fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

2636/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Σπυρίδωνα Σταύρου, Πρωτόδικη, τον οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τον Γραμματέα Αριστοτέλη Παναγιώτου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ανακόπτοντος: _________ ____________ του________, κατοίκου __________, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αικατερίνης Μητρογιάννη.

Των καθ’ ων η ανακοπή: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «___________________.», που εδρεύει στην ________ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Όλγας Κωνσταντουδάκη, και 2) του ___________ _____________, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. _____________, το οποίο εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον δικαστικό πληρεξούσιο Ν.Σ.Κ. Γεώργιο Κόκλα.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η με γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης ___________________ και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ________________ ανακοπή του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η οποία προσδιορίστηκε προς συζήτηση αρχικά στη δικάσιμο της 02-12-2014 και μετ’ αναβολή στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία η υπόθεση γράφτηκε στο πινάκιο Γ4 με αύξοντα αριθμό 1.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κατά εκδιδόμενης διαταγής πληρωμής μπορεί να ασκηθεί ανακοπή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με αίτημα την ακύρωσή της. Σε περίπτωση δε που διενεργείται αναγκαστική εκτέλεση με βάση διαταγή πληρωμής, ο καθ’ ου η εκτέλεση μπορεί να προβάλλει τις αντιρρήσεις του κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης με την προβλεπόμενη από το άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπή με αίτημα την ακύρωση ορισμένης διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ και της ανακοπής κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολΔ δεν αποκλείεται, αρκεί να υφίσταται καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα για τις δύο ανακοπές και να υπάγονται στην ίδια διαδικασία (ΑΠ 337/2006 ΕλλΔνη 2006. 779, ΕφΑΘ 5326/2007 ΕλλΔνη 2008. 1096). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ, όπως αυτή ίσχυε τόσο κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης ανακοπής (12-4-2011) όσο και κατά το χρόνο συζήτησης αυτής (18-9-2018), η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ασκείται ενώπιον του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 14-18 ΚΠολΔ), με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθιερώνουν εξαιρετική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου ή του μονομελούς πρωτοδικείου. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης ανακοπής (12-4-2011), στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές, που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από 12.000 ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των 80.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης ανακοπής (18-9-2018), στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές, που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από 20.000 ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των 250.000 ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 933 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει, αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, οι οποίες αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως ή την απαίτηση, ασκούνται μόνο με ανακοπή που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το ειρηνοδικείο, και στο μονομελές πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 218 παρ. 1 περ. β’ ΚΠολΔ, συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, που υπάγεται λόγω ποσού στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, και ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή (εκτέλεση), που έχει συνταχθεί κάτωθι της εν λόνω διαταγής πληρωμής, παρ’ ότι υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας, καθ’ όσον για τη δεύτερη ως άνω ανακοπή, όταν η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο, καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το τελευταίο. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται ο χωρισμός των δύο ανακοπών και εφαρμόζονται τα άρθρα 46 και 47 ΚΠολΔ (ΕφΑΘ 12666/1990 ΕλλΔνη 1991. 1086, ΕφΠειρ 285/1998 ΕλλΔνη 1998. 894). Περαιτέρω, η ύπαρξη των δύο ως άνω ενδίκων βοηθημάτων επιβάλλει την οριοθέτηση τους, ιδίως όταν με τα δύο ένδικα βοηθήματα ο οφειλέτης αντιμάχεται για τους ίδιους λόγους το κύρος της διαταγής πληρωμής και της κάτωθι αυτής επιταγής προς εκτέλεση. Σε περίπτωση δε που με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ προτείνονται ταυτόσημοι λόγοι με εκείνους που προβάλλονται με την ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα να είναι ενδεχόμενο η παράλληλη διαδικαστική πορεία των δύο δικών να οδηγήσει σε αντιφατικές αποφάσεις ως προς τα κύρια ζητήματα των ανακοπών, ορθότερο είναι η δίκη της ανακοπής κατά της εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ) να αναστέλλεται κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ για την εναρμόνιση των δικαστικών κρίσεων, ώστε να προλαμβάνεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων (ΑΠ 749/1995 ΔΕΕ 1995. 974, ΕφΘεσ 63/1997 Αρμ 1999. 250, ΜΠρΑΘ 1607/2006 ΝοΒ 2006. 1517, ΜΠρΘεσ 4392/2013 ΕΠολΔ 2013. 212). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 73 του Ν.Δ/τος 356/1974 (ΚΕΔΕ), «η προ της ενάρξεως της εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτη ασκείται: α) κατά της εκδοθείσας ατομικής ειδοποιήσεως, β) κατά του εκδοθέντος και μη εκτέλεσθέντος εντάλματος προσωπικής κρατήσεως και γ) κατά του νομίμου τίτλου, εκδικάζεται δε υπό των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων κατά τις διατάξεις των άρθρων 583-585 ΚΠολΔ. Διά ταύτης επιτρέπεται η προβολή πάσης αντιρρήσεως ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου ως και η αμφισβήτηση του κατ’ ουσίαν βάσιμου της απαιτήσεως του Δημοσίου εφ’ όσον ο προσδιορισμός ταύτης δεν έχει ανατεθεί σε δικαστήρια ή σε διοικητικές επιτροπές αποφαινόμενος μετά δυνάμεως δεδικασμένου» (παρ. 1). «Η κατά της αρξαμένης εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτη ασκείται ενώπιον πάντοτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της εκτελέσεως και διά τους κάτωθι περιοριστικούς αναφερόμενους λόγους….» (παρ. 2). Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το άρθρο 73 του Ν.Δ/τος 356/1974 (ΚΕΔΕ) παρέχει στον οφειλέτη ως άμυνα δύο είδη ανακοπών και ειδικότερα την ανακοπή του άρθρου 73 παρ. 1 πριν από την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης και την ανακοπή του άρθρου 73 παρ. 2 μετά την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης, που είναι η κατάσχεση ή η σύλληψη του οφειλέτη, και οριοθετεί την προθεσμία για την άσκηση και των δύο ανακοπών για τους σε αυτές λόγους, με την έναρξη δε της διοικητικής εκτέλεσης λήγει η προθεσμία της ανακοπής του άρθρου 73 παρ. 1 και αρχίζει η προθεσμία της δεύτερης ανακοπής του άρθρου 73 παρ. 2 (ΕφΑΘ 4351/2011 ΕλλΔνη 2012. 203, ΕφΑΘ 6823/2008 ΕφΑΔ 2009. 609, ΕφΑΘ 3491/1986 ΕλλΔνη 1987. 1196, ΠΠρΑΘ 2661/2014 ΧρηΔικ 2014. 361).

Με την υπό κρίση ανακοπή ο ανακόπτων ζητεί, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. 2876/2000 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που φέρεται να του επιδόθηκε στις 3-4-2000, δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε να καταβάλει στην πρώτη καθ’ ης η ανακοπή το ποσό των 96.360.051 δραχμών πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, β) η από __________ επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, που φέρεται να του επιδόθηκε στις 12-7-2000, με την οποία διατασσόταν να καταβάλει το προαναφερόμενο ποσό των 96.360.051 δραχμών πλέον τόκων και δικαστικών και λοιπών εξόδων, γ) η με αριθμό πρωτ. Οικ. ___________________ τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης φόρου και ο συνημμένος σε αυτή χρηματικός κατάλογος του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της οποίας βεβαιώθηκε σε βάρος του ποσό ύψους 659.358,33 ευρώ ως απαίτηση του Ελληνικού Δημόσιου (δεύτερου καθ’ ου η ανακοπή) κατ’ αυτού, και δ) η με αριθμό _______________ ατομική ειδοποίηση χρεών της Δ.ΟΎ Γαλατσίου με ημερομηνία βεβαίωσης 24-4-2008 από εκχώρηση απαίτησης για ποσό 659.358,33 ευρώ, καθώς επίσης να καταδικαστούν οι καθ’ ων η ανακοπή στη δικαστική δαπάνη του. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, πρόκειται για σωρευόμενες ανακοπές των άρθρων 632 παρ. 1 και 933 ΚΠολΔ και του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 356/1974 (ΚΕΔΕ). Δεν πρόκειται για σωρευόμενη ανακοπή του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν.Δ/τος 356/1974 (ΚΕΔΕ), διότι με την κρινόμενη ανακοπή ζητείται η ακύρωση ταμειακής βεβαίωσης και ατομικής ειδοποίησης, οι οποίες προσβάλλονται αυτοτελώς πριν την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης κατ’ άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 356/1974 (ΚΕΔΕ), στην προκειμένη δε περίπτωση δεν προκύπτει ότι η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης έχει εκκινήσει (βλ. ΠΠρΑΘ 2661/2014 ΧρηΔικ 2014. 361), το δε γεγονός ότι πριν την κοινοποίηση των παραπάνω πράξεων (ταμειακή βεβαίωση και ατομική ειδοποίηση) πραγματοποιήθηκε η επίδοση της προαναφερόμενης επιταγής προς εκτέλεση, δεν σημαίνει ότι η διοικητική εκτέλεση έχει εκκινήσει, διότι στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα αναφερόμενα στην κρινόμενη ανακοπή, δεν συνεχίστηκε η αναγκαστική εκτέλεση που είχε εκκινήσει με την προσβαλλόμενη από ____________ επιταγή προς πληρωμή, αλλά εκκίνησε εξ αρχής η διοικητική διαδικασία είσπραξης του επίδικου ποσού με την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, η οποία όμως δεν αποτελεί την αντίστοιχη με την επιταγή προς πληρωμή εναρκτήρια πράξη εκτέλεσης και δεν εξομοιώνεται με αυτή, με συνέπεια να μην αποτελεί θεμέλιο της διαδικασίας ή της προδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης, αλλά τοποθετείται σε διαδικαστικά προηγούμενο στάδιο (βλ. Παπαχρήστου, Η διοικητική εκτέλεση, παρ. 291). Ωστόσο, η κρινόμενη ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά της ως άνω προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής εισάγεται αναρμοδίως καθ’ ύλην ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, προκειμένου να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία, κατά την οποία εκδικάζεται η επίδικη αξίωση από σύμβαση δανείου, βάσει της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής σε βάρος του ανακόπτοντος. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτή ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του ν. 3994/25-7-2011 κατά τον λαμβανόμενο υπόψη για τη θεμελίωση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας κρίσιμο χρόνο άσκησης της κρινόμενης ανακοπής (βλ. ΑΠ 1151/2010 δημ. ΝΟΜΟΣ), η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 12-4-2011 και επιδόθηκε στους καθ’ ων στις 13-4-2011 (βλ. τις υπ’ αριθ. ____________________ και ______________ εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δημητρίου Σ. Ραπατζίκου), η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου, δηλ. του Μονομελούς Πρωτοδικείου, οριοθετείται στο ποσό των 80.000 ευρώ, ενώ κατά το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης ανακοπής (18-9-2018) η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την εκδίκαση της ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ οριοθετείται στο ποσό των 250.000 ευρώ. Ωστόσο, η αξία του αντικειμένου της κρινόμενης διαφοράς υπερβαίνει τόσο το ποσό των 80.000 ευρώ όσο και το ποσό των 250.000 ευρώ, όπως προεκτέθηκε, αφού το ποσό των 96.360.051 δρχ. αντιστοιχεί σε 282.788,12 ευρώ, οπότε η κρινόμενη διαφορά υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (άρθρα 14 παρ. 2 και 18 ΚΠολΔ). Όσον αφορά δε τη σωρευόμενη ανακοπή κατά των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων του δεύτερου καθ’ ου η ανακοπή (δηλ. της με αριθμό πρωτ. Οικ. __________________ τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης φόρου με τον συνημμένο σε αυτή χρηματικό κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών και της με αριθμό _________________ ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δ.Ο.Υ Γαλατσίου), πρόκειται για ανακοπή του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 356/1974 (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί, με συνέπεια να είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκασή της κατά τις διατάξεις των άρθρων 583-585 ΚΠολΔ το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, διότι η αξία του αντικειμένου της κρινόμενης διαφοράς υπερβαίνει τόσο το ποσό των 80.000 ευρώ όσο και το ποσό των 250.000 ευρώ, όπως προεκτέθηκε, οπότε η κρινόμενη διαφορά υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (άρθρα 14 παρ. 2 και 18 ΚΠολΔ) και κατά το μέρος που στρέφεται κατά των αναφερόμενων παραπάνω πράξεων του δεύτερου καθ’ ου η ανακοπή (βεβαίωση φόρου, ατομική ειδοποίηση). Κατά συνέπεια, απαραδέκτως σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο οι ως άνω ανακοπές κατά τα αναφερόμενα στην προεκτεθείσα νομική σκέψη και επομένως, το Δικαστήριο, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 218 παρ. 2 ΚΠολΔ, πρέπει να διατάξει το χωρισμό των δικών, να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο για την εκδίκαση αφενός της κατ’ άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. ____________ διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφετέρου της κατ’ άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 356/1974 (ΚΕΔΕ) ανακοπής κατά των αναφερόμενων παραπάνω προσβαλλόμενων πράξεων του δεύτερου καθ’ ου η ανακοπή (δηλ. της με αριθμό πρωτ. Οικ. ___________________ τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης φόρου με τον συνημμένο σε αυτή χρηματικό κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών και της με αριθμό _____________ ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δ.Ο.Υ _____________), να παραπέμψει την υπόθεση προς εκδίκαση κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο (άρθρο 46 ΚΠολΔ), δηλαδή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο ________ (άρθρα 14 παρ. 2, 18, 584 ΚΠολΔ), και να κρατήσει προς εκδίκαση τη σωρευόμενη κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπή κατά της από ______________ επιταγής προς πληρωμή ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο. Περαιτέρω, η κρινόμενη ανακοπή κατά της προσβαλλόμενης από ___________ επιταγής προς πληρωμή έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 933, 934 παρ. 1 α’ και 585 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτά ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο επίδοσης της προσβαλλόμενης επιταγής προς πληρωμή), δεδομένου ότι μετά την ως άνω επιταγή προς πληρωμή δεν ακολούθησε άλλη πράξη εκτέλεσης, και εισάγεται παραδεκτά προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία και πρέπει συνακόλουθα να εξεταστεί ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων της. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, εφόσον οι λόγοι της κρινόμενης κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής κατά της ως άνω επιταγής προς εκτέλεση ταυτίζονται με τους λόγους της σωρευόμενης ανακοπής κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής και αφορούν τη νομιμότητα της επίδοσης τόσο της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής όσο και της προσβαλλόμενης επιταγής προς εκτέλεση για λόγους σχετικούς με τον τόπο κατοικίας του ανακόπτοντος, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι ο ανακόπτων επικαλείται την ίδια πραγματική κατοικία τόσο για το χρόνο επίδοσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής όσο και για το χρόνο επίδοσης της προσβαλλόμενης επιταγής προς εκτέλεση, οι οποίοι (χρόνοι) εμφανίζουν χρονική εγγύτητα (έτος 2000), πρέπει, για την εναρμόνιση των δικαστικών κρίσεων και προς αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, να ανασταλεί η παρούσα δίκη κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της δίκης επί της προαναφερόμενης σωρευόμενης ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά της υπ’ αριθ. ____________ διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, καθ’ όσον το Δικαστήριο δεν αποφάσισε οριστικά για ολόκληρο ή μέρος της δίκης (βλ. άρθρο 191 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει τον χωρισμό των ανακοπών που σωρεύονται στο υπό κρίση με γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης ______________ και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ______________ δικόγραφο ανακοπής.

Κηρύσσει εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής κατά το μέρος της, με το οποίο ζητείται η ακύρωση α) της υπ’ αριθ. __________ διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β)        της     με αριθμό πρωτ. Οικ.       ___________________                               τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης φόρου με τον συνημμένο σε αυτή χρηματικό κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών και της με αριθμό _________________ ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δ.Ο.Υ ____________.

Παραπέμπει την ανακοπή κατά το αναφερόμενο αμέσως παραπάνω μέρος της, με το οποίο ζητείται η ακύρωση α) της υπ’ αριθ. ____________ διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου __________ και β)   της     με       αριθμό   πρωτ.    Οικ.       ____________________                τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης φόρου με τον συνημμένο σε αυτή χρηματικό κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών και της με αριθμό ________________ ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δ.Ο.Υ ____________, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο _________, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς κατά την τακτική διαδικασία.

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων τη σωρευόμενη ανακοπή κατά της εκτέλεσης, με την οποία ζητείται η ακύρωση της από _____________ επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω υπ’ αριθ. ____________ διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αναστέλλει την εκδίκαση της σωρευόμενης ανακοπής, με την οποία ζητείται η ακύρωση της ως άνω από ____________ επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω υπ’ αριθ. ___________ διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εωσότου περατωθεί τελεσίδικα η δίκη επί της σωρευόμενης ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. ____________ διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου __________, για την οποία διατάχθηκε κατά τα ανωτέρω ο χωρισμός και παραπέμφθηκε προς εκδίκαση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο ____________.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους στις 5-3-2019

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία