνητικό, που συνήψε με τον εναγόμενο, να τον χρηματοδοτήσει για την αγορά ενός αυτοκινήτου, που θα χρησιμοποιείτο από τον τελευταίο ως ταξί, εργοστασίου κατασκευής __________  , μοντέλου __________  __________  1.4 TSI EcoFuel, διπλού καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης και φυσικού αερίου), με αντάλλαγμα να την διαφημίζει για τρία (3) χρόνια με διαφήμιση επί του αυτοκινήτου του και να της παρέχει κάποια τεχνικά δεδομένα σε σχέση με την απόδοσή του.

Έτσι, ο εναγόμενος αγόρασε από την εταιρεία __________  το αυτοκίνητο, όπως συμφώνησαν, έναντι συνολικού τιμήματος 25.000 ευρώ, το οποίο είχε προσυμφωνηθεί μεταξύ της ενάγουσας και της πωλήτριας δυνάμει χωριστού συμφωνητικού. Η ενάγουσα ανέλαβε να καταβάλει στην __________  υπέρ του εναγομένου 7.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε μέρος του προαναφερθέντος τιμήματος αγοράς του. Το όχημα παραδόθηκε στον εναγόμενο φέροντας στις πλάγιες θύρες του το λογότυπο της ενάγουσας και του προϊόντος της «__________  », έχοντας ο πρώτος τις εξής υποχρεώσεις: να διατηρήσει κατ’ ελάχιστον επί τριετία από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμισης του ταξί (έκδοσης άδειας κυκλοφορίας) τη διαφήμιση αυτή και το λογότυπο, το οποίο παραπέμπει στο καύσιμο CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο), να παρέχει προς την ενάγουσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση φυσικού αερίου από το πωληθέν αυτοκίνητο και να παρέχει έτερα πληροφοριακά στοιχεία σε σχέση με τη συντήρησή του, προκειμένου η ενάγουσα εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, όπως και τα στοιχεία που της παρείχαν και άλλοι επαγγελματίες οδηγοί με τους οποίους είχε συμβληθεί με όμοιες συμβάσεις, για να καταδείξει στο καταναλωτικό κοινό τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, ως αερίου κίνησης, έναντι των συμβατικών και άλλων εναλλακτικών καυσίμων. Όμως την 25.7.2013 το αυτοκίνητο αυτό καταστράφηκε ολοσχερώς λόγω ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη ο εναγόμενος, για το οποίο ουδεμία ευθύνη έφερε, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να τηρήσει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις του έναντι της αντιδίκου του εταιρείας. Εν συνεχεία ο εναγόμενος αποζημιώθηκε πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία του ζημιογόνου οχήματος για να προβεί σε αγορά έτερου. Επειδή η __________  δε διέθετε ετοιμοπαράδοτο όχημα,του οποίου ο κινητήρας να λειτουργεί με CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο), διότι ο εναγόμενος θα έπρεπε να αναμείνει 4 περίπου μήνες για να παραλάβει ένα καινούργιο όμοιο με το καταστραφέν όχημα, πράγμα το οποίο δε δέχθηκε, πρότεινε στην ενάγουσα, επειδή χρειαζόταν άμεσα νέο αυτοκίνητο, ως επαγγελματίας οδηγός ταξί, να αγοράσει ένα καινούργιο, με κινητήρα που θα λειτουργεί με πετρέλαιο (diesel), διατηρώντας επ’ αυτού το λογότυπο «__________  » στις πόρτες του, πλην όμως η ενάγουσα δεν το δέχθηκε, γι’ αυτό του έστειλε εξώδικη δήλωση, ζητώντας του είτε να προβεί σε αγορά νέου αεριοκίνητου οχήματος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους της αρχικής συμφωνίας τους, είτε να της επιστρέφει τις 7.000 ευρώ, που του είχε καταβάλει για λογαριασμό της __________  , χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ανανέωση της συνεργασίας τους. Έτσι, ο εναγόμενος, όπως εκθέτει στην αγωγή της η ενάγουσα, περιήλθε σε ανυπαίτια αδυναμία να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οπότε αυτή δικαιούται να ζητήσει την ως άνω αντιπαροχή (7.000 ευρώ) που του κατέβαλε, ως αντάλλαγμα, δηλαδή την ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ο αντίδικός της, λόγω της καταστροφής του αρχικού οχήματος του, με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Στη β’ αγωγή ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρεία να του καταβάλει, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή: α) 8.150,01 ευρώ, ως αποζημίωση, για τη μη εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης και την αντισυμβατική, καταχρηστική και αντίθετη στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη συμπεριφορά της και β) 10.000 ευρώ, ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την κατ’ αυτού συκοφαντική δυσφήμιση και από την παράνομη και αντισυμβατική, αντίθετη στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη συμπεριφορά της, ήτοι 18.150,01 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφλησή τους και να καταδικασθεί στα δικαστικά του έξοδα. Όπως εκθέτει στο δικόγραφό του, η εναγόμενη, κινούμενη στα πλαίσια προώθησης του φυσικού αερίου και σε σχετική διαφημιστική καμπάνια, προέβη σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων με την επωνυμία «__________  Α.Ε.» περί πωλήσεως συγκεκριμένων οχημάτων, που θα κινούνται με φυσικό αέριο, σε προσυμφωνημένες μεταξύ τους προνομιακές τιμές στους αγοραστές, με χρηματοδότηση/κάλυψη εκ μέρους της τμήματος του τιμήματος της πωλήσεως και* επιπλέον κίνητρο την προσφορά δωρεάν service για ένα (1) έτος σε συνεργείο υποδειχθέν από την __________  , σε αντάλλαγμα δε ο αντισυμβαλλόμενος της εναγόμενης αναλάμβανε την υποχρέωση αφενός μεν να φέρει επί του οχήματος του επί τρία έτη διαφήμιση της εναγόμενης με τα λογότυπα του προϊόντος της, τουφυσικού αερίου κίνησης («__________  ») καθώς και των διαφημιστικών σημάτων της, αφετέρου δε ανά τακτά διαστήματα και δη τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο να παρέχει στην εναγόμενη πληροφοριακά στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση του φυσικού αερίου και άλλα πληροφοριακά στοιχεία με το όχημα. Στις αρχές του Μαρτίου 2013 η εναγόμενη προσέγγισε μέσω του αναπληρωτή διευθυντή της, __________  __________  , τον ενάγοντα, όπως είχε κάνει και με άλλους συναδέλφους του- επαγγελματίες οδηγούς ταξί, και την 7.3.2013 κατάρτισαν προφορικώς σύμβαση και ο ως άνω αντιπρόσωπός της προέβη σε παραγγελία αγοράς με παρακράτηση κυριότητας ενός (1) συγκεκριμένου οχήματος (με συγκεκριμένες προδιαγραφές και εξοπλισμό), ήτοι ενός __________  , μοντέλου __________  __________  1.4 TSI EcoFuel, διπλού καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης και φυσικού αερίου), από την εταιρεία __________  , έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 12.900 ευρώ, που κατέβαλε εξ ολοκλήρου ο ενάγων και δη 6.500 ευρώ σε μετρητά και 6.400 ευρώ μέσω δανείου και συστάσεως ενεχύρου, 12 μηνιαίων δόσεων, ποσού 579,04 ευρώ έκαστη, με επιτόκιο 7,90% (πλέον εισφοράς 0,60% του Ν. 128/75) και έξοδα 250 ευρώ, από την τράπεζα «__________   Bank», το οποίο (δάνειο) έλαβε μέσω της πωλήτριας εταιρείας, με την υπ’ αριθμ. 00050402 τριμερή σύμβαση μεταξύ της ως άνω τράπεζας (δανειοδότη), της «__________  » (πωλήτριας) και του ενάγοντος (αγοραστή/πρωτοφειλέτη), με εγγυητή τον πατέρα του, Βασίλειο __________  . Την 8.3.2013 συντάχθηκε και υπογράφηκε μεταξύ των διαδίκων και έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό με τα ως άνω συμφωνηθέντα και αγοράσθηκε από τον ενάγοντα και του παραδόθηκε το Ε.Δ.Χ., με αριθμ. κυκλοφ. __________  και αριθμό πλαισίου __________  , όχημα, για το οποίο ουδεμία υποχρέωση είχε να χρησιμοποιεί αποκλειστικά φυσικό αέριο κίνησης, ούτε έστω κάποιο ποσοστικό περιορισμό κατανάλωσης αυτού, όπως σαφώς προκύπτει από το προαναφερθέν συμφωνητικό, διότι την εναγόμενη την ενδιέφερε πρωτίστως η διαφημιστική προβολή του προϊόντος της, που θα πραγματοποιόταν με την τοποθέτηση των διαφημιστικών σημάτων της επί του οχήματος και χωρίς να προβλέπεται στο έγγραφο αυτό καταβολή 7.000 ευρώ από την εναγόμενη, ως μέρος του τιμήματος. Επιπλέον, δεν είχε τεθεί στη σύμβαση ειδικός όρος πρόβλεψης σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεώς της από κάθε συμβαλλόμενο λόγω ανώτερης βίας, που ούτως ή άλλος δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, ως όρος αντίθετος σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Εξάλλου, όπως προκύπτει από συνομολόγηση της εναγόμενης, η υποχρέωσή της να καταβάλει στην πωλήτρια 7.000 ευρώ, αν όντως έχει λάβει χώρα τέτοια καταβολή και συμφωνία, δεν συμφωνήθηκε με τον ενάγοντα βάσει της από 8.3.2013 μεταξύ τους συμφωνίας, αλλά δυνάμει έτερου συμφωνητικού μεταξύ της πωλήτριας και της εναγόμενης, στο οποίο όχι μόνο δεν είχε συμβληθεί ο ενάγων αλλά ούτε γνώριζε την ύπαρξή του και τους ειδικότερους όρους αυτού, το οποίο εν τέλει δεν τον αφορά. Την 25.7.2013 το εν λόγω όχημα εμπλακέν σε τροχαίο ατύχημα άνευ υπαιτιότητας του ενάγοντος καταστράφηκε ολοσχερώς, με πιστοποιητικό καταστροφής και οριστική διαγραφή του, για τα οποία ενημερώθηκε άμεσα η εναγόμενη και, προκειμένου ο ενάγων να προβεί σε αγορά νέου οχήματος εις αντικατάσταση του πρώτου, αφού θα το πλήρωνε απ’ την ασφαλιστική του αποζημίωση, απευθύνθηκε στην __________  , προκειμένου να συνεχισθεί η συνεργασία του με την εναγόμενη κατά τα συμφωνηθέντα. Όμως η πωλήτρια εταιρεία τον ενημέρωσε, πως θα έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον 4 μήνες για να παραλάβει το νέο αυτοκίνητο με τους όρους και τις προδιαγραφές της αρχικής συμφωνίας, πράγμα αδύνατον γι’ αυτόν, διόπ το εν λόγω όχημα αποτελεί το αποκλειστικό βιοποριστικό μέσο του, οπότε μη έχοντας τη δυνατότητα να απέχει από την εργασία του για το ως άνω χρονικό διάστημα, πρότεινε προφορικά στην εναγόμενη και αυτή αποδέχθηκε, την 4.9.2013, να γίνει αντικατάσταση του παλαιού οχήματος με νέο, ίδιου τύπου και μοντέλου, ετοιμοπαράδοτο, το οποίο όμως θα είναι πετρελαιοκίνητο, με την υποχρέωσή του να υπάρχουν επ’ αυτού, στα πλαϊνά μέρη του, τα σχετικά λογότυπα της εταιρείαξ, με τις ακριβείς διαστάσεις, όπως ακριβώς είναι στις φωτογραφικές απεικονίσεις, έτσι ώστε ο τρίτος αποδέκτης που το βλέπει, να μην καταλαβαίνει τη διαφορά. Έτσι, ο ενάγων, εις εκτέλεση της νεότερης αυτής συμφωνίας τους, προέβη, λόγω απόλυτης ανάγκης να εργασθεί (το ταξί είναι το μοναδικό βιοποριστικό του μέσον), καλή τη πίστη στη άμεση αγορά και παραλαβή νέου οχήματος, ίδιας μάρκας και τύπου, αλλά με χρήση πετρελαίου, με εξ ολοκλήρου δική του δαπάνη, συνολικού τιμήματος 20.000,01 ευρώ, εκτός του κόστους αλλαγής του χρώματος, περί τα 1050 ευρώ, συν των απαιτούμενων εξαρτημάτων και της τοποθέτησης του ταξίμετρου, προβαίνοντας σε περαιτέρω εργασίες για να είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο όχημα, μετά τις υποδείξεις της εναγόμενης, ήτοι συνολικά 21.050,01 ευρώ, αναμένοντας να του αποστείλει τα σχετικά λογότυπα για να τα τοποθετήσει στα πλαϊνά μέρη του καινούργιου οχήματος του, το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα το αγόραζε, μιας και είχε βρει άλλα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε πολύ πιο συμφέρουσες τιμές και συγκεκριμένα δε θα δαπανούσε ποσό άνω των 12.900 ευρώ, στο οποίο ανερχόταν η αξία του πρώτου καταστραφέντος οχήματος, δηλαδή αναγκάσθηκε να υποστεί ζημιά, ύψους 8.150,01 ευρώ (21.050,01-12.900=8.150,01), για να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, που είχε αναλάβει με την από 4.9.2013 σύμβαση έναντι της αντιδίκου του, τα οποία δεν θα κατέβαλε, αν δεν την είχε συνάψει. Αντ’ αυτού όμως η εναγόμενη, με εξώδικο που του κοινοποίησε την 17.10.2013, αθέτησε τα ως άνω συμφωνηθέντα, ζητώντας του να προχωρήσει ή στην αγορά νέου αεριοκίνητου οχήματος ή να της καταβάλει 7.000 ευρώ, ως αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης και όχι λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, όπως διατείνεται με την υπό κρίση αγωγή της, δηλώνοντάς του αναληθώς ότι η πρόταση που της έκανε για αγορά πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου δεν έγινε αποδεκτή από αυτή και μάλιστα ότι τον ενημέρωσαν γι’ αυτό πρώτη φορά την 17.10.2013, ενώ η συνάντησή τους και η νεότερη ως άνω συμφωνία τους είχε λάβει χώρα την 4.9.2013. Απαντώντας ο ενάγων με εξώδικο της δήλωσε, επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, ότι ουδεμία οφειλή έχει έναντι αυτής, η οποία, ενώ ο* ενάγων, παρ’ όλο που είχε υποστεί ζημιά από την αντισυμβατική και αντίθετη στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη συμπεριφορά της (ΑΚ 281) και προσπαθούσε να αποφύγει περαιτέρω έξοδα, με την κοινοποίηση της από 27.3.2014, με αριθμ. κατάθεσης 3251/14 υπό κρίση αγωγής της κατ’ αυτού επανέλαβε τους ίδιους αναληθείς ισχυρισμούς της ζητώντας του 7.000 ευρώ λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού όμως και όχι λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης. Συνεπώς, η αντίδικός του με την ως άνω συμπεριφορά της κατέστη υπερήμερη και ο ενάγων δικαιούται να απαιτήσει πλήρη αποζημίωση, αφού, εις εκτέλεση των μεταξύ τους συμφωνηθέντων, αναγκάσθηκε να προβεί σε αγορά εξ ολοκλήρου με δική του δαπάνη νέου οχήματος, ακριβότερου από το αρχικό της συμβάσεως και μάλιστα με περαιτέρω μετατροπή του, προκειμένου να πληρεί τις εκ της εναγόμενης τασσόμενες προϋποθέσεις, όπως είχαν συμφωνήσει, αγορά στην οποία δε θα προέβαινε, αν δεν είχε συναφθεί η από 4.9.2013 νεότερη σύμβαση μεταξύ τους, καθόσον είχε βρει πολλά άλλα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε πολύ συμφέρουσες τιμές, δηλαδή δε θα δαπανούσε πάνω από 12.900 ευρώ.

Κατ’ άρθρο 380 ΑΚ, αν η παροχή του ενός από τους συμβαλλομένους είναι αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται και ο άλλος συμβαλλόμενος από την αντιπαροχή και την αναζητεί, αν τυχόν την κατέβαλε, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Περαιτέρω, κατ’ άρθρο 383 ίδιου κώδικα, αν ο ένας από τους συμβαλλομένους βρίσκεται σε υπερημερία ως προς την παροχή που οφείλει, έχει δικαίωμα ο άλλος να του τάξει εύλογη προθεσμία για εκπλήρωση, δηλώνοντας συνάμα ότι μετά την πάροδό της αποκρούει την παροχή. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, ο τελευταίος έχει δικαίωμα ή να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, όχι όμως και να απαιτήσει την παροχή. Δεν απαιτείται όμως να ταχθεί προθεσμία, αν ο δανειστής λόγω της υπερημερίας δεν έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης και καταστήσει γνωστό στον οφειλέτη με δήλωσή του, που είναι απαραίτητη, ή αν από την όλη στάση του υπερήμερου οφειλέτη προκύπτει ότι είναι άσκοπος ο καθορισμός προθεσμίας εκπλήρωσης και ταυτόχρονης απειλής απόκρουσης της παροχής (ΑΚ 385). Συνεπώς, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις ο δανειστής αποκτά αυτοδικαίως εκλεκτικό δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της παροχής με ταυτόχρονη αγτικαταβολή της αντιπαροχής ή να μην εκπληρώσει την αντιπαροχή και ά ζητήσει αποζημίωση τη διαφορά μεταξύ αυτής και του πλήρους διαφέροντος για τη μη εκπλήρωση. Αν ο δανειστής έχει εκπληρώσει την αντιπαροχή, δικαιούται να ζητήσει πλήρες διαφέρον, όχι όμως και την επιστροφή της αντιπαροχής, την οποία μπορεί να ζητήσει μόνο αν επιλέξει την υπαναχώρηση.

Εξάλλου, ο δανειστής καθυστερούμενης μη χρηματικής παροχής, μπορεί να αναγκασθεί να προμηθευθεί από αλλού άλλη, όμοια για να καλύψει τις ανάγκες του με λιγότερο ευνοϊκούς όρους απ’ ότι στη σύμβασή του με τον υπερήμερο οφειλέτη (σύμβαση καλύψεως), οπότε η διαφορά είναι, χωρίς άλλο ζημιά λόγω υπερημερίας, για την οποία θα πρέπει, ασκώντας το δικαίωμα της αποζημίωσης, να αποζημιωθεί από τον οφειλέτη. Έτσι, στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις αυτός που ισχυρίζεται ότι περιήγαγε τον οφειλέτη της έναντι αυτού παροχής σε υπερημερία (οφειλέτη), από την οποία συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της ΑΚ 383, εξαρτά το δικαίωμα αποζημίωσής του για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης, οφείλει να ισχυρισθεί και, εάν αμφισβητηθεί, να αποδείξει, αφενός μεν το ληξιπρόθεσμο της προς αυτόν οφειλόμενης παροχής και αφετέρου όχληση του  αντισυμβαλλόμενου οφειλέτη του να εκπληρώσει την παροχή. Αν όμως ο δανειστής της παροχής υποχρεούται, είτε από διάταξη νόμου, είτε από τη σύμβαση, στην προεκπλήρωση της αντιπαροχής του, τότε οφείλει να ισχυρισθεί και, εάν αμφισβητηθεί, να αποδείξει, την εκ μέρους του προεκπλήρωση της αντιπαροχής του, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την υποστήριξη της ένδικης αξίωσής του αποζημίωσης από το άρθρο 383 ΑΚ, λόγω υπερημερίας του οφειλέτη του (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, στο άρθρο 383 II, σημ. 8, σελ. 359, III σημ. 13, σελ. 360 και άρθρο 383 III σημ.14, σελ.360-361και Β. Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ, στο άρθρο 383 στηνπαρ. 5, σελ. 365-366 και στηνπαρ.10, σελ.369). Περαιτέρω, κατ’ ΑΚ 299, για μη περιουσιακή ζημιά οφείλεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Έτσι, ο νόμος αποκλείει, κατ’ αρχήν, την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης στις συμβατικές σχέσεις, σε περίπτωση αθέτησης ενοχικής υποχρεώσεως, εκτός εάν τα ίδια πραγματικά περιστατικά συνθέτουν ταυτόχρονα και αδικοπραξία.

Οι αγωγές, για το παραδεκτό της συζήτησης των οποίων έχει καταβληθεί το απαιτούμενο δικαστικό ένσημο με τις νόμιμες υπέρ τρίτων . προσαυξήσεις (βλ. τα 417821 και 240017 αγωγόσημα για την α’ αγωγή και το το138835362957 0814 0030 e-παράβολο δια τη β’ τοιαύτη), θα ενωθούν και θα συνεκδικασθούν, ως αντίθετες, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατ’ άρθρο 246 ΚΠολΔ, αφού έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 7, 9, 10, 14 παρ.1α και με 37 παρ.1 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμες, πλην του αιτήματος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, την οποία διατείνεται, ότι υπέστη ο ενάγων στη β’ αγωγή, λόγω αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων της αντιδίκου του, η οποία, προέβη σε διάδοση αναληθών ισχυρισμών για το άτομό του προσπαθώντας να καλύψει την καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά της, επικαλούμενη αναληθείς εκ μέρους της ισχυρισμούς στις από 28.8.13 και 14.10.2013 εξώδικες δηλώσεις που της απέστειλε, στην κοινοποιηθείσα σε αυτόν την 17.10.13 τοιαύτη καθώς και στην υπό κρίση, με αριθμ. κατάθεσης 3251/2014, ασκηθείσα κατ’ αυτού αγωγή της. Ως προς το σκέλος αυτό η αγωγή του ενάγοντος κρίνεται προεχόντως απαράδεκτη, κατ’ αυτεπάγγελτη του Δικαστηρίου έρευνα, λόγω αοριστίας, αφού δεν αναφέρει τί αναλήθειες εις βάρος του διέδωσε η αντίδικός του, που να τον θίγουν ως πρόσωπο και ως επαγγελματία και σε ποιά συγκεκριμένα πρόσωπα. Εξάλλου, οι ως άνω εξώδικες δηλώσεις και η αγωγή αυτής, αποτελούν αντικείμενο έρευνας του ουσιαστικά βάσιμου των υπό κρίση αγωγών στα πλαίσια της συζήτησής τους, αλλά και αναληθείς υποτιθέμενες, δε δύναται να θεμελιώσουν ηθική βλάβη εις βάρος του. Οι αγωγές κατά τα λοιπά στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 380, 383, 385, 297, 298, 340, 341, 345, 346 ΑΚ, 907, 908 παρ. 1δ και 176 ΚΠολΔ και θα εξετασθούν περαιτέρω.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με το βαθμό γνώσης και αξιοπιστίας τους, τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς τους και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής κρίσιμα πραγματικά γεγονότα: Με το από 8.3.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό με τα επισυναφθέντα σε αυτό υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, συμφωνήθηκαν μεταξύ των διαδίκων, εκτός των άλλων, τα εξής: Ο εναγόμενος-ενάγων, __________  __________  __________  , ως επαγγελματίας οδηγός ταξί, έχει ήδη παραγγείλει προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «__________  Α.Ε.» ένα επιβατικό όχημα, εργοστασίου κατασκευής __________  , μοντέλο __________  __________  1.4 TSI EcoFuel, απόδοσης 150 ίππων, διπλού καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης και φυσικού αερίου), με τις περιγραφόμενες προδιαγραφές και εξοπλισμό στο παράρτημα 1. Το αυτοκίνητο αυτό θα πωληθεί από την __________  στον οδηγό στην προνομιακή τιμή των 12.900 ευρώ (στην οποία περιλαμβάνονται έξοδα προετοιμασίας του οχήματος, τέλη κυκλοφορίας και τυχόν επιπλέον εξοπλισμός, τον οποίο θα φροντίσει να προμηθευθεί και να τοποθετήσει ο οδηγός). Η τιμή αυτή έχει συμφωνηθεί από κοινού από την __________  και τη __________   (ενάγουσα-εναγόμενη), δεδομένου ότι η __________  επιθυμεί να προωθήσει οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο στην αγορά. Η __________  , εκτός από τη συνεισφορά της στην προνομιακή τιμή του αυτοκινήτου, προσφέρει ένα (1) δωρεάν service σε συνεργείο που η ίδια θα υποδείξει. Η δε __________   επιθυμεί το αυτοκίνητο να φέρει διαφήμιση των προϊόντων __________  , όπως εμφαίνεται στο παράρτημα 2. Επίσης συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, εκτός των άλλων, τα εξής: Ο οδηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση προς τη __________   να διατηρήσει την περιγραφόμενη στο παράρτημα 2 διαφήμιση επί του αυτοκινήτου αναλλοίωτη κατ’ ελάχιστον για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του αυτοκινήτου,ευθυνόμενος για κάθε παράβαση. Ο οδηγός υποχρεούται όπως παρέχει στη __________   σε τακτά χρονικά διαστήματα (και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο) πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση φυσικού αερίου από το αυτοκίνητο, παράρτημα 3, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετιζόμενα με τη συντήρηση του αυτοκινήτου, τα οποία θα παραδίδονται κατά τη διάρκεια ενημερωτικών συναντήσεων που θα οργανώνει η __________  . Η σύμβαση αυτή τροποποιείται μόνο εγγράφως (βλ. ως άνω έγγραφο). Εις εκτέλεση των παραπάνω συμφωνηθέντων ο εναγόμενος-ενάγων, __________  __________  __________  ς, έλαβε ως δάνειο, δυνάμει της με αριθμό 0113000996 σύμβασης χορήγησης δανείου αγοράς οχήματος και συστάσεως ενεχύρου, από την τράπεζα __________   Bank το ποσό των 6.400 ευρώ, εξοφλητέο σε 12 μηνιαίες δόσεις, αξίας έκαστη 579,04 ευρώ,προκειμένου να αγοράσει, με παρακράτηση κυριότητας, ένα καινούργιο αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής __________  , μοντέλο __________  1.4 TSI 122 PS, με αριθμό πλαισίου __________  , διπλού καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης και φυσικού αερίου), συνολικής αξίας 12.900 ευρώ, δίνοντας ως προκαταβολή το ποσό των 6.500 ευρώ. Το αυτοκίνητο αυτό, παραδόθηκε στον ως άνω επαγγελματία οδηγό και χρησιμοποιήθηκε ως ταξί, με αριθμό κυκλοφορίας __________  , φέροντας στις πλάγιες θύρες του το λογότυπο της ενάγουσας-εναγόμενης εταιρείας «__________   Α.Ε.» και του προϊόντος της «__________  » διαφημίζοντας το φυσικό αέριο κίνησης, όπως είχαν συμφωνήσει οι διάδικοι (βλ. αντίγραφα της προαναφερθείσας σύμβασης δανείου και της άδειας κυκλοφορίας του ταξί). Την 25.7.2013 το ανωτέρω όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα άνευ υπαιτιότητας του οδηγού του, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς και να διαγραφεί οριστικά αποσυρόμενο από την κυκλοφορία (βλ. το με αριθ. πρωτ. 2514/9/464 Δ.Ο.Τ.Α. του Τ. Τ. Περιστεριού, το με αριθ. 50491/2013 πιστοποιητικό καταστροφής της ΕΔΟΕ και το με αριθμό πρωτολ. 172936/2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων-Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας περί οριστικής διαγραφής του __________  Ε.Δ.Χ. αποχαρακτηρισμένου λόγω διάλυσης ή καταστροφής). Ο ενάγων οδηγός του ειδοποίησε άμεσα την αντίδικό του και την 21.8.2013 φρόντισε να προβεί στην ολοσχερή εξόφληση του δανείου, που είχε λάβει για την αγορά του ταξί αποδεσμευόμενος από την παρακράτηση της κυριότητάς του, μιας και ανέμενε την ασφαλιστική του αποζημίωση από το καταστραφέν όχημά του και είχε άμεση ανάγκη να το αντικαταστήσει για να αρχίσει να εργάζεται. Την 28.8.2013 του επιδόθηκε η από 14.8.2013 δήλωση- πρόσκληση της ΔΕΚΟ να προσέλθει στα γραφεία της, προκειμένου να διευθετήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, εκκινώντας εκ νέου συνεργασία, ενόψει, μεταξύ άλλων, και του ότι αναλογικό μέρος της ασφαλιστικής του αποζημίωσης, που εισέπραξε από την ασφαλιστική εταιρεία του ζημιογόνου οχήματος, δικαιούται η __________  . Την 4.9.2013 συναντήθηκαν οι διάδικοι, γεγονός μη αμφισβητούμενο από αυτούς, παρουσία και της μάρτυρα __________  __________  και συμφώνησαν προφορικώς να προβεί ο ενάγων σε αγορά νέου πετρελαιοκίνητου όμως οχήματος, διότι δεν υπήρχαν ετοιμοπαράδοτα αεριοκίνητα οχήματα στην __________  και θα έπρεπε να περιμένει ένα τετράμηνο, δεδομένου ότι υπήρχε άμεση ανάγκη να εργασθεί, με τον όρο να τηρηθεί η αρχική συμφωνία τους, δηλαδή να τοποθετηθούν τα σχετικά λογότυπα της __________   στα πλαϊνά μέρη του νέου αυτοκινήτου με τις ακριβείς διαστάσεις όπως είναι ακριβώς οι φωτογραφικές απεικονίσεις, για να μην καταλαβαίνει τη διαφορά το τρίτος αποδέκτης που το βλέπει (βλ. κατάθεση της παραπάνω μάρτυρα στα οικεία πρακτικά). Ας σημειωθεί δε, πως την 13.9.2013 η ασφαλιστική εταιρεία του ζημιογόνου οχήματος __________   τον αποζημίωσε πλήρως καταβάλλοντας του 23.000 ευρώ (βλ. το από 13.9.2013 έγγραφο της __________   σε συνδ. με το αντίγραφο της με αριθμ. 06279226-0, εκδόσεως 13.9.2013 επιταγής- απόδειξης της __________  BANK Α.Ε. καθώς και το από 23.8.2013 έγγραφο της __________   BANK). Συναινούσης και της __________   κατά τα άνω, ο ενάγων την 13.9.2013 προέβη στην αγορά νέου πετρελαιοκίνητου οχήματος, από την εταιρεία __________  , εργοστασίου κατασκευής __________  __________  , με αριθμό πλαισίου __________  , αριθμό κινητήρα __________  , χρώματος __________  , τύπου __________  , καταβάλλοντας 20.000,01 ευρώ (βλ. τη με αριθμ.07647825-2 επιταγή της __________  , εκδόσεως 13.9.2013, ποσού 20.000,01 ευρώ σε συνδ. με τη με αριθ. Θ 142203/16.9.13 απόδειξη παραλαβής επιταγής της __________  και το Δ 0265734/10.9.2013 τιμολόγιο της __________  για το προαναφερθέν όχημα). Περαιτέρω, τηρώντας τα συμφωνηθέντα με την αντίδικό του, προέβη σε αλλαγή χρώματος του νέου αυτοκινήτου του, που φέρει τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας με το καταστραφέν (__________  ), με επένδυση βινυλίου και αντιηλιακών μεμβρανών δαπανώντας επιπλέον 1.050 ευρώ (βλ. το με αριθ. 446/18.9.2013 τιμολόγιο του __________   __________  ).

Αντιθέτως η ενάγουσα-εναγόμενη __________   δεν του αττέστειλε τα σχετικά λογότυπό της προκειμένου να τα τοποθετήσει στα πλαϊνά μέρη του αυτοκινήτου του, καθιστάμενη υπερήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που είχε αναλάβει με τη νεότερη προφορική τους σύμβαση. Συνεπώς, ο ενάγων με την αγορά του νέου πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου του και τις φερόμενες αλλαγές επ’ αυτού προέβη σε προεκπλήρωση της αντιπαροχής του αυτής, η οποία δεν ήταν μεν όμοια με την αρχική τοιαύτη, πλην όμως έγινε στα πλαίσια της μεταγενέστερης προφορικής συμφωνίας τους, την 4.9.2013, δηλ. με τη συναίνεση της αντιδίκου του, αλλά με λιγότερο ευνοϊκούς γι’ αυτόν όρους από τους όρους του αρχικού από 8.3.2013 έγγραφου ιδιωτικού συμφωνητικού που είχαν υπογράψει, αφού το νέο αυτοκίνητο του, εις αντικατάσταση του καταστραφέντος, του κόστισε 20.000,01 ευρώ, ενώ η συνολική τιμή του κατεσταμμένου, που το εξόφλησε, ήταν της τάξεως των 12.900 ευρώ. Επομένως, δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τη __________   λόγω υπερημερίας της, κατ’ άρθρο 383 ΑΚ, αφού αυτή δεν τήρησε τη συμφωνία τους, δεν του απέστειλε δηλαδή τα σχετικά λογότυπό της, για να τα τοποθετήσει στα πλαϊνά μέρη του νέου οχήματος του, κατά τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα, γεγονός το οποίο, εξάλλου, δεν αρνήθηκε η αντίδικός του. Αξίζει δε να σημειωθεί, πως βάσει του αρχικού από 8.3.2013 έγγραφου ιδιωτικού συμφωνητικού που είχαν συνάψει μεταξύ τους, δεν προκύπτει πως υπήρχε υποχρέωση από τον οδηγό του ταξί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο φυσικό αέριο, γι’ αυτό και το πρώτο (καταστραφέν) όχημα που αγόρασε ήταν διπλού καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης και φυσικού αερίου). Αντιθέτως, οι υποχρεώσεις του έναντι της __________   περιορίζονταν στο να διατηρήσει τη διαφήμισή της επί του αυτοκινήτου αναλλοίωτη κατ’ ελάχιστον για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης αυτού, ευθυνόμενος για κάθε παράβαση και στο να παρέχει στη __________   σε τακτά χρονικά διαστήματα (και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο) πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση φυσικού αερίου από το αυτοκίνητο καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετιζόμενα με τη συντήρηση του αυτοκινήτου, τα οποία θα παραδίδονται κατά τη διάρκεια ενημερωτικών συναντήσεων που θα οργανώνει η __________  , όροι οι οποίοι, όχι μόνο δεν τροποποιήθηκαν με τη νεότερη από 4.9.2013 προφορική :ταξύ τους συμφωνία, που ούτως ή άλλως δεν θα ίσχυαν οι -τροποποιήσεις, διότι βάσει του από 8.3.2013 συμφωνητικού επιτρέπεται μόνο έγγραφη τροποποίησή του, αλλά τηρήθηκαν πλήρως από την πλευρά του ενάγοντος οδηγού. Περαιτέρω, αποδείχθηκε, πως ο ενάγων δεν υποχρεούται έναντι της __________   να της καταβάλει το ποσό των 7.000 ευρώ που του ζητεί, ποσό το οποίο η τελευταία κατέβαλε στην πωλήτρια εταιρεία __________  , βάσει της υπ’ αριθμ. 1843/12 σύμβασης-πλαισίου, που συνήψε (η __________  ) με την πωλήτρια, την οποία νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκόμισε. Με τη συμφωνία αυτή η __________   ανέλαβε την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, ότι θα προβεί άμεσα σε παραγγελία δέκα (10) οχημάτων στην __________  , καταβάλλοντάς της, ως συνεισφορά προβολής και προώθησης των ενεργειακών προϊόντων της στην αγορά, το ποσό των 7.000 ευρώ έναντι της αξίας καθενός από τα ως άνω παραγγελθέντα οχήματα, με σκοπό την ισόποση μείωση της τιμής αγοράς του οχήματος προς όφελος του μελλοντικού αγοραστή οδηγού, ολόκληρο δε το ποσό της ανωτέρω συνεισφοράς αναλαμβάνει η __________  να μετακυλήσει, ώστε να διαμορφώνεται αντίστοιχη ισόποσα μειούμενη ειδική λιανική τιμή πωλήσεως υπέρ του ενδιαφερομένου οδηγού, στην οποία και θα τιμολογείται το όχημα. Επίσης, συμφώνησαν, ότι το τελικό ποσό για το οποίο δεσμεύεται η __________  να προσφέρει στους οδηγούς, τους οποίους θα γνωστοποιήσει η __________   σε αυτή, ανέρχεται σε 19.900 ευρώ για κάθε όχημα, εκ των οποίων ποσό 12.900 ευρώ θα βαρύνει τον οδηγό, τα δε 7.000 ευρώ θα εισφερθούν κατά τα άνω από τη __________  . Η σύμβαση αυτή, στην οποία θεμελιώνει την αγωγική της αξίωση των 7.000 ευρώ η __________   έναντι του οδηγού αντιδίκου της, αφορά τη __________   και την __________  και δεν έχει σχέση με τον εναγόμενο, στο οποίο πωλήθηκε το αρχικό όχημα στη λιανική τιμή των 12.900 ευρώ, εξ ου και το σχετικό με την πώληση αυτή τιμολόγιο με το προαναφερθέν τίμημα, γι’ αυτό και το ποσό αυτό (12.900 ευρώ) αναφέρεται, ως προνομιακή τιμή του πωληθέντος αυτοκινήτου όχι μόνο στην από 8.3.2013 σύμβαση των διαδίκων, αλλά και ως αξία του πωληθέντος οχήματος τόσο στην προαναφερθείσα σύμβαση χορήγησης δανείου που έλαβε ο ενάγων οδηγός του για να το αγοράσει, όσο και στην από 23.8.2013 παραπάνω βεβαίωση της τράπεζας __________   Bank περί πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεώς του. Κατ’ ακολουθία αυτών, θα πρέπει να απορριφθεί η α’ αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη και να γίνει δεκτή η β’ αγωγή κατά ένα μέρος ως ουσιαστικά βάσιμη. Θα υποχρεωθεί η εναγόμενη, «__________   Α.Ε.» να καταβάλει στον ενάγοντα, ________   __________  , 7.100,01 ευρώ (20.000,01 η αξία του πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου-12.900 ευρώ η αξία του πρώτου κατεσταμμένου οχήματος=7.100,01 ευρώ). Ως προς το ποσό δε των 1.050 ευρώ, που δαπάνησε επιπλέον ο ενάγων για αλλαγή του χρώματος του νέου αυτοκινήτου του, με επένδυση βινυλίου και αντιηλιακών μεμβρανών, τούτο δε θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ως άνω αποζημίωσης που δικαιούται, διότι θα υποβαλλόταν ούτως ή άλλως στην παραπάνω δαπάνη των επιπλέον αυτών εργασιών, αφού χρησιμοποιεί, όπως ο ίδιος διατείνεται, το νέο του όχημα, μοναδικό μέσον βιοπορισμού του, ως ταξί. Τέλος, θα κηρυχθεί η απόφαση αυτή προσωρινώς εκτελεστή, κατ’ άρθρο 908 παρ.1 ΚΠολΔ και τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου της α’ αγωγής θα επιβληθούν εις βάρος της αντιδίκου του λόγω της ήττας της κατ’ άρθρο 176 ΚΠολΔ, τα δε δικαστικά έξοδα του ενάγοντος της β’ αγωγής θα επιβληθούν μειωμένα εις βάρος της εναγόμενης, κατ’ άρθρο 178 παρ.1 ίδιου κώδικα.

 

Για τους λόγους αυτούς

Το Δικαστήριο συνεκδικάζει τις με αριθμούς κατάθεσης 3251/2014 και 10412/2014 αγωγές, κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει, όσα έκρινε, πως πρέπει να απορριφθούν.

Απορρίπτει την πρώτη αγωγή (3251/2014).

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου εις βάρος της ενάγουσας, που ορίζει στα εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

Δέχεται τη δεύτερη αγωγή (10412/2014) κατά ένα μέρος.

Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των επτά χιλιάδων εκατό ευρώ και ενός λεπτού (7.100,01) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφλησή τους.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινούς εκτελεστή.

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος εις βάρος της εναγόμενης, που ορίζει στα εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία