fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αριθμός 1294/2016

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Πρωτόδικης Ευάγγελος Στεργιόπουλος

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ TΟΥ

Την από 27.4.2016 αίτηση της __________   __________  , εμπόρου, με ΑΦΜ __________  της Δ.Ο.Υ. __________  , που διατηρεί ατομική επιχείρηση στην __________  , επί της οδού __________  , αριθμός ___

ΚΑΤΑ  της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «__________  Α.Ε.» με ΑΦΜ __________  της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, που εδρεύει στον __________  , οδός __________  , αρ. __, νομίμως εκπροσωπουμένης, υπό την ιδιότητά της ως εκδότριας της επίδικης επιταγής, και   με την οποία, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, ζητά να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που η αιτούσα νομίμως προσκομίζει και επικαλείται στην ίδια αίτηση.

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται, δηλαδή, 1) την υπό ημερομηνία 20.10.2015 και υπ’ αριθμόν 77342318-4 δίγραμμη τραπεζική επιταγή της ανώνυμης τραπεζική: εταιρείας με την επωνυμία «__________   BANK Α.Ε.», κατάστημα Κεντρικό (101), επί της οδού __________  αριθμός __, __________  , επί του υπ’ αριθμόν __________  λογαριασμού, που τηρεί η καθ’ ης στην άνω Τράπεζα, ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα (49.870) Ευρώ, πληρωτέα εις διαταγήν της αιτούσας, και 2) το υπ’ αριθμόν 902/18.2.2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου έχει καταχωρηθεί το από 20.11.2014 πρακτικό ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της καθ’ ης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «__________   Α.Ε.», με το οποίο ορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο προκύπτει ότι ο δέυτερος εκ των καθ’ ων ήταν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα νόμιμος εκπρόσωπος της εκδότριας εταιρείας.

Ειδικότερα, η καθ’ ης εξέδωσε στην __________   την  υπό ημερομηνία 20.10.2015 και

υπ’ αριθμόν 77342318-4 δίγραμμη τραπεζική επιταγή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «__________   BANK Α.Ε.», κατάστημα Κεντρικό (101), επί της οδού __________  αριθμός 40, __________  , επί του υπ’ αριθμόν __________  λογαριασμού, που τηρεί στην άνω Τράπεζα, ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα (49.870) Ευρώ, πληρωτέα εις διαταγήν της αιτούσας.

Την 22.10.20105, η αιτούσα, ως νόμιμη κομίστρια της ως άνω επιταγής, την εμφάνισε νομίμως και εμπροθέσμως προς πληρωμή στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «__________   BANK Α.Ε.» (κατάστημα __________   Κ.Α. 347), όμως μέχρι και την 29.10.2015, ήτοι εντός του νομίμου οκταημέρου (δεδομένου ότι μεσολάβησε και η αργία 28η.10.2015), δεν πληρώθηκε, λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων υπολοίπων, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας, και ήδη καθ’ ης, από το ηλεκτρονικό κέντρο της άνω Τράπεζας, της μη πληρωμής βεβαιωθείσης αρμοδίως στο οπισθόφυλλο του σώματος της άνω επιταγής με την από 29.10.2015 βεβαίωση της «__________   BANK Α.Ε.».

 

Επειδή, η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια της ως άνω επιταγής,

 

 

Κατά τα παραπάνω ν να καταβάλει στην αιτούσα  το οφειλόμενο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα (49.870) Ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής, ήτοι από την 30.10.2015, και μέχρι την πλήρη εξόφληση

 

Επειδή, η αίτηση είναι νόμιμη κατά το άρθρο 623 επ. ΚΠολΔ, Ν. . \ ‘Α 5960/1933 «περί επιταγής», αποδεικνύεται δε από τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, δηλαδή 1) την υπό ημερομηνία 20.10.2015 και υπ αριθμόν 77342318-4 δίγραμμη τραπεζική επιταγή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «__________   BANK Α.Ε.», κατάστημα Κεντρικό (101), επί της οδού __________  αριθμός 40, __________  , επί του υπ’ αριθμόν __________  λογαριασμού, που τηρεί η καθ’ ης στην άνω Τράπεζα, ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα (49.870) Ευρώ, πληρωτέα εις διαταγήν της αιτούσας, και 2) το υπ’ αριθμόν 902/18.2.2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. όπου έχει καταχωρηθεί το από 20.11.2014 πρακτικό ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της καθ’ ης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «___________ Α.Ε.». με το οποίο ορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο,

Πρέπει, συνεπώς, η αίτηση να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΕΤΑΑ / ΤΑΝ – ΤΕΑΔ και το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ΔΣΝ, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμούς νι 14007584 Π0042757.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

 

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει της καθ’ης να καταβάλει  στην αιτούσα το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσΰυν εβδομήντα (49.870) Ευρώ και αυτό νομιμοτόκως από την επομένη της εμφανίσεως της επιταγής προς πληρωμή|ίαιι μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Επιβάλει στους καθ’ ων την δικαστική δαπάνη για την έκδοση της παρούσας Διαταγής Πληρωμής, την οποία καθορίζει στο ποσό των

ή                    Ευρώ. ‘

Γίνεται υπόμνηση στους καθ’ ων η αίτηση ότι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή κατά της παρούσας εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της σε

Γίνεται υπόμνηση στους καθ’ ων η αίτηση ότι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή κατά της παρούσας εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της σε αυτούς κοινοποιήσεώς της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 28/4/2016

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

jt;
‘· Αριθμ'(j j 9-0 i-G To παρόν αποτελεί’ πρώτο απόγραφο εκτελεστό αφού καταβλήθηκαν για τέλη απογράφου…3.rf………………….. ευρώ
I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διορθώνεται η παρούσα διαταγή πληρωμής δια της

api0.i.3.d*fl…….. /2016    ……….. διορθωτικής απόφασης του

Δικαστηρίου

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω απόφαση.

Αθήνα.      J X5… ./2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και έκδοσή του. Αθήνα .1  ….

. Ο Γ ραμματέας

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία