fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΝΩΠΙΟΝ TOY ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Της _________ _________, κατοίκου _________ οδός _________ και _________ατομικώς και υπό την ιδιότητά του ως ασκούσης την γονική μέριμνα και την προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της, _________ ,γεννηθέντος την 19/03/2012.

ΚΑΤΑ

Του ________  __________, κάτοικου _________, οδός _________, αριθμ. __.

Με τον καθού η παρούσα αίτηση ήρθαμε σε γάμου κοινωνία την 14-7- 2007 σύμφωνα με τους κανόνες της ανατολικής ορθοδόξου Εκκλησίας στον Ιερό Ναό _________στην _________, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από το προσκομιζόμενο ακριβές αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γάμου (αρ. πράξης 36/2008. Από το μεταξύ μας γάμο αποκτήσαμε ένα τέκνο ανήλικο σήμερον, τον _________  _________, που γεννήθηκε την 19- 3-2012, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου _________, αρ. πρωτ. 10388/12-4-2013, και το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ληξιαρχείου του Δήμου Αθηναίων αρ. πράξης 46, τόμος 16, έτος 2012 από 22-3-2012.

Οικογενειακή δε εστία μας αποτελεί οικία, ιδιοκτησίας δικής μου, κείμενη στο _________  _________, επί της οδού _________ και _________.

Το τελευταίο διάστημα λόγω της αυξημένης πίεσης και της οικονομικής κατάρρευσης που αντιμετωπίζουμε καθώς και για άλλους λόγους που συντρέχουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του αντιδίκου, οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούν λεπτομερώς στο παρόν, επήλθε οριστική ρήξη στην έγγαμη συμβίωσή μας. Οι εντάσεις και σι διαφωνίες αποτέλεσαν καθημερινό χαρακτηριστικό της ζωής μας και η συμβίωση μου με τον καθού κατέστη αφόρητη. Έκτοτε βρισκόμαστε σε συνεχή και αδιάλειπτη διάσταση και χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική για την επανασύνδεση και επανασυμβίωσή μας.

Σε ότι αφορά το τέκνο μας, δεν έχει ίδιους πόρους από περιουσία ικανούς να εξασφαλίσουν τη διατροφή του, ούτε πρόσοδη περιουσία και ως εκ τούτου η διατροφή του τέκνου μας πρέπει να διασφαλισθεί από εμάς τους γονείς τους. Συγκεκριμένα τυγχάνει άπορο και άνευ περιουσίας και χρημάτων.

Το τέκνο μας _________είναι ηλικίας 22 μηνών σήμερα και οι μηνιαίες ανάγκες του ανέρχονται σε:

10 ευρώ ημερησίως για τροφή του (συμπληρώματα γάλακτος και κρέμες) ήτοι (30 ημέρες X 10 ευρώ ημερησίως =) 300 ευρώ μηνιαίως 100 ευρώ μηνιαίως για ανάγκες ένδυσης και απαραίτητων βρεφικών ειδών (πάνες, ειδικές βρεφικές κρέμες κλπ), 30 ευρώ το μήνα για δαπάνες θέρμανσης, 70 ευρώ το μήνα για επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (εμβόλια, επίσκεψη παιδίατρου) ήτοι εν συνόλω 500 ευρώ μηνιαίως.

Σε ότι αφορά εμένα , τυγχάνω άνεργη και χωρίς κανένα εισόδημα.

Ο αντίδικος τυγχάνει άνεργος επίσης. Το έτος 2012 ο αντίδικος είχε συνολικό δηλωθέν εισόδημα 13.286,95 ευρώ και εγώ 6.677,28 ευρώ όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του εν λόγω οικονομικού έτους.

Επειδή ο αντίδικος πέρα της διατροφής του ανήλικου τέκνου μας δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής άλλου.

Επειδή είμαι η πλέον κατάλληλη για να φροντίζω το ανήλικο τέκνο μας, τα φροντίζω δε από την γέννηση τους και έκτοτε, ενώ του προσφέρω και τις υπηρεσίες μου οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα.

Επειδή είναι προς συμφέρον του ανήλικου τέκνου μας να διαμένει αυτό μαζί μου και να φροντίζω για την ανατροφή του. Σ’ αυτήν δε την τρυφερή ηλικία που βρίσκεται είναι απαραίτητη η μητρική στοργή.

Επειδή προτίθεμαι να φροντίσω για την ακώλυτη επικοινωνία του τέκνου μας με τον αντίδικο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να βλέπει αμφότερους τους γονείς του μη αισθανόμενο την έλλειψη κανενός.

Επειδή ο αντίδικος δεν βαρύνεται με την καταβολή του μισθώματος αφού διαμένει στην οικία του αδερφού του στα _________επί της οδού _________ αριθμ. ___.

Επειδή πρέπει να προκαταβάλει ο αντίδικος μηνιαίως εις εμέ το ποσό των 500 ευρώ για διατροφή του τέκνου μας.

Επειδή πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, διότι όπως προεκτέθη, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη αφ’ης στιγμής αδυνατώ να καλύψω τις οικονομικές ανάγκες της εν γένει διατροφής της δικής μου και του ως άνω τέκνου μας, εφόσον δεν εργάζομαι, αναγκαζόμενη να δανείζομαι από γονείς, φίλους και γνωστούς, ενώ ήδη κάθε πηγή δανεισμού έχει στερέψει (αφού αδυνατώ πλέον να επιστρέφω τα δανεικά) κατά τρόπο ώστε να κινδυνεύει πλέον η ομαλή διαβίωση του τέκνου μας. Ο αντίδικος δε έχει πάψει πλέον να καταβάλει τα ποσά που αναλογούν στις δαπάνες διατροφής του τέκνου μας με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η διατροφή του.

Επειδή η αίτηση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτηση μου

Να υποχρεωθεί ο αντίδικος να μου προκαταβάλει μέσα στο πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός για διατροφή του ανήλικου τέκνου μας το ποσό των 500 ευρώ και έως την έκδοση αποφάσεως επί της κύριας περί διατροφής αγωγή που θα ασκήσω και αυτά νομιμότοκα από την καθυστέρηση εκάστης δόσεως και έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση μου.

Να ανατεθεί εις εμέ προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου μας _________ , ο οποίος γεννήθηκε την 19/03/2012. Να εκδοθεί από το Δικαστήριο Σας Προσωρινή Διαταγή με την οποία να υποχρεωθεί ο αντίδικος να μου καταβάλει διατροφή για το ανήλικο τέκνο μας το ποσό των 500 ευρώ μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσας αίτησης μου.

Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

Δέχεται εν μέρει αίτημα προσωρινής διαταγής

Υποχρεώνει τον καθ’ου να καταβάλλει προσωρινά την αιτούσα μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υφ’ όρου συζήτησης αυτής το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για διατροφή του ανήλικου τέκνου των διαδίκων  εντός 5 ημερών απο την έκδοση της παρούσας.

Πειραιάς, 10-2-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ