fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης: Α225/2019

ΑΚΔ 48/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 2° ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21-1-2019 με δικαστή τη Ζωή Σκενδέρογλου, Πρωτόδικη Δ.Δ. και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την ανακοπή με ημερομηνία κατάθεσης 9-7-2013,

του _______ του ________, κατοίκου _________, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 εδ. ε’ Κ.Δ.Δ. του δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη,

κατά της ___________, που εκπροσωπείται εν προκειμένω από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Σύρου και παραστάθηκε με δήλωση κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 εδ. ε’ Κ.Δ.Δ. της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αικατερίνης Λάππα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

  1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. το 1315240/9-7-2013 σειράς Α’ ειδικό έντυπο παράβολου), ζητείται παραδεκτώς, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, η ακύρωση: 1) της 1353/3-6-2013 πράξης της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς, σε βάρος του ανακόπτοντος, το ποσό των 163.559,39 ευρώ, που αποτελεί το ήμισυ του ποσού των 327.118,78 ευρώ, που καταλογίστηκε στον ανακόπτοντα με την 108/8-10- 2012 πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου και 2) της 1436/10-6-2013 πράξης της ιδίας ως άνω Προϊστάμενης, με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς, σε βάρος του ανακόπτοντος, το ποσό των 11,60 ευρώ, που αντιστοιχεί στα έξοδα της επίδοσης στον ανακόπτοντα της ανωτέρω 108/8-10-2012 πράξης.
  2. Επειδή, στο άρθρο 217 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α’ 97) ορίζεται ότι: «1 Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου …», στο άρθρο 224 ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. … 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιοσδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως.», στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. …» και στο άρθρο 196 ότι: «Οι αποφάσεις, με τις οποίες απαγγέλλεται η ακύρωση ή η τροποποίηση εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης … ισχύουν έναντι όλων.». Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι: «1. Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα και τους ειδικούς ταμίας, εις ους έχει ανατεθή η είσπραξις ειδικών εσόδων, ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου … 2. Νόμιμος τίτλος είναι: α) Η κατά τους κειμένους νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων Διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά νόμον Αρχών προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι’ ην οφείλεται. …».
  1. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις, συνάγεται ότι είναι άκυρη η διοικητική εκτέλεση που επισπεύδεται χωρίς νόμιμο τίτλο ή με άκυρο τίτλο. Ως εκ τούτου, η ακύρωση καταλογιστικής πράξης με δικαστική απόφαση καθιστά ακυρωτέα και την ερειδόμενη σε αυτήν ταμειακή βεβαίωση, λόγω απώλειας του νομίμου τίτλου της (ΣτΕ 1578/2009, 570/2001).

 

  1. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι με την 1353/3-6-2013 πράξη της Προϊστάμενης της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, βεβαιώθηκε ταμειακώς, σε βάρος του ανακόπτοντος, το ποσό των 163.559,39 ευρώ, που αποτελεί το ήμισυ του ποσού των 327.118,78 ευρώ, που καταλογίστηκε στον ανακόπτοντα με την 108/8-10- 2012 πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου. Επίσης, με την 1436/10-6-2013 πράξης της ιδίας Προϊστάμενης, βεβαιώθηκε ταμειακώς, σε βάρος του ανακόπτοντος, το ποσό των 11,60 ευρώ, που αντιστοιχεί στα έξοδα της επίδοσης στον ανακόπτοντα της ανωτέρω 108/8-10-2012 πράξης. Με την κρινόμενη ανακοπή, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση των ταμειακών αυτών βεβαιώσεων, για τους ειδικότερα προβαλλόμενους με το δικόγραφό του λόγους ενώ η καθ’ ης Αρχή ζητεί την ακύρωση της ανακοπής ως νόμω και ουσία αβάσιμης.
  2. Επειδή, όπως είναι γνωστό στο Δικαστήριο από προηγούμενη δικαστική ενέργειά του, η 108/8-10-2012 πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, που αποτελεί το νόμιμο τίτλο της 1ης προσβαλλόμενης πράξης ταμειακής βεβαίωσης, ακυρώθηκε με την Α103/2019 απόφαση του Δικαστηρίου. Ένεκα δε τούτου, η 1η προσβαλλομένη απώλεσε αναδρομικά το νόμιμο έρεισμά της και παρίσταται, για τον αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο αυτό λόγο, μη νόμιμη, συνακόλουθα δε και η 2η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης και επομένως πρέπει να ακυρωθούν, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λόγων της ανακοπής. Κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις, να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 Κ.Δ.Δ.), κατ’ εκτίμηση όμως των περιστάσεων να απαλλαγεί η καθ’ ης Αρχή από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος (άρθρο 275 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει τις 1353/3-6-2013 και 1436/10-6-2013 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου.

Διατάσσει την απόδοση του παράβολου στον ανακόπτοντα.

Απαλλάσσει την καθ’ ης Αρχή από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Σύρο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 21ης-3-2019.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία